Seminář 27.9.2011 V rámci projektu „Čisté povodí Svratky“ - - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seminář 27.9.2011 V rámci projektu „Čisté povodí Svratky“ - PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seminář 27.9.2011 V rámci projektu „Čisté povodí Svratky“ -

play fullscreen
1 / 11
Seminář 27.9.2011 V rámci projektu „Čisté povodí Svratky“ -
131 Views
Download Presentation
ivrit
Download Presentation

Seminář 27.9.2011 V rámci projektu „Čisté povodí Svratky“ -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Seminář 27.9.2011 V rámci projektu „Čisté povodí Svratky“ - Problematika zatížení vodních nádrží fosforem, zkušenosti s odstraňováním fosforu, možnosti vedoucí ke zlepšení stavu

 2. Problematika zatížení vodních nádrží fosforem a zkušenosti s odstraňováním fosforu – v rámci Jihomoravského kraje se jedná o pilotní projekt Čisté povodí Svratky, který má své počátky v roce 2003

 3. Partneři projektu „Čisté povodí Svratky“ Povodí Moravy s.p., v současné době nositel projektu „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“ – dotace z OPŽP + JMK + Město Brno Jihomoravský kraj Město Brno Kraj Vysočina Kraj Pardubický

 4. Plocha povodí zájmového území Svratky 1600 km2 Cíle projektu „Čisté povodí Svratky“ Snížit živinový odnos z povodí a živinové zátěže toků a nádrží – omezení znečištění z bodových a plošných zdrojů znečištění Obnovit přirozenou rovnováhu ve struktuře planktonu Obnovit stabilitu značně poškozeného ekosystému VN Brno Obnovit ekonomické aktivity v regionu – víceúčelové využití nádrže Prostředky, kterými je vhodné dosáhnout cílů projektu „Čisté povodí Svratky“ Revitalizace krajiny Omezení plošných zdrojů znečištění (změny hospodaření v krajině, realizace protierozních a protipovodňových opatření s cílem zadržení vody v krajině, revitalizace vybraných toků) Účinné odstranění znečištění bodovými zdroji (odkanalizování a čistění odpadních vod) Osvěta a legislativní změny (používání bezfosfátových pracích a mycích prostředků) - § 39 odst. 10 vodního zákona Asanace sinicemi infikovaných sedimentů v nádržích Osvěta ve vztahu k veřejnosti (veletrhy, besedy,konference,média)

 5. Žádosti o dotaci z OP ŽP na projekt „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“ předcházelo zpracování celé řady dokumentací, které monitorovaly celé povodí, vlastní nádrže, navrhovalo celou řadu opatření v terénu.

 6. Investované prostředky v zájmovém území projektu Čisté povodí Svratky • Mezi důležité činnosti v povodí Svratky se řadí: • výstavba a rekonstrukce kanalizačních systémů a čistíren odpadních vod • budování retenčních vodních nádrží v krajině • realizací plošných protierozních a ekologických opatření včetně revitalizace toků • snižováním podílu orné půdy ve prospěch trvalých travních porostů. • Celkem bylo od roku 2004 až do 6/2011 z dotačních titulů JMK do povodí Svratky na území Jihomoravského kraje investováno 101 006 056,- Kč na realizace kanalizací a ČOV, na projektové dokumentace a na stavby protipovodňových opatření a v součtu s dotacemi do tohoto území z dotací OPŽP, Ministerstva zemědělství, bylo investováno cca 839 mil. Kč. • V rámci povodí jsou průběžně zhotovovány vodohospodářské projekty, jako realizace staveb kanalizací, čistíren odpadních vod, protipovodňová a protierozní opatření. Jedná se dlouhodobou činnost, která je náročná nejen na vyřízení příslušných povolení, ale také na zajištění dostatečných finančních objemů.

 7. Hlavní dotační tituly na úseku vodního hospodářství • Dotace Jihomoravského kraje • Zvláštní účet ZVLÁŠTNÍ ÚČET PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ JMK • Dotační program v oblasti vodního hospodářství • Podprogram 1 – dotace v oblasti vodárenství • Podprogram 2 – dotace v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod • Podprogram 3 – podpora staveb protipovodňové ochrany • Časově omezený dotační program na podporu tvorby projektů v oblasti vodního hospodářství pro rok 2012 – předpokládaný termín podání žádostí o dotaci – leden 2012 • Více informací na www.kr-jihomoravsky.cz / granty a dotace • pro příslušný rok

 8. Hlavní dotační tituly na úseku vodního hospodářství Národní dotace Ministerstva zemědělství ve vodním hospodářství Dotace a programy ve vodním hospodářství obsahují přehled programů a dotačních titulů Ministerstva zemědělství, které jsou zaměřeny na obor vodovodů a kanalizací, na obnovu, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavbu vodních nádrží, na odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku, na protipovodňová opatření, na ostatní opatření ve vodním hospodářství a na dotace pro majetkoprávní vypořádání majetku, dotčeného realizací "Opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy s využitím přírodě blízkých povodňových opatření". • Vodovody a kanalizace • Rybníky • Odstranění následků povodní na státním VH majetku • Ostatní opatření ve VH • Nové Heřminovy • Prevence před povodněmi • Přímé dotace VH • Více informací na http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/

 9. Hlavní dotační tituly na úseku vodního hospodářství • Operační program životní prostředí • Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodníPodporuje projekty, které směřují ke zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení jakosti a dodávek pitné vody a snižování rizika povodní. • Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajinyPodporuje projekty, které přispívají ke zpomalení či zastavení poklesu biodiverzity, ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů, zajištění ekologické stability krajiny a podporují vznik a zachování přírodních prvků v osídlených oblastech. • Více informací na www.opzp.cz / nabídky podpory/ Harmonogram výzev OPŽP

 10. Jihomoravský kraj bude v dalších letech provádět zejména následující aktivity: • finanční podpora staveb kanalizací a čistíren odpadních vod, staveb protipovodňových a protierozních opatření a finanční podpora na zpracování projektových dokumentací v oblasti vodního hospodářství. • koordinace projektu Čisté povodí Svratky – pravidelná jednání řídícího výboru a spolupráce se všemi partnery • spolupráce se všemi vodoprávními úřady v území, zaměřená na řešení vypouštění nečištěných odpadních vod do vod povrchových s důrazem na důsledné napojování obyvatel a jiných subjektů na kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod. • dlouhodobě je prováděna metodická pomoc obcím (řešení problémů v rámci oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod, získávání dotací na realizaci kanalizací a ČOV a staveb protipovodňové a protierozní ochrany, metodika k připojování obyvatel na kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod apod.) • pravidelná informovat veřejnosti o vývoji a jednotlivých krocích, které v rámci projektu Čisté povodí Svratky probíhají.

 11. Děkuji za pozornost.