ky na ng la p ke hoa ch n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kyõ naêng Laäp Keá hoaïch PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kyõ naêng Laäp Keá hoaïch

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7
ishmael-hopkins

Kyõ naêng Laäp Keá hoaïch - PowerPoint PPT Presentation

124 Views
Download Presentation
Kyõ naêng Laäp Keá hoaïch
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vision Globalization M&A SFA Initiative 2 Project 10 eBusiness Strategy Cost Cutting Mgmt. Training Product Innovation IT Planning Supply Chain Mgmt. Kyõ naêngLaäp Keá hoaïch

  2. Khaùi nieäm • Muïc ñích • Muïc tieâu • Chæ tieâu

  3. 6 Böôùc laäp Keá Hoaïch DEMING CYCLE: • Xaùc ñònh Muïc tieâu • 5W+1H (What, Who, Where, When, Why, How) • Saép xeáp coâng vieäc theo thôøi gian • Trao ñoåi thoâng tin vôùi ngöôøi lieân quan • Thöïc hieän • Theo doõi vaø ñieàu chænh Baùch phaùt… baùch truùng

  4. Lôïi ích cuûa Keá Hoaïch • Ñònh höôùng vaø Chuû ñoäng • Giaûm thieåu ruûi ro • Tieát kieäm thôøi gian vaø Chi phí Laäp KH laø moät Kyõ naêng, Phoøng chaùy hôn Chöõa chaùy!!!

  5. Cô hoäi & Traùch nhieäm • Chuû ñoäng • Thaêng tieán • Taïo ñoäng cô laøm vieäc Laøm vieäc coù KH laø TN cuûa moïi caáp Quaûn lyù!

  6. Phaân loaïi Theo möùc ñoä cuï theå: • KH Chieán löôïc • KH Haønh ñoäng Theo thôøi gian thöïc hieän: • KH Daøi haïn • KH Ngaén haïn Theo taàm quan troïng: • KH Chính • KH Döï phoøng

  7. Coâng cuï hoã trôï • Bieåu ñoà Gantt • Bieåu ñoà Hoøa voán • Bieåu ñoà PERT Moät KH maãu . . .