NICO MALAN GR 12 2014 - PowerPoint PPT Presentation

isra
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NICO MALAN GR 12 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
NICO MALAN GR 12 2014

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation
243 Views
Download Presentation

NICO MALAN GR 12 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NICO MALAN GR 12 2014 CHRISTENSKAP RESPEK VRIENDELIKHEID EERLIKHEID REGVERDIGHEID

 2. Personeel/ Staff Mnr Olivier: Adjunkhoof Dissipline: Seuns MnrLoubser: Adjunkhoof Kurrikulum MevLiebie Meyer: Dept. Hoof Dissipline: Dogters

 3. Graadvoogde gr 12/ Grade Tutor gr 12 Mnr Hein Vermeulen MevLiebie Meyer

 4. Register Gr 12 MevA de Jongh 12D Mrs N Coetzee 12A Mej D v As 12C Mnr R Terblanche 12B Mev H Lotz 12E Mev T Coetzer12F

 5. Matrieks 2013 • 100% Slaagsyfer (180) • 68% Universiteitstoelating (123) • 15 A gemiddeldes • 3Leerders 7A’s • 3Leerders 6A’s • 215 Vak A’s • 14 vakdruipelinge


 6. A-gemiddeldes 2013

 7. Statistieke/ Statistics • End of 2013: ±800 000 grade 11 learners • Drop outs from gr 1 – 11 since 2003: ± 400 000 • Failures 2013: ± 122 000 • TOTAL YOU COMPETE AGAINST AT END OF MATRIC: ±1 322 000

 8. WAARHEEN IS EK OPPAD ? WHERE AM I GOING ?

 9. Tests/Exams • Kwartaal 1 : 15 Jan – 28 Maart Toetsreeks: 24 Feb – 7 Mrt • Kwartaal 2 : 7 Apr – 27 Jun Eksamen: 4 Jun – 26 Jun • Kwartaal 3 : 21 Jul – 3 Okt Eksamen: 8 Sept – 2 Okt • Kwartaal 4 : 13 Okt – 17 Okt Eksamen: 22 Okt – 4 Des

 10. Afwesighede/ Absenteesm • Lisensies/ Licenses • Toelatingstoetse/ Entry tests • Langnaweke en vakansies/ Long weekends and holidays • FNB Classic • Matriekafskeidsrokke/ Matric fairwell • Voor eksamen/ Before exams • Na eksamen/ After exams

 11. Werksetiek/ Work ethic • Beplan! Beplan! Beplan!/ Plan! Plan! Plan! • Werkvolgens ‘n program/ Work according to a program • Doenelke dag joudeel in die klas/ Do your bit in class every day • Bly by sperdatums/ Stick to due dates • Minimum 4 ure per dag – tuiswerk/ Minimum 4 hours per day – work at home • Speel hard, maarwerk harder ! Play hard but work harder • DIT WAT JY DIE JAAR BEREIK BEPAAL DIE RES VAN JOU LEWE/ WHAT YOU ACHIEVE THIS YEAR SETS THE TONE FOR THE REST OF YOUR LIFE

 12. Dagprogram • 07h30 – 13h50: Skool (6 uur 20 min) • 13h50 – 14h30: Ete (40 min) • 14h30 – 15h30: Leer 1 uur • 15h30 – 17h30: Sport/Kultuur (2 uur) • 17h30 – 18h00: Rus (½uur) • 18h00 – 18h30: Ete (½uur) • 18h30 – 20h00: Leer 1½uur • 20h00 – 20h15: Rus (½uur) • 20h15 – 21h45: Leer 1½ uur • 22h00 – 06h00: SLAAP!! (8 ure) • 06h00 – 07h30: Opstaan en eet LEER: 10 ure 20 min. ONTSPAN: 13 uur 40 min

 13. Assessering/Assessment • Deurlopend/ Continious • Toetse, eksamens, take, projekte ( Maaksekeralles word betydsingehandig: laat -20%)/ Tests, exams, tasks, projects. ( Make sure you hand it in on time : late -20%) • 25% jaarpunt en 75% eindeksamen Slaagvereistes/ Promotion requirements: • Huistaal / Home language 40% • Twee andervakke / Two other subjects 40% • Drieandervakke/ Three other subjects 30% • Geenkondonerings • MOENIE TEVREDE WEES MET DIE MINIMUM NIE!/ DON’T BE SATISFIED WITH THE MINIMUM • Vrydag: laaste dag virvakverandering.

 14. Verdere studies/ Further studies • Alle inrigtings - spesiale vereistes/ All institutions – special requirements • Toelatingstoetse al het jy univ. toelating/ Entrance tests even with matric exemption • Minimum kriteria/ criteria - Diploma: 40% in 4 recognised subjects - Degree: 50% in 4 recognised subjects

 15. Erkendevakke (20 krediete) • Accounting/ Rekeningkunde • Business Studies/ besigheidstudies • Consumer Studies/ Verbruikerstudies • Engineering Graphics and Design/ Inenieursgrafika en –ontwerp • Geography/ Geografie • IT • Languages/ Tale • Life Sciences/ Lewenswetenskappe • Mathematics/ Wiskunde • Mathematical Literacy/ WiskundeGeletterdheid • Music/ Musiek • Physical Sciences/ Natuurwetenskap • Visual Arts/ Visuelekuns

 16. GAAN MY MATRIEKSERTIFIKAAT IETS WERD WEES ?WIIL MY MATRIC CERTIFICATE BE WORTH SOMETHING ? 20% goeiewerksgeleenthede/ 20% good working opportunities 80% SUKKEL/ STRUGGLE !!!!!!!! WAAR GAAN EK INPAS ?? WHERE WILL I FIT IN ??

 17. “Moenie bid vir ‘n maklike lewe nie, bid om sterker te wees! Moenie bid vir werk in ooreenstemming met jou kragte nie, bid vir krag in ooreenstemming met jou werk. Dan sal nie net jou werk ‘n wonder wees nie, maar jy ook. Jy sal verwonderd wees oor die ryk lewe wat deur God se genade jou deel geword het.” Phillips Brooks (1835 – 1893)

 18. GENIET JOU LAASTE SKOOLJAAR TEN VOLLE MAAR WERK OOK HARD SODAT JY ‘n SUKSESVOLLE TOEKOMS KAN BOU!