تئوریهای
Download
1 / 34

?????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

تئوریهای کلاسیکی نئوکلاسیکی اقتضایی. تاکید بیش از حد بر اصول و قواعد تاکید بر بهترین مدل اصول و قواعد سازمانی. اثربخشی تیلور اصول عام فایول بهترین ساختار وبر. ساختار. مدیریت مشارکتی. بهترین ساختار.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????' - isaura


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5284971

تئوریهای

کلاسیکی

نئوکلاسیکی

اقتضایی

تاکید بیش از حد بر اصول و قواعد

تاکید بر بهترین مدل

اصول و قواعد سازمانی

اثربخشی تیلور

اصول عام فایول

بهترین ساختار وبر

ساختار

مدیریت مشارکتی

بهترین ساختار

در مقایسه با دو تئوری قبلی که دارای پیش داوری یا Prescriptive بودند.

در رابطه با موقعیت هاست و پیش داوری ندارد.

ساختار تابع روابط شرایط داخلی و خارجی

متغیر مستقل

متغیر وابسته

Dr. Mousakhani


5284971

بنا به رویکرد اقتضا:

در هر شرایط یک بهترین ساختار سازمانی وجود ندارد.

بهترین ساختارها و شیوه ها از موقعیتی به موقعیت دیگر تغییر خواهد کرد.

دموکراتیک

اقتدار گرا

مثل بحث وحدت فرماندهی و ساختار ماتریسی:دو گانگی فرماندهی مدیر باید تحت شرایط انتخاب کند.

Dr. Mousakhani


5284971

 • سطوح مدیریت

 • تعداد زیر سیستمها؛ واحدها و بخشها

 • حیطه نظارت

 • قدرت هر مقام: میزان قدرت، صف و ستاد

 • تقسیم کار و درجه تخصص

 • درجه انطباق در رسمی شدن Formalization: چه چیز، کجا، چگونه، کی، از طرف چه کسی و با چه هدفی انجام شود.

 • درجه تمرکز Centralization : توزیع اختیار تصمیم گیری بین سطوح مختلف سازمان

 • فشردگی مدیریت: نسبت های مدیر / مدیریت

 • بزرگی و یا اندازه

 • طرز استفاده از اختیار تصمیم گیری

 • کانال های ارتباطی

مولفه های سازمان رسمی

Dr. Mousakhani


5284971

همه اینها در شرایط متفاوت اثرات متفاوتی خواهند داشت

Situation

Contingencies

تفاوت

تکنولوژی

محیط

اندازه

استراتژی

تا به امروز در خصوص بحث شرایط

روی دو عامل خیلی تاکید شده است

Dr. Mousakhani


5284971

Techno ware متفاوتی خواهند داشت

Human ware

Info ware

Org aware

سازمان و تکنولوژی

Dr. Mousakhani


5284971

فن افزار: متفاوتی خواهند داشتآن جز از تکنولوژی که قابل دیدن و لمس کردن است فن افزار نامیده میشود. فن افزار جسمی است که تکنولوژی در آن جای گرفته و می توان آن را امکانات یا ابزار فن یا تجهیزات نامید.

انسان افزار:آن بخش از تکنولوژی که در وجود انسان ها جای گرفته است انسان افزار یا توانایی ها می نامند. انسان افزار در بر گیرنده: خرد، نبوغ، تجارب، مهارتها، علوم، ابتکار، تخصص، خلاقیت، نوآوری و ارزش های فرهنگی است.

اطلاعات افزار:به اسنادی که تکنولوژی در آنها جای گرفته است اطلاعات افزار و یا حقایق اطلاق میشود. اطلاعات افزار به منظور به کارگیری فن افزار توسط انسان افزار تدوین می گردد و در برگیرنده مجموعه اطلاعاتی است که به شکل اسناد، مدارک، داده ها، اطلاعات، آمار، نقشه ها، کتب و نشریات می باشد.

سازمان افزار:سازمانی را که تکنولوژی در آن جای گرفته است سازمان افزار میگویند که در برگیرنده مجموعه نظام های سازماندهی، ارتباطات و بازاریابی است و کنترل سه جز دیگر تکنولوژی را بر عهده دارد.

Dr. Mousakhani


5284971

تاثیر تکنولوژی روی افراد خصوصیات متفاوتی خواهند داشت

تامین ارضاء پرسنل، کمیت تعداد و کار کردن به صورت فردی یا گروهی

 • وودوارد Wood ward

 • آستون (Aston) به نام Birmingham

 • بنگاه تاویستاک (تحقیق و بررسی در معدن ذغال سنگ

 • طبقه بندی تکنولوژیهای اساسی تامپسون

 • طبقه بندی کارهای یک نواخت چارلز و پرو

تحقیقات

Dr. Mousakhani


5284971

سوال تحقیق: متفاوتی خواهند داشت در هر جا و هر شرایط یک بهترین ساختار سازمانی و سیستم مدیریتی وجود دارد؟

رابطه مشخص بین شرایط و وضعیت (متوسط، زیر متوسط و بالای متوسط) شرکتهای موفق با ساختار سازمانی مشاده نشده

نوع تولید و وسعت هم مورد بررسی قرار گرفت رابطه معنی داری مشاهده نشد.

این بار تکنولوژی را مورد بررسی قرار دادند.

1. تحقیق وودوارد

South Essex

100 واحد تولیدی

در این مطالعه همبستگی مستقیمی بین تکنولوژی و ساختار مشاهده می شود.

Dr. Mousakhani


5284971

روش و فرآیند تولید: متفاوتی خواهند داشت

تولید واحدی UnitOut Put از سوی خواسته مشتریان با (تولیدات دستی و سفارشی) تجهیزات متفاوت

تولید انبوهMass به صورت قسمتهای بزرگ (برون داد تا حد زیادی استاندارد)

تولید فرایندیProcess حالت پیشرفته تولید انبوه؛ برون داد کاملا (پتروشیمی) استاندارد دارد پالایشگاههای بزرگ تولیدات موادشیمیایی

Dr. Mousakhani


5284971

”تولید واحد و فرآیند“ متفاوتی خواهند داشت

ساختار ارگانیک

چرا؟

”تولید انبوه“

دیدگاه مکانیکی یا کلاسیک و سلسله مراتبی

چرا؟

اقتصادی بودن تولید بستگی به تولید به صورت عمده دارد که طرح ریزی یک کار حساس و خوب را ایجاد میکند در نتیجه وظایف باید به صورت حساس و خوب اجرا شود. وظایف باید به صورت صریح و روشن تعریف شود. در نتیجه یک ساختار رسمی را ایجاد می کند.

واحد

روابط بین پرسنل و پیام رسانی به سیستم ارگانیک ضروری است. هر چیز بنا به خواست مشتریان شکل میگیرد.

فرآیندی

به دلیل اتوماسیون و پیچیدگی تاسیسات

نیاز کم به پرسنل و وجود پرسنل با مهارت بالا

کنترل کم

Dr. Mousakhani


5284971

مطالعه مذکور بیانگر این است که برای هر نوع خاص از تکنولوژی یک ساختار بهینه و مطلوب وجود دارد و سیستم تولید نه تنها یک متغیر مهم در تعیین ساختار است بلکه یک شکل خاص از سازمان بیشترین تناسب را با هر یک از سیستم های تولیدی دارد.

Dr. Mousakhani


5284971

2. تحقیقات آستون برای هر نوع خاص از تکنولوژی یک ساختار بهینه و مطلوب وجود دارد و سیستم تولید نه تنها یک متغیر مهم در تعیین ساختار است بلکه یک شکل خاص از سازمان بیشترین تناسب را با هر یک از سیستم های تولیدی دارد.

در دانشگاه آستون در بیرمنگام توسط ورک پاگ

 • تعیین قبلی رفتار پرسنل: تنظیم روشهای انجام کار به صورت رسمی کتبی و یکنواخت تخصصی شدن کارها، توسعه استانداردها، تقسیم کار، سطوح سازمانی

 • تمرکز قدرت: اختیار تصمیم گیری در سازمانها که در کدامین سطوح و چطور استفاده خواهد شد.

 • کنترل جریان کار: آیا جریان کار؛

 • به روش های غیرمشخص وابسته است؟

 • یا توسط واحدهای صف؟

 • یا به تصمیمات پرسنل صف واگذار شده؟

در رابطه با ساختار روی سه متغیر تاکید کردند

Dr. Mousakhani


5284971

تحقیقات نشان داد که ساختارهای سازمانی از سوی عوامل چوناهداف سازمانی، منابع، تکنولوژی مورداستفادهورابطهبا محیطتحت تاثیر قرار میگیرد.

گروه آستون تکنولوژی را به شکل مکمل جریان کار تعریف کرده و به این نتیجه رسیدند که هر قدر تکنولوژی به سمت اتوماسیون عمل کند و جریان کار و جهت آن مشخص باشد ساختار مکانیکی و تخصصی میشود. و وسعت هم بر تخصصی شدن و رسمیت اثر می گذارد.

Dr. Mousakhani


5284971

3. تحقیقات تاویستاک سازمانی از سوی عوامل چون

توسط ال تریست بمفورد انجام شد.

در معدن ذغال سنگ تاثیر تغییرات تکنولوژیکی بر روی عملکرد و ساختار بررسی کردند.

سازمان را یک سیستم فنی و اجتماعی قلمداد کردند.

با شکل تولید قدیم سازمان یک سیستم اجتماعی برد که با تکنولوژی جدید و نقاله و ماشینهای کنده کاری این سیستم مضمحل گردید گروههای کوچک از هم پاشید و واکنشی زیاد شد. غیبتها و غیره - تغییرات در سازمان آغاز و یک سیستم فنی اجتماعی جدید به وجود آمده که هم انتظارات تکنولوژیکی را تا حدی و هم انتظارات فنی اجتماعی را تا حدی تامین کرد. و رابطه بین ساختار و تکنولوژی را نشان داد.

Dr. Mousakhani


5284971

4. تحقیقات تامپسون سازمانی از سوی عوامل چون

تحقیق تئوریکی صورت گرفته:

 • تکنولوژی میانجی(Mediating): در بر گیرنده کلیه فعالیتهایی است که پیوند دهنده اشخاص و یا گروههای مشخص به هم و مشتریان دیگر می باشد.

 • مثل بانک: پول سپرده گذاران را با وام گیرندگان و یا مخابرات

 • - جزیی از مخابرات کل گرچه منطقه 2 روی منطقه 3 اثر نمی گذارد.

 • در این تکنولوژی روابط بین فعالیتها به صورت روابط متقابل مکمل و یا تمام کننده میباشد.

 • استاندارد شدن فعالیتها لازم است تا هماهنگی و همنوایی بین واحدها ایجاد شود.

 • ساختار بروکراتیک (تکلیف) و اصول غیرشخصی مناسب خواهد بود.

Dr. Mousakhani


5284971

تکنولوژی وابسته سازمانی از سوی عوامل چون(Sequential): وابستگی فعالیتها به هم به صورت متوالی شامل ب به الف مثل تولید انبوه، مثل مخابرات که فعالیتهای منطقه 2 برای منطقه 3 لازم است. استاندارد شدن و برنامه ریزی مهم است. مثل تولید انبوه

تکنولوژی فزاینده (Intensive): فعالیتها برای موفقیت به طور متقابل به یکدیگر وابسته است مثل بیمارستان، ارتباط چند جانبه پرسنل، درک پرسنل از دیدگاه دیگران بهترین ساختار ارگانیک

Dr. Mousakhani


5284971

5. تحقیقات چارلز پرو: سازمانی از سوی عوامل چون(تئوریکی) تکنولوژی را با دو مولفه می توان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد

 • تنوع وظایف:

 • Task variety

 • تجزیه و تحلیل پذیری مسایل:

 • Problem Analyzability

 • بیانگر تعداد استثناها یا رخدادهای جدیدی که در فرایند تغییر و تبدیل داده ها به ستاده ها در یک واحد سازمانی وجود دارد.

 • چه تعداد وظایف با هم تشابه دارند.

 • تا چه اندازه کارکنان این واحدها کارهای مشابهی را به شیوه یکسان انجام می دهند.

 • تا چه حد اعضا فعالیتهای تکراری انجام می دهند.

 • تا چه اندازه می توان کارها را به مراحل مکانیکی تقلیل داد.

 • تا چه حد برای انجام عمده ترین کارها شیوه های مشخص و شناخته شده وجود دارد.

 • تا چه حد دانش و آگاهی های کامل برای هدایت و راهنمایی کارکنان به منظور انجام کارهایشان وجود دارد.

 • برای انجام کارها تا چه حد می توان به رویه ها و اقدامات از پیش تعیین شده اتکا نمود.

Dr. Mousakhani


5284971

غیر قابل تجزیه و تحلیل و تعریف نشده

قابلیت تجزیه و تحلیل

قابل تجزیه و تحلیل و تعریف شده

غیرروتین

(برنامه ریزی استراتژیک تحقیقات بنیادی)

هنری

فیلمسازی یا کارهای هنرمندان

غیرروتین

4

1

روتین

مهندسی

روتین

(ساخت فولاد، اتومبیل، صندوق دار، بانک)

استثناء زیاد تنوع استثناء کم

Dr. Mousakhani


5284971

جمع بندی نشده

Dr. Mousakhani


5284971

 • 1. تکنولوژی و پیچیدگی: نشده

 • تکنولوژی روتین تولید انبوه و فرآیندی وودوارد

 • تکنولوژی روتین و مهندسی در مطالعات پرو

 • تکنولوژی وابسته و میانجی در مطالعات تامپسون

 • هر چه کار پیچیده شود ساختار زیاد و حیطه نظارت محدود

Dr. Mousakhani


5284971

 • 2. تکنولوژی و رسمیت: نشده

 • تکنولوژی روتین رابطه مثبتی با رسمیت دارد.

 • تکنولوژی غیرروتین مستلزم نظامهای کنترلی که آزادی عمل انعطاف بیشتری را امکان پذیر می کند.

Dr. Mousakhani


5284971

 • 3. تکنولوژی و تمرکز: نشده

 • تکنولوژی روتین ساختار متمرکز را به وجود می آورد.

 • تکنولوژی غیرروتین مستلزم تفویض اختیار تصمیم گیری در ایجاد ساختار غیرمتمرکز.

Dr. Mousakhani


5284971

تجزیه و تحلیل پذیری مسایل نشده

1 و 2 با تجزیه و تحلیل های منطقی و عقلایی همراه است

1. اگر کارها کم بوده و افراد ماهر و نتایج قابل پیش بینی ساختار مکانیک (بوروکراتیک)

2. اگر مشکلات صریح و روشن نباشد و تعیین و درک کار مشکل باشد و تکنیکهای مختلفی که قبلا امتحان شده موجود نباشد در این نوع ساختار ارگانیک

Dr. Mousakhani


5284971

محیط و ساختار نشده

نگرش ما در بحث اقتضایی به سیستمهای باز است که تحت شرایط محیطی تحت تاثیر قرار می گیرد.

و محیط هر پدیده ای که خارج از مرزهای سازمان قرار دارد.

Dr. Mousakhani


5284971

چارلز نشده

برنز و استاکر در موسسه تاویستاک (20 شرکت با روش مصاحبه)

لاورنس و لورش

امری و تریست

جیمز تامپسون

رابرت دانکن

Dr. Mousakhani


5284971

شرکت های الکترونیک نشده

خلاقیت و نوآوری

سبک آزاد منشانه

سلسله مراتب نامشخص

کارهای متفاوت و متنوع

ساختار ارگانیکی

تقسیمات در سطوح عالی

اهمیت دادن به ارتباطات افقی

تصمیمات در سطوح پایین

شرکت ابریشم

رقابت سنگین

(هزینه ها باید پایین و کارآیی حداکثر)

سبک تمرکز

ساختار مکانیکی

حیطه نظارت محدود

کنترل از نزدیک

تفاوت صف و ستاد مشخص

روابط اداری سلسله مرابتی

اختیارات مشخص

محیط از پیش تکنولوژی و سرعت تغییر

Dr. Mousakhani


5284971

ساختارهای ارگانیک نشده

در شرایط محیطی پویا و محیطی به سرعت در حال تغییر

مدیرانی که به ساختار مکانیک عادت کرده اند مناسب هستند

ساختارهای مکانیکی

در شرایط محیطی ساکن و متعال

Stable

مدیرانی که به ساختار مکانیک عادت کرده اند مناسب هستند

Dr. Mousakhani


5284971

لاورنس و لورش نشده

10 شرکت

2 غذایی

6 پلاستیک

2 بسته بندی

Dr. Mousakhani


5284971

با استفاده از سه مفهوم اساسی نشده

تمایز

وحدت و یکپارچگی

محیط وعدم اطمینان

رسمیت ساختار سازمانی: تاکید زیاد بر روابط

گرایش در مقابل هدف: تاکید بر اهداف بازار

گرایش درمقابل زمان: اهداف بلند مدت و کوتاه مدت وبازخورد

گرایش در روابط بین اشخاص: کار کردن با دیگران برای نیل به موفقیت

همیاری میان واحدهای سازمان مثل هماهنگی و سلسله مراتب فرماندهی

سرعت تغییر در فاصله زمانی معین

Dr. Mousakhani


5284971

نتیجه: نشده

سازمانهایی که در محیطی با سرعت تغییر زیاد، ابهام در مورد کسب معلومات و مدت زمان بازخورد طولانی فعالیت می کنند درجه تمایز، بالا می باشد و به همان میزان نیاز به یکپارچگی بالا و موفقیت نیز مشکل خواهد بود.

ساختار داخلی یک سازمان (متمایز شدن و یکپارچه گشتن) وابسته به وضعیت شرایط محیطی مربوطه شکل می گیرد. در یک شرایط پویا، متغیر و نامعلوم وضعیت متمایز و یکپارچه سازمانی مناسب است.

Dr. Mousakhani


5284971

شرایط پویا متمایز نشده

متغیر و نامعلوم یکپارچه

Dr. Mousakhani


5284971

شرکتهای بسته بندی نشده

شرکتهای غذایی

شرکتهای پلاستیک

عنصر ساختاری

عدم اطمینان (نامعلومی)

درجه تمایز

ابزارهای مهم یکپارچگی

ابزارهای جدید

(Non conventional)

مشخص (معلوم)

(Conventional)

کم

کم

ندارند

ندارد

سلسله مراتب مدیریتی برنامه ریزی – بودجه – اصول، روش

متوسط

افراد هماهنگ کننده

تیم های مشترک وظایف گذرا

سلسله مراتب مدیریتی برنامه ریزی – بودجه – اصول، روش

زیاد

زیاد

واحدهای موظف برای هماهنگی

تیم های (Teams) مشترک عملکرد (وظیفه)های مداوم

سلسله مراتب مدیریتی برنامه ریزی – بودجه – اصول، روش

Dr. Mousakhani


5284971

تحقیق امری و تریست نشده

مدیریت به شکل مکانیکی برای همه سازمانها مناسب نیست.

در ارتباط سازمان و محیط چهار رابط مشخص کردند:

1. وابستگی روابط متقابل روابط داخلی بین واحدهای درونی سازمان

2. رابطه وابستگی متقابل داد و ستد درون داد (بین سازمان و محیطهایی که از آن درون داد خویش را دریافت می کند)

3. رابطه وابستگی متقابل داد و ستد برون داد (بین سازمان و محیطهایی که برون دادهای خویش را ارسال می کند)

4. روابط وابسته متقابل محیطی

Dr. Mousakhani


5284971

ساکن و پراکنده: نشده کمترین خطر برای سازمان را داراست: سرعت تغییر کم و روابط بین عناصر سازمانی ضعیف است.

ساکن و فشرده

نامتعادل کنش نشان دهنده

پرتلاطم

محیط

Dr. Mousakhani


ad