Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi

222 Views Download Presentation
Download Presentation

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 2 Mayıs 2014 Cuma Ar. Gör. Dr. Fatih Kilci

 2. Olgu sunumu Dr.Fatih KİLCİ 02.05.2014

 3. Olgu 10 yaşında erkek hasta Şikayeti: Sol bacakta güçsüzlük.

 4. Hikaye Öncesinde şikayeti olmayan hastanın son 3-4 gündür sol bacağında güçsüzlük ortaya çıkmış -Travma öyküsü yok.

 5. Özgeçmiş: • Prenatal: Annenin 3. gebeliği. Gebeliği boyunca düzenli doktor kontrolü yok. Gebelik sırasında sigara, alkol, madde kullanımı, radyasyon maruziyeti, idrar yolu enfeksiyonu, döküntülü veya ateşli hastalık geçirme öyküsü yok. • Natal: Hastanede ,C/S ile, 38 haftalık term + 3100 gram olarak doğmuş. • Postnatal: Doğar doğmaz ağlamış. Küvöz bakımı almamış. İkter, siyanoz öyküsü yok.

 6. Özgeçmiş: • Beslenme: 10 ay anne sütü almış, 4. ayda ek gıdaya geçmiş. D vitamini ve demir kullanım öyküsü yok. • Büyüme-gelişme: Yaşıtlarıyla uyumlu. • Aşılar: Sağlık ocağı aşıları tam. • Geçirdiği hastalıklar: 3 aylıkken inguinal herni operasyonu • Alerji: Özellik yok.

 7. Soygeçmiş: • Anne: 36 yaşında, ev hanımı, sağlıklı. • Baba: 46 yaşında, emekli, sağlıklı. • Anne ve baba arasında akrabalık yok. • 1. çocuk: 17 yaşında erkek, sağlıklı • 2. çocuk: 14 yaşında erkek, sağlıklı. • 3. çocuk: Hastamız • Ailede sürekli hastalık öyküsü yok.

 8. Fizik Muayene: • Ateş: 36.6°C • Tansiyon: 100/60 mm Hg • Nabız:72/dk • Solunum: 22/dk • Boy:127 cm (3-10 p.) • Ağırlık: 31.6 kg (25-50 p.)

 9. Fizik muayene • Genel durum: İyi • Cilt: Turgor, tonus doğal. Ödem, ikter, siyanoz, peteşi, purpura, pigmentasyon bozukluğu yok. • Baş boyun: Saç ve saçlı deri doğal.Kafa yapısı simetrik. Boyunda kitle ve LAP yok. • Gözler: Işık refleksi bilateralmevcut. Pupiller izokorik. Konjonktivalar ve skleralar doğal. Göz kürelerin her yöne hareketi doğal. • Kulak-burun- boğaz: Bilateral kulak zarları doğal. Burun tıkanıklığı, akıntısı yok. Orofarenks ve tonsiller doğal

 10. Fizik muayene • Kardiyovasküler: S1, S2 doğal. S3 yok. Üfürüm yok. AFN her iki alt ekstremitede alınıyor. Kalp tepe atımı 5. interkostal aralıkta. • Solunum sistemi: Her iki hemitoraks solunuma eşit katılıyor. Toraksdeformitesi yok. Retraksiyonyok.Dinlemekleral, ronküs, ekspiryum uzunluğu yok . • Gastrointestinalsistem:Batın normal bombelikte. Barsak sesleri doğal. Palpasyonla defans, rebound yok. Hepatomegali ve splenomegali yok. Traube alanı açık. • Genitoürinersistem:Haricenerkek.Testislerbilateralskrotumda .

 11. Fizik Muayene: • Nörolojik muayene: • Bilinci açık, kooperasyonu ve orientasyonu tam. • Göz hareketleri her yöne tam, nistagmus yok. • Derin tendon refleksleri normoaktif. klonus yok. • Kas gücü muayenesi: Üst ekstremite:5/5 • Alt ekstremite -Sağ:5/5 Sol alt proksimal:3/5 Sol alt distal: 5/5 .

 12. Nörolojik muayene Ataksi yok, konuşması normal, yürürken sol tarafında zorlanma var. • Ense sertliği yok. • Serebellar testleri normal.

 13. Ön tanı ?

 14. Laboratuvar Hg:13.5 BUN:14 WBC:6570 Cre:0.58 RBC:4.9 SGOT:13 PLT:359.000 SGPT:6 Sed:3 CRP:0.02

 15. Periferik Yayma Nötrofil: %60 Lenfosit:%36 Eozinofil: %2

 16. Laboratuvar sT3: 2.26 vitB12: 327 (N) sT4: 0.80 Folat: 11.52 (N) TSH:0.43 anti-TPO: (-) C3: 115 (N) anti-Tg: (-) C4: 15.2 (N) ANA(-) anti-dsDNA: (-)

 17. Kranyal MR -Kallozal, perikallozal alanda ve C3 düzeyinde spinal kanalda multiple T2 hiperintens lezyonlar; demiyelinizan plak ile uyumludur. Sağ optik sinirde kontrast tutulumu; optik nörit ile uyumlu değerlendirildi.

 18. Kranyal MR

 19. Kranyal MR

 20. Spinal MR C3 düzeyinde, C5-6 düzeyinde, T9-10 düzeyinde spinal kordda demiyelinizan plak (Aktif plak saptanmadı)

 21. Spinal MR

 22. Klinik izlem • Hastaya lomber ponksiyon yapıldı. -BOS biyokimyası normal değerlerdeydi. -Mikroskobide hücre görülmedi.

 23. Klinik izlem • İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi’ne oligoklonal band çalışılması için BOS örneği gönderildi. • VEP İncelemesi:p100:130.8/130.8 msn (Ön ileti yollarında ileti gecikmesi) - Göz Hastalıkları tarafından yapılan göz muayenesi:Normal

 24. Patolojik bulgular • Sol bacakta akut gelişen güçsüzlük • KranyalMRG’dekallozal, perikallozal alanda ve C3 düzeyinde spinalmultipledemiyelinizan plaklar ve sağ optik sinirde optik nörit ile uyumlu görünüm • SpinalMRG’de C3, C5-6 ve T9-10 düzeyinde demiyelinizan plaklar • Patolojik VEP incelemesi

 25. Ön tanı ?

 26. Klinik izlem -Hastaya Klinik izole sendrom/ Multiple Skleroz tanısıyla 5 günlük pulse metil-prednizolon tedavisi uygulandı. Takiplerinde şikayeti gerileyen hasta 1 ay süreyle idame tedavi alacak şekilde kontrol MRG planlanarak taburcu edildi.

 27. Klinik izole sendrom İlk defa ortaya çıkan, MS ile uyumlu klinik belirtilerin olduğu tek bir epizoddur. En az 24 saat süren merkezi sinir sistemi bulguları vardır. Bu bulgular tek bir bölgeyi, bazen de birkaç bölgeyi etkileyebilir.

 28. Klinik izole sendrom Daha önce yakınması olmayan ve yeni bir görme bulanıklığı geçirip optik nöropati tanısı alan bir hasta klinik izole sendrom olarak tanımlanır. Klinik izole sendromu olan hastaların bir kısmı daha sonra MS tanısı alır. 

 29. Klinik izole sendrom BOS incelemesi ve beyin MR’ı MS’teki gibi bulgular veriyor ise yeni atak geçirme ve kesin MS olasılığı yüksektir. (%60-90) MRG’ de lezyon olmayan hastaların uzun sürede kesin MS tanısı alma olasılığı ise %20’dir

 30. Multipl Skleroz Multipl skleroz (MS), merkezi sinir sisteminin beyaz cevher ve subkortikal yapılarını etkileyen - erken dönemde yorgunluk, denge bozuklukları, kas güçsüzlüğü ve duysal bozukluklar gibi semptomlar; - geç dönemde ise spastisite, mesane disfonksiyonu, depresyon, ağrı ve kognitif disfonksiyona yol açan kronik, progresif, demyelinizan bir hastalıktır

 31. Epidemiyoloji MS: 1/2500 Pediatrik MS: 1.35-2.5/100.000 -Tüm MS olgularının ; % 5’i < 18 yaş %1’inden azı <10 yaş Kız / erkek :2.8

 32. Epidemiyoloji Coğrafik varyasyon: -Dünyanın her yöresinde eşit sıklıkta görülmez. -Ekvatordan kuzeye doğru İlerledikçe attan risk.

 33. Coğrafik yerleşim

 34. Patogenez Genetik yatkınlık: -Birinci derece akrabalarında MS görülme riski: % 5 -Monozigot ikizlerde: % 25 -HLA DRB1*1501, DQA1*0102 DQB1*0602 -HLA-DR15 (erken başlangıçlı MS olgularıyla ilişkili )

 35. Patogenez Çevresel faktörler: -Bakteriyel ve viral patojenler: EBV , HHV-6, HHV-1 MS tanısı almış hastalarda EBV seropozitifliği % 99-100 iken, sağlıklı kontrol grubunda bu oran % 80-90 olarak bildirilmiş.

 36. Patogenez Enlem / Güneş ışınları / UVB: Enlem Etnik ve genetik faktörler dışlandığında en güçlü çevresel faktör Güneş ışınlarındaki UV-B düzeyi ve vit D üretimi için en önemli belirleyici Ilıman bölgelerde enlem arttıkça, MS prevalans ve insidansı artar

 37. Vitamin D -25(OH)D3 > 100 nmol/l olanlarda 25(OH)D3< 75 nmol/l olanlara göre %51 düşük risk Vit D desteği MS riskini azaltma açısından önemli Vit D; -Beyin ve bağışıklık sistemin gelişimi, aksonal dayanıklılık ve immün toleransın gelişmesinde rol oynayan genlerin düzenlenmesinde görev yapıyor olabilir.

 38. Klinik belirtiler Tekrarlayan başdönmeleri ve dengesizlik atakları Görme kaybı veya bulanık görme, optik nörit Diplopi, peltek konuşma Vücudun bir yarısında veya her iki bacakta uyuşma veya güç kaybı ( parestezi, dizestezi, hiperestezi) Yüzde şimşek çakar şekilde tekrarlayan ağrılar Boyun hareketleri ile ortaya çıkan, boyundan vücuda doğru yayılan geçici elektriklenme hissi (Lhermitte belirtisi) İdrar tutamama veya idrarı başlatamama (Sfinkter kusuru)

 39. MS Klinik seyir tipleri 1-Benign MS (Az atak ) 2-Relapsing-remitting MS ( en sık tip ) 3-Primer-progresif MS ( en ciddi tip) 4-Sekonder-progresif MS 5-Progresif- relapsing MS 6-Malign MS ( hızlı ilerler)

 40. Atak ve İyileşmelerle Giden MS (Relapsing - Remitting MS) Bu tipte ataklar olur ve ataklar tam veya kısmen düzelir. MS’li kişilerin çoğu başlangıçta atak ve iyileşmeler ile giden seyir gösterir. Atakların ne sıklıkta geleceğini tahmin etmek mümkün değildir. Ancak bazen yılda birkaç kez bazen 2-3 yılda bir, hatta bazı hastalarda 15-20 yıl sonra bile atak olabilmektedir.

 41. Birincil İlerleyici MS ( Primer Progresif MS ) -Hastalık sinsi başlar ve yıllar içerisinde gittikçe kötüleşir. -İlerleme hızı değişken olmakla birlikte genellikle yavaş seyirlidir

 42. İkincil İlerleyici MS ( Sekonder Progresif MS ) -Atak ve iyileşmeler ile giden MS hastalarının bir kısmı daha sonra ilerleyici forma dönüşebilmektedir.

 43. Progresif-Relapsing MS: İlerleyici seyirlerine ek olarak ara sıra ataklar geçirirler