Download
opleiding voor schoolsecretariaten 2012 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013

Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013

195 Views Download Presentation
Download Presentation

Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom Opleiding voor schoolsecretariaten2012 - 2013

 2. Overzicht programma Tijdelijk andere opdracht • Inleiding • Reglementering • Toepassingsgebied • Voorwaarden • Administratieve toestand • Geldelijke toestand • Praktische aspecten Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

 3. Inleiding Wat? • Mogelijkheid om tijdelijk aangesteld te zijn in een andere opdracht dan de opdracht van vaste benoeming Onderscheid: • Verlof tijdelijk andere opdracht (verlof TAO) = dienstonderbreking (DO 019) • Tijdelijk andere opdracht (TAO) = opdracht waarmee een personeelslid tijdelijk belast wordt Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

 4. Inleiding Aanvraag: • aan schoolbestuur (school van vaste benoeming) • procedure: autonomie van schoolbestuur Toekenning: • verlof TAO is GEEN recht en GEEN verplichting (instemming schoolbestuur + personeelslid) • regels DRP met betrekking tijdelijke aanstelling gelden  voorrang voor: • REAF en WTW • TADD’er die rechten laat gelden Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

 5. Reglementering • Besluit van de Vlaamse regering van 28 april 1998 • Omzendbrief van 19 juni 1998 (13AC/GDH/SH/js) • Wetwijs: www.ond.vlaanderen.be • trefwoord ‘tijdelijk andere opdracht’ • trefwoord ‘verlof tijdelijk andere opdracht’ Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

 6. Toepassingsgebied • Personeelsleden van het onderwijs en de CLB’s • Leden van de inspectie • Leden van de pedagogische begeleidingsdiensten • Leden van het curriculum Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

 7. Voorwaarden 1. Vast benoemd zijn • Vast benoemde of (in het GO!) tot de proeftijd toegelaten personeelsleden: ATO 4 of ATO 3 • Indien terbeschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking: • verlof TAO enkel mogelijk indien gereaffecteerd of wedertewerkgesteld. Het verlof TAO wordt dus genomen op de R- en/of WTW-uren. 2. In hoofdambt fungeren Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

 8. Voorwaarden 3. TAO-opdracht = subsidieerbare opdracht • Tegenover het verlof TAO moet een subsidieerbare TAO-opdracht staan • TAO-opdracht ook mogelijk in CLB, SO, CVO, Hoger onderwijs,… • TAO-opdracht niet mogelijk bij gemeentebestuur, in Centrum voor BasisEducatie (CBE), … • Personeelslid moet voldoen aan de subsidiëringsvoorwaarden Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

 9. Voorwaarden 4. Duur • Geen maximumduur • Aanvang verlof TAO op elk moment mogelijk • Duur verlof TAO = duur TAO-opdracht • Einde verlof TAO: uiterste einddatum verlof TAO alle personeelscategorieën = 31 augustus lopende schooljaar (maximum één schooljaar) Voorbeelden Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

 10. Voorwaarden 5. Volume • Volledig of gedeeltelijk • Volume verlof TAO moet  volume TAO-opdracht • Berekening volume verlof TAO: • altijd vertrekken van de TAO-opdracht • altijd het totaal van de verschillende TAO-opdrachten nemen Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

 11. Voorwaarden • Algemeen principe: • bij gelijke noemers: uren TAO-opdracht = uren verlof TAO • bij ongelijke noemers: gepondereerd volume verlof TAO gepondereerd volume TAO-opdracht Ponderatietabel Voorbeelden Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

 12. Voorwaarden • Algemeen principe: • Bij gelijke noemers: uren TAO-opdracht = uren verlof TAO • Bij ongelijke noemers: gepondereerd volume verlof TAO gepondereerd volume TAO-opdracht • Uitzonderingen: • Verlof TAO vanuit voltijdse opdracht naar voltijdse opdracht  zie voorbeeld • Opdracht van vaste benoeming = ondeelbaar ambt Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

 13. Administratieve toestand • Verlof TAO = dienstactiviteit • Tijdens TAO-opdracht: regels tijdelijk personeelslid van toepassing • Combinatie verlof TAO met andere verloven • verlof op TAO-opdracht kan indien voldaan aan de specifieke voorwaarden voor het verlof als tijdelijk personeelslid. Indien niet: einde stellen aan TAO-opdracht. • aandacht: bevallingsverlof, ziekteverlof, arbeidsongeval, ongeval op weg naar het werk, beroepsziekten Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

 14. Administratieve toestand • Personeelslid wordt als vast benoemd beschouwd voor: pensioenberekening, verloning, anciënniteit, ziekteverlof en begrafenisvergoeding • Bij een TAO-opdracht in het hoger onderwijs: met eventuele vragen zich wenden tot de betrokken hogeschool Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

 15. Geldelijke toestand • Verlof TAO telt mee voor de geldelijke en sociale anciënniteitsberekening • Personeelslid wordt steeds als vast benoemde bezoldigd op de school van vaste benoeming: • uitzondering: TAO-opdracht in hoger onderwijs, inspectie of pedagogische begeleiding  bezoldiging gebeurt op instelling van de TAO-opdracht. Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

 16. Geldelijke toestand • Vaststelling van het salaris: vergelijking bruto jaarsalarissen van opdracht vaste benoeming met TAO-opdracht • Bruto jaarsalaris van opdracht vaste benoeming ≥ bruto jaarsalaris van de TAO-opdracht  Jaarsalaris van de TAO-opdracht wordt betaald als vast benoemd personeelslid. • Bruto jaarsalaris van opdracht vaste benoeming < bruto jaarsalaris van de TAO-opdracht  Jaarsalaris van opdracht van vaste benoeming wordt betaald + toelage voor het uitoefenen van een beter bezoldigde opdracht. Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

 17. Geldelijke toestand Toelage beter bezoldigde opdracht: • Wordt betaald als tijdelijk personeelslid (zonder sociale afhoudingen) • Maximum tot en met 31 augustus, bv. een TAO-opdracht in het ambt van directeur tot 31 augustus • Geen recht op toelage indien afwezigheid > 14 dagen (vanaf eerste dag afwezigheid) • Komt niet in aanmerking voor eindejaarstoelage en vakantiegeld Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

 18. Praktische aspecten Communicatie: • Niet te verwarren: verlof TAO (DO 019)  tijdelijk andere opdracht • Voorafgaand contact aan te raden tussen school van vaste benoeming en school van TAO-opdracht betreffende duur en volume Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

 19. Praktische aspecten Elektronische zending: • Verlof TAO (DO 019): op school van vaste benoeming opdrachtgebonden dienstonderbreking (via RL 1) • TAO-opdracht: op school van tijdelijke aanstelling • Verlof TAO inkorten indien TAO-opdracht stopt • Gebruik eventueel elektronische opmerking (RL 3): waar gaat TAO-opdracht door? • Volume opdracht van vaste benoeming wijzigt niet Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

 20. Praktische aspecten Bepalen van volume verlof TAO • Altijd vertrekken van TAO-opdracht + totaal TAO-opdrachten • Gebruik ponderatietabel (Wetwijs) of regel van drie • Indien duur en/of volume TAO-opdracht niet correct  verlof TAO omgezet in VVP, TBSPA, … of eventueel terugvordering Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

 21. Praktische aspecten Maandelijkse schoollistings: • Personeelslid met TAO-opdracht blijft doorbetaald op school van vaste benoeming  salaris raadplegen op schoollisting van deze school • Indien recht op een toelage voor beter bezoldigde TAO-opdracht  toelage is terug te vinden op schoollisting van TAO-opdracht • Uitzondering: TAO-opdrachten in Hoger onderwijs, pedagogische begeleiding en inspectie  zijn op respectievelijke schoollistings terug te vinden Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

 22. Vragen ? Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

 23. Voorbeelden cursus Tijdelijk andere opdracht

 24. Voorbeeld 1 – duur • School A : 6/24 onderwijzer ATO 4  6/24 verlof TAO tot en met 31/08/2013 • School B : TAO-opdracht voor 6/24 onderwijzer ATO 1 tot en met 30/06/2013 • Einddatum moet overeenstemmen  aanpassen Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

 25. Voorbeeld 2 – duur • 24/24 kleuteronderwijzer ATO 4  24/24 verlof TAO van 01/09/2012 tot en met 31/12/2012 • TAO-opdrachtvoor 24/24 directeur ATO 1 van 01/09/2012 tot en met 30/09/2012 (ziekteverloftitularis) • Verlof TAO moet overeenstemmen  aanpassen tot 30/09/2012 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

 26. Voorbeeld 3 – duur • 12/24 onderwijzer ATO 4  6/24 verlof TAO van 01/09/2012 tot en met 30/06/2013 9/36 zorgcoördinator ATO 4 • TAO-opdracht voor 9/36 zorgcoördinator ATO 2 van 01/09/2012 tot en met 30/06/2013 • Vanaf 01/01/2013: 12/24 onderwijzer ATO 4 en 18/36 zorgcoördinator ATO 4 • Verlof TAO moet ingekort worden tot en met 31/12/2012 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

 27. Voorbeeld 4 – volume • Vast benoemd onderwijzer 24/24 doet 6/22 TAO in school A en 13/22 TAO in school B • Totaal TAO-opdrachten: 19/22 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

 28. Voorbeeld 4 – volume • Via ponderatietabel : • Kolom 22sten  19/22 = 8636/10000 • kolom 24sten  8636 ligt tussen 8333 (20/24) en 8750 (21/24) Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

 29. Voorbeeld 4 – volume • Bij verlof TAO steeds naar beneden afronden  verlof TAO voor 20/24 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

 30. Voorbeeld 4 – volume • Regel van drie : • X = 19 24 22 • X = 19 x 24 22 • X = 20,7273 • Bij verlof TAO steeds naar beneden afronden  verlof TAO voor 20/24 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

 31. Voorbeeld 5 – volume • Een vast benoemde leraar in een CVO voor 9/20 neemt voor deze volledige opdracht een verlof TAO. Hij doet 36/36 als tijdelijk administratief medewerker in een basisschool. • Wat moet de basisschool zenden? De TAO-opdracht moet gelijk of groter zijn dan het volume van 9/20 (= 0,45) en kleiner dan 10/20 (=0,5) Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

 32. Voorbeeld 5 – volume • Regel van drie : • X = 9 36 20 • X = 9 x 36 20 • X = 16,20 • De TAO-opdracht moet gelijk of groter zijn dan 9/20. In dit geval is de teller gelijk aan de hogere eenheid of aan 17 (17/36 = 0,4722). De overige opdracht van 19/36 wordt als zuiver tijdelijke opdracht gezonden Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

 33. Voorbeeld 6 – volume Uitzondering: verlof TAO voltijdse opdracht  voltijdse opdracht • Een personeelslid is vast benoemd voor 11/24 onderwijzer en voor 20/36 als administratief medewerker. De school belast hem voltijds met de functie van administratief medewerker en zendt: • Verlof TAO voor 11/24 onderwijzer • TAO-opdracht voor 16/36 administratief medewerker Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

 34. Voorbeeld 6 – volume Tegen algemeen principe : • TAO-opdracht van 16/36 (0,4444) < verlof TAO 019 van 11/24 (0,4583) • MAAR: TAO-opdracht + nog effectief uitgeoefende vast benoemde opdracht = 36/36 of VOLTIJDSE opdracht  voorwaarde = OK Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013