1 / 10

Odbor veřejné správy a eGovernmentu v roce 2013

Odbor veřejné správy a eGovernmentu v roce 2013. Mgr. Jarmila Šmardová ředitelka odboru veřejné správy a eGovernmentu. Priority odboru. - Legislativa úředníků d va zákony upravující legislativu úředníků

ivie
Download Presentation

Odbor veřejné správy a eGovernmentu v roce 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Odbor veřejné správy a eGovernmentu v roce 2013 Mgr. Jarmila Šmardová ředitelka odboru veřejné správy a eGovernmentu

  2. Priority odboru - Legislativa úředníků • dva zákony upravující legislativu úředníků • návrh zákona o státních úřednících - konec meziresortu 22.2., předložení do vlády konec února 2013 • nutný z důvodu možnosti čerpání dotací z EU pro celou ČR – plnění přístupových závazků • Novela zákona č. 312 o uřednících samosprávních celků – probíhá příprava návrhu novely, minimální zásahy Principy zákona o státních úřednících: • Kdo bude úředník/neúředník • Definování práv a povinností úředníka • Povinná zkouška pro úředníky- nový do 12 měsíců, stávající do 3 let • Zkoušet budou vysoké školy • Povinné Hodnocení úředníka a navázání na systém odměňování každý rok, první negativní – 3 měsíce na zlepšení, po druhém negativním, rozvázání pracovního poměru • Benefity - delší dovolená, hodnostní tituly, vyšší ochrana úředníka • analogicky by základní principy měly platit pro samosprávu

  3. Priority odboru • Dopady zákona o úřednících • personální stabilizace • odstranění zbytečných výdajů na vzdělávání • odpolitizování • motivace pro úředníky • zvýšení kvality • zvýšení transparentnosti • vrácení prestiže povolání úředníka

  4. Priority odboru • Procesní modelování agend • Účel zjištění nákladů na jednotlivé agendy • Úspora státních financí • Probíhá pilotní provoz na dvou obcích, kde se sbírají data, Teplice, Černošice • Agendy evidence obyvatel a živnostenského podnikání • První výsledky ukazují úsporu cca 40 mil. na agendě

  5. Priority odboru • Dopady procesního modelování agend • Zjištění reálných čísel nákladů na veřejnou správu • Vytvoření standardů ve veřejné správě – jednotné procesy pro všechny, plně hrazené státem • Zvýšení kvality ve veřejné správě

  6. Priority odboru • Dokončení reformy veřejné správy - dokument • Zhodnocení stavu reformy z r.1999, navržení opatření • Nejedná se o novou reformu veřejné správy • Reforma veřejné správy – procesní ne institucionální – poslouží výstupy z PMA a zavedení standardů • Aktuálně nebude probíhat žádné rušení úřadů, matrik, atd…. • Jde o dlouhý proces, který chce MV nastartovat, jde o střednědobý proces • Plné představení na ISSS v HK

  7. Priority odboru • Strategický rámec 2014+ • Popis stávajícího stavu eGovernmentu • Nástin dalšího směřování • Sdílené služby IS ve VS • Jednotná platforma datového fondu • Rozvoj prostorových informací • Analýza veřejných služeb • Veřejný katalog eGONslužeb • Implemetační strategie – konkrétní kroky

  8. Priority odboru • Spojení odboru eGovernmentu a odboru veřejné správy • logické vyústění výše uvedeného • Nové možnosti pro zlepšování kvality ve VS • Spojení klasických úředníku s techniky • Veřejná správa potřebuje kvalitní nástroje pro své fungování a k tomu slouží eGovenment

  9. Priority odboru • Závěr • Jsem ve funkci několik měsíců • Mojí ambicí tedy dnes není řešit konkrétní problémy, ale vytvořit prostor pro nové možnosti fungování veřejné správy s maximálním využitím prostředků eGovernmentu • Chtěla jsem ukázat, že mám jasno o svých prioritách, kterým se začínám věnovat

  10. Děkuji za pozornost  Jarmila Šmardová

More Related