1 / 211

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİ S İ İNGİLİZCE SERVİS D Ö KÜMANLARI BMET268

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİ S İ İNGİLİZCE SERVİS D Ö KÜMANLARI BMET268. 1. SERVİS EL KİTABINDA İSTENEN BÖLÜMÜ BULMAK. Şekil 1.1: Çeşitli biyomedikal cihazların servis el kitapları ön kapak görünümleri.

isra
Download Presentation

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİ S İ İNGİLİZCE SERVİS D Ö KÜMANLARI BMET268

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ İNGİLİZCE SERVİS DÖKÜMANLARI BMET268

 2. 1. SERVİS EL KİTABINDA İSTENEN BÖLÜMÜ BULMAK Şekil 1.1: Çeşitlibiyomedikalcihazlarınservis el kitaplarıönkapakgörünümleri

 3. Değişikcihazlarınservis el kitapları,içerikleriylebirliktebiçimleriyönündendeğişikliklergösterebilir • Bazen “onarım el kitabı” , “bakım el kitabı” ve “servis el kitabı” ayrıayrı el kitaplarındanoluşurken, bazenherhangiikisiya da her üçüaynı el kitabıiçerisindetoplanmışolabilir • Burada “servis el kitabı” denildiğinde her üçbaşlığı da aynı el kitabıiçerisindedüşüneceğiz.

 4. Birservis el kitabı; • el kitabınınkullanımıileilgilibirtakımtavsiyelerden, • ilgilicihazınambalajındançıkarılması , kurulumu , test edilmesi , çalıştırılması.kullanımı , bakımvekontrolü , servisivedahabaşkabazıkonularakadargereklibilgiveyönergelerdenoluşur • . • Bu bilgiveyönergeler, sözlüya da resimli not, uyarı, tavsiyevedirektiflerbiçimindedir.

 5. Servis el kitabınınkullanımıileilgilibilgiler, genellikle, giriş (introduction) başlığıaltındabulunur. • Bu bölümdecihazlailgilibirtakımgenelbilgilerinyanında, servis el kitabınınözgünformatıvenasılkullanılacağıhakkındaişlevselaçıklamalar da bulunur. • Bu açıklamalar, servis el kitabındaaradığınızbilgiveyayönergelereulaşmanızda size kolaylıksağlayacak, yönünüzübulmanızayardımcıolacakdeğerlibilgilerdir.

 6. Birservis el kitabından size gerekenbölümübulmakiçinöncelikleiçindekiler (contents) bölümünüokuyunuz

 7. 1.1. Servis El Kitaplarındaİçindekiler (Contents) • Servis el kitaplarındaiçindekilerbölümü, anabölümbaşlıklarıilebirlikteonlarabağlıaltbölümbaşlıklarındanoluşur. • Aradığınızbölümbaşlıkları her zamananabölümbaşlıklarıaltında, aynısayfadayeralmayabilir. • Dolayısıylasizdenistenenbölümünbaşlıklarınaulaşmakiçinilgilianabölümün ilk sayfasınagitmelisiniz. • Sizdenistenenbölümübelirleyebilmekveilgiliyönergelereulaşabilmekiçin o sayfadakiiçindekilerbölümünü de okuyunuz. .

 8. Aşağıdabirservis el kitabınıngenelbaşlıklarını (general contents) görülmektedir.

 9. Birfosfortarayıcıve X-ışınlıgörüntüleyicisistemine (acr 2000) aitservis el kitabınıngeneliçeriği

 10. 1.1.1. Kurulum/Yerleştirme (Installation) • Kurulumbölümü, genelliklekurulumöncesi (pre-installation) yönergelerini de içerir. Ancakbazenkurulumöncesibölümünü, yukarıdaolduğugibiayrıbiranabölümolarak da görebilirsiniz

 11. Birservisteknisyeni, cihazınkurulumaşamasındaeğeraynıcihazıdahaöncedefalarcakurmamışsa, servis el kitabındakikurulumyönergelerineulaşması gerekir vebununiçinönceiçindekilerbölümündenkurulumsayfasınıtespiteder • Eğerkurulum-öncesiyönergelerayrıbiranabölümolarakincelenmişse, o bölümdekiyönergeleriuyguladıktansonrakurulumbölümünegeçer.

 12. 1.1.1.1. KurulumYönergeleri (Installation Instructions): • Kurulumbölümü, kurulumöncesiuyarıveyönergelerlebaşlar. • Kurulumöncesiyönergelerbircihazıkurmayabaşlamadanöncedüşünülmesiveuygulanmasıgerekençevresel (environmental), elektriksel (electrical) vefiziksel (physical) bazıparametreleriiçerir. • Kurulumyönergeleriisecihazınambalajındançıkarılmasından (unpacking) donanım (hardware) veyazılım (software) kısımlarınınkurulumunakadarbirdizi alt-başlıkaltındaolabilir.

 13. 1.1.1.2. Kurulum-öncesi (Pre-installation) • Birağıziçiröntgencihazına (endos dc) aitservis el kitabında “kurulum-öncesi” ve “kurulum”bölümüneaitiçindekiler: Yukarıdabirağıziçiröntgencihazınaaitservis el kitabındakikurulumvekurulumöncesibölümlerinin alt başlıklarınıgörüyorsunuz.

 14. Yukarıdaverilen “içindekiler” bölümünde, montajyöntemlerinden (mounting methods) başlayarakzamanlayıcınınkurulması (timer set up) vecihazaenerjiverilmesine (power up sequence) kadarolançeşitliyönergelerininceleneceği alt başlıklargördünüz. Bunlaragörecihazınkurulumuöncesindeelektrikselniceliklerleilgilikoşullarıgörmekisteyenbirkimseninservis el kitabınınkaçıncısayfasınagitmesigerektiğinibulmayaçalışalım. Bölüm 5.2’deki “electric pre-setting” başlığı, “elektrikselönhazırlık” anlamınagelir. Bunufarkettiktensonraelektrikselniceliklerinbubölümdeverildiğisonucunavarıyoruz.

 15. Kurulumöncesibölümününiçeriğinebirörnek

 16. 1.1.1.3. AmbalajdanÇıkarma (Unpacking) Cihazınambalajındançıkarılmasıileilgiliyönergeler, bazenayrıbirbölümolarakincelense de biz bunukurulumyönergeleriiçerisindedüşünebiliriz • Aşağıda, bircihazınambalajındançıkarılmasınailişkinbilgiveyönergelerdenoluşanbirbölümgörüyorsunuz. • Remove (taşımak) ve place (yerleştirmek) sözcükleriilesıkçakarşılaşacağınızıbirkenara not ettiktensonra “grip” sözcüğününanlamınıaraştırınız.

 17. 1.1.1.4. Donanım (Hardware) Donanımkurulumubaşlığıaltında, kurulumuyapılacakolan her aksamlailgiliyönergelerverilir. Aşağıda x ışınlıgörüntüleyicicihazınıniçerikörneğinde, öncekurulumiçingereklialetler (tools required), sonrakurulumuvemontajıyapılacak her aksamlailgili alt başlıkverilmiştir. Birbaşkakurulumiçindekilerörneği Donanımkurulumu alt başlıklarınabirörnek

 18. Donanımkurulumu alt başlıklarınabirörnek Yukarıda “installation” ile “assembly” sözcüklerininanlamlarıarasındakifarkıbulmayaçalışınız. Ardındanaşağıdagüçkablosu (power cable) ileilgilibirtekcümleileverilenkurulumyönergesiniokuyunuz.

 19. Güçkablosuileilgilikurulumbilgiveyönergesi 1.1.1.4. Yazılım (Software) Bazıcihazlarınçalıştırılabilmesiiçinbiryazılımyüklemesigerekebilir. Yukarıdakicihazınokuyucusu (reader) biryazılımkurulumunugerektirir. Buna ilişkin alt başlıklaraşağıdaverilmiştir.

 20. Yazılımkurulumualt-başlıklarınabirörnek

 21. 1.1.1.2. KurulumveBaşlatma (Installation and Start Up) • Cihazınmontajıvegerekiyorsayazılımyüklemesiyapıldıktansonracihazıçalıştırmaaşamasınagelinir. • Ancakcihazçalıştırılmadanöncegerekli son hazırlıklariçinbazıyönergeleryerinegetirilmelidir. • Bu yönergeleri, bazen “sisteminçalışmaiçinhazırlanması” (system preparation for operating), “çalıştırmayönergeleri” (operating instructions) ya da “sistemeenerjivermeveçalıştırma” (system power up and operation) bölümlerialtındabulabilirsiniz.

 22. Aşağıdabirservis el kitabındanalınankısımda, “hazırlamaveçalıştırma” (set up and operation) bölümüaltında, sisteminçalıştırılmasınakadarolan alt başlıklarıgörüyorsunuz

 23. . Birultrasonsistemineaitservis el kitabında “hazırlamaveçalıştırma” alt-başlıkları

 24. Dikkatedersenizbataryanıntakılıpçıkarılması (installing and removing the battery), AC güçbağlantısınınyapılması (connecting to AC power) vesisteminaçılıpkapatılması (turning the system on and off) bölümlerininhepsisisteminçalıştırılmasına (preparing the system for operation) dönükhazırlıklardır

 25. Aşağıdaisebiranalizöre (MR 2350) aitservis el kitabındanbirbölümgörüyorsunuz. Bu bölümdekitümbaşlıklarıokuyunuzvecihazagüçverilmesi (applying power) alt başlığınınprogramlamaveçalıştırma (programming and Operation) başlığıaltında…

 26. Biranalizörünservis el kitabındanbirbölüm İlgili sayfaya giderseniz aşağıdakiiçeriklekarşılaşırsınız. Bu içeriğikısacaincelediktensonra power up (enerjiverme) sözcüğünün start up ya da applying power sözcükleriileaynıanlamdakullanıldığını not ediniz.

 27. Biranalizörservis el kitabındagüçverme (applying power) bölümü 1.1.2. Bakım (maintenance) Bu bölümdegenelliklecihazınperiyodikbakımgerektirenkısımlarıbelirtilir. Cihazınparçalarınıntemizlenmesi, bunlarlailgilirutinmuayenevekontrolyönergeleribulunur. Bunlararasındacihazınsıksıkarızavermesiniveçabukyıpranmasınıengelleyenyönergelergenellikleönleyicibakım (preventive maintenance) alt başlığındaelealınır. Bazengüvenlik (safety), parçalarındeğiştirilmesi (replacement parts) gibibizimayrıbirbölümolarakinceleyeceğimizbaşlıklarıdabubölümdegörebilirsiniz.

 28. 1.1.2.1. BakımYönergeleri (Maintenance Instructions) Aşağıdabakımbölümünün alt başlıklarınıngeçtiğibirörnekgörüyorsunuz. Örneğiinceleyerekönleyicibakımyönergelerininnelerolabileceğinitahminetmeyeçalışınız.

 29. Bir X-ışınlıcihaziçinbakımbölümünün alt-başlıklarınabirörnek Yukarıdakiörneküzerindenilgili sayfayagittiğinizde, aşağıdakiyönergelerlekarşılaşırsınız. İlk sıradageçen “tümtelvekablolarıaşınma, kopmaveyaçatlamalarakarşıkontroledin” yönergesininneleriönleyebileceğiniarkadaşlarınızlatartışınız.

 30. .

 31. Önleyicibakımyönergelerinebirörnek Aşağıdaisebir “dolaşımdestekcihazına” (circulatory support system) aitservis el kitabındanbirbölümgörüyorsunuz

 32. Bir “dolaşımdestekcihazınaaitservis el kitabındanbirbölüm .

 33. İlgili sayfayagittiğinizdeaşağıdagösterilenbakımprogramıylakarşılaşırsınız

 34. Birservis el kitabındakibakımprogramı

 35. Yukarıdakidolaşımdesteksistemineaitbakımperiyodunagörecihazıntemizliği (perform cleaning) işlemininkarşısındakiperiyot (period) bölümünebaktığımızda, yıldabirkez (1 year) yapılmasıgerektiğinigörüyoruz.

 36. 1.1.3. Servis (Service) Servisbölümünde “onarımyadaarızagidermekılavuzu” troubleshooting guide, parçalarındeğiştirilmesi (replacement of parts), devreşemaları (wiring diagrams) vekalibrasyon (calibration) alt kategorilerinielealıyoruz. Bu kategorilerdoğaldırkideğişik el kitaplarındabazenayrıanabölümlerolarakbulunabilir.

 37. Aşağıdabir x ışınıüretecineaitservis el kitabındanbirbölümgörüyorsunuz. Buradaservisayarları (service adjustments), şemalar (schematics), teşhis (diagnostic), arızabulma (troubleshooting) veparçadeğiştirme (renewal parts) alt bölümlerielealınıyor. Her bölümgerekliuyarılarlabirlikteilgiliyönergelerdenoluşur. Bir X ışınıüretecine (x ray generator) aitserviskılavuzundaservisbölümü Bircihazınservisişlemlerindensonrahazırlanmasıgerekenservisraporu (service event report) içingenellikleservis el kitaplarındahazırbir form bulunur.

 38. Aşağıdabirservis el kitabındanalınanservisraporformunugörüyorsunuz. Bu formda, servisiyapan firma bilgilerinden, servissırasındagerçekleştirilenişlemlere (parçadeğiştirme, arızagiderme vs.) kadardoldurulmasıgerekenbaşlıklargörüyorsunuz. Formukısacainceleyerekişaretlikısımlarınanlamınıkavramayaçalışınız

 39. . Servisraporu form örneği

 40. 1.1.3.1. ArızaGidermeKılavuzu (Troubleshooting Guide) • Arızagidermekılavuzu, herhangibirarızaanındacihazamüdahaleetmekiçingerekenbilgiveyönergelerintoplandığıönemlibölümlerdenbirisidir. • Belli arızalarkarşısındaolasıçözümvemüdahaleönerilerindenoluşanbubölümbazenakışşemalarıyla da verilebiliyor. • Bununyanındabubölümdeeğercihazbiryazılımiçeriyorsa, hatakodlarının (error codes) anlamları da açıklanabiliyor. .

 41. Arızagidermeyönergelerininbazenonarım (repair) başlığıaltında da verilebildiğiniunutmayınız. Aşağıdaverileniçindekilerbölümündearızabulmayönergeleri, farklıbirbiçimde, bakımbaşlığıaltındaverilmiştir

 42. . • Birsinirstimülatörüservis el kitabınınbakımbölümüiçindearızabulma alt başlığı

 43. İlgili sayfalardaaşağıdakiarızabulmakılavuzunaulaşıyoruz. Bu kılavuzakısacagözatınız. Kılavuzda belli sorunlara (problems) karşılık belli çözümler (solutions) verildiğini not ediniz.

 44. Arızabulmayönergelerinebirörnek

 45. Aşağıdaisebir EMG görüntülemesistemininservis el kitabındakiiçindekilerbölümündenbirparçagörüyorsunuz.

 46. Bir EMG görüntülemesistemiservis el kitabındabirbölüm Stimülatörarızasıiçinbölüm 8.3’e gittiğinizdeaşağıdakiyönergelerlekarşılaşırsınız. Öncekikılavuzdageçen “problem” sözcüğüyerine burada “symptom” sözcüğününkullanıldığınadikkatediniz

 47. Birstimülatöriçinarızabulmakılavuzunabirörnek .

 48. Aşağıdaise N4000 Patient Monitor cihazınaaitservis el kitabındanalınanvecihazınhatakodlarınıverenbirtablogörüyorsunuz. Tabloda her birhatakodunakarşılıkgelensorununaçıklamasıvesorunuçözmeyedönükönerilenmüdaheleverilmiştir.

 49. .

More Related