Download
microsoft visual studio och net framework idag och imorgon n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Microsoft Visual Studio och .NET Framework, idag och imorgon! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Microsoft Visual Studio och .NET Framework, idag och imorgon!

Microsoft Visual Studio och .NET Framework, idag och imorgon!

155 Views Download Presentation
Download Presentation

Microsoft Visual Studio och .NET Framework, idag och imorgon!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Microsoft Visual Studio och .NET Framework, idag och imorgon! Robert Folkesson http://blogs.msdn.com/robf/ rfolkes@microsoft.com

 2. Versioner av .NET-ramverket .NET Framework 3.5 CLR Add-in Framework LINQ ASP.NET 3.5 Additional Enhancements .NET Framework 3.0 + SP1 Windows Presentation Foundation Windows Communication Foundation Windows Workflow Foundation Windows CardSpace .NET Framework 2.0 + SP1

 3. Windows server 2008 Ramverks-versioneri Windows Server 2008: • Fresh Install • App Server Role • Windows Update • .NET Framework 2.0 w/SP1 • .NET Framework 3.0 w/SP1 • .NET Framework 3.5

 4. Nyheteri Visual Studio 2008 • Multi-targeting • Val avramverksversionattutveckla mot (2.0, 3.0, 3.5) • Endastfunktionalitetförvaldramverksversion visas • Verktygslåda, Projekttyper, Referenser, Intellisense,… • Enkeltattuppgradera till VS 2008 • Enhetstestning • Nu tillgängligt i allavarianterav Visual Studio Professional • FörbättringarförWebbutvecklare • HTML /CSS-design • Integrerat AJAX och JavaScript-stöd

 5. Multi-targeting i Visual Studio 2008

 6. Language INtegrated Query (LINQ) • Designatförattreducerakomplexitetennär du arbetar med data • Frågeuttrycksomkananvändas mot allatyperavkollektioner • Inbyggda : Select, Where, GroupBy, Join, etc. • Utbyggbart via ‘Extensibility model ‘ • Fördelar • Arbeta med data påettkonsistentsättoavsettvilkentypav data • Interagera med data somobjekt • Integrerat med .NET-språken • IntelliSense i Visual Studio Nyprogrammeringsmodellfördataåtkomstsomintegrerarfrågespråkdirekti .NET-språken (C#, VB.NET)

 7. LINQ arkitektur & komponenter C# 3.0 VB 9.0 andra… .NET Language Integrated Query LINQ toObjects LINQ toDataSets LINQ toSQL LINQ toXML <book> <title/> <author/> <year/> <price/> </book> Objekt Relationsdata XML

 8. Language Integrated Query (LINQ)

 9. ADO.NETEntity Framework Conceptual Model Map Storage/Logical Model Entity Data Model Schema Datastore Objects Schema *.CSDL *.MSL *.SSDL Datastorage OO Classes

 10. Förbättringarförwebbutveckling • ASP.NET AJAX 1.0 integration • Inkluderat in .NET Framework 3.5 • Nyprojektmallför ASP.NET AJAX • Projektmallför Web Application inkluderadi Visual Studio • Javascript IntelliSense ochdebuggning • Bättre HTML/CSS-designvy • Split View (bådekällkodochdesignvy) • Nästlad Master Page gåratt visa idesignvy • CSS-egenskaper, hantera/läggpåstilar, verktygsvalförstilar • Förbättrad CSS/HTML-layout ochvisualiseringidesignvy • Nyakontroller: Web data controls • LinqDataSource, ListView, DataPager

 11. Webbutveckling med Visual Studio 2008

 12. Förbättringarför Windows-applikationer • Visual Studio Designer for WPF (“Cider”) • XAML-baseradeditering • Visuelldesignytasynkroniserad med XAML • XAML IntelliSense • ClickOnce-utrullningför WPF-applikationer • StödförWinforms-integration • Integreratarbetsflöde med Expression Blend församarbetemellan designer/utvecklare

 13. Office-applikationer • VS 2008 innehåller Visual Studio Tools for Office 3.0 • Visuelldesignytaför: • Word- och Excel-dokumentochmallar • Ribbon-kontroll • Task & Action-paneler • Outlook-formulär • Stödför Workflow & SharePoint • Databindningi Word Content Controls • Applikation “add-ins” (både 2003 & 2007) • Dokument “add-ins” för Excel & Word 2007 • Förbättradutrullningochsäkerhet med ClickOnce

 14. Ribbon & Task-panel support i Microsoft Office 2007

 15. Mobilaapplikationer • Visual Studio Tools for Devices • Enhetstestningförmobil-applikationer • Device Emulator 3.0 – Stödförcertifikat, Xml config • .NET Compact Framework 3.5 • Stödför LINQ (XML, Objects & Dataset) • Windows Communication Foundation • CLR Profiler / Performance Monitor • Förbättringaribasklassbiblioteket: Kompression, klient-certifikat, API:erförljud

 16. Device Emulator 3.0