slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk - PowerPoint PPT Presentation


 • 282 Views
 • Uploaded on

Jacob C Hølen Rådgiver REK Midt-Norge Førsteamanuensis ISM, DMF, NTNU Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk vurdering av forskningsprosjekter og forskningsbiobanker Tlf 73597508 e-post jacob.chr.holen@ntnu.no. Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Jacob C HølenRådgiver REK Midt-NorgeFørsteamanuensis ISM, DMF, NTNURegionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikkvurdering av forskningsprosjekter og forskningsbiobankerTlf 73597508 e-post jacob.chr.holen@ntnu.no

regional komit for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk
 • Opprettet i 1985
 • Kunnskapsdep. oppnevner for 4 år
 • 7 slike innen medisinsk og helsefaglig forskningsetikk
 • Biomedisinsk forskning (i vid forstand)
 • Basert på ”allmennmoral” – normer og verdier med bred samfunnsaksept
 • Tverrfaglig
 • 9 medlemmer i hver komité
slide3
Medlemmer og personlige varamedlemmer REK, Midt-Norge 1. juli 2009- 30. juni 2013
 • Sven Erik Gisvold (leder), NTNU (Medisin)Vara: Olav Sletvold, NTNU
 • Siri Forsmo (nestleder), NTNU(Medisin)Vara: Roar Johnsen, NTNU
 • Kjellrun T. Englund, NTNU (Psykologi)Vara: Leif E. O. Kennair, NTNU
 • Per Holger Broch, Helse Midt-Norge (Sykehuseier/Helsemyndighet)Vara: Bergljot Vinjar, Statens helsetilsyn
 • Marte Jystad, FFO (Pasientforening)Vara: Tore Knut Meland, Norsk pasientforening
 • Anne Guttormsen Vinsnes, Norsk Sykepleierforbund (Sykepleie)Vara: Svanhild Jenssen, Norsk Sykepleierforbund
 • Bjørn Myskja, NTNU (Etikk)Vara: Siri Granum Carson, NTNU
 • Sverre Erik Jebens, Strasbourg (Jus)Vara: Bjørn Oddmar Berg, NTNU
 • Endre Lysø, Nord-Trøndelag fylkeskommune (Lekrepresentant)Vara: Ingjerd Tuset
slide4
Lov om behandling av etikk og redelighet i forskningen(KD 2006, 1.juli 2007)

- Forskningsetikkloven

Formål - skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer

Lovfester:

 • De nasjonale forskningsetiske komiteene
  • Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)
 • De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskning (REK)
 • Nasjonalt utvalg for granskning av redelighet i forskning
 • Komiteene er etablert som ”faglig uavhengige statlige organer” (forvaltningsorganer)
slide5
Lov om medisinsk og helsefaglig forskning

-Helseforskningsloven

 • Omfattende lov med 11 kapitler: Formål og virkeområde, Organisering, Søknad til REK, Samtykke, Forskning på mennesker, Forskningsbiobanker, Forskning på helseopplysninger, Innsyn i forskning, Tilsyn, Erstatning
 • Overføring av myndighet fra Helsedirektoratet og Datatilsynet til REK
 • Hovedprinsipp: En lov - en postkasse
slide6
Kapittel 2: Krav til organisering og utøvelse av medisinsk og helsefaglig forskning
 • Medisinsk og helsefaglig forskning skal organiseres og utøves forsvarlig
 • Forskningen skal være basert på respekt for forskningsdeltakernes menneskerettigheter og menneskeverd. Hensynet til deltakernes velferd og integritet skal gå foran vitenskapens og samfunnets interesser
 • Medisinsk og helsefaglig forskning skal vareta etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige og personvernmessige forhold
hvem har nytte av forskningsprosjektet
Hvem har nytte av forskningsprosjektet?
 • Forsøkspersonen?
 • Andre i tilsvarende situasjon?
 • Samfunnet generelt?
 • Forskeren alene?
 • Samsvar mellom risiko/belastning og potensiell nytteverdi?
slide8
§ 6: Hovedkrav til organisering av forskning
 • Medisinsk og helsefaglig forskning skal organiseres med en forskningsansvarlig og en prosjektleder og beskrives i en forskningsprotokoll.
 • Forskningsansvarlig: institusjon eller en annen juridisk eller fysisk person med overordnet ansvar for forskningsprosjektet. Forhåndsaksept av protokoll, Internkontroll og Datasikkerhet
  • -multisenter
 • Prosjektleder: person med ansvar for daglig drift av forskningsprosjektet, med nødvendig vitenskapelig og ev. kliniske kvalifikasjoner og erfaringer
slide9
§ 10. Søknad om forhåndsgodkjenning
 • Søknad om forhåndsgodkjenning av et forskningsprosjekt skal sammen med forskningsprotokollen sendes til REK
 • REK skal foreta en alminnelig forskningsetisk vurdering av prosjektet, og vurdere om prosjektet oppfyller kravene stilt i denne loven. REK kan sette vilkår for godkjenning
 • REKs vedtak og vilkår kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), jf. forskningsetikkloven § 4 (Klagerett etter Forvaltningsloven)
slide10
Minimumskrav til forskningsprotokoll (fra forskrift)
 • Prosjektledelse
 • Vitenskapelig utformet prosjektplan: formål, begrunnelse, materiale, metoder og sannsynliggjøring av at valgt design kan besvare forskningsspm.
 • Behandlingen av helseopplysninger, fra hvilke kilder og eventuell overføring utenfor EØS
 • Humant biologisk materiale, eventuell utførsel til utland
 • Vurdering av forskningsetiske utfordringer, nytte - risiko/belastning
 • Finansieringskilder, interesser og avhengighetsforhold
 • Plan for publisering
slide11
13.Hovedregel om samtykke
 • Det kreves samtykke fra deltakere i medisinsk og helsefaglig forskning, med mindre annet følger av lov
 • Samtykket skal være informert, frivillig, uttrykkelig og dokumenterbart. Samtykket skal bygge på spesifikk informasjon om et konkret forskningsprosjekt med mindre det er adgang til å avgi et bredt samtykke
 • Dersom forskningsdeltakeren kan anses å være i et avhengighetsforhold til den som ber om samtykke skal det informerte samtykket innhentes av en annen
slide12
§ 14. Bredt samtykke
 • Forskningsdeltakere kan samtykke etter § 13 til at humant biologisk materiale og helseopplysninger brukes til nærmere bestemte, bredt definerte forskningsformål
  • Klinisk/invasiv forskning = spesifikt samtykke
 • REK kan sette vilkår for bruk av bredt samtykke og kan pålegge prosjektleder å innhente nytt samtykke dersom komiteen finner det nødvendig
 • Deltakere som har avgitt bredt samtykke har krav på jevnlig informasjon om prosjektet
slide13
22.Alminnelige bestemmelser om forskning på mennesker
 • Forskning på mennesker kun dersom det ikke finnes alternative metoder som er tilnærmet like effektive
 • Først en grundig vurdering av risiko og belastning for deltakerne. Disse må stå i forhold til påregnelige fordeler for forskningsdeltakeren selv eller for andre mennesker
 • Forskningen skal stanses dersom det viser seg at risikoen er større enn mulige fordeler, eller når det foreligger tilstrekkelige holdepunkter for fordelaktige resultater
 • Forskning kan kun kombineres med behandling dersom den antas å være helsefremmende for deltakeren. Nye metoder skal prøves mot de beste tilgjengelige, med mindre særlig tungtveiende hensyn tilsier annet
slide14
32.Hovedregel for behandling av helseopplysninger fra forskning
 •  Behandling av helseopplysninger i forskning skal ha uttrykkelig angitte formål. Helseopplysningene skal være nødvendige for forskningsprosjektets formål
 • Graden av personidentifikasjon for helseopplysninger skal ikke være større enn nødvendig
 •  Helseopplysninger kan ikke anvendes til formål som er uforenlig med det opprinnelige formålet uten at forskningsdeltakeren samtykker
 •  Helseopplysninger kan ikke utleveres i forsikringsøyemed, til arbeidsgiver, til påtalemyndighet eller til domstol, selv om den opplysningene stammer fra samtykker til det
slide15
40.Rett til innsyn for forskningsdeltakere
 • Deltakeren har rett til innsyn i personidentifiserbare og pseudonyme helseopplysninger om seg selv, samt sikkerhetstiltakene ved behandlingen av disse så langt innsyn ikke svekker sikkerheten
 •  Opplysningene det gis innsyn i, skal presenteres tilpasset den enkeltes evner og behov

41. Allmennhetens rett til innsyn

 • Enhver skal ved henvendelse til REK få vite hvilke prosjekter etter denne loven som en forskningsansvarlig eller prosjektleder er eller har vært involvert i, samt formålet med prosjektet
hva skal rek
Hva skal REK?
 • Vurdere alle medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter som innebærer mennesker
 • Nye oppgaver:
  • fritak fra taushetsplikt
  • personvern
  • datasikkerhet (oppbevaring eller destruksjon?)
  • forskningsbiobanker (kun ved lagring av biologisk materiale)
   • spesifikke og generelle
  • utlevering av (personidentifiserbare) data fra helse- /sykdomsregistre
hva skal rek17
Hva skal REK?

Komiteens mandat

 • Forskning
  • Formål, metode, allmenn interesse
 • Ikke Kvalitetssikring
  • Lovpålagt evaluering av egen praksis
  • Intern-oppdragsgiver
 • Ikke Metodeutvikling
slide18

Prosjektleders hovedarbeidsplass avgjør hvilken REK det søkes til

 • Fatter enkeltvedtak (forvaltningsloven)
 • Offentlighetsprinsippet gjelder
 • Alminnelige habilitetsregler (forvaltningsloven)
hvordan jobber rek
Hvordan jobber REK?
 • 10 møter/ år, opp mot 50 (68!) saker per møte
 • Vedtaksdyktige: leder/nestleder +5 medlemmer/vara tilstede
 • Ved behov innhentes uttalelser fra uavhengige fageksperter
 • Invitere prosjektleder til samtale om prosjektet i komiteen
 • Konsensus tilstrebes ved vurdering av prosjekter. Dissens kan protokollføres. Avstemming hvis nødvendig
 • Utstrakt veiledning av forskere (før + under + etter behandling av prosjektet)
etisk vurdering
Etisk vurdering
 • Elementer i vurderingen av forsvarlighet

- etiske normer- rettsnormer- profesjonsnormer

 • Hva styrer den etiske vurderingen?

- Menneskerettighetskonvensjoner- Helsinki-deklarasjonen- Oviedo-konvensjonen- Lovgivning- Retningslinjer for god klinisk praksis

hvilke sider ser vi s rlig p i rek
Hvilke sider ser vi særlig på i REK?
 • Ivaretakelse av integritet og menneskeverd
 • Nytten ved prosjektet
 • Forskningskvaliteten
 • Risiko for forskningsdeltakerne
 • Selvbestemmelse - frivillighet
  • Får forskningsdeltakeren tilstrekkelig informasjon?
  • Kan forskningsdeltakeren samtykke?
 • Sikres forskningsdeltakerens fortrolighet?
 • Forskningsfrihet
 • Finansiering – bindinger
 • Åpenhet – blir resultatene publisert?
hvilke dokumenter vurderer rek
Hvilke dokumenter vurderer REK?
 • Ny helelektronisk søknadsportal (http://helseforskning.etikkom.no)
  • Absolutt søknadsfrist
 • Eget skjema for vurdering av forskningsprosjekt
  • Prosjektsammendrag på norsk, begrunnelse for studie og design, inklusjon/eksklusjon, etisk vurdering, begrunnelse for N, andre instanser som søkes (Datatilsyn/ Direktorat), publikasjonsplan, økonomi etc
 • Full vitenskapelig protokoll
 • Egen søknad for opprettelse av forskningsbiobank
 • Pasient/ informant/studiedeltager- informasjon og samtykkeerklæring
 • Andre relevante dokumenter: SLV-søknad/ EudraCT skjema (legemiddelutprøving), samarbeidspartneres samtykker, annonser for rekruttering, intervjuguider, variabelregistreringer, spørreskjemaer etc.
rek prinsipp for samtykke
REK - prinsipp forsamtykke
 • Informert
 • Frivillig
 • Skriftlig som hovedregel
 • Kan trekkes tilbake:
  • Inntil prosessen ikke kan/skal reverseres
  • Uten å oppgi grunn
  • Uten negative konsekvenser
rek vurdering av informasjonsskriv
REK- Vurdering av informasjonsskriv
 • Forståelig språk, god alminnelig norsk
 • Tilpasset norske forhold
 • Ikke overlessing med informasjon (helst 1 side)
 • Overskrift med ”Forespørsel om deltakelse i vitenskapelig prosjekt”
 • Ikke overtaling, appellerende utsagn eller moralsk press
 • Føres i en formell tone med fokus på prosjektet og ikke på hvem prosjektleder er etc.
 • Sponsor og økonomiske forhold
redusert manglende samtykkekompetanse
Redusert / manglende samtykkekompetanse
 • Barn / unge < 18 år
 • Bevisstløse
  • Obs! grupper
 • Psykiatriske pasienter
 • Psykisk utviklingshemmede
 • Rusede
 • Demente
 • Redusert kognitiv funksjon

Helseforskningsloven krever aktivt samtykke fra pårørende

redusert manglende samtykkekompetanse26
Redusert / manglende samtykkekompetanse
 • Inklusjon av personer uten samtykkekompetanse setter særskilte krav
 • De skal enten utsettes for marginal risiko/belastning eller så skal de ha egennytte av deltakelsen (Oviedo Convention by the Council of Europe on human rights and biomedicine 1997)
 • Slik forskning kan kun gjøres i mangel av alternativer
 • Setter særskilte krav til forskningsgruppens kompetanse
de gylne forskerregler
de gylne forskerregler

Alt det du ikke vil at andre skal gjøre mot deg, det skal heller ikke du gjøre mot andre!

Ville du latt ditt barn delta i dette?