بسمه تعالی
Download
1 / 55

???? ????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

بسمه تعالی. خروج. سازمان بازنشستگی کشوری تقدیم می کند. محاسبه وتعیین بدهی کسوربازنشستگی. خدمت غیررسمی.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???? ?????' - isleen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5216968

بسمه تعالی

خروج

سازمان بازنشستگی کشوری تقدیم می کند


5216968
محاسبه وتعیین بدهی کسوربازنشستگی


5216968
خدمت غیررسمی کسوربازنشستگی

 • آن مدت ازسوابق خدمت دولتی مستخدم رسمی که تحت عناوینی نظیر پیمانی ، روز مزد ، خرید خدمت ، قراردادی ، حق تدریسی وغیره بطور تمام وقت صورت گرفته وکسور بازنشستگی یا حق بیمه بابت آن کسر نشده باشد خدمت غیر رسمی تلقی گردیده وباستناد ماده 151 قانون استخدام کشوری جزوء سنوات خدمت مستخدم قابل احتساب است.

 • چنانچه مستخدمی که دارای سابقه خدمت غیررسمی می باشد ، تقاضاکند خدمت مذکور جزوء سنوات خدمت رسمی وی منظور شود دراین صورت می بایست کسوربازنشستگی مربوط را به صندوق بازنشستگی پرداخت نماید .درغیر این صورت حقوق بازنشستگی مدت خدمت غیررسمی او بماخذ ( یک ، چهلم )معدل تمامی حقوق ومزایای دریافتی دردوسال آخرخدمت که ملاک کسر کسوربازنشستگی قرارگرفته با اعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی ضربدر مدت خدمت غیر رسمی تعیین خواهدشد./


5216968
نحوه محاسبه وتعیین بدهی خدمت غیررسمی

 • 1-بدهی کسوربازنشستگی ایام خدمت غیررسمی مستخدمینی که دراجرای ماده 150 قانون استخدام کشوری تبدیل وضعیت استخدامی یافته ومشمول مقررات قانون استخدام کشوری شده ویادراجرای مقررات موضوعه نظیر ماده واحده مصوب 10/9/1358 شورای انفلاب جمهوری اسلامی ایران صرفا” ازلحاظ بازنشستگی ووظیفه مشمول مقررات قانون مزبور شده یابشوند بشرح زیر محاسبه وتعیین می گردد:

  (حقوق ومزایای مشمول کسرکسوربازنشستگی درتاریخ تبدیل وضعیت استخدامی یاتغییر مقررات بازنشستگی ووظیفه)

  ضربدر 9%

  ضربدر مدت خدمت غیررسمی

  =بدهی کسوربازنشستگی


5216968
(2) غیررسمی

 • بدهی کسوربازنشستگی ایام خدمت غیررسمی مستخدمینی که براساس ماده 19 قانون استخدام کشوری ویا سایر مقررات مربوطه به استخدام رسمی قطعی پذیرفته شده یا می شوند عبارت می باشد از:

 • (حقوق ومزایای مشمول کسرکسور بازنشستگی بااعمال ستوات خدمت غیررسمی دربدو استخدام رسمی)

  ضربدر9%

  ضربدرمدت خدمت غیررسمی

  مساوی بدهی کسوربازنشستگی

  ***

  ماده 19( خدمت آزمایشی )


5216968
((نکات مهم)) غیررسمی

 • 1- تعیین بدهی کسوربازنشستگی ایام خدمت غیررسمی موکول به پذیرش سنوات خدمت مذکور ازسوی دستگاه اجرائی واعمال آن دراحکام زمان اشتغال مستخدم می باشد.

 • 2-منظور ازعبارت “حقوق ومزایا” حسب مورد عبارت است از حقوق گروه یارتبه وپایه یاافزایش سنواتی ، فوق العاده شغل وتمام فوق العاده ها ومزایای مشمول کسرکسور بازنشستگی می باشد./

 • 3-درمواردی که طبق مقررات استخدامی مربوطه سنوات خدمت غیر رسمی مستخدم صرفا “ ازلحاظ بازنشستگی ووظیفه جزوء سنوات خدمت وی قابل احتساب باشد، دراین حالت حقوق ومزایای مشمول کسر کسور بازنشستگی مستخدم دربدو استخدام رسمی ( بدون اعمال سنوات خدمت غیررسمی ) ماخذ محاسبه بدهی قرارمی گیرد.

 • 4-بدهی کسوربازنشستگی ایام خدمت غیررسمی باتوجه به میزان آن وحداکثر تا (دو ، سوم ) مدت خدمت غیررسمی تقسیط خواهدشدو درمورد بازنشستگان وموظفین مبلغ هرقسط بیش از (یک ، چهام ) حقوق بازنشستگی یاوظیفه نخواهدبود.


5216968
خدمت زیر پرچم غیررسمی

 • بموجب ماده 34قانون استخدام کشوری مدت خدمت زیر پرچم مستخدمین رسمی جزوء سابقه خدمت دولتی محسوب می شود وباستناد ماده 125 قانون استخدام کشوری ، چنانچه خدمت زیر پرچم حین خدمت رسمی انجام شده باشد دراین حالت مدت خدمت زیرپرچم مستخدمین مشمول قانون مذکور بدون پرداخت کسوربازنشستگی جزوء سنوات خدمت رسمی آنان محسوب خواهدشد./


5216968
نحوه محاسبه بدهی کسوربازنشستگی ایام خدمت زیرپرچم

 • 1-بدهی کسوربازنشستگی ایام خدمت زیر پرچم مستخدمینی که دراجرای ماده 150قانون استخدام کشوری تبدیل وضعیت استخدامی یلفته ومشمول مقررات قانون استخدام کشوری شده یادراجرای مقررات موضوعه نظیر ماده واحده مصوب 10/9/1358شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران صرفا “ ازلحاظ بازنشستگی ووظیفه مشول مقررات قانون مذکور شده یا می شوند بشرح زیر محاسبه وتعیین می گردد./

 • (حقوق ومزایای مشمول کسر کسور بازنشستگی درتاریخ تبدیل وضعیت استخدامی یاتغییر مقررات بازنشستگی ووظیفه)

 • ضربدر9%

 • ضربدرایام خدمت زیر پرچم

 • مساوی بدهی کسوربازنشستگی


5216968
(2) ایام خدمت زیرپرچم

 • بدهی کسوربازنشستگی ایام خدمت زیر پرچم مستخدمینی که براساس ماده 19 قانون استخدام کشوری ویاسایر مقررات مربوطه به استخدام رسمی قطعی پذیرفته شده یا می شوند عبارت است از :

 • حقوق ومزایای مشمول کسر کسور بازنشستگی بااعمال ایام خدمت زیر پرچم ، دربدو استخدام رسمی

 • ضربدر 9%

 • ضربدرایام خدمت زیر پرچم

 • مساوی بدهی کسوربازنشستگی

 • بدهی کسور بازنشستگی ایام خدمت زیر پرچم باتوجه به میزان آن وحداکثر تا ( دو ، سوم ) مدت خدمت زیر پرچم تقسیط خواهد شد.


5216968
سوابق خدمت غیردولتی ایام خدمت زیرپرچم

بموجب قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیردولتی دراحتساب حقوق بازنشستگی ووظیفه ومستمری کارکنان دولت مصوب 19/2/1372 وآئین نامه اجرائی آن سوابق خدمت مستخدمین دولت ، شهرداریها ونهادهای انقلاب اسلامی دزشرکتها وموسسات غیردولتی که بابت ان حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت گردبده است ، باانتقال حق بیمه یاکسور بازنشستگی پرداختی سهم مستخدم وکارفرما به صندوق بازنشستگی مربوط به مستخدم درحالات بازنشستگی ، وظیفه ووظیفه ازکارافتادگی صرفا “ درتعیین حقوق یامستمری بازنشستگی ووظیفه قابل احتساب می باشد مشروط برآنکه مستخدمین مزبور (درحالت بازنشستگی ) دارای حداقل بیست سال سابقه خدمت دولتی باشند


5216968
توضیحات (احتساب سوابق غیردولتی) ایام خدمت زیرپرچم

 • 1-سنوات خدمت غیردولتی ( بخش خصوصی ) صرفا” ازلحاظ محاسبه وتعیین حقوق بازنشستگی ویا وظیفه به جمع سنوات خدمت دولتی مستخدم اضافه می گردد.ودرمحاسبه سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی ، اعطاء پایه سنواتی یا نظائر آن منظورنخواهدشد.برای مثال اگر فرضا” مستخدم مرددارای 50سال سن و21 سال سابقه خدمت دولتی و4سال سابقه خدمت غیردولتی ( بخش خصوصی ) باشد نمی تواند تقاضای نماید که بااحتساب سابقه خدمت غیردولتی ( 25=4+21) باستناد بند”الف “ تبصره 1 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی ووظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/12/1368 بازنشسته شود . لکن اگر سابقه خدمت دولتی چنین مستخدمی 25 سال باشد می تواند تقاضای بازنشستگی نماید. درصورت موافقت بابازنشستگی وی وانتقال حق بیمه یاکسوربازنشستگی مستخدم ، حقوق بازنشستگی او براساس 29 سال ( 25سال سابقه خدمت دولتی بعلاوه 4سال سلبقه خدمت غیردولتی ) محاسبه خواهدشد./


5216968
((2)) ایام خدمت زیرپرچم

 • باتوجه باینکه درآئین نامه اجرائی قانون مذکور تصریح شده است که مستخدمین قانون فوق الذکر درهنگام بازنشستگی ( بادارا بودن بیست سال سابقه خدمت دولتی ) یا ازکارافتادگی درصورتیکه بابت خدمت درشرکتها وموسسات غیردولتی حق بیمه یاکسور بازنشستگی پرداخت نموده باشند می توانند بادرخواست کتبی ، کسور بازنشستگی یاحق بیمه مزبوررا طبق مفاد این آئین نامه به صندوق بیمه یا بازنشستگی محل خدمت فعلی خود انتقال دهند . مدتی که حق بیمه یا کسور بازنشستگی پرداخت نموده اند صرفا “ درمحاسبه میزان حقوق بازنشستگی ووظیفه ازکارافتادگی ازکارافتادگی به جمع سنوات خدمت آنان اضافه می گردد./


5216968
((3)) ایام خدمت زیرپرچم

 • مستخدمینی که ازتاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوت نموده یابنماید وواجد شرایط فوق الذکر باشند بادرخواست کلیه مستمری بگیران ازلحاظ تعیین حقوق وظیفه مشمول حکم قانون فوق قرارمی گیرند./


5216968
((4)) ایام خدمت زیرپرچم

مستخدمین ازکارافتاده ومتوفی ازشرط داشتن حداقل 20سال سابقه خدمت دولتی مستثنی می باشند./


5216968
((5)) ایام خدمت زیرپرچم

 • کسوربازنشستگی یا حق بیمه مربوط به سوابق خدمت مستخدم اعم از سهم مستخدم وسهم کارفرما منهای وجهی که بابت بیمه درمانی پرداخت شده است طبق سوابق ومدارک مربوط کلا “ به صندوق بازنشستگی محل خدمت فعلی منتقل خواهدشد. درصورتیکه ارقام مربوط به بیمه درمانی جزوء کسوربازنشستگی منظور شده باشد لکن رقم معینی ازکسور بازنشستگی یاحق بیمه پرداختی راتشکیل ندهد ( یک ، چهارم ) مجموع حق بیمه یاکسوربازنشستگی (سهم مستخدم وسهم کارفرما ) ازاین بابت منظور می گردد./


5216968
((6)) ایام خدمت زیرپرچم

 • درمواردی که میزان ارقام بیمه مربوط بعلت فقد مدارک مشخص نیست ، حق بیمه مربوط به سوابق خدمت مستخدم درکارگاهها وموسسات مشمول قانون تامین اجتماعی اعم از سهم مستخدم وکارفرما ( منهای سهم درمان ) براساس میانگین آخرین دستمزد مشمول کسر حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی وحداقل دستمزد زمان موصوف محاسبه وبه صندوق بازنشستگی محل خدمت فعلی منتقل خواهدشد./


5216968
نحوه محاسبه بدهی کسوربازنشستگی ایام خدمت غیردولتی

 • بدهی کسور بازنشستگی ایام مذکور بشرح زیر محاسبه وتعیین می گردد:

  تمام حقوق ومزایای ماهانه مشمول کسر کسور بازنشستگی براساس آخرین حکم زمان اشتغال

  ضربدر22.5% ( 9%+13.5%)

  ضربدر خدمت غیر دولتی

  منهای بیمه یاکسور بازنشستگی منتقله

  مساوی است با : بدهی کسوربازنشستگی

  بدهی کسوربازنشستگی ایام غیردولتی باتوجه به میزان بدهی به اقساط ماهانه وحداکثر ( دو ، سوم ) خدمت غیردولتی مشروط برآنکه از (یک ، چهارم ) حقوق بازنشستگی یاوظیفه ازکارافتادگی ووظیفه وراث بیشتر نباشد تقسیط ووصول خواهدشد./


5216968
مرخصی استحقاقی استفاده نشده ایام خدمت غیردولتی

 • بموجب تبصره ماده 3 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 27/10/66 مستخدم رسمی می تواند هنگام تقاضای بازنشستگی یا درزمان ازکارافتادگی درخواست نماید ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده وی دراحتساب سابقه خدمت جهت تعیین حقوق بازنشستگی یا ازکارافتادگی به جمع خدمت رسمی او اضافه شود.

 • لازم بذکر است که دراین حالت مرخصی استحقاقی استفاده نشده دراحتساب سابقه خدمت جهت تعیین حقوق بازنشستگی یا ازکارافتادگی مستخدمین مزبور به سنوات خدمت آنان اضافه خواهدشد واحتساب مرخصی مذکور برای ارتقاء گروه وترفیع پایه وافزایش سنواتی یا عناوین مشابه انها مجوزی ندارد.


5216968
نحوه محاسبه بدهی کسوربازنشستگی مرخصی استحقاقی استفاده نشده

 • بدهی کسور بازنشستگی ایام مذکور عبارت است از:

  حقوق ومزایای ماهانه مشمول کسر کسور بازنشستگی براساس آخرین حکم زمان اشتغال

  ضربدر 9%

  ضربدر مدت مرخصی

  مساوی بدهی کسوربازنشستگی سهم مستخدم

  بدهی سهم مستخدم باتوجه به میزان بدهی وحداکثر به میزان (دو ، سوم ) ایام مرخصی مشروط براینکه مبلغ هرقسد بیش از ( یک ، چهارم ) حقوق بازنشستگی بیشترنباشد.

  ضمنا بدهی کسور بازنشستگی سهم کارفرمائی معادل 5/1 برابر سهم مستخدم خواهد بود که می بایست توسط دستگاه اجرائی متبوع مستخدم به صورت یکجا به صندوق بازنشستگی پرداخت گردد./


5216968
مرخصی بدون حقوق مرخصی استحقاقی استفاده نشده

 • مدت مرخصی بدون حقوق جزوء سنوات خدمت مستخدمین قابل احتساب نمی باشد .لکن باستناد تبصره 4 ماده 49 قانون استخدام کشوری چنانچه مرخصی بدون حقوق بمنظور ادامه تحصیلات عالی وتخصصی دررشته های مورد نیاز وزارتخانه یاموسسه مربوط اخذ ومنجر به دریافت مدرک تحصیلی معتبر بشود باپرداخت کسوربازنشستگی مربوطه ، آن مدت ازمرخصی که مستخدم به تحصیلات عالی وتخصصی اشتغال داشته است ازلحاظ بازنشستگی ووظیفه جزوء سنوات خدمت مستخدم قابل احتساب می باشد./


5216968
نحوه محاسبه بدهی کسوربازنشستگی ایام مرخصی بدون حقوق

حقوق ومزایا ی مشمول کسرکسور بازنشستگی درتاریخ تقاضای محاسبه بدهی

ضربدر 9%

ضربدر مدت مرخصی بدون حقوق

مساوی بدهی کسوربازنشستگی

بدهی مذکور تا( دو ، سوم ) مدت مرخصی بدون حقوق قابل تقسیط می باشدواگر تاریخ تقاضا مستخدم با تاریخ بازنشستگی یاازکارافتادگی مقارن باشد هرقسط بیش از ( یک ، چهارم ) حقوق نخواهد شد./


5216968
ایام خدمت نیمه وقت بانوان ایام مرخصی بدون حقوق

 • چون بموجب تبصره ماده 7 قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 18/1/1364سنوات خدمت نیمه وقت بانوان به شرط پرداخت کسوربازنشستگی به نسبت تمام حقوق گروه وپایه ویا حقوق ثابت وفوق العاده شغل ویاعناوین مشابه تاسه سال ازلحاظ حقوق بازنشستگی درحکم خدمت تمام وقت محسوب می شود .لذا دستگاههای اجرائی موظفند کسوربازنشستگی مستخدمین ذیربط را هرماه ازتاریخ شروع خدمت نیمه وقت تا حداکثر سه سال بماخذ تمام حقوق گروه وپایه یا افزایش سنواتی وفوق العاده ها ومزایای مشمول کسر کسور بازنشستگی ازمستخدم کسر وبه همراه کسوربازنشستگی سهم کارفرمائی به صندوق بازنشستگی پرداخت نمایند./


5216968
درصورت عدم واریز کسور برمبنای تمام حقوق وفوق العاده های مشمول کسور

 • اگر دستگاه اجرائی کسوربازنشستگی ایام خدمت نیمه وقت مستخدم رااز تاریخ شروع خدمت مزبور تاحداکثر سه سال بماخذ نصف حقوق ومزایای مشمول کسوربازنشستگی مستخدم کسر وبه صندق بازنشستگی واریز نموده باشد دراین صورت مستخدم معادل کسوربازنشستگی که طی ایام مذکور به صندوق بازنشستگی پرداخت نموده است بابت بقیه کسوربازنشستگی ایام یادشده بصندوق بازنشستگی بدهکار خواهدشد که این بدهی باتوجه به میزان آن تقسیط وازمستخدم اخذ خواهدشد.ضمنا” دستگاه متبوع مستخدم نیز مکلف می باشد سهم کارفرمائی مربوطه را طبق مقررات موضوعه محاسبه وبه صندوق بازنشستگی پرداخت نماید./


5216968
ایام آمادگی به خدمت تمام حقوق وفوق العاده های مشمول کسور

 • چون دراجرای ماده 117 قانون استخدام کشوری و تبصره ذیل آن به مستخدمین رسمی که به حال آماده به خدمت در می آیند شش ماه اول تمام حقوق وتفاوت تطبیق حقوق وپس از آن تاپایان دوران امادگی به خدمت نصف مبلغ مزبور پرداخت می شود ودوران مذکور باپرداخت کسور بازنشستگی بماخذ تمام حقوق وتفاوت تطبیق حقوق جزوء سابقه خدمت مستخدمین رسمی محسوب خواهدشد (بموجب تبصره 2 ماده 71قانون استخدام کشوری پیش بینی گردیده است که کسور بازنشستگی مستخدمین آماده به خدمت برمبنای تمام حقوق وتفاوت حقوق ایشان احتساب وبرداشت شود.)


5216968
چنانچه به هنگام برقراری حقوق مشخص گردد که کسوربراساس نصف حقوق وتفاوت تطبیق حقوق (تمام تفاوت حداقل دربافتی ) واریز نشده باشد

 • نحوه محاسبه بدهی کسور بشرح ذیل می باشد:

  (تمام حقوق وتفاوت تطبیق حقوق ماهانه بعداز شش ماه اول آمادگی بخدمت با توجه به تغییرات حقوق درمدت مذکور)

  منهای (نصف حقوق وتفاوت حقوق ماهانه وتمام تفاوت حداقل دریافتی درصورت دریافت ، بعد از ششماه اول آمادگی بخدمت)

  ضربدر( نرخ کسور بازنشستگی سهم مستخدم درایام آمادگی بخدمت بعداز شش ماه اول)

  ضربدر(مدت آمادگی بخدمت بعد ازشش ماه اول)

  مساوی (بدهی کسوربازنشستگی)

  بدهی مذکور به اقساط ومبلغ هرقسط بیش از( یک ، چهارم ) حقوق بازنشستگی نخواهد بود

  کسورسهم کارفرمائی به صورت یکجا ازدستگاه اجرائی محاسبه ودریافت خواهد شد./


5216968
سنوات خدمت ارفاقی مشخص گردد که کسوربراساس نصف حقوق وتفاوت تطبیق حقوق (تمام تفاوت حداقل دربافتی ) واریز نشده باشد

 • سنوات خدمت ارفاقی به سنواتی گفته می شود که طبق ضوابط ومقررات پیش بینی شده درقانون وبدون آنکه مستخدم درآن سنوات خدمتی انجام داده باشد به جمع سنوات وی اضافه می شود وسنوات مذکور حسب مورد درسنوات لازم برای بازنشسته شدن ویاتعیین حقوق بازنشستگی ووظیفه ویا هردومورد محاسبه قرارمی گیرد . سنوات خدمت ارفاقی ازلحاظ پرداخت کسوربازنشستگی به دو دسته تقسیم می شوند.


5216968
سنوات خدمت ارفاقی که مشمول پرداخت کسوربازنشستگی نمی باشد

 • نظیر سنوات ارفاقی موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی ووظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/12/1368(کمتراز15سال)، تبصره 1 ماده 79( کمتراز15سال )تبصره ماده 81قانون استخدام کشوری (کمتراز15سال) ، ماده واحده قانونی نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی ومعلولین عادی وشاغلین مشاغل سخت وزیان آور مصوب 1/9/(1367 (جانبازان ومعلولین حوادث ناشی ازکار)

 • وتبصره 2 ماده واحده قانون مذکور(سه سال ارفاق) موضوع ماده 79 (عادی)


5216968
سنوات خدمت ارفاقی که مشمول پرداخت کسوربازنشستگی می باشند

 • سنوات خدمت ارفاقی به شاغلین مشاغل سخت وزیان آور:

  بموجب تبصره 4 ماده 5 آئین نامه اجرائی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی ومعلولین عادی وشاغلین مشاغل سخت وزیان آور موضوع تصویب نامه شماره 4566/ت652مورخ 30/5/68 هیات وزیران می بایست کسوربازنشستگی سهم مستخدم بابت سنوات ارفاقی پیش بینی شده درتبصره 3 ماده واحده قانون مذکور توسط مستخدم وسهم دستگاه توسط دستگاه به حساب صندوق بازنشستگی واریز گردد./


5216968
نحوه محاسبه بدهی کسوربازنشستگی سنوات ارفاقی به شاغلین مشاغل سخت وزیان آور

حقوق ومزایای ماهانه مشمول کسرکسور بازنشستگی براساس آخرین حکم زمان اشتغال

ضربدر(9%)

ضربدر (مدت سنوات ارفاقی)

مساوی (بدهی کسوربازنشستگی )

بدهی مزبور باتوجه به میزان آن با اقسلط ماهانه بطوریکه بیش از (یک ، چهارم ) حقوق بازنشستگی بیشتر نباشد وصول خواهدشد.سهم کارفرمائی بصورت یکجا محاسبه وازدستگاه اجرائی وصول خواهد شد.


5216968
سنوات خدمت ارفاقی موضوع قانون حفاظت دربرابر اشعه

 • بموجب ماده 20قانون حفاظت دربرابر اشعه مصوب 20/1/1368مجلس شورای اسلامی وماده 20آئین نامه اجرائی قانون مذکور به افرادی که بطورمستمر بکاربااشعه اشتغال داشته باشند به تشخیص واحد قانونی وطبق مقررات پیش بینی شده حداکثر ده سال که منحصرا “ ازنظر بازنشستگی ازکارافتادگی وتعیین حقوق وظیفه ( وبازخریدی) قابل احتساب می باشد ، سنوات خدمت ارفاق خواهدشد.


5216968
نحوه محاسبه بدهی کسوربازنشستگی سنوات ارفاقی بابت کاربااشعه

حقوق ومزایای ماهانه مشمول کسرکسور بازنشسگی براساس اخرین حکم زمان اشتغال

ضربدر( 9%)

ضربدر( مدت سنوات ارفاقی)

مساوی ( بدهی کسوربازنشستگی)

بدهی مزبور باتوجه به میزان آن با اقسلط ماهانه بطوریکه بیش از (یک ، چهارم ) حقوق بازنشستگی بیشتر نباشد وصول خواهدشد.سهم کارفرمائی بصورت یکجا محاسبه وازدستگاه اجرائی وصول خواهد شد.


5216968
سنوات خدمت ارفاقی آموزش وپروش استثنائی

 • باستناد تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش وپرورش استثنائی مصوب 21/9/1369 مجلس شورای اسلامی وماده 53 آئین نامه خاص استخدامی آموزش وپرورش استثنائی مصوی 29/10/1375شورای سازمان آموزش وپرورش استثنائی ، هر5 سال خدمت در آموزش وپرورش استثنائی ازلحاظ بازنشستگی ، ازکارافتادگی ووظیفه وراث 6سا ل محشوب می گردد.


5216968
نحوه محاسبه بدهی کسوربازنشستگی سنوات خدمت ارفاقی آموزش وپرورش استثنائی

بابت 5سال اول

حقوق ومزایای مشمول کسرکسوربازنشستگی درتاریخ 20/9/1374

ضربدر( 9%)

ضربدر (مدت ارفاقی)

مساوی (بدهی کسوربازنشستگی)

بدهی مذکور باتوجه به میزان آن وحداکثر تا ( دو ، سوم ) مدت سنوات ارفاقی بطوریکه مبلغ هرقسط از ( یک ، چهارم ) حقوق بازنشستگی ویاوظیفه بیشتر نباشد

کسورسهم کارفرمائی به صورت یک جا ازطریق دستگاه اجرائی پرداخت خواهدشد.


5216968
نحوه محاسبه بدهی کسوربازنشستگی سنوات خدمت ارفاقی آموزش وپرورش استثنائی

بابت 5 سال دوم

حقوق ومزایای مشمول کسرکسوربازنشستگی درتاریخ 20/9/1379

ضربدر( 9%)

ضربدر (مدت ارفاقی)

مساوی (بدهی کسوربازنشستگی)

بدهی مذکور باتوجه به میزان آن وحداکثر تا ( دو ، سوم ) مدت سنوات ارفاقی بطوریکه مبلغ هرقسط از ( یک ، چهارم ) حقوق بازنشستگی ویاوظیفه بیشتر نباشد

کسورسهم کارفرمائی به صورت یک جا ازطریق دستگاه اجرائی پرداخت خواهدشد.


5216968
دوران اسارت آزادگان وبازداشت یاحبس محکومان سیاسی

 • 1-دوران اسارت آزادگان

  بموجب ماده 13 قانون حمایت ازآزادگان ( اسرای آزادشده) بعد ازورود به کشور مصوب 13/9/1368 مدت اسارت برای عموم آزادگان اعم از اینکه قبل از اسارت دردستگاهها شاغل بوده ویا بعداز اسارت شاغل شوند باتمایل آنان هریک سال اسارت دوسال بعنوان سابقه خدمت رسمی ومرتبط تلقی می گردد وازهرلحاظ مورد محاسبه قرار خواهدگرفت.


5216968
نحوه محاسبه بدهی کسوربازنشستگی دوران اسارت

 • الف -چنانچه دوران اسارت مربوط به فبل ازاستخدام رسمی باشد

  حقوق ومزایای مشمول کسرکسوربازنشستگی بااعمال دوران اسارت دربدو استخدام رسمی

  ضربدر (5/22%)

  ضربدر( مدت اسارت )

  ضربدر(2)

  مساوی ( بدهی کسوربازنشستگی )


5216968
نحوه محاسبه بدهی کسوربازنشستگی دوران اسارت

 • ب-درصورتیکه آزاده قبل ازاسارت دراستخدام رسمی دستگاه متبوع باشد دراین حالت چون در دوران اسارت حقوق ومزایای مستخدم هرماه پرداخت شده است وبه تبع آن کسوربازنشستگی کسر به صندوق بازنشستگی واریز گردیده است ، لذا پس ازاعمال مزایای پیش بینی شده درقانون مذکور می بایست مابه التفاوت کسور بازنشستگی مربوطه ( اعم از سهم مستخدم وکارفرما) براساس احکام ( اصلاحی ) کارگزینی محاسبه وبه صندوق بازنشستگی پرداخت شود.لازم بذکر که مقرر گردیده است که بطورکلی کسوربازنشستگی دوران اسارت آزادگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری ( اعم از سهم مستخدم وکارفرما ) توسط سازمان بازنشستگی کشوری تعیین وپس از تائید ستاد آزادگان ازاعتبار ی که توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تخصیص داده می شود به صندوق بازنشستگی کشوری واریز می گردد./


5216968

آزادگان دوران اسارت

دوران حبس یا بازداشت محکومان سیاسی

 • بموجب ماده واحده قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته ازافراد که تاقبل ازپیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند مصوب 30/2/77مجلس شورای اسلامی به کلیه افرادی که از تاریخ 28/5/1332تا 16/11/1367باالهام ازمبارزات ومجاهدات امام خمینی (ره) به دلائل امنیتی ، مذهبی یااتهامات سیاسی دیگر حداقل به مدت ششماه دربازداشت یا حبس قطعی بوده اند ، آزاده تلقی ومشمول تسهیلاتی میشوند که درقوانین ومقررات مربوط پیش بینی شده است./


5216968
نحوه محاسبه بدهی کسوربازنشستگی دوران حبس یابازداشت

شاغلین آزاده

 • شاغلین

  ماخذ محاسبه بدهی کسوربازنشستگی دوران مذکور درمورد مستخدمین شاغل ، حقوق ومزایای مشمول کسرکسور بازنشستگی مندرج درحکمی است که مستخدم براساس حکم مزبور درزمان اشتغال ازمزایای قانون موصوف بهره مند شده است بااعمال نرخ 5/22(9% کارمند بعلاوه 5/13%سهم کارفرما).

  آثارمالی مترتب براجرای این قانون ازتاریخ اعلام وزارت اطلاعات خواهدبود.کسوربازنشستگی( سهم کارمند وکارفرما )بابت دوران حبس یابازداشت توسط سازمان بازنشستگی کشوری تعیین وپس از تائید ستاد آزادگان ازاعتبار ی که توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تخصیص داده می شود به صندوق بازنشستگی واریزمی گردد./


5216968
نحوه محاسبه بدهی کسوربازنشستگی دوران حبس یابازداشت

بازنشستگان

 • بازنسشتگان

  درمورد بازنشستگان ، چنانچه مستخدم قبل از تاریخ 1/1/1374بازنشسته شده باشد آخرین حقوق وفوق العاده های مشمول کسرکسور بازنشستگی که مستخدم دراجرای مقررات قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی ووظیفه مصوب 23/6/1373وآئین نامه اجرائی قانون مذکور دارا گردیده است ملاک محاسبه قرارمی گیرد ودرمورد بازنشستگان بعداز تاریخ 1/1/1374 ، آخرین حقوق وفوق العاده های مشمول کسرکسور بازنشستگی قبل ازتاریخ بازنشستگی مستخدم ملاک محاسبه خواهدبود بااعمال نرخ کسور 5/22%

  آثارمالی مترتب براجرای این قانون ازتاریخ اعلام وزارت اطلاعات خواهدبود.کسوربازنشستگی( سهم کارمند وکارفرما )بابت دوران حبس یابازداشت توسط سازمان بازنشستگی کشوری تعیین وپس از تائید ستاد آزادگان ازاعتبار ی که توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تخصیص داده می شود به صندوق بازنشستگی واریزمی گردد./


5216968

جانبازان دوران حبس یابازداشت

مدت خدمت درجبهه ومدت معالجه جانبازان

باستناد ماده 6 قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374و تبصره ذیل آن دستگاههای مشمول این قانون مکلفند مدت خدمت درجبهه ومدت معالجه جانبازان ( براساس استعلام ازمراجع ذیربط) راازهرنظر جزوسنوات خدمت قابل قبول بازنشستگی محسوب نمایند. پرداخت کسوربازنشستگی سهم مستخدم وکارفرمائی بعهده دستگاه متبوع مستخدم خواهدبود.


5216968

نحوه محاسبه بدهی کسوربازنشستگی مدت خدمت درجبهه ومدت معالجه جانباز

حقوق ومزایای مشمول کسرکسور بازنشستگی درتاریخ احتساب مدت مذکور

ضربدر( 5/22%)

ضربدر(مدت معالجه)

مساوی (بدهی کسوربازنشستگی)


5216968
دوران تحصیل مدت خدمت درجبهه ومدت معالجه جانباز

 • ایام تحصیل قبل از استخدام ،مستخدمین رسمی بشرطی جزو سنوات خدمت آنان قابل احتساب می باشد که مجوز قانونی دراین باره وجودداشته باشد .درغیراین صورت احتساب ایام تحصیل وجاهت قانونی ندارد.


23 2 1354
قانون الحاق دوماده به قانون اجازه تاسیس دانشسراهای مقدماتی وعالی مصوب 23/2/1354 مجلس

 • 1-بموجب تبصره 3 ماده 18 قانون الحاق دوماده به قانون اجازه تاسیس دانشسراهای مقدماتی وعالی ، مدت تحصیل فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم (ازقبیل مراکزتربیت مربی کودک ، دانشسراهای عشایری ، مقدماتی، راهنمائی تحصیلی ودانشسراهای عالی وهنرستانهای مقدماتی ومراکز تربیت دبیر حرفه ای ویا هرموسسه آموزشی که وزارت آموزش وپرورش برای تربیت معلم ودانش آموز یا دانشجو معرفی نموده است) که تعهد خودرا انجام داده باشند جزو سابقه خدمت رسمی انان محسوب می گردد مشروط برآنکه بدهی کسور بازنشستگی مدت مذکور را به صندوق بازنشستگی پرداخت نمایند.


23 2 13541
نحوه محاسبه کسورمشمولین قانون الحاق دوماده به قانون اجازه تاسیس دانشسراهای مقدماتی وعالی مصوب 23/2/1354 مجلس

حقوق ومزایای مشمول کسر کسور بازنشستگی بااعمال دوران تحصیل دربدو استخدام رسمی

ضربدر(9%)

ضربدر(مدت تحصیل)

مساوی (بدهی کسوربازنشستگی)

بدهی مذکور باتوجه به میزان آن وحداکثر تا (دو ، سوم) مدت تحصیل تقسیط خواهدشد./


8 3 1369
قانون متعهدین خدمت به وزارت اموزش وپرورش مصوب 8/3/1369مجلس

 • 2-باتوجه به ماده 7 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش وپرورش وتبصره ذیل آن مدت تحصیل پذیرفته شدگان قبل از سال1354 که از دانشگاه تربیت معلم ، هنر سرای عالی ، دانشسرای مقدماتی ، دانشساری کشاورزی ، دانشسرای عشایری ومراکز مشابه ( به تشخیص وزارت آموزش وپرورش) ورشته های دبیری دانشگاهها فارغ التحصیل شده وتاتاریخ 8/3/1369 ازخدمت وزارت آموزش وپرورش خارج نشده اند بدون سند تعهد جزو سابقه خدمت رسمی آنان محسوب می شود ، مشروط برآنکه بدوا “ کسوربازنشستگی مربوطه را به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نمایند.بنابراین مادامی که مستخدم کسوربازنشستگی دوران مذکور راپرداخت نکنداحتساب دوران تحصیل او جزو سنوات خدمت وی محمل قانونی ندارد.


8 3 13691
نحوه محاسبه کسورقانون متعهدین خدمت به وزارت اموزش وپرورش مصوب 8/3/1369مجلس

حقوق ومزایای مشمول کسرکسوربازنشستگی بااعمال مدت تحصیل دربدو استخدام رسمی

ضربدر( 9%)

ضربدر(مدت تحصیل)

مساوی(بدهی کسوربازنشستگی)

بدهی مذکور باتوجه به میزان آن وحداکثر تا (دو ، سوم ) مدت تحصیل تقسیط می گردد./


5216968
دوران کارآموزی قضات خدمت به وزارت اموزش وپرورش مصوب 8/3/1369مجلس


5216968
نحوه محاسبه بدهی کسوربازنشستگی دوران کارآموزی قضات

حقوق ومزایای مشمول کسرکسوربازنشستگی دربدو استخدام رسمی

ضربدر(9%)

ضربدر( مدت کارآموزی )

مساوی (بدهی کسوربازنشستگی)

بدهی مذکور باتوجه به میزان آن وحداکثر تا (دو ، سوم ) مدت کارآموزی تقسیط می گردد./


5216968
دستورالعمل شماره 36 دوران کارآموزی قضاتراجع به محاسبه بدهی کسوربازنشستگی خدمات غیررسمی شاغلین

 • بمنظورفراهم آوردن تسهیلات لازم وتسریع درامر محاسبه بدهی کسوربازنشستگی مستخدمین شاغل بابت احتساب خدمات غیررسمی وهمچنین جلوگیری ازافزایش هزینه های زائد وگسترش بی رویه پرونده های مربوط به محاسبه مدت خدمت غیررسمی وبدهی کسوربازنشستگی متعلقه مستخدمین شاغل براساس دستورالعمل زیر وفرم “ محاسبه بدهی کسوربازنشستگی خدمات غیررسمی شاغلین “ فرم ع-70(6-63) سازمان اموراداری واستخدامی کشورانجام می شود.


5216968
مراحل محاسبه بدهی کسوربازنشستگی خدمات غیررسمی شاغلین

1-میزان بدهی کسوربازنشستگی خدمات غیررسمی قابل احتساب مستخدمینی که درزمان اشتغال خواستار پرداخت بدهی کسوربازنشستگی متعلقه می باشند بااستفاده از فرم محاسبه بدهی کسور بازنشستگی خدمات غیررسمی شاغلین محاسبه شود.

2-کارگزینی وزارتخانه یا موسسه دولتی پس از دریافت تقاضای کتبی مستخدم مبنی بر تعهد پرداخت کسوربازنشستگی مدت خدمت غیررسمی مورد تقاضا نسبت به محاسبه بدهی براساس مقررات وتکمیل فرم مذکور اقدام می نماید.

3-واحد کارگزینی پس از تکمیل فرم ، نسخه حسابداری فرم راجهت اقدام درمورد کسربدهی کسور بازنشستگی تعیین شده به واحد حسابداری دستگاه اجرائی متبوع جهت اقدام ارسال می نماید.


5216968
مراحل محاسبه بدهی کسوربازنشستگی خدمات غیررسمی شاغلین

4-بدهی کسوربازنشستگی تعیین شده بنابرتمایل مستخدم یکجا یابااقساط وحداکثر ( دو ، سوم ) مدت خدمت غیررسمی همه ماهه ازحقوق ومزایای مستخدم کسر خواهدشد.

5-واحد حسابداری پس از استهلاک کامل بدهی ، مراتب کسر وواریز بدهی به حساب صندوق بازنشستگی را ضمن ارسال مدارک مستند مربوطه ونسخ کارگزینی وحسابداری وسازمان بازنشستگی کشوری فرم محاسبه بدهی مذکور به سازمان بازنشستگی کشوری (مدیریت سازمان دراستانها )اعلام خواهدنمود.

6-مدیریت سازمان دراستانها ، درصورت صحت مدارک واریزی ، مراتب وصول کسوربازنشستگی را تائید ونسخ کارگزینی وحسابداری فرم محاسبه بدهی کسوربازنشستگی راممهور به مهر مربوط نموده وبه همراه مدارک پیش گفته جهت ضبط در پرونده استخدامی به دستگاه اجرائی ذیربط اعاده می نماید تادرهنگام بازنشستگی باتوجه به محتویات پرونده پرسنلی مورد بررسی نهائی قرار گیرد./


5216968
شرح برخی ازموارد ونحوه تکمیل فرم خدمات غیررسمی شاغلین

1-درردیف 1 فرم نام وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط نوشته می شود.

2-درردیف 2 شماره مستخدم موضوع دستورالعمل شماره( 5 )سازمان اموراداری واستخدامی کشور درج می شود

3-اطلاعات مربوط به مشخصات فردی مستخدم باتوجه به شناسنامه واحکام مربوطه درردیفهای 3 الی 9 فرم درج می شود.

4-درردیف 10 وضعیت استخدام ازنظر شمول قانون ومقررات استخدامی مربوط فرم درج می شود.

5-درردیف 11 مشخصات اولین حکم استخدام رسمی اعم از قطعی ویا تبدیل وضع مستخدم بامقررات مربوطه فرم درج می شود.


5216968
شرح برخی ازموارد ونحوه تکمیل فرم بدهی غیررسمی

6-درستونهای ردیف 12 تاریخ خاتمه خدمت غیررسمی مستخدم به ترتیب تاریخ برحسب سال ، ماه وروز وشماره وتاریخ حکم یا گواهی محاسباتی قابل قبول نوشته می شود.درستون نوع خدمت این ردیف شرح خدمت زیر پرچم ومرخصی بدون حقوق موضوع تبصره 4 ماده 49 قانون استخدام کشوری( تحصیلات عالی)درج می شود.جمع مدت خدمت غیررسمی قابل احتساب به سنوات خدمت رسمی مستخدم برحسب سال ، ماه وروز درمحل مربوطه درج می شود.

7-درردیف 13 نام ونام خانوادگی وعنوان پست سازمانی بالاترین مقام وزارتخانه یاموسسه دولتی درج وسپس توسط بلاترین مقام دستگاه یا مقام مجاز ازطرف ایشان ممهور به مهر و امضاء می گردد.


5216968
شرح برخی ازموارد ونحوه تکمیل فرم بدهی غیررسمی

8-درردیف 14 شماره وتاریخ صدور فرم توسط وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط قید می گردد.

9-ردیف 15 فرم که مربوط به محاسبه میزان بدهی کسور بازنشستگی سهم مستخدم بابت احتساب خدمات غیررسمی واقساط مربوط است وباتوجه به تفویض اختیار داده شده توسط واحدکارگزینی محل اشتغال متقاضی محاسبه وتکمیل می گردد.

10-پس از کنترل کامل مندرجات فرم وحصول اطمینان ازصحت آنها هریک ازمسئولین مربوطه دردستگاه های اجرائی ، آنرا ممهور به مهر وامضاء می نمایند.

خروج


ad