Ophavsret - PowerPoint PPT Presentation

isaiah
ophavsret n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ophavsret PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Ophavsret
104 Views
Download Presentation

Ophavsret

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ophavsret Intro + gruppearbejde

  2. Ophavsret • Ophavsretsloven fastlægger økonomiske og juridiske regler • Fastlægger også et moral kodeks (droit morale), som bruges af domstolene • Retten til forfatteren og familie gælder indtil 70 år efter hans død • Derefter kan værket frit reproduceres (under droit morale)

  3. Ophavsret – Droit morale • Droit morale betyder at man skal respektere ophavsretsmanden og værkets integritet • Hvis det citeres eller gengives skal forfatteren krediteres • Værket skal knyttes til forfatterens navn (ex. relativitetesteori og Einstein) • Værket må ikke indgå i noget som kan skade ophavsretsmandens omdømme

  4. Omfattede materialer • Materialer under ophavsretsloven: • Tekst • Billeder • Musik • Film • Osv.

  5. Ophavsret - Citater • hvor langt et citat, det er tilladt at anvende? • ”tilladt at citere i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet” • Normalt et par linjer ved kommercielt brug • Lidt mere ved undervisnings og forskningsbrug • Citatet må dog aldrig træde i stedet for noget, man selv burde have skrevet

  6. Ophavsret – en sidste bemærkning • Lovgivningen beskæftiger sig mest med kommerciel reproduktion af andres arbejde i mere end et eller nogle få eksemplarer til privat brug. • Derfor er reglerne lempeligere ved undervisningsbrug, hvor materialet ikke bliver reproduceret til kommerciel brug

  7. Ophavsret - Opgave • Fem grupper find 2 spørgsmål om ophavsret: • Tekst • Billeder • Musik • Film • EDB – Programmer/spil • Herefter gives disse spørgsmål videre til en af de andre grupper der så herefter skal finde svaret!

  8. Kilder mm. • http://www.kum.dk/Infokiosk/ • www.ubva.dk/files/pdf/ubva-pub-ophavbegyndere1.pdf