slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
itas PowerPoint Presentation
Download Presentation
itas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

itas - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

Pembentangan. Etika Peperangan Dari Perspektif Islam dan Barat. Disediakan oleh :. 2. T. itas. Groups. Kumpulan 2. Pendahuluan. banyak mencorak persepsi masyarakat dunia mengenai mesej :. Penindasan Penganiayaan Kekejaman Kerakusan. 2. T. itas. Groups. Maksud Peperangan.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'itas' - ishi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Pembentangan

EtikaPeperangan

Dari Perspektif Islam dan Barat

Disediakanoleh :

2

T

itas

Groups

Kumpulan 2

slide2

Pendahuluan

banyakmencorakpersepsimasyarakatdunia

mengenaimesej :

 • Penindasan
 • Penganiayaan
 • Kekejaman
 • Kerakusan

2

T

itas

Groups

slide3

MaksudPeperangan

 • MengikutKamusDewanBahasa,
 • istilahperangataupeperanganberertiperkelahian (pertempuran)denganmenggunakansenjataantaranegeridengannegeri.
 • KamusOxfort
 • memberipengertian yang lebihkomprehensifdenganmentakrifkan war sebagai the use of armed forces between countries or rival group in a nation.

2

T

itas

Groups

slide4

MaksudPeperangan

 • Dalambahasa Arab, perkataan al-Harb, al-Qital,
 • dan al-Ghazwmerujukkepadapeperangan.
 • Di dalam al-Quran, kalimah al-Jihad atau Jihad
 • fisabilillah yang merujukkepadaertipeperangan
 • mencapai 26 kali penggunaan.

2

T

Links

itas

Groups

slide5

Konsep Jihad

PerkataanJihad ialahkatanamaterbitan

daripadaJaahada (Jim Alif Ha Dal) bererti

berusahagigihuntukmencapaisesuatumatlamat.

Syarak - jihad ialahusahagigihuntuk

Menegakkansebuahmasyarakat Islam

danmeletakkankalimah Allah

ditempat yang tertinggi, seterusnya

membawasyariat Allah untukmemimpin

seluruhalam. (al-Fiqh al-Manhaji-terjemahan,2005).

2

T

itas

Groups

slide6

PenggunaanPerkataan Jihad Dalam

Al-qurandanHadith

 • Berperang.
 • Berhujahdenganmenyampaikanajaran Islam
 • menggunakansumbernya yang kukuhiaitu al-Quran.
 • Berniat, berusahadanberjuangmencarikeredhaan
 • Allah sepertimembuatkebajikan.
 • (Prof. MadyaAmatJuhariMoain, Jihad danPengertiannya, 1987)
 • Menentangmusyrikindenganapa-apakemampuan.
 • MengerjakanHajidanUmrah.
 • Berbaktikepadakeduaibubapa.

2

T

Links

itas

Groups

slide7

Pembahagian Jihad

Menurut Al-UstazSa’idHawadalambukunya

Jihad FiSabilillah

(terjemahan-cetakanDewanPustakaFajar, 1985),

berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah,

jihad terbahagi 5 bahagian :

 • Jihad denganlisan.
 • Jihad Pendidikan.
 • Jihad denganTangandanJiwa.
 • Jihad Politik.
 • Jihad Harta.

2

2

T

T

Links

itas

itas

Groups

Groups

slide8

Keterangan Jihad

Jihad dalamertipeperanganadalahsebahagiandaripada Jihad denganTangandanJiwa.

Jihad merupakansalahsatu method dalammelaksanakanmisidakwah

2

T

Links

itas

Groups

slide9

BukanSemuaPeperanganItu Jihad

MenurutDr. Muhammad Abu al-‘Ayn(Jurnal, 2001), terdapatsekurang-kurangnyaterdapat 12 jenispeperangan yang digariskandalam Islam:

Perangberbentukdefensifiaituapabila Negara Islam diserangolehmusuh. Peperanganjenisiniadalah jihad danhukumnyaFardhuAin

1

 • Perangberbentukofensifiaituapabilaumat
 • Islam memulakanseranganuntukmenyampaikan
 • dakwahnegarabukan Islam. Peperanganjenis
 • inijugaadalah jihad danhukumnyaFardhu
 • Kifayah.

2

2

T

itas

Groups

Links

slide10

BukanSemuaPeperangan Jihad

Perangmenentanggolonganmurtad. Memerangigolonganinisebahagiandari jihad danhukumnyaadalahwajib.

3

 • Perangmenentangbughah(pemberontak)
 • dalamnegara. Peranginitidakdikirasebagai
 • jihad danpihakpemberontaktetapdianggap
 • Islam.

4

5

Perangmempertahankankehormatan (jiwadanharta).

2

T

itas

Groups

slide11

Jenis-JenisPerang

 • PerangKuno
 • Perang Semi Statis
 • PerangStatis
 • PerangDarat
 • PeperanganLautdanUdara
 • Pembandingan.

2

T

itas

Groups

slide12

KaedahPeperanganDalam Islam

 • Pemerintahtentera Islam tidakmengambil
 • tindakanmembunuhutusanperangkerana
 • menghormatiarahan agama merekasepertidi
 • dalam al- Quran bahawakeselamatan.
 • Tentera Islam jugatidakmembalasbalikatau
 • membunuhtawananperangsepertimana yang telah
 • disebutHadarat al- Arab bahawapenakluk yang
 • paling bertimbang rasa ialahtentera Islam.

2

T

itas

Groups

slide13

KaedahPeperanganDalam Islam

 • Tentera Islam tidakbertindakbalasterhadapsegala
 • tindakan liar keatasmerekadengantindakan yang
 • serupa. Tentera Islam jugasentiasabersikapjujur
 • terhadapmerekawalaupunmerekaselalu
 • mengkhianatitentera Islam.
 • Peperangan yang bersifatbertimbang rasa , adil
 • danbersikapbaik, perkarainitelahdisebutdalam
 • Al- Quran danhadissertajugadalamarahan
 • Khulafa' ArRasyidin.

2

T

itas

Groups

slide14

KaedahPeperanganDalam Islam

 • Tentera Islam tidakbertindakbalasterhadap
 • segalatindakan liar keatasmerekadengan
 • tindakan yang serupa. Tentera Islam jugasentiasa
 • bersikapjujurterhadapmerekawalaupunmereka
 • selalumengkhianatitentera Islam.
 • Peperangan yang bersifatbertimbang rasa , adil
 • danbersikapbaik, perkarainitelahdisebutdalam
 • Al- Quran danhadissertajugadalamarahan
 • Khulafa' ArRasyidin.

2

T

itas

Groups

slide15

KaedahPeperanganDalam Islam

 • Kegiatanpeperangantidakakanbermulakecuali
 • sesudahterbatalmana- manaperjanjiandamai
 • dengansaksama. Perempuandankanak- kanak
 • tidakbolehdibunuhtidakbolehmelakukanapa-
 • apakeatasmayatmereka yang terbunuh.
 • Tidakbolehmerosakkanhartabenda.

2

T

itas

Groups

slide16

PeraturanPerangPadaPandangan

Sarjana Barat

 • Peperangan yang berlakukeranaterpaksa
 • haruslahperludilakukansetakat yang perlu
 • sahajadanhendaklahdigunakankekerasan
 • sertatipudayasetakatmenundukkanlawan
 • semata- mata.
 • Wajibmenjagaprinsip- prinsipkemanusiaan
 • dalammengharungipeperangandengan
 • membataskansegalatindakankeataskekuatan
 • bersenjatamusuhsahaja.

2

T

itas

Groups

slide17

FaktorPuncaPeperanganBerlaku

a.

 • FaktorLuaran

1. HasadDengki - PerangSalib.

2. Kekayaan Negara Islam - Kegemilangandankekayaannegara Islam juga

menjadifaktorutama Barat untukmenawandanmenaklukinegara Islam.

3. SemangatKeagamaan

B.

Faktor-FaktorDalaman

1. Kepimpinan Yang Lemah

 • 2. EkonomiUmat Islam Yang Lemah

3. TiadaPerpaduan

4. MenyebelahiPihakMusuh

2

T

5. MembocorkanRahsia-Rahsia

itas

Groups

6. Usaha-Usaha Barat DalamMelemahkanUmat Islam

slide18

Cara MengelakPenjajahan Barat

 • Perpaduan
 • Ketinggian Moral
 • BeritaGembira Dari Allah

2

T

itas

Groups

slide19

MenamatkanPeperangan

Berhentibertempursementarawaktu  - untukmemberipertolongankepadaorang-orang yang sakit , untukmemindahkanmerekaketempat lain danmengkebumikanaskar-askar yang telahmati.

GencatanSenjata

PerjanjianKeselamatan ( ‘Aqd al-Aman )

PerjanjianTaatSetia ( ‘Aqd al-Dhimmah )

PerdamaiandanPerjanjian-perjanjianSementara

PerjanjiandanPerdamaian-perdamaianKekal - untukmewujudkankeamanan.

2

T

itas

Groups

slide20

1. Berhenti Bertempur Sementara

Pertempuran perlu diberhantikan sementara waktu untuk memeindahkan askar-askar yang luka atau pun untuk mengkebumikan askar-askar yang mati semasa peperangan .

Peraturan Hague:operasi ini boleh dibuat dengan cara pegawai pemerintah bagi mana-mana pihak menghantar satu perutusan atau perundingan yang didahului oleh seorang pembawa bendera putih dan diiringi oleh pemukul gendang atau peniup trompet .

Rombongan ini tidak boleh diserang atau ditahan . Telah menjadi satu kebiasaan bahawa mata mereka akan ditutup ketika melintasi pasukan musuh supaya mereka tidak dapat memungut maklumat mengenai kedudukan itu .

2

T

itas

Groups

slide21

BukanSemuaPeperangan Jihad

2. Gencatan Senjata

Pengutusan perunding : bertujuan mengadakan gencatan senjata sebagai satu jalan ke arah perdamaian .

Langkah ini tidak boleh dibuat oleh ketu-ketua pemerintah oleh kedua-dua belah pihak secara sendirian sebaliknya akan dilakukan di bawah arahan kerajaan masing-masing .

Ia juga boleh merupakan gencatan senjata sementara , yang di dalam tempohnya kedua belah pihak akan berunding untuk mencari penyelesaian .

Jika dalam tempoh tersebut kedua-dua belah pihak gagal mencapai perdamaian , bolehlah mana-mana pihak menyambung peperangan berkenaan .

2

T

itas

Groups

slide22

3. Perjanjian Keselamatan ( ’Aqd al-Aman )

Sesiapa sahaja dari kalangan orang Islam yang baligh meskipun hanya seorang hamba berhak untuk membuat perlindungan terhadap mana-mana orang kafir harbi secara individu atau dalam satu kelompok yang kecil .

Perlindungan awam ialah yang dibuat terhadap satu jumlah yang tidak pasti bilangannya secara terperinci seperti penduduk bagi sesebuah negeri .

Tempoh perlindungan yang boleh diberi kepada seorang musta’man ( kafir harbi yang masuk ke negara Islam ) ialah satu tahun genap.

Jika dia hendak tinggal lebih lama daripada itu dia mestilah menjadi seorang dhimmi iaitu dengan bersedia membayar jizyah atau cukai negara yang akan dikenakan ke atasnya .

2

T

itas

Groups

slide23

4. Perjanjian Taat Setia ( ‘Aqd al-Dhimmah )

Perjanjian Taat Setia atau ’Aqd al-Dhimmah boleh berlaku dalam dua bentuk iaitu secara individu atau secara umum .

Perjanjian taat setia secara individu ialah jaminan keselamatan yang diberikan kepada mana-mana orang kafir secara peribadi yang membolehkan mereka tinggal secara menetap di negara Islam .

Dengan perjanjian itu mereka akan memikul tanggungjawab memperoleh hak yang sama dengan apa yang dipikul dan diperoleh oleh orang-orang Islam sendiri .

Perjanjian taat setia secara umum pula ialah ia diberi kepada orang-orang asing yang memilih untuk tetap tinggal dalam negara asal mereka dengan pilihan mereka sendiri di bidang keagamaan dan corak pemerintah .

Mereka ini akan membayar cukai ( jizyah ) kepada negara Islam yang dengan itu bertanggungjawab mempertahankan mereka daripada serangan musuh . Perjanjian ini dinamakan Perjanjian Umum kerana ia meliputi satu masyarakat , kabilah atau negara secara keseluruhannya .

2

T

itas

Groups

slide24

5. Perjanjian dan Perdamaian Kekal

Perjanjian adalah persetujuan yang dibuat antara dua negara atau lebih bagi tujuan mengatur perhubungan-perhubungan yang bersifat undang-undang di peringkat antarabangsa dan menentukan kaedah-kaedah baginya .

Pada mulanya perkataan perjanjian digunakan hanya untuk perjanjian-perjanjian antarabangsa yang penting dan yang mempunyai sifat-sifat politik sahaja seperti perjanjian damai dan perjanjian pertahanan .

Manakala perjanjian-perjanjian bukan berbentuk politik pula disebut persetujuan . Walau bagaimanapun istilah-istilah tersebut telah digunakan sebagai perkataan seerti .

Dinilai dari segi ikatan masa , perjanjian antarabangsa itu sama ada ia bersifat sementara atau bersifat tetap dan kekal . Dari segi sifatnya pula sama ada yang bersifat undang-undang atau sebaliknya dan dari segi objektifnya pula sama ada bertujuan politik atau sosial .

2

T

itas

Groups

slide25

Kesimpulan

Peperangan merupakan sesuatu yang sangat tidak disukai oleh manusia . Al-Quran juga mengatakan hal demikian . Ketika menyebutkan perintah tentang perang , Al-Quran telah menggariskan bahawa perang merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh manusia . Namun begitu , Al-Quran juga menyatakan bahawa boleh jadi di sebalik sesuatu yang tidak disukai itu terdapat kebaikan yang tidak diketahui manusia . Namun boleh jadi juga sesuatu yang disenangi manusia ternyata membawa petaka bagi hidup mereka . Oleh kerana itu , peperangan hanya dibolehkan dalam situasi yang sangat terpaksa .

Peperangan hanya diizinkan oleh Allah apabila umat Islam disakiti atau diusir dari tanah air mereka sehingga tidak dapat menjalankan agama mereka seperti kebiasaan .

2

T

itas

Groups

slide26

2

T

itas

Groups

slide27

2

T

itas

Groups

slide28

2

T

itas

Groups

slide29

2

T

itas

Groups

slide30

2

T

itas

Groups

slide31

2

T

itas

Groups

slide32

TAMAT

2

T

itas

Groups