dr monika g adoch zakopane 2009 r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zatrudnianie członków organów spółek kapitałowych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zatrudnianie członków organów spółek kapitałowych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Zatrudnianie członków organów spółek kapitałowych - PowerPoint PPT Presentation


  • 110 Views
  • Uploaded on

dr Monika Gładoch Zakopane 2009 r. Zatrudnianie członków organów spółek kapitałowych. Formy prawne zatrudniania członków zarządu spółek kapitałowych.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zatrudnianie członków organów spółek kapitałowych' - ishana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
formy prawne zatrudniania cz onk w zarz du sp ek kapita owych
Formy prawne zatrudniania członków zarządu spółek kapitałowych

W teorii istnieje wiele koncepcji charakteru prawnego kontraktu menedżerskiego (umowa nienazwana prawa pracy, umowa o pracę, umowa świadczenia usług, umowa nienazwana prawa cywilnego i in.).

Nie wszyscy teoretycy prawa dopuszczają możliwość zawarcia umowy o pracę z członkiem zarządu spółek kapitałowych. Zdaniem Sądu Najwyższego jest to zgodne z prawem.

wyb r podstawy zatrudnienia
Wybór podstawy zatrudnienia

stosunek pracy

(umowa o pracę, stosunek pracy z wyboru)

umowa cywilnoprawna

(umowa o świadczenie usług, umowa nienazwana)

kontrakt menedżerski (umowa o zarządzanie)

wyb r podstawy zatrudnienia1
Wybór podstawy zatrudnienia

Zatrudnienie członków zarządu spółki kapitałowej może nastąpić albo w ramach stosunku pracy, albo w ramach niepracowniczych stosunków zatrudnienia.

Jeżeli w prawie wewnętrznym zostanie określone, że zatrudnienie członków zarządu następuje w ramach stosunku pracy, wówczas stosunki pracy członków zarządu regulują przepisy kodeksu pracy.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 maja 1993r., III APr 30/93, (Orzecznictwo Sądów w sprawach Gospodarczych 1994, Nr 7, poz. 12)

Pozycja prawna prezesa kolegialnego zarządu spółki akcyjnej, który nie jest wspólnikiem, może być ukształtowana na podstawie umowy zlecenia, umowy o pracę (w tym umowy o pracę na czas określony) lub stosunku pracy z powołania stosownie do zakresu łączących się z tą funkcją kompetencji, uprawnień i obowiązków przewidzianych w postanowieniach statutowych spółki, umowie spółki lub umowie stron.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 1995r., I PRN 14/95 (OSNAPiUS 1995, Nr 21, poz. 263)

wyb r podstawy zatrudnienia2
Wybór podstawy zatrudnienia

Umowa cywilnoprawna czy umowa o pracę?

powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy

(art. 189 k.p.c.)

art. 22 § 1(1) k.p.: Zatrudnianie w warunkach umowy o pracę (zgodnie z cechami umowy o pracę) jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

(problem umownego podporządkowania)

wyb r podstawy zatrudnienia3
Wybór podstawy zatrudnienia

Skoro z treści umowy spółki, jak również uchwały wspólników poprzedzającej powołanie zarządu, wreszcie umowy o pracę nie wynika, iż realizacja wiążących się z członkostwem w zarządzie szeregu powinności związanych z reprezentacją spółki, prowadzeniem jej spraw - następować ma w ramach stosunku pracy, to przyjmuje się istnienie zlecenia odpłatnego lub też nieodpłatnego w rozumieniu art. 734 i następnych kc.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 sierpnia 2000 r. I ACa 482/2000 (LexPolonica nr 351228)

wyb r umowy o prac
Wybór umowy o pracę

umowa terminowa

umowa o pracę na czas określony,

umowa o pracę na zastępstwo,

umowa na czas wykonania określonej pracy

Umowa o pracę zawarta na czas pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki handlowej jest umową o pracę na czas wykonania określonej pracy (art. 25 § 1 kp).

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2007r., I PK 213/06

(LexPolonica nr 1639768)

zawieranie um w o prac w sp ce z ograniczon odpowiedzialno ci
Zawieranie umów o pracę w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

art. 210 k.s.h.

§ 1. W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

§ 2. W przypadku gdy wspólnik, o którym mowa w art. 173 § 1 jest zarazem jedynym członkiem zarządu, przepisu § 1 nie stosuje się. Czynność prawna między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego.

zawieranie um w o prac w sp ce akcyjnej
Zawieranie umów o pracę w spółce akcyjnej

art. 379 k.s.h.

§ 1. W umowie między spółką a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia.

§ 2. W przypadku gdy akcjonariusz, o którym mowa w art. 303 § 2 jest zarazem jedynym członkiem zarządu, przepisu § 1 nie stosuje się. Czynność prawna między tym akcjonariuszem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego.

nast pstwa prawne braku w a ciwej reprezentacji sp ki
Następstwa prawne braku właściwej reprezentacji spółki

Brak właściwej reprezentacji spółki powoduje

nieważność umowy o pracę

dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy w sposób dorozumiany in. konkludentny (poprzez przystąpienie do wykonywania obowiązków)

reprezentacja sp ki przy zawieraniu umowy o prac
Reprezentacja spółki przy zawieraniu umowy o pracę

Rada nadzorcza działa albo in corpore, albo w drodze uchwały typuje wybranego członka (do wykonywania czynności technicznych)

Zgodnie z art. 379 § 1 i 390 § 1 kodeksu spółek handlowych umowę z członkiem zarządu (tu jej prezesem) albo podpisują wszyscy członkowie rady, albo podejmują uchwałę określającą warunki tego zatrudnienia. Podpisanie umowy przez upoważnionego członka rady ma jedynie charakter techniczny. Dodatkowe uprawnienia dopisane wtedy do umowy są więc nieważne.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2008r.,  II PK 134/2008  (LexPolonica nr 1970639)

reprezentacja sp ki przy zawieraniu umowy o prac1
Reprezentacja spółki przy zawieraniu umowy o pracę

Umowa o pracę zawarta z członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez zgromadzenie wspólników, a nie przez pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników, jest bezwzględnie nieważna (art. 58 § 1 kc w związku z art. 300 kp i art. 210 ksh).

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2005 r. II PK 276/2004 (LexPolonica nr 398294)

Umowa o pracę z osobą, która została powołana na stanowisko prezesa zarządu spółki z o.o. na podstawie nieważnej uchwały zgromadzenia wspólników, nie może być zawarta przez pełnomocnika powołanego uchwałą wspólników (art. 203 kh), jeżeli nie jest on jednocześnie osobą lub organem zarządzającym jednostką organizacyjną będącą pracodawcą lub inną osobą wyznaczoną do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy (art. 3[1] kp).

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2004 r. II PK 35/2004 (LexPolonica nr 378781)

reprezentacja sp ki przy zawieraniu umowy o prac2
Reprezentacja spółki przy zawieraniu umowy o pracę

Umowa zawarta z naruszeniem art. 203 kh nie skutkuje powstaniem stosunku pracy, którego istotną cechą jest podporządkowanie poleceniom pracodawcy.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku z dnia 24 września 1999 r. I SA/Gd 1552/97 (LexPolonica nr 345868)

Odnosząc się do stanu faktycznego sprawy niniejszej stwierdzić należy, że taka wykładnia art. 203 kh, iż w sytuacji, gdy przy zawarciu umowy między spółką z o.o. a członkiem zarządu, będącym jednocześnie jej jedynym wspólnikiem, spółkę reprezentuje pełnomocnik ustanowiony uchwałą tegoż wspólnika jest umową zawartą z „samym sobą” i narusza ten przepis, nie znajduje potwierdzenia w jego literalnym brzmieniu. Z literalnego brzmienia przepisu wynika bowiem, że ustanowiony przez wspólnika działającego jako zgromadzenie wspólników pełnomocnik nie reprezentuje tego wspólnika a spółkę. Wobec tego nie wchodzi tu w grę sytuacja, że pełnomocnik reprezentuje tę samą osobę fizyczną, a zatem, że w istocie dochodzi do zawarcia umowy z „samym sobą”.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 października 2006 r. II FSK 1352/2005 (LexPolonica nr 1039176)

reprezentacja sp ki przy zawieraniu umowy o prac3
Reprezentacja spółki przy zawieraniu umowy o pracę

Umowy o pracę między udziałowcami a Spółką w przypadku niespełnienia wymogów przewidzianych w art. 203 kodeksu handlowego nie wywołują skutków prawnych. Wypłacone na podstawie takich nieważnych umów wynagrodzenia nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, albowiem zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych „nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) i członków Spółdzielni nie będących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów”.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. SA/Sz 253/2000 (LexPolonica nr 362345)

reprezentacja sp ki przy zawieraniu umowy o prac4
Reprezentacja spółki przy zawieraniu umowy o pracę

Zawarcie umowy z przekroczeniem zasad określonych w art. 374 kh powoduje bezwzględną nieważność czynności prawnej (art. 58 § 1 kc), a umowa nie rodzi skutków prawnych dla spółki (na przykład w postaci obowiązku wypłacenia świadczeń w niej przewidzianych).

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 2007 r. I PK 12/2007 (LexPolonica nr 1727993)

Zawarcie z członkiem zarządu umowy o pracę, określenie jej warunków, zmiana jej treści dokonane przez przewodniczącego rady nadzorczej bez podjęcia przez radę stosownej uchwały w tym przedmiocie kłóci się z bezwzględnie obowiązującą normą prawną z art. 374 KH.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 2007r., I PK 12/07 (LexPolonica nr 1727993)

reprezentacja sp ki przy zawieraniu umowy o prac5
Reprezentacja spółki przy zawieraniu umowy o pracę

1. Możliwe jest zawarcie przez jedynego akcjonariusza spółki akcyjnej umowy o pracę ze spółką, jeżeli reprezentuje ją właściwy organ, a powstały stosunek prawny charakteryzuje się wszystkimi istotnymi cechami stosunku pracy (art. 22 § 1 kp). W razie braku cech stosunku pracy, możliwe jest przyjęcie, że strony łączy umowa prawa cywilnego.

2. Okoliczność, że zawarta przez strony umowa nie była umową o pracę nie oznacza bezzasadności żądania świadczeń określonych w tej umowie, o których sąd powinien orzec z wyłączeniem stosowania przepisów o postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2004 r. I PK 659/2003 OSNP 2005/10 poz. 139 (Rzeczpospolita 2004/218 str. C7, Wokanda 2005/6 str. 26)

nawi zanie umowy per facta concludentia
Nawiązanie umowy per facta concludentia

Osoba zatrudniona nie może ponosić ujemnych skutków prawnych z powodu błędnego zawarcia z nią umowy o pracę, która powoduje odmowę objęcia jej ubezpieczeniem społecznym pracowników, skoro zawierając umowę o pracę i wykonując ją zgodnie z zakresem czynności była przekonana o tym, że jest pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2002 r. III AUa 970/2001  (LexPolonica nr 364267)

nawi zanie umowy per facta concludentia1
Nawiązanie umowy per facta concludentia

Do zawarcia ważnej umowy o pracę może dojść przez dopuszczenie do wykonywania pracy na warunkach (nieważnej) umowy o pracę przez podmioty właściwe do reprezentacji pracodawcy. Nie chodzi przy tym o konwalidację pierwszej (nieważnej) umowy o pracę, ale o zawarcie w sposób dorozumiany nowej umowy o pracę. Ważność takiej umowy oraz ocena, czy została zawarta umowa o pracę, zależą od rozważenia okoliczności konkretnej sprawy w zakresie właściwej reprezentacji spółki, celów, do jakich zmierzają strony zawieranej umowy (czy umowa nie zmierza do obejścia prawa) oraz zachowania elementów konstrukcyjnych właściwych dla stosunku pracy, a w szczególności cechy szeroko rozumianego podporządkowania pracownika w procesie świadczenia pracy.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2006 r. I PK 277/2005 (LexPolonica nr 419466)

nawi zanie umowy per facta concludentia2
Nawiązanie umowy per facta concludentia

Z uzasadnienia wyroku SN:

„nieważność ta nie oznacza jednak sama przez się nieistnienia między powodem a pozwanym stosunku pracy o ustalonej w tej umowie treści. Co prawda, umowa ta nie mogła być konwalidowana, nawet gdyby została później potwierdzona przez radę nadzorczą, ponieważ art. 103 KC nie ma zastosowania do sytuacji określonej w art. 39 KC, gdy spółka jest reprezentowana przez nieupoważniony organ (…) jednak nie wyklucza to późniejszego zawarcia umowy o pracę per facta concludentia (…) Dlatego też nie można wykluczyć, że strony wiązała ważna, choć zawarta z naruszeniem przepisów o formie, umowa o pracę. Innymi słowy, w ustalonych okolicznościach sprawy istnieją podstawy do uznania, że nawet jeśli umowa (o pracę) jako nieważna nie stworzyła w momencie jej zawarcia zobowiązań po stronie spółki, to zobowiązania takie powstały wraz z dopuszczeniem do pracy na warunkach tej umowy i respektowania jej postanowień przez umocowane organy spółki.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2003r., I PK 633/02 (OSNP 2004, Nr 20, poz. 346). Podobnie: uzasadnienie wyroku z dnia 7 stycznia 2000r., I PKN 404/99 (OSNAPiUS 2001, Nr 10, poz. 347 i niepublikowany wyrok z dnia 12 stycznia 2005r., I PKN 123/04 )

nawi zanie umowy per facta concludentia3
Nawiązanie umowy per facta concludentia

Zawarcie przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z członkiem jej zarządu umowy o pracę z naruszeniem art. 203 kh nie wyklucza późniejszego nawiązania stosunku pracy przez przystąpienie do jej wykonywania za wynagrodzeniem.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2005 r. I PK 123/2004  (LexPolonica nr 373331)

rozwi zanie umowy o prac
Rozwiązanie umowy o pracę

Rada nadzorcza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest uprawniona do jednoczesnego odwołania prezesa zarządu i rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 1999 r. I PKN 3/99 (LexPolonica nr 345105)

Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest organem uprawnionym do odwołania członków jej zarządu, także wówczas, gdy w spółce została powołana rada nadzorcza. Może ono jednocześnie z odwołaniem podjąć uchwałę o rozwiązaniu stosunku pracy z członkiem zarządu.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2003 r. I PK 159/2002 (LexPolonica nr 367417)

rozwi zanie umowy o prac1
Rozwiązanie umowy o pracę

Uchwała o odwołaniu członka zarządu spółki podjęta z naruszeniem prawa nie jest nieważna z mocy prawa i wywołuje skutek w postaci pozbawienia członka zarządu przymiotu osoby będącej piastunem organu osoby prawnej, dopóki nie zostanie unieważniona konstytutywnym orzeczeniem sądu gospodarczego.

Sąd pracy nie jest uprawniony do oceny legalności niezaskarżonej uchwały zgromadzenia wspólników o odwołaniu członka zarządu spółki (art. 240 kh).

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2004 r. I PK 305/2003 (LexPolonica nr 370921)

rozwi zanie umowy o prac2
Rozwiązanie umowy o pracę

Rada nadzorcza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest uprawniona do jednoczesnego odwołania prezesa zarządu i rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 1999 r. I PKN 3/99 (LexPolonica nr 345105)

Po podjęciu uchwały o odwołaniu członka zarządu rada nadzorcza spółki z o.o. nie może wypowiedzieć mu umowy o pracę, niezależnie od tego, czy dowiedział się o odwołaniu. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2006 r. II PK 47/2006 (LexPolonica nr 417817)

rozwi zanie umowy o prac3
Rozwiązanie umowy o pracę

Skoro odwołanie z funkcji członka zarządu następuje z chwilą podjęcia stosownej uchwały, to z tą chwilą do podejmowania wszelkich czynności w imieniu spółki wobec osób, które utraciły członkostwo, uprawniony jest zarząd. Konieczność reprezentowania spółki przez radę nadzorczą, a nie przez zarząd, dotyczy tylko umów pomiędzy spółką a członkami zarządu, nie zaś byłymi członkami zarządu. Trafnie wskazuje kasacja, że dokonać wypowiedzenia umowy o pracę powódce mógł tylko zarząd, a wyprowadzanie uprawnienia rady nadzorczej do dokonania tej czynności z art. 203 kh stanowi naruszenie tego przepisu. Nie ma przy tym znaczenia fakt zawarcia umowy przez radę nadzorczą. Nie można bowiem wyprowadzać wniosku o uprawnieniu do dokonania wypowiedzenia z tego, jaki organ zawarł umowę o pracę.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2002 r. I PK 296/2002 (LexPolonica nr 363603)

Rada nadzorcza, która uchwali odwołanie członka zarządu, nie może go następnie zwolnić z pracy, gdyż nie jest on już członkiem zarządu. Jeśli jednak do tego doszło, były pracownik może pójść ze sprawą do sądu i skutecznie domagać się odszkodowania za niezgodne z prawem zwolnienie z pracy.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 października 2007 r. I PK 127/2007  (LexPolonica nr 1606496)

rozwi zanie umowy o prac za wypowiedzeniem
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Konsultacji związkowej nie wymaga wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony dokonane w następstwie odwołania pracownika z zarządu spółki kapitałowej.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2002 r. I PKN 783/2000, (OSNP 2004, Nr 2, poz. 28)

rozwi zanie umowy o prac za wypowiedzeniem1
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Odwołanie ze stanowiska członka zarządu, które nie zostało skutecznie podważone w trybie przepisów prawa handlowego, z reguły stanowi przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi zatrudnionemu w charakterze członka zarządu

Wyrok Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2000r., I PKN 479/00 (OSNP 2000, Nr 16, poz. 7). Por. też wyrok z dnia 25 listopada 1997r., I PKN 388/07 (OSP 1998, Nr 18, poz. 540)

Strony mogą w umowie o pracę na czas określony z członkiem zarządu spółki kapitałowej uzależnić jej wcześniejsze rozwiązanie za wypowiedzeniem, jak i bez wypowiedzenia, od równoczesnego odwołania z funkcji członka zarządu.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 czerwca 1998r., I PKN 63/98 (OSNP 1999, Nr 14, poz. 462)

roszczenia w zwi zku z rozwi zaniem umowy o prac
Roszczenia w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

Odwołanemu członkowi zarządu spółki kapitałowej, zatrudnionemu na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę, którą rozwiązano sprzecznie z prawem, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy. Jeżeli podlegał on szczególnej ochronie, to ma prawo do odszkodowania w wysokości równej wynagrodzeniu za czas pozostawania bez pracy w razie przywrócenia do pracy, lecz nie niższego niż określone w art. 47[1] kp (art. 203 § 1 ksh, art. 45 § 1 i art. 47 kp).

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 sierpnia 2006 r. III PK 53/2006  (LexPolonica nr 1571618)

roszczenia w zwi zku z rozwi zaniem umowy o prac1
Roszczenia w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

Domaganie się odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę, dlatego że odpowiednie oświadczenie złożyło dwóch członków rady nadzorczej nazajutrz po odwołaniu, może być w świetle art. 8 KP kwalifikowane jako nadużycie prawa, jeżeli przyczyną odwołania ze składu zarządu spółki z o.o. było świadome i celowe działanie na jej szkodę przez prowadzenie działalności konkurencyjnej.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2003r., I PK 78/02 (ONP 2004, Nr 15, poz. 260)

Wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy w związku z odwołaniem pracownika ze składu zarządu spółki z o.o., spowodowane rezygnacją z tego członkowstwa, może w szczególnych okolicznościach sprawy uzasadniać sprzecznośćz klauzulami zawartymi w art. 8 KP prawa pracownika do wynagrodzenia za przedłużony okres wypowiedzenia, w którym miałby też korzystać ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, albowiem pracownik sam i z dotyczących go przyczyn rezygnuje ze wspomnianego członkowstwa i tym sposobem „zmusza” pracodawcę do złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu stosunku pracy.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 2002r., I PKN 376/01 (OSNP 2004, Nr 7, poz. 122)

roszczenia w zwi zku z rozwi zaniem umowy o prac2
Roszczenia w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

1. Postanowienia umowy o pracę dotyczące wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą w zakładach sfery publicznej mogą być przez pryzmat zasad współżycia społecznego ocenione jako nieważne w części przekraczającej granice godziwości (art. 58 § 2 KC w związku z art. 13, 18 i 300 KP).

2. Zapewnienie pracownikowi odszkodowania za powstrzymanie się od prowadzenia działalności konkurencyjnej w okresie trzech pierwszych miesięcy wypowiedzenia ustalonego umownie na sześć miesięcy, z równoczesnym zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy, jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Wyrok z dnia 7 sierpnia 2001 r. I PKN 563/00 (OSP 2002, Nr 1, poz. 9)

zatrudnianie mened er w w projekcie kodeksu pracy
Zatrudnianie menedżerów w projekcie kodeksu pracy

Zatrudnianie w ramach nowego rodzaju umowy

„umowa o zarządzanie zakładem pracy” (tzw. nietypowy stosunek pracy, umowa terminowa)

zatrudnianie mened er w w projekcie kodeksu pracy1
Zatrudnianie menedżerów w projekcie kodeksu pracy

Cechy umowy o zarządzanie zakładem pracy:

  • w części umowa rezultatu
  • odrębności w kształtowaniu wynagrodzenia za pracę
  • samodzielność planowania urlopu przez pracownika (zarządcę)
  • odrębności umowy o zakazie konkurencji
  • odrębności w rozwiązywaniu umowy przez pracodawcę
  • niedopuszczalność stosowania przepisów o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę
zatrudnianie mened er w w projekcie kodeksu pracy2
Zatrudnianie menedżerów w projekcie kodeksu pracy

Rezultat działania zarządcy

art. 425: W umowie o zarządzenie zakładem pracy zarządca może być zobowiązany do osiągnięcia określonych rezultatów działalności zakładu pracy.

Wynagrodzenie zarządcy

art. 426

§1. Wynagrodzenie zarządcy w zakresie przewyższającym wynagrodzenie minimalne może być uzależnione od rezultatów określonych w umowie o zarządzanie i świadczone również w innej formie niż pieniężna.

§2. W razie sporu co do wysokości należnego wynagrodzenia zarządca może dochodzić go na zasadach określonych w Kodeksie, przy czym pracodawcę obciąża dowód, że uzgodniony rezultat nie został osiągnięty w całości albo w części.

§3. Zarządca może przenieść uprawnienie do części wynagrodzenia zależnej od osiągnięcia uzgodnionych rezultatów na osobę trzecią lub uczynić przedmiotem zastawu.

zatrudnianie mened er w w projekcie kodeksu pracy3
Zatrudnianie menedżerów w projekcie kodeksu pracy

Urlop wypoczynkowy

art. 427

Prawo do urlopu wypoczynkowego ustalonego na podstawie przepisów Kodeksu zarządca wykorzystuje w całości albo w dowolnych częściach w terminie przez siebie ustalonym, o czym zawiadamia pracodawcę na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem.

zatrudnianie mened er w w projekcie kodeksu pracy4
Zatrudnianie menedżerów w projekcie kodeksu pracy

Zakaz konkurencji

Art. 428

§1. Umowa o zarządzanie zakładem pracy może określać zakres działalności konkurencyjnej, od której prowadzenia zarządca jest obowiązany powstrzymywać się w trakcie trwania lub po ustaniu umowy.

§2. Zobowiązanie do powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej po ustaniu umowy o zarządzanie zakładem pracy nie może trwać dłużej niż trzy lata. W tym czasie zarządcy przysługuje odszkodowanie w wysokości nie wyższej niż 50% jego wynagrodzenia obliczonego zgodnie z art. 71 § 3 Kodeksu.

§ 3. Uzgodnienie w umowie o zarządzenie zakładem pracy kary umownej, o której mowa w art. 72, nie wyłącza możliwości dochodzenia przez pracodawcę odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, chyba że strony postanowiły inaczej.

§ 4. Pracodawca może umowę o zakazie konkurencji po ustaniu umowy o zarządzanie rozwiązać w każdym czasie, wypłacając zarządcy odszkodowanie w wysokości trzymiesięcznego odszkodowania.

zatrudnianie mened er w w projekcie kodeksu pracy5
Zatrudnianie menedżerów w projekcie kodeksu pracy

Rozwiązanie umowy

Art. 429

§1. Umowa o zarządzenie zakładem pracy rozwiązuje się w terminie określonym przez strony lub w terminie wygaśnięcia mandatu członka zarządu określonym w przepisach odrębnych.

§2. W razie rozwiązania przez pracodawcę umowy przed upływem terminów, o których mowa w § 1, zarządcy przysługuje wyłącznie odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za sześć miesięcy.