Senarai peribahasa
Download
1 / 25

Senarai Peribahasa - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Senarai Peribahasa. Untuk menengah 1. Dibuat oleh : - Amirah osman (2c). Air dicencang tiada putus. MAKNA: Perbalahan atau pergaduhan di antara saudara mara itu tidak akan berpanjangan kerana akhirnya mereka akan berbaik – baik semula. Bagai harimau beranak muda. MAKNA:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Senarai Peribahasa' - ishana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Senarai peribahasa

Senarai Peribahasa

Untuk menengah 1

Dibuatoleh :

-Amirahosman(2c)


Air dicencangtiadaputus

MAKNA:

Perbalahanataupergaduhandiantarasaudaramaraitutidakakanberpanjangankeranaakhirnyamerekaakanberbaik –baiksemula.


Bagaiharimauberanakmuda

MAKNA:

Keadaanseseorang yang sangatbengis.


Bagai itik berebutkan tembolok
Bagaiitikberebutkantembolok

MAKNA:

-Perbantahankerana

Sebab yang terlalukecil.

- Perbantahankeranamakananataukeuntunhan yang sedikit.


Bagaimana acuan begitulah kuihnya
Bagaimanaacuanbegitulahkuihnya

 • MAKNA:

 • Seseoranganakituakanmenurutbudidanperangaiibubapanya.

 • Keadaansesuatuitumenurutasalnya.


Bagai belanda minta tanah
BagaiBelandamintatanah

MAKNA:

Hal orang yang tamak; diberisedikithendakbanyak, diberibanyakhendaksemuanya


Bagai kaduk naik junjung
Bagaikaduknaikjunjung

 • MAKNA:

 • Orang yang hinaapabilamendapatkeistimewaan

  (mendapatpangkatdll)akanmenjadimengada-ngada


Bagai ayam bertelur di padi
Bagaiayambertelurdipadi

 • MAKNA:

 • Hal seorang yang senang, tiadakhuatirakankekuranganapa-apa.


Bagai hujan jatuh ke pasir
Bagaihujanjatuhkepasir

 • MAKNA:

 • Kebaikan

  (pertolongandll)yang sia-sia(tidakberbalas.


Bagai tikus membaiki labu
Bagaitikusmembaikilabu

 • MAKNA:

 • Seseorang yang mencubamemperbaikisesuatu yang tidakdiketahuinya,

  akhirnyamerosakkannya


Belakang parang pun jikalau diasah nescaya tajam
Belakangparang pun jikalaudiasahnescayatajam

 • MAKNA:

 • Seseorang yang bodohsekalipun.kalaudiajarbetul-betulpandaijugasudahnya.


Berhakim kepada beruk
Berhakimkepadaberuk

 • MAKNA:

 • Memintapengadilankepadaseseorang yang tamak, akhirnyakedua-duapihakakanmengalamikerugian.


Bukannya diam penggali berkarat melainkan diam ubi berisi
Bukannyadiampenggaliberkarat, melainkandiamubiberisi

MAKNA:

Diamseseorang yang berilmuituberfikir, sementaradiamorang yang bodohitusiasiasahaja.


Busut juga ditimbun oleh anai anai
Busutjugaditimbunolehanai-anai

 • MAKNA:

 • Orangkayajuga yang bertambahkekayaannya.

 • Orang yang pernahbersalahjuga yang dituduhjikaterjadisesuatukejahatan.


Garam jatuh di air
Garamjatuhdi air

 • MAKNA:

 • Seseorang yang sangatcepatmenerimadanmudahmemahamisesuatupengajaranataunasihat yang diberi.


Ibarat bunga dedap sungguh merah berbau tidak
Ibaratbungadedap, sungguhmerahberbautidak

 • MAKNA:

 • Tidakgunaseseorangitucantikmolekjikadiatidakberbudibahasa yang mulia.


Melepaskan anjing tersepit
Melepaskananjingtersepit

 • MAKNA:

 • Menolongorang yang tiadatahumembalasbudi, melainkankadang-kadangmembalasdenganjahat.


Melepaskan batuk do tangga
Melepaskanbatuk do tangga

 • MAKNA:

 • Membuatsesuatupekerjaansecaratidakbersungguh- sungguh


Ringan tulang berat perut
Ringantulang,beratperut

 • MAKNA:

 • Jikarajindantekunberusahamelakukansesuatupekerjaan,makaakanmurahlahrezeki.


Sebab buah dikenal pohonnya
Sebabbuahdikenalpohonnya

 • MAKNA:

 • Daripadatingkahlakusertapertuturanseseorangitukitadapatmengetahuiataumengenaliwatakdanasalseseorangitu.