slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 71

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on

İMD-DER. GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ. Dr.Hakan TAŞTAN. 01.03.2013. Öğretim Görevlisi & YMM. Endeks. Bağımsız Denetim & YMM. GELİR. Safi Artış Kuramı. Kaynak Kuramı. Belli bir üretim faaliyetine katılma sonucu elde edilen ekonomik değerleri gelir olarak kabul eder. .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ' - jabari


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

İMD-DER

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ

Dr.Hakan TAŞTAN

01.03.2013

Öğretim Görevlisi & YMM

Endeks

Bağımsız Denetim & YMM

slide2

GELİR

Safi Artış Kuramı

Kaynak Kuramı

Belli bir üretim faaliyetine katılma sonucu elde edilen ekonomik değerleri gelir olarak kabul eder.

Hangi kaynaktan doğarsa doğsun, satın alma gücünde belli bir dönemde ortaya çıkan artış gelir olarak düşünülür

Fark

 • Safi artış teorisinde, haksız kazançlar, karşılıksız zenginleşmeler, bağış, miras, kumar, rüşvet ve piyango kazanımları gelir sayılmaktadır. Halbuki kaynak teorisinde bunlar gelir kavramına dahil değildir.
 • Sermayenin kendi değerinde meydana gelen artışların gelir kavramına dahil edilmesidir. Kaynak teorisi bu değerleri gelir saymamaktadır.
slide4

GELİR VERGİSİ TÜRLERİ

Gelir Vergisi subjektif karakterli bir vergidir.

Üniter Gelir Vergileri

Sedüler Gelir Vergileri

Mükelleflerin her türlü kazanç ve iratları toplanmak suretiyle vergilendirilir.

Çeşitli kaynaklardan elde edilen gelirler toplanmaz

Bir kaynaktan zarar edilmiş ise diğer kaynak gelirlerinden mahsup edilmez

Toplama Esastır

Genel ve Özel İndirimler

Verginin hesaplanmasında tek oran kullanılır

Artan oranlı Vergileme

slide5

GELİR

Bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. (GVK Mad.1)

slide6

G E L İ R

KAZANÇ

İRAT

 • Sırf Emek
 • Emek +Sermaye
 • Pür sermaye geliri
slide7

GELİRİN UNSURLARI

I – Ticari Kazançlar

II – Zirai Kazançlar

III – Ücretler

IV – Serbest Meslek Kazançları

V – Gayrimenkul Sermaye İradı

VI – Menkul Sermaye İradı

VII – Diğer Kazanç ve İratlar

slide8

Ticari Kazanç

GVK 37

Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır.

Ayrıca aşağıdaki kazançlarda ticari kazanç sayılır

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

7 – Diş protezciliğinden elde edilen kazançlar

slide9

Ticari Kazanç

 • Kollektif Şirketlerde ortakların aldıkları kar payları
 • Komandit Şirketlerde Komandite ortağın kar payı

Ortaklık zirai kazanç elde etse dahi Ticari Kazançtır.

Bu ortaklar kendi paylarına düşen karlarını ayrı ayrı beyan etmek zorundadırlar.

slide10

Ticari Kazanç

 • Ticari kazançta gelirin elde edilmesi tahakkuk etmesine bağlanmıştır.
 • Ancak ihtilaflı veya şarta bağlı kazançlar vergilendirilmez.
 • Ticari kazancın tespitinde önemli bir unsur devamlılıktır.
 • Devamlı olmayan faaliyetten elde edilen kazanç Arizi Kazanç kabul edilir.
 • Ticari faaliyette kar amacı temel olmakla birlikte karın tamamının hayır işlerinde kullanılması ticari kazancın niteliğini değiştirmez.
 • Yasalarla yasaklanmış bir işin yapılması ticari kazanç hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
 • Bir gelir birden fazla kazanç ve iradın özelliklerine sahip olabilir. Bu durumda Ticari Kazanç önceliklidir.
slide11

Ticari Kazanç

 • Ticari Kazancın tespitinde indirilecek giderler

GVK 40

 • Ticari Kazancın tespitinde indirilmeyecek giderler

GVK 41

9 - Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, finansman giderlerinin %10’unu aşmamak üzere BKK ile belirlenen kısım

slide12

Ticari Kazanç

 • Diğer indirilecek/indirilmeyecek giderler
 • Binek otomobillerde kıst amortisman uygulaması devam etmektedir.
 • Binek otomobillere ait KDV, indirime tabi tutulamaz doğrudan gider veya maliyet unsurudur.
 • Binek otomobillere ait ÖTV, doğrudan gider veya maliyet unsurudur.
slide13

Ticari Kazanç

 • Diğer yasalardan kaynaklanan
 • indirilmeyecek giderler
 • Binek otomobillerden alınan vergi ve cezalar

MTVK 14

 • Özel İletişim Vergisi

Gid.VK 39

 • Şans oyunları vergisi

5602 Mad.6

 • S.G.K‘yafiilen ödenmeyen prim tutarları,

5510 Mad. 88/1

slide14

Ticari Kazanç

Ticari Kazançlarda

Muafiyet ve İstisnalar

 • Vergi yasalarında sosyal ve iktisadi amaçlarla bazı istisna ve muafiyetler getirilmiştir.

Esnaf Muaflığı

 • Çok küçük ticaret ve sanat erbapları GVK 9 uyarınca muaf tutulmuşlardır

PTT Acentalarında Kazanç İstisnası

GVK Mük.18

Sergi ve Panayır İstisnası

GVK 30

Serbest Bölge kazanç İstisnası

slide15

Ticari Kazanç

Ticari Kazançlarda

İstisnalar

Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası

 • Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, faaliyete geçilen dönemden itibaren 5 vergilendirme dönemi istisnadır.

GVK 20

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Kazanç İstisnası

 • 31.12.2013 tarihine kadar bu bölgede faaliyet gösteren G.V. Mükelleflerinin bu bölgedeki yazılım ve Ar.ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları gelir vergisinden istisnadır.

4691 Geçici 2

TUGS kayıt gemilerin işletilmesinden ve devrinden

sağlanan kazanç istisnası

Yatırım İndirimi

 • 01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış ancak geçiş hükümleri hala devam etmekte…
slide16

İNDİRİMLER

GVK 89

1 - Beyan edilen gelirin % 10'una kadar Bireysel

Emeklilik primleri ve şahıs sigorta primleri (%5)

(İndirim konusu yapılacak tutarın hesaplamasında indirimler ve geçmiş

yıl zararları toplamından önceki tutar esas alınacaktır.)

2 - Beyan edilen gelirin % 10'una kadar Eğitim ve

Sağlık harcamaları,

(Türkiye’de yapılması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin)

3 – Serbest meslek faaliyetinde bulunan özürlülerin

yıllık indirimi,

2012 Yılı için belirlenen aylık sakatlık indirimi tutarları:

● Birinci derece sakatlar için 770 TL,

● İkinci derece sakatlar için 380 TL,

● Üçüncü derece sakatlar için 180 TL.

slide17

İNDİRİMLER

GVK 89

4 – Yıllık toplam beyan edilecek gelirin %5’ini

aşmamak üzere Bağış ve Yardımlar

 • Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10'unu)

5 - Öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu,

huzurevi, bakım verehabilitasyon merkezi

ileibadethanelerin yapımı için yapılan bağışların

tamamı

6 - Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı

faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara gıda,

temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet

bedelinin tamamı

slide18

İNDİRİMLER

GVK 89

7 – Kamu idareleri ile Kültür Bakanlığınca desteklenen

kültürel ve sanatsal harcamalar, bağış ve yardımlar

8 – Spordaki sponsorluk harcamaları

Amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50'si.

9 – Ar-ge İndirimi

İşletmelerin bünyelerinde gerçekleştirecekleri yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamalarının %100’ü

slide19

İNDİRİMLER

GVK 89

10 – Doğal Afetler dolayısıyla makbuz karşılığı

yapılan aynı ve nakdi bağışların tamamı

BKK gerekir. Başbakanlık aracılığıyla yardım yapılmalı

11 – Kızılay ve Yeşilay’a makbuz karşılığı bağış ve

yardımların tamamı

(İktisadi işletmeler hariç)

12 – VUK 325/A maddesine göre girişim sermayesi

fonu olarak ayrılan tutarların beyan edilen gelirin

%10'unu aşmayan kısmı

slide20

İNDİRİMLER

GVK 89

13 – Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet

veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden

elde ettikleri kazancın %50'si.

Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan;

 • Tasarım
 • Mimarlık
 • Mühendislik
 • Yazılım
 • Veri Saklama
 • Tıbbi Raporlama
 • Çağrı Merkezi
 • Muhasebe kaydı tutma
 • Eğitim ve Sağlık İşletmeleri

(İlgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak)

slide21

Paralel düzenleme KVK 10/ğ de düzenlenmiştir.

7 no’lu KVK tebliğinde açıklamalar yapılmıştır.

Türkiye'de yerleşmiş olan kişilere de hizmet vermesi indirimden faydalanmaya engel teşkil etmeyecek

Yukarıdaki konularda sunulan

 • Danışmanlık
 • Asistanlık
 • Aracılık

hizmetleri kapsama dahil değildir.

slide22

Verilen hizmetten yurt dışında yararlanılmış olması gerekir.

Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisinin olmaması gerekmektedir.

Bu hizmetler, fiziki olarak Türkiye'de verilmekle birlikte yararlanıcısının Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişiler olması gerekmektedir.

slide23

DİĞER YASALARDAN KAYNAKLANAN İNDİRİMLER

1 – EXPO 2016 Antalya Ajansına ve Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansına yapılan bağış yardım ve sponsorluk harcamalarının tamamı

slide24

DİĞER YASALARDAN KAYNAKLANAN İNDİRİMLER

2 – 2547 sayılı YÖ Kanununa göre üniversitelere ve

Yüksek Teknoloji Enstitüsüne makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışlar ile vakıf üniversitelerine yapılan bağış ve yardımlar

3 – 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre yapılan bağış ve yardımlar

slide25

DİĞER YASALARDAN KAYNAKLANAN İNDİRİMLER

4 –TÜBİTAK’a yapılan nakdi bağışlar

5 –Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna yapılan ayni ve nakdi bağışlar

slide26

DİĞER YASALARDAN KAYNAKLANAN İNDİRİMLER

6 –Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna

yapılan ayni ve nakdi bağışlar

7 –Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına

yapılan ayni ve nakdi bağışlar

slide27

DİĞER YASALARDAN KAYNAKLANAN İNDİRİMLER

8 –Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü kapsamında yapılan ayni/nakdi bağışlar

9 –İlköğretim kurumlarına yapılan nakdi bağışlar

Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa VUK uyarıncaTakdir Komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınır.

10 –Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirim

31/12/2017 tarihine kadar tam mükellef anonim şirketlere ait iştirak hisselerini en az iki tam yıl elde tutmaları şartıyla, VUK’un değerlemeye ait hükümlerine göre hesapladıkları hisselerin tutarlarının %75'ini yıllık beyannamelerine konu

kazanç ve iratlarından hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebilirler.

slide28

Envantere dahil olmayan gayrimenkullerin satışından doğan zararların

mahsubu mümkün değildir.

slide29

Zirai Kazanç

Zirai Kazanç, zirai faaliyetten doğan kazançtır.

Zirai faaliyet, ticari faaliyetten farklı olarak doğadan canlı ürün alma faaliyetidir. Doğadan cansız ürün sağlama faaliyeti ticari faaliyettir.

Bazı bitkilerin arazide yetiştirilmiyor olması zirai faaliyetin niteliğini değiştirmez.

slide30

Zirai Kazanç

Bu tanıma girmeyen bazı faaliyetlerde Zirai Kazanç olarak kabul edilmiştir.

 • Aşım yaptırmak ve bu suretle bir kazanç sağlamak amacıyla erkek damızlık beslenmesi
 • Tarım da kullanılan makinaların başka çiftçilerin tarımsal üretim işlerinde çalışması karşılığı edilen kazanç
slide31

Zirai Kazanç

Bir zirai faaliyete fiilen katılmayan ancak üründen pay alan arazi sahibinin geliri zirai kazanç sayılmaz kira geliridir.

Zirai kazançlar büyük oranda tevkif yoluyla vergilendirilir.

GVK 94.maddede sayılan kişiler

Hayvansal ürünlerde %2

Tarımsal ürünlerde %4

slide32

Ücretler

Ücret olarak adlandırılan kazanç, zihinsel veya bedensel emekten doğabilmektedir.

Emek

Ücret

Bir işverene tabi, belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

GVK 61

slide33

Ücretler

Örnek

Mustafa Coşkun kendi SMMM ofisinde mükellefin işlerini yapar , kazanç elde ederse bu;

serbest meslek kazancı,

Endeks Bağımsız Denetim ve YMM şirketinde çalışıp gelir elde ederse bu da

ücret

olarak nitelendirilir.

slide34

Ücretler

Vergiye tabi olmayan ücretler

 • TUGS’nekayıtlı gemilerde çalışan personele ödenen ücretler gelir vergisinden istisnadır.

4490 Türk Uluslar arası Gemi sicili Kanunu Mad.12/5

 • Kıdem tazminatları G.V. den istisnadır. İhbar tazminatları değildir.

GVK 25/7

 • Yabancı bir ülkedeki işveren tarafından doğrudan doğruya ödenen ücretler

GVK 25/7

 • Hizmetçilerin (Evlerde, bahçelerde, apartmanlarda, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi..) ücretleri istisnadır.

GVK 25/7

 • Yabancı ülkelerin Türkiye’de bulunan elçilik ve konsolosluklarında çalışan ve o ülkenin vatandaşı olmayan çalışanların aldıkları ücretler (karşılıklı olmak kaydıyla)

GVK 16

slide35

Ücretler

Ücretlerin Yıllık Beyanname ile beyan edilmesi

GVK 86 uyarınca birden fazla işverenden alınan ücretler belirli koşullarla yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekir.

Birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı GVK 103.maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşması durumunda (2012 Yılı 25.000) ücretlerin tamamı yıllık beyannameye dahil edilecektir.

iii cretler
III – Ücretler

ÖRNEK : Mustafa Coşkun’un 2012 yılı ücret gelirleri şöyledir;

Koç Holding A.Ş. ………………..45.000 TL

Sabancı Holding A.Ş. ……………12.000 TL

Okan Holding A.Ş. …………………8.000 TL

Beyanname vermeyecek…

slide37

Ücretler

Örnek

Kenan Uğur, 2012 yılında üç ayrı işverenden ücret geliri elde etmekte olup, ücretlerin tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş bulunmaktadır.

Koç Holding A.Ş. ………………..50.000 TL

Sabancı Holding A.Ş. ……………12.000 TL

Endeks YMM A.Ş. ……………….20.000 TL

Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenin kim olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenecektir.

Beyanname verecek…

Tamamını beyan edecek…….82.000 TL

slide38

Serbest Meslek Kazancı

Serbest Meslek Faaliyeti

Sermayeden çok şahsi mesaiye, bilimsel veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari niteliği olmayan işlerin işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.

Bu faaliyetler sonucu elde edilen kazançlarda Serbest Meslek Kazancıdır.

Kollektif, adi komandit ve adi şirketler tarafından yapılan serbest meslek faaliyeti neticesinde doğan kazançlar da, serbest meslek kazancıdır.

slide39

Serbest Meslek Kazancı

İkametgahlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar

Kira ise

Ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısınıindirebilirler.

Gayrimenkul sahibi ise

Amortisman giderleri ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısınıindirebilirler.

slide40

Serbest Meslek Kazancı

Örnek

SMMM’likyapan Hacı Demir’in aynı zamanda iki işverenden elde ettiği tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri de bulunmaktadır.

SMMM Kazancı……….……….……..30.000 TL

Garanti Bankası A.Ş. Ücret……… 35.000 TL

İş Bankası A.Ş. Ücret…………..……20.000 TL

CEVAP

30.000 TL beyan edecektir.

slide41

Gayrimenkul Sermaye İradı

GVK’nda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade edilmektedir.

GMSİ yükümlüsü

Kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri, zilyetleri, intifa hakkı sahipleri ile kiralanmış bir mal ve hakkı başkasına kiraya verenlerdir.

v gayr menkul sermaye radi

Gayrimenkul Sermaye İradı

V – GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI

Orijinal bir yaratının kopyalanmasına veya kullanılmasına izin verme hakkıdır.

İhtira Beratı

Telif Hakkı

Bilimsel buluşlar

üzerindeki haklar 

Müellif

Mucit

MİRASÇILAR

tarafından kiralanması halinde doğan kazanç serbest meslek kazancıdır.

Bilinen araç, gereçlerle ve yaratıcı güçle yeni bir şey bulana, bulduğu şeyden bir süre yalnız kendisinin yararlanması için devletçe verilen belge

slide43

Gayrimenkul Sermaye İradı

 • Tahsil esasına bağlanmıştır. Kira gelirinin vergilendirilmesi için nakden veya ayni olarak tahsil edilmiş olması gerekmektedir.
 • Mükellefler tarafından o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak tahsil edilen kira bedelleri, tahsil edildiği yılın geliri sayılır.

Örneğin; 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait kiralar 2012 yılında tahsil edilirse, 2012 yılı geliri olarak beyan edilir.

slide44

Gayrimenkul Sermaye İradı

 • Gelecek yıllara ait olup, peşin tahsil edilen kira bedelleri ödemenin yapıldığı yılın değil, gelirin ilgili olduğu yılın hasılatı olarak kabul edilir.

Örneğin; 2012, 2013 ve 2014 yılları kira gelirleri topluca 2012 yılında tahsil edilirse, her yıla ait kira bedeli ilgili yılda beyan edilecektir.

 • Döviz cinsinden kiraya verme işlemlerinde tahsilatın yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak gayri safi hasılat belirlenir.
slide45

Gayrimenkul Sermaye İradı

 • Konutlarda her bir konut için 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edilmesi halinde,
 • İşyerlerinde ise, miktar sınırlaması olmaksızın

kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idareleri tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

slide46

Gayrimenkul Sermaye İradı

Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde,

“Emsal kira bedeli” esas alınır.

Emlak vergisi değerinin % 5’idir.

slide47

Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç)

 • Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç)
 • Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç)

Gayrimenkul Sermaye İradı

İstisna yok

İstisna var

 • İstisna uygulaması sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler için söz konusudur.
 • 2012 yılı için istisna 3.000,00 TL’dir. (GVK 21)
slide48

Gayrimenkul Sermaye İradı

y o k

İstisna

Ticari Kazanç

Zirai Kazanç

S.Meslek Kazancı

 • Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, 3.000 TL’lik istisnadan yararlanamazlar.
slide49

Gayrimenkul Sermaye İradı

 • Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde, bu konuttan elde edilen kira gelirlerinin vergilendirilmesinde, her bir ortak için 3.000 TL istisna ayrı ayrı uygulanacaktır
 • Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde, istisna; kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.
 • Üzerinden kesinti yoluyla vergilendirilen kira gelirlerinde beyan sınırı 25.000 TL’dir.
slide50

Gayrimenkul Sermaye İradı

ÖRNEK : 2012 yılında 6.000 TL konut kira geliri, 21.000 TL işyeri kira geliri (Tevkifat yapılmış) olan Bay (A) ne kadar gelir beyan edecektir.

Konut Kira Geliri……….6.000,00

İşyeri Kira Geliri……….21.000,00

Beyan Edilecek Kira Geliri……….3.000,00

Toplam Kira Geliri……….27.000,00

İstisna…………………..….3.000,00

Beyan Edilecek Kira Geliri……….24.000,00

slide51

Gayrimenkul Sermaye İradı

Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı şekilde tespit edilebilmektedir.

 • Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç)
 • Gerçek Gider Yöntemi

Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılır.

Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler.

slide52

Gayrimenkul Sermaye İradı

ÖRNEK : İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin gedikli avukatlarından Av. Mehmet Emin Keleş’in 2012 yılında elde ettiği yıllık safi kazancı 20.000 TL’dir. Kesinti suretiyle vergilendirilen işyeri kira geliri ise 12.000 TL’dir.

Serbest meslek kazancı ile tevkifatlı işyeri kira geliri tutarının toplamı olan (20.000 + 12.000=) 32.000 TL, 25.000 TL beyan sınırını aştığından, işyeri kira geliri de beyannameye dahil edilecektir.

slide53

Gayrimenkul Sermaye İradı

Örnek

SMMM Bay (A)’nın 2012 yılında elde ettiği serbest meslek kazancı 90.000 TL’dir. Kesinti

suretiyle vergilendirilmiş işyeri kira

geliri ise 15.000 TL’dir. Ayrıca 2012 yılında Okan Üniversitesinden 40.000 TL ücret, Bilirkişi ücreti olarak 20.000 TL İstanbul adliyesinden ücret geliri elde etmiştir.

slide54

Gayrimenkul Sermaye İradı

Örnek

SMMM Bay (A)

SM Geliri…………….90.000,00

GMSİ (İşyeri)…….….15.000,00

Toplam…..………..105.000,00

Okan Üniv…………..40.000,00

Bilirkişi…..…………..20.000,00

Toplam…..………..165.000,00

slide55

Gayrimenkul Sermaye İradı

Geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükellefler, istemeleri halinde vergi dairesinden alacakları kullanıcı kodu, parola ve şifreyi kullanmak suretiyle yıllık gelir vergisi beyannamelerini

elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebilecekler

veya

Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları aracılığıyla da gönderebileceklerdir.

slide56

Gayrimenkul Sermaye İradı

Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi

Vedop veri tabanına aktarılan bilgiler kullanılarak, beyannameler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır

Sistemden sadece kira geliri elde edenler faydalanabilmektedir

slide57

Gayrimenkul Sermaye İradı

Konutlardan elde edilen kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan

edilirse, 3.000 TL’lik istisnadan yararlanılamaz.

slide58

Menkul Sermaye İradı

Sermaye dolayısıyla elde edilen kâr payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır.

Kaynağı ne olursa olsun GVK 75’de yazılı gelirler MSİ’dir.

vi menkul sermaye radi

Her çeşit hisse senetlerinin kar payları (temettü gelirleri)

 • Her çeşit hisse senetlerinin kar payları (temettü gelirleri)
 • Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto

bedelleri

VI –MENKUL SERMAYE İRADI

Menkul Sermaye İradının Yıllık Beyanname

İle Beyan Edilmesi

Hiç beyan

edilmeyecekler

 • 25.000,00 TL’yi aşması halinde beyan edilmesi gerekenler
 • 1.290,00 TL’yi aşması halinde beyan edilmesi gerekenler
vi menkul sermaye radi1

Her çeşit hisse senetlerinin kar payları (temettü gelirleri)

 • Her çeşit hisse senetlerinin kar payları (temettü gelirleri)
 • Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto

bedelleri

VI –MENKUL SERMAYE İRADI

Tutarı Ne olursa Olsun Beyan Edilmeyecek Menkul Sermaye İradları

1. Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan ;

 • Mevduat faizleri
 • Özel Finans Kurumlarınca (Katılım Bankaları) kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları
 • Repo Kazançları
 • 2.Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından yapılan ödemeler,
 • 3.Kurumlar vergisi mükelleflerince 31/12/1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kazançların dağıtımı halinde, gerçek kişilerce elde edilen kar payları,
 • 4. Kurumların karlarını sermayeye eklemek suretiyle gerçekleştirdikleri kar dağıtım işlemlerinde gerçek kişi ortaklarca elde edilen kar payları.
vi menkul sermaye radi2

Her çeşit hisse senetlerinin kar payları (temettü gelirleri)

 • Her çeşit hisse senetlerinin kar payları (temettü gelirleri)
 • Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto

bedelleri

VI –MENKUL SERMAYE İRADI

1.290,00 TL Tutarı aşması halinde Beyan Edilecek Menkul Sermaye İradları

1. Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri,

 • 2. Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller
 • 3. İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar,
 • 4. Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri,
 • 5. Yurt dışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları (faiz, repo,kar payı v.b.),
 • 6. Her çeşit alacak faizleri.
vi menkul sermaye radi3

Her çeşit hisse senetlerinin kar payları (temettü gelirleri)

 • Her çeşit hisse senetlerinin kar payları (temettü gelirleri)
 • Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto

bedelleri

VI –MENKUL SERMAYE İRADI

25.000,00 TL Tutarı aşması halinde Beyan Edilecek Menkul Sermaye İradları

1. Bazı tahvil ve hazine Bonoları

 • 2. Tam mükellef kurumlardan elde edilen kar payları

Tam mükellef kurumlardan elde edilen ve yukarıda sayılan kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınacaktır.

slide63

Örnek

Kamber Kaya, ortağı olduğu Endeks A.Ş.’den elde ettiği kar payı gelirlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Brüt kar payının yarısı 25.000,00 TL den büyük olduğundan beyan edilecektir.

slide64

Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç)

 • Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç)

Örnek

Sibel Can’ın 2012 yılı yıllık gelirleri aşağıdaki gibi olup, ücret gelirleri, işyeri kira gelirleri ve kar payı gelirleri kesinti yoluyla vergilendirilmiştir.

Show TV A.Ş. Ücret…………..750.000

Kanal D A.Ş. Ücret………….…24.000

Konut Kira Geliri……..………...2.500

İşyeri Kira Geliri (Brüt)………..12.000

Endeks A.Ş. Kar Payı (Brüt)…..10.000

Vadeli Hes. Banka Faiz Gel.…..510.000

Toplam.…..1.328.500

slide65

Diğer Kazanç ve İratlar

Arizi Kazanç

Değer Artış Kazancı

Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar

Arızi kazanç düzenlemesi, devamlılığı olmayan kazançları vergilendirmek amacıyla yapılmıştır.

Gayrimenkullerin,beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar

2012 yılında elde edilen kazançlardan 8.800 TL’lik kısım vergiden istisna

2012 yılı için istisna tutarı 20.000,00 TL dir.

slide66

Beyannamenin verilme zamanı ve yeri

01 Mart – 25 Mart

Mükellefin işyerinin yoksa ikametgahının

Bulunduğu yer Vergi Dairesine

slide67

Hesaplanan vergi ne zaman ödenecektir?

I.Taksit

II.Taksit

Mart

Temmuz

Ölüm halinde ise beyanname ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde mirasçılar tarafından verilir.

slide68

İade çıkması halinde…

Beyannamenin verilmesinden sonra dilekçe ekine ilgili belgelere konarak başvurulur.

En geç 3 ay içerisinde iade yapılır…

VUK 112/4