slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bilans wody PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bilans wody

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Bilans wody - PowerPoint PPT Presentation


 • 208 Views
 • Uploaded on

Bilans wody.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bilans wody' - ishana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Bilans wody

Pod pojęciem ochrony wód rozumie się zespółśrodków technicznych, ekonomicznych i administracyjnych, mających na celu ochronę wód powierzchniowych, podziemnych, wód kontynentalnych, śródlądowych i morskich przed zanieczyszczeniem. Ochrona wód jest częścią problemu ochrony środowiska.

slide2

Bilans wody

Ilości wody zużywane w przemyśle chemicznym są ogromne np.:

-do wyprodukowania 1t amoniaku potrzeba 200 t wody

-1t sody kalcynowanej (węglan sodu) – w zależności od pory roku 150-190t

-1t papieru – 700t

-1t włókien syntetycznych – 1000t

-1t kauczuku syntetycznego – 1000t

-1t suchej masy roślinnej – 500t

-1kg streptomycyny – 2t

slide3

Bilans wody

Woda w przyrodzie

Wody pokrywają 71% powierzchni naszego globu.  

Woda na Ziemi

Wody słone – 98%

Wody słodkie 2%

w postaci lodu 97%

w postaci ciekłej 2%

w postaci pary 1%

slide4

Bilans wody

Czystość wody:

a) wskaźniki fizyczne - temperatura, barwa, zapach, mętność, smak;

 b) wskaźniki chemiczne - odczyn pH, utlenialność, BZT5 - biochemiczne pięciodobowe zużycie tlenu, chemiczne zużycie tlenu, twardość, zasadowość oraz zawartości: związków azotu, chlorków, siarczanów, żelaza, manganu, fluoru, gazów rozpuszczonych w wodzie, pierwiastków śladowych, substancji trujących oraz sucha pozostałość  i strata po prażeniu;

 c) wskaźniki biologiczne - zawartość bakterii w objętości próbki wody.

slide5

Klasyfikacja wód powierzchniowych

27 listopada 2002r. Rozporządzenie ministra środowiska.

„Ustala się trzy kategorie jakości wody:

1)  kategoria A1 - woda wymagająca prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji oraz dezynfekcji;   

2)  kategoria A2 - woda wymagająca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, dezynfekcji (chlorowania końcowego)   

3)  kategoria A3 - woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu aktywnym, dezynfekcji (ozonowania i chlorowania końcowego).” 

slide6

Ocena stopnia zanieczyszczeń

Klasyfikacja wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 32, poz.284, 16 marca 2004r. rozporządzenie ministra środowiska)

-  klasa I — wody o bardzo dobrej jakości:

uzdatnianie sposobem właściwym dla kategorii A1,

- klasa II — wody dobrej jakości:

uzdatnianie sposobem właściwym dla kategorii A2,

- klasa III — wody zadowalającej jakości:

uzdatnianie sposobem właściwym dla kategorii A2,

- klasa IV — wody niezadowalającej jakości:

uzdatnianie sposobem właściwym dla kategorii A3,

- klasa V — wody złej jakości

slide7

Zanieczyszczenia wód

Zanieczyszczeniami wód nazywamy wszelkie substancje chemiczne oraz mikroorganizmy, które występują w wodach naturalnych, nie będąc ich naturalnymi składnikami lub będąc nimi - występują w zwiększonych ilościach.  

slide8

Zanieczyszczenia wód - podział

 • Według kryterium trwałości zanieczyszczenia wód dzielimy na:
    • rozkładalne
    • nierozkładalne
    • trwałe
slide9

Zanieczyszczenia wód

Rozróżnia się następujące rodzaje zanieczyszczeń wód naturalnych:

- fizyczne

- chemiczne

- bakteriologiczne

- termiczne

- substancjami radioaktywnymi

slide10

Ocena stopnia zanieczyszczeń

 • Zanieczyszczenia wód ze względu na działanie na organizmy można podzielić na:
 • bezpośrednio szkodliwe
 • pośrednio szkodliwe
slide11

Skutki zanieczyszczenia wód

 • Wszelkie zanieczyszczenia wód powodują
 • Choroby organizmów roślinnych i zwierzęcych
 • Śmierć organizmów żywych
 • Eutrofizację jezior
slide12

POWSTAWANIE ŚCIEKÓW

Ścieki to mieszanina zużytej wody oraz różnego rodzaju substancji płynnych, stałych, gazowych, radioaktywnych oraz ciepła usuwanych z terenów miast i zakładów przemysłowych. Ścieki w ogólnej swej masie zawierają przede wszystkim wodę, której ilość dochodzi nawet do 99,9%. Same więc zanieczyszczenia stanowią w istocie niewielki procent ścieków.

slide13

ŚCIEKI

 • W zależności od pochodzenia rozróżnia się ścieki:
 • miejskie i bytowo-gospodarcze
 • rolnicze
 • przemysłowe:
 •      a) ścieki technologiczne (podprocesowe)
 •      b) wody chłodnicze
 •      c) ścieki kopalniane (wody dołowe najczęściej silnie zasolone do 150g NaCl /litr)
slide15

ścieki przemysłowe i komunalne [2005r]

km3

%

ogółem

8,98

100

wody chłodnicze

6,86

76

wody wymagające oczyszczania

2,12

24

w tym oczyszczone

1,93

91

nieoczyszczone

0,19

9

ŚCIEKI

slide16

Oczyszczanie ścieków

Oczyszczanie ścieków - jest to usuwanie ze ścieków zawartych w nich zanieczyszczeń w celu zminimalizowania ich szkodliwego oddziaływania na wody powierzchniowe lub grunty.

Zespół urządzeń i obiektów służących do oczyszczaniaścieków nosi nazwęoczyszczalni ścieków.

slide17

Oczyszczanie ścieków

 • Stosuje się cztery stopnie oczyszczania ścieków:
 • Oczyszczanie mechaniczne i chemiczne
 • Oczyszczanie biologiczne(złoża biologiczne, komory osadu czynnego oraz komory fermentacyjne.
 • Usuwanie związków biogennych (azotu i fosforu)
 • Proces odnowy wody
 • Przeróbka i unieszkodliwianie osadów ściekowych
slide18

Oczyszczanie ścieków

Mechaniczne

 • 1.Wydzielanie ciał stałych (kraty, sita)
 • 2. Usuwanie zawiesin opadających
 • piaskowniki
 • osadniki wstępne
slide19

Oczyszczanie ścieków

Mechaniczne

Schemat osadnika wstępnego o przepływie poziomym

slide20

Oczyszczanie ścieków

Mechaniczne

2. Usuwanie zawiesin opadających – osadnik wstępny o przepływie pionowym

slide21

Oczyszczanie ścieków

Mechaniczne

3. Odtłuszczanie ścieków

slide22

Oczyszczanie ścieków

Chemiczne

 • Metody chemiczne oczyszczania ścieków
 • Koagulacja i nawapnianie ścieków – powyżej 50oC
 • Koagulanty: chlorki i siarczany żelazowe i żelazawe, siarczan glinu oraz wapno ( węglan wapnia, tlenek wapnia, wodę wapienną)

Al2(SO4)318H2O + 6H2O  2 Al(OH)3 + 3H2SO4 + 18H2O

FeCl36H2O + 3H2O Fe(OH)3 + 3HCl + 6H2O

slide23

Oczyszczanie ścieków

Chemiczne

 • 2. Usuwanie fosforanów.
 • Fosfor można usuwać w różnych miejscach ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków:
 • wstępne w osadniku,
 • równoczesne – z biologicznym oczyszczaniem,
 • wtórne – po biologicznym oczyszczaniu.
 • Sole glinu, żelaza i wapnia powodują tworzenie i wytrącanie praktycznie nierozpuszczalnych fosforanów.
slide24

Oczyszczanie ścieków

Chemiczne

Al2(SO4)318H2O + 2PO43- 2 AlPO4 + 3SO42- + 18H2O

Al2(SO4)318H2O + 6H2O  2 Al(OH)3 + 3H2SO4 + 18H2O

 FeCl36H2O +2PO43-FePO4 + 3Cl- + 6H2O

 FeCl36H2O + 3H2O Fe(OH)3 + 3HCl + 6H2O

2Ca(OH)2 2Ca2+ + 4OH-

2Ca2+ +HPO42- + 4OH-CaHPO4(OH)2 + 2OH-

CaHPO4(OH)2 + 2Ca2+ +HPO42-Ca10(PO4)6(OH)2 + 6H2O

slide25

Oczyszczanie ścieków

Chemiczne

3. Zobojętnianie ścieków przemysłowych

ścieki kwaśne zobojętnia się:- mieszając ścieki kwaśne z zasadowymi - neutralizując je chemikaliami - przepuszczając przez złoża zasadowe, filtry wypełnione np.CaCO3, MgO lub dolomit prażony w temperaturze około 450 st. - wpuszczając je do stawów aeracyjnych z możliwością kilkudniowego przetrzymania - rozcieńczając je wodą rzeczną o odczynie lekko zasadowym lub nawet obojętnym.

ścieki o odczynie zasadowym:- przez przepuszczanie przez nie gazów spalinowych - przez neutralizację kwasami - przez przesączenie ich przez filtr gruntowy

slide26

Oczyszczanie ścieków – II i III stopień

Biologiczne

Biologiczne oczyszczanie ścieków w środowisku wodnym:

We wszystkich metodach biologicznego oczyszczania ścieków zachodzą następujące procesy:

rozkład substancji organicznych do CO2, H2O i NH3

nitryfikacja, czyli utlenienie NH3 za pomocą mikroorganizmów ( bakterii) do azotynów, a następnie do azotanów,

denitryfikacja, czyli przemiana azotanów do postaci azotu cząsteczkowego N2

slide27

Oczyszczanie ścieków – II stopień

Biologiczne

1.Rozkład substancji organicznych do CO2, H2O i NH3

Równanie bezpośredniego utleniania

CxHyOz jest zastępczą formułą zanieczyszczeń organicznych

Równanie syntezy nowych komórek (asymilacji)

gdzie (C5H7O2N)n statystyczny ustalony, zastępczy wzór chemiczny dla mikroorganizmów

slide28

Oczyszczanie ścieków – II stopień

Biologiczne

2.Amonifikacja

N2 + mikroorganizmy heterotroficzne  NH3/NH4+

3.Nitryfikacja, czyli utlenienie NH3 za pomocą bakterii Nitrosomonas do azotynów, a następnie za pomocą bakterii Nitrobacter do azotanów

slide29

Oczyszczanie ścieków – III stopień

Biologiczne

4.Denitryfikacja - usuwanie azotanów ze ścieków za pomocą mikroorganizmów. Przykładowy przebieg denitryfikacji przedstawia w wielkim uproszczeniu następujące równanie:

4NO3- + 5[CH2O] + 4H+ 2N2 + 5CO2 + 7H2O

10[H] + 2H+ + 2NO3-  N2 + 6H2O

slide30

Oczyszczanie ścieków

Biologiczne

Układ oczyszczania ścieków z wydzieloną komorą denitryfikacji po komorze napowietrzania (komorze aeracji)

slide31

Oczyszczanie ścieków

Biologiczne

Mikroorganizmy, stosowane w oczyszczaniu ścieków mogą występować jako skupisko w postaci błony biologicznej lub osadu czynnego.

 • Biologiczne oczyszczanie ścieków zachodzi w:
 • komorach napowietrzania z osadem czynnym,
 • na złożach biologicznych,
 • glebie
 • stawach biologicznych (stabilizacyjnych, napowietrzanych, rybnych).
slide32

Oczyszczanie ścieków

Biologiczne

Schemat stopnia oczyszczania biologicznego w komorach napowietrzania z osadem czynnym.

slide33

Oczyszczanie ścieków

Biologiczne

Oczyszczanie ścieków na złożach biologicznych

Złoża biologiczne są zbiornikami wypełnionymi luźno ułożonym materiałemziarnistym i porowatym.

Rodzaje wypełnień: naturalne – materiał pobrany z dna rzek,kruszywa- żużel, koks, kamienie. Sztuczne: kształtki z polistyrenu, PCW, poliamidu itp..

Najważniejszą warstwą w złożu jest błona biologiczna.