1 / 16

Landsmøte for Grafisk Bransjeforening Christine Meyer Konkurransetilsynet

Konkurranse og samarbeid. Landsmøte for Grafisk Bransjeforening Christine Meyer Konkurransetilsynet Radisson Bryggen 5. september 2014. Konkurransens herligheter. Konkurranse er et virkemiddel til at: Forbrukerne/kundene får velge mellom ulike tjenester og produkter

ivria
Download Presentation

Landsmøte for Grafisk Bransjeforening Christine Meyer Konkurransetilsynet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Konkurranse og samarbeid Landsmøte for Grafisk Bransjeforening Christine Meyer Konkurransetilsynet Radisson Bryggen 5. september 2014

 2. Konkurransens herligheter • Konkurranse er et virkemiddel til at: • Forbrukerne/kundene får velge mellom ulike tjenester og produkter • Innovasjon, vekst og produktivitetsutvikling

 3. Konkurranse er ikke alltid positivt sett med bedriftenes øyne • Bedrifter kan bli utkonkurrert • I bransjer med godt fungerende konkurranse vil de mest produktive vokse og konkurrere ut de mindre produktive • Bedrifter kan få lavere marginer • Bedrifter vil alltid ha insentiver til å søke seg til lommer med lavere konkurranseintensitet

 4. Konkurransetilsynets oppgaver

 5. Konkurranseloven-et internasjonalt regelverk • Internasjonale konkurransemyndigheter • Misbruk av dominans • Ulovlig samarbeid • Fusjonskontrollen • Statsstøtteregelverket • Håndheves av ESA • Stor oppmerksomhet innad i EU

 6. Fusjonskontrollen • Markedets størrelse • Lokalt/regionalt • Nasjonalt • Internasjonalt • Antall aktører • Etableringsbarrierer • Kjøpermakt • Konkurranseskade veiet opp mot effektivitetsgevinster

 7. Ulovlig samarbeid • Eksempler: • Deling av prisinformasjon • Deling av markeder • Rotering av anbud

 8. Anbudssamarbeid mellom taktekkere • Oppdrag for Forsvarsbygg • Samarbeid mellom Icopal Tak og Fløysand Tak • Icopal Tak lempningssøker • Første lempning innvilget i Norge • Icopal Tak 1,2 millioner (full lempning) • Fløysand Tak 350.000

 9. «Denne e-posten kostet 350.000 kr»

 10. Asfaltsaken • Anbudssamarbeid i Midt-Norge • Deltakerne i samarbeidet: NCC og Veidekke • Lempingssøknad januar 2010 • Geografisk markedsdeling • Ulovlig utveksling av priser

 11. Prosjektsamarbeid • Hovedregel er at det ikke er tillatt for faktiske og potensielle konkurrenter å inngi et felles tilbud i en anbudskonkurranse • Samarbeid mellom konkurrenter som av kompetanse- eller kapasitetsmessige grunner ikke kan inngi separate tilbud i en anbudskonkurranse, vil derimot kunne være tillatt

 12. A C B

 13. Bransjeforeninger • Bransjeorganisasjoner har en viktig rolle som støttespillere til bedrifter og organisasjoner. • Fremmer medlemmenes interesser • Bidrar til forbedringer i kvalitet, helse, sikkerhet, miljømessige og tekniske standarder • Overvåker nasjonal og internasjonal lovgivning og industriutvikling som kan påvirke medlemmenes virksomheter • Fremmer etterlevelse av lover og regler • Men….

 14. Hva er lov og hva er ikke lov i regi av, eller innenfor rammen av en bransjeforening? • Veileder eller gir anbefalinger til medlemmene om faste priser, rabatter, prisstigning eller minimumspriser • Distribuerer til medlemsbedriftene konkurransesensitiv informasjon innhentet fra medlemmene • Utdanning • Innhenting av informasjon • Generell lobbyvirksomhet • Juridisk rådgivning

 15. Krevende omstilling og konkurranse fremover Teknologisk endring Internasjonal konkurranse

More Related