slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Seminář 27.9.2011 V rámci projektu „Čisté povodí Svratky“ -

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Seminář 27.9.2011 V rámci projektu „Čisté povodí Svratky“ - - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Seminář 27.9.2011 V rámci projektu „Čisté povodí Svratky“ - Problematika zatížení vodních nádrží fosforem, zkušenosti s odstraňováním fosforu, možnosti vedoucí ke zlepšení stavu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Seminář 27.9.2011 V rámci projektu „Čisté povodí Svratky“ -' - ivrit


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Seminář 27.9.2011

V rámci projektu „Čisté povodí Svratky“

-

Problematika zatížení vodních nádrží fosforem, zkušenosti s odstraňováním fosforu, možnosti vedoucí ke zlepšení stavu

slide2

Problematika zatížení vodních nádrží fosforem a zkušenosti s odstraňováním fosforu – v rámci Jihomoravského kraje se jedná o pilotní projekt Čisté povodí Svratky, který má své počátky v roce 2003

slide3

Partneři projektu „Čisté povodí Svratky“

Povodí Moravy s.p., v současné době nositel projektu „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“ – dotace z OPŽP + JMK + Město Brno

Jihomoravský kraj

Město Brno

Kraj Vysočina

Kraj Pardubický

slide4

Plocha povodí zájmového území Svratky 1600 km2

Cíle projektu „Čisté povodí Svratky“

Snížit živinový odnos z povodí a živinové zátěže toků a nádrží – omezení znečištění z bodových a plošných zdrojů znečištění

Obnovit přirozenou rovnováhu ve struktuře planktonu

Obnovit stabilitu značně poškozeného ekosystému VN Brno

Obnovit ekonomické aktivity v regionu – víceúčelové využití nádrže

Prostředky, kterými je vhodné dosáhnout cílů projektu „Čisté povodí Svratky“

Revitalizace krajiny

Omezení plošných zdrojů znečištění (změny hospodaření v krajině, realizace protierozních a protipovodňových opatření s cílem zadržení vody v krajině, revitalizace vybraných toků)

Účinné odstranění znečištění bodovými zdroji (odkanalizování a čistění odpadních vod)

Osvěta a legislativní změny (používání bezfosfátových pracích a mycích prostředků) - § 39 odst. 10 vodního zákona

Asanace sinicemi infikovaných sedimentů v nádržích

Osvěta ve vztahu k veřejnosti (veletrhy, besedy,konference,média)

slide5

Žádosti o dotaci z OP ŽP na projekt „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“ předcházelo zpracování celé řady dokumentací, které monitorovaly celé povodí, vlastní nádrže, navrhovalo celou řadu opatření v terénu.

slide6

Investované prostředky v zájmovém území projektu Čisté povodí Svratky

 • Mezi důležité činnosti v povodí Svratky se řadí:
 • výstavba a rekonstrukce kanalizačních systémů a čistíren odpadních vod
 • budování retenčních vodních nádrží v krajině
 • realizací plošných protierozních a ekologických opatření včetně revitalizace toků
 • snižováním podílu orné půdy ve prospěch trvalých travních porostů.
 • Celkem bylo od roku 2004 až do 6/2011 z dotačních titulů JMK do povodí Svratky na území Jihomoravského kraje investováno 101 006 056,- Kč na realizace kanalizací a ČOV, na projektové dokumentace a na stavby protipovodňových opatření a v součtu s dotacemi do tohoto území z dotací OPŽP, Ministerstva zemědělství, bylo investováno cca 839 mil. Kč.
 • V rámci povodí jsou průběžně zhotovovány vodohospodářské projekty, jako realizace staveb kanalizací, čistíren odpadních vod, protipovodňová a protierozní opatření. Jedná se dlouhodobou činnost, která je náročná nejen na vyřízení příslušných povolení, ale také na zajištění dostatečných finančních objemů.
hlavn dota n tituly na seku vodn ho hospod stv
Hlavní dotační tituly na úseku vodního hospodářství
 • Dotace Jihomoravského kraje
  • Zvláštní účet ZVLÁŠTNÍ ÚČET PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ JMK
  • Dotační program v oblasti vodního hospodářství
   • Podprogram 1 – dotace v oblasti vodárenství
   • Podprogram 2 – dotace v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod
   • Podprogram 3 – podpora staveb protipovodňové ochrany
  • Časově omezený dotační program na podporu tvorby projektů v oblasti vodního hospodářství pro rok 2012 – předpokládaný termín podání žádostí o dotaci – leden 2012
  • Více informací na www.kr-jihomoravsky.cz / granty a dotace
  • pro příslušný rok
hlavn dota n tituly na seku vodn ho hospod stv1
Hlavní dotační tituly na úseku vodního hospodářství

Národní dotace Ministerstva zemědělství ve vodním hospodářství

Dotace a programy ve vodním hospodářství obsahují přehled programů a dotačních titulů Ministerstva zemědělství, které jsou zaměřeny na obor vodovodů a kanalizací, na obnovu, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavbu vodních nádrží, na odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku, na protipovodňová opatření, na ostatní opatření ve vodním hospodářství a na dotace pro majetkoprávní vypořádání majetku, dotčeného realizací "Opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy s využitím přírodě blízkých povodňových opatření".

 • Vodovody a kanalizace
 • Rybníky
 • Odstranění následků povodní na státním VH majetku
 • Ostatní opatření ve VH
 • Nové Heřminovy
 • Prevence před povodněmi
 • Přímé dotace VH
 • Více informací na http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/
hlavn dota n tituly na seku vodn ho hospod stv2
Hlavní dotační tituly na úseku vodního hospodářství
 • Operační program životní prostředí
  • Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodníPodporuje projekty, které směřují ke zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení jakosti a dodávek pitné vody a snižování rizika povodní.
  • Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajinyPodporuje projekty, které přispívají ke zpomalení či zastavení poklesu biodiverzity, ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů, zajištění ekologické stability krajiny a podporují vznik a zachování přírodních prvků v osídlených oblastech.
  • Více informací na www.opzp.cz / nabídky podpory/ Harmonogram výzev OPŽP
slide10

Jihomoravský kraj bude v dalších letech provádět zejména následující aktivity:

 • finanční podpora staveb kanalizací a čistíren odpadních vod, staveb protipovodňových a protierozních opatření a finanční podpora na zpracování projektových dokumentací v oblasti vodního hospodářství.
 • koordinace projektu Čisté povodí Svratky – pravidelná jednání řídícího výboru a spolupráce se všemi partnery
 • spolupráce se všemi vodoprávními úřady v území, zaměřená na řešení vypouštění nečištěných odpadních vod do vod povrchových s důrazem na důsledné napojování obyvatel a jiných subjektů na kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod.
 • dlouhodobě je prováděna metodická pomoc obcím (řešení problémů v rámci oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod, získávání dotací na realizaci kanalizací a ČOV a staveb protipovodňové a protierozní ochrany, metodika k připojování obyvatel na kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod apod.)
 • pravidelná informovat veřejnosti o vývoji a jednotlivých krocích, které v rámci projektu Čisté povodí Svratky probíhají.