slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vien.Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vien.Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

Projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vien.Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vien.Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001. Projekta īstenošanas laiks: 2009.gada 5.oktobris - 2012.gada 5.marts.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vien.Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1' - isabella


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Projekts„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”Vien.Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

slide2
Projekta īstenošanas laiks:

2009.gada 5.oktobris

-

2012.gada 5.marts

slide3
Projekta vispārējais mērķis - veicināt pedagogu konkurētspēju un sektorālo mobilitāti izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
slide4

Kopējais projekta finansējums –

Ls 20 000 000

(Eiropas Sociālā fonda finansējums –

Ls 17 000 000,

nacionālais finansējums –

Ls 3 000 000)

slide5

Laikā no 2009.gada oktobra līdz 2010.gada 1.jūlijam pedagogu tiešam atbalstam (stipendijas, mērķstipendijas, mācību maksa=kuponi) izlietoti 8,7 miljoni latu.

Laikā no 2010.gada augusta līdz decembrim paredzēts izlietot 1,75 miljonus latu.

slide6
Projektu īsteno

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM),

izveidotā projekta vadības grupa

sadarbībāar 65

novadu un republikas pilsētu

pašvaldībām un pašvaldību apvienībām

slide7
Mērķgrupa ir vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi, t.sk. profesionālās ievirzes, interešu izglītības pedagogi, kuri pēc izglītības sistēmas optimizācijas nonāk jaunos darba apstākļos izglītības iestādē vai var zaudēt darbu skolā
projekta steno an paredz ts
Projekta īstenošanā paredzēts:

1) atbalsts pedagogu profesionālai un sektorālai mobilitātei;

2) atbalsts pedagoga darbam skolā nepieciešamajai pārkvalifikācijai;

3) atbalsts pedagogu darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas pakāpeniskai ieviešanai (tālākai attīstībai, veicinot pedagogu profesionālās karjeras attīstību, efektīvu profesionālās pilnveides praksi, kā arī nodrošinot zināšanas, prasmes un pieredzi novērtēšanas sistēmas ieviešanai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai)

slide9
Projekta rezultāts - ne mazāk par 17400 pedagogu tiks nodrošināta zināšanu un prasmju pilnveide, t.sk. uzņēmējspēju attīstībai, komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, veicinot pedagogu konkurētspēju, profesionālo un sektorālo mobilitāti izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos, kā arī veicināta pedagogu profesionālās karjeras attīstība, tādejādi kopumā sekmējot izglītības kvalitātes uzlabošanu
slide10

Atbalstīto pedagogu skaits:

2009.gada oktobris - 2010.gada jūnijs, 12372 pedagogi

slide11

2009.gadā

(1.posms: novembris-februāris/marts)

atbalstu saņēma/saņem

8445pedagogi:

 • 1.aktivitātē ~ 1%
 • 2.aktivitātē ~ 19%
 • 3.aktivitātē ~ 80%
slide12

2010.gadā

(2.posms: marts-jūnijs/augusts) kopumā atbalstu saņem (no jauna)

3927 pedagogi:

 • 1.aktivitātē ~ 1,3% (42 pedagogi)
 • 2.aktivitātē ~ 15,6% (613 pedagogi)
 • 3.aktivitātē ~ 83,3% (3272 pedagogi)
slide13
Lai paplašinātu iespējas pedagogiem izmantot ESF atbalstu,

ir veikti grozījumi normatīvajos aktos (MK Not.998)

projekta steno ana paredz
Projekta īstenošana paredz:

1. Atbalstu pedagogu profesionālai un sektorālai mobilitātei, t.i.,

atbalstu pedagogiem, kuri var zaudēt darbu izglītības iestādē izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu dēļ

Projekta 1.aktivitāte

slide15
Atbalsta pedagogu profesionālai un sektorālai mobilitātei izmaksas vienam pedagogam projekta ietvaros

nepārsniedz Ls320, t. sk. izmaksas mācībām nepārsniedz Ls300 (kupons), NVAkonsultācijām – Ls20;

stipendija vienam pedagogam nepārsniedz Ls100mēnesī, to var piešķirt uz mācību laiku līdz 6mēnešiem

pedagogu atbalsta sa em anas atlases nosac jumi 1 aktivit te
Pedagogu atbalsta saņemšanas atlases nosacījumi: 1.aktivitāte

Atbalsts pedagogu profesionālai un sektorālai mobilitātei:

darba slodze ir 12 vai mazāk kontaktstundas nedēļā kopā visās skolās, kur pedagogs strādā;

KONTAKTSTUNDA=MĀCĪBU STUNDA/NODARBĪBA

nav citas darba vietas ārpus skolas;

ir izsniegts skolas direktora apliecinājums par darba slodzi;

Ir apliecinājums par NVA karjeras konsultanta apmeklējumu;

slide18
Populārākās mācības (kursi):

Grāmatvedība;

Projektu vadība;

IT izmantošana, dizaina grafika;

Svešvalodu apguve;

Komerczinības un biznesa pamati (vadība);

Uzņēmējdarbība

projekta steno ana paredz1
Projekta īstenošana paredz:

2. Atbalstu pedagoga darbam skolā nepieciešamajai pārkvalifikācijai, t.i.,

atbalstu pedagogiem, kuri izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu dēļ ir nonākuši vai nonāks jaunos darba apstākļos un paredzēto pienākumu veikšanai viņam trūkst attiecīgas profesionālās kvalifikācijas

Projekta 2.aktivitāte

slide20
Atbalsta pedagoga darbam skolā nepieciešamajai pārkvalifikācijai izmaksas vienam pedagogam

projekta ietvaros nepārsniedz Ls200 (kupons),

stipendija vienam pedagogam nepārsniedz Ls100mēnesī, to var piešķirt uz mācību laiku līdz 6mēnešiem

slide23
Lai paplašinātu pedagogu profesionālo kompetenci un saskaņā ar izglītības politikas aktualitātēm un inovācijām, izveidoti jauni tālākizglītības kursi:

Kā strādāt ar 6 gadus veciem bērniem 1.klasē;

Kā izmantot svešvalodas mācību priekšmeta apguvē (bilingvālā, multilingvālā izglītība)

projekta steno ana paredz2
Projekta īstenošana paredz:

3. Atbalstu pedagogu darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas pakāpeniskai ieviešanai

(tālākai attīstībai, veicinot pedagogu profesionālās karjeras attīstību, efektīvu profesionālās pilnveides praksi, kā arī nodrošinot zināšanas, prasmes un pieredzi novērtēšanas sistēmas ieviešanai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai)

Projekta 3.aktivitāte

pedagogu profesion l s darb bas kvalit tes nov rt anas sist ma
PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANAS SISTĒMA

iespēja pedagogam, apkopojot sasniegumus noteiktā laika periodā, veidot pārskatāmu savas darba sistēmas atspoguļojumu un izvirzīt iespējamos uzdevumus tās turpmākā uzlabošanā

iespēja izglītības iestādei veikt pedagogu profesionālo kompetenču pārskatu, tādējādi veicinot pedagogu profesionālās karjeras izaugsmes iespējas

iespēja valstī kopumā analizēt pedagogu profesionālās kompetences ietekme uz izglītības kvalitāti

slide26
Atbalsta pedagogu darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas pakāpeniskai ieviešanai

mērķstipendijas apmērs vienam pedagogam - līdz Ls100mēnesī, to piešķir uz 4mēnešiem,

pedagogs var atkārtoti pretendēt uz šo mērķstipendiju, bet projekta ietvaros pedagogam kopējais mērķstipendijas piešķīrums nepārsniedz 8mēnešus

pedagogu atbalsta sa em anas atlases nosac jumi 3 aktivit te
Pedagogu atbalsta saņemšanas atlases nosacījumi: 3.aktivitāte

Atbalsts pedagogu darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas pakāpeniskai ieviešanai (..)

vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē darba slodze ir 6 vai vairāk kontaktstundas nedēļā, īstenojot izglītības programmu, ir izsniegts skolas direktora apliecinājums par darba slodzi;

KONTAKTSTUNDA=MĀCĪBU STUNDA, KLASES STUNDA, FAKULTATĪVS, KONSULTĀCIJA, PULCIŅA NODARBĪBA

pedagogs var atkārtoti pretendēt uz šo mērķstipendiju.

slide30

Pieteikšanās profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai ir pedagoga brīvprātīga izvēle. Lai iegūtu kādu no kvalitātes pakāpēm, nav jāievēro pēctecības princips.

2010.g.augusts-2011.g.decembris: 1.-5.pakāpe

Vispārējās un profesionālās izglītības, t.sk. pirmsskolas, programmas pedagogi

2009.novembris-2010.g. decembris: 1., 2., 3.pakāpe

Interešu izglītības programmas pedagogi, atbalsta personāls – logopēdi, sociālie pedagogi

Projekta noslēgumā (2012.gada janvāris-marts) pedagogs saņems noteiktas formas kvalitātes pakāpes (atbilstoši augstākai iegūtajai kvalitātes pakāpei) ieguvi apliecinošu dokumentu (IZM). Līdz tam leģitīms ir izglītības iestādes vadītāja rīkojums par pedagogam piešķirto kvalitātes pakāpi, pamatojoties uz skolas komisijas izteikto priekšlikumu saskaņā ar novērtēšanā iegūto punktu skaitu.

slide31

Projektā iesaistīto pedagogu sadalījums pēc iegūtās kvalitātes pakāpes

(2009. gada oktobris – 2010. gada februāris)

slide34

Informācija internetā: novados, IZM mājas lapā, projekta mājas lapā;

www.esf-pedagogiem.gov.lv.

 • 350 semināri, konferences novados, Latvijā;
 • 3 IZM elektroniskie izdevumi (regulāri);
 • 2 Pielikumi pedagogu laikrakstam Izglītība un kultūra;
 • 10 Diskusijas Konkurētspējīgi pedagogi=konkurētspējīga izglītība (ap 1200 dalībnieku no visas Latvijas);
 • Projekta konsultantu (58) un ekspertu (30) darbība
motiv cija

MOTIVĀCIJA

Informācijas pieejamība

Lēmuma pieņemšana

inform cijas pieejam ba
Informācijas pieejamība

Informācijas avoti

 • izglītības iestādes administrācija;
 • interneta vietnes (izglītības pārvalde, izglītības iestāde, IZM u.c.);
 • sociālais tīkls – darba kolēģi/pedagogi;
 • izglītības iestādes iekšējā informācijas sistēma;
 • novadu koordinatori (izglītības pārvalde).

Izpratne par projekta saturu

 • augstāka izpratne par projekta saturu ir vērojama pedagogiem no skolām, kuras piedalījušās pedagogu karjeras attīstības modeļa aprobācijā;
 • pieteikšanās posmā dalībnieku izpratne par projektu ir nepilnīga;
 • trūkst izpratnes par projekta dalībnieku ieguldījumu kopējo projekta mērķu sasniegšanā;
 • atšķirīgs pedagogu izpratnes līmenis par pedagogu darbības kvalitātes pakāpēm (līmeņiem, kategorijām).

Pieteikšanās procedūra

 • vienkārša, skaidra un saprotama;
 • kopumā labi organizēta gan skolas, gan izglītības pārvaldes līmenī.
l muma pie em ana argumenti par dal bu projekt
Lēmuma pieņemšana – argumenti PAR dalību projektā

Stipendija

Kvalitātes pakāpes iegūšana

Iespēja

Darbības novērtēšanas pieredze

Profesionālie sasniegumi un iestrādes

Kvalifikācijas celšana

Būtisks pedagogu motivāciju sekmējošs faktors: “Godīgi pateikt? Lielā mērā nospēlēja nauda.”

Faktors, kas ir saistīts ar respondentu izpratni par kvalitātes pakāpēm un ticību to ieviešanai nākotnē.

Pedagogu personību raksturojošs faktors: raksturīgs respondentiem ar aktīvu un atvērtu dzīves pozīciju, kas cenšas izmantot piedāvātās iespējas.

Motivējošs faktors pedagogiem, kuri piedalījušies pedagogu karjeras attīstības modeļa aprobācijā (arī akreditācijas pieredze).

Vēlme parādīt savus profesionālos sasniegumus un iegūt to atzīšanu kvalitātes pakāpes izteiksmē (formā).

Individuālā profesionālā motivācija, kas liecina par pedagoga pozīcijas atbilstību projekta vīzijai – sekmēt profesionālo pilnveidi un izglītības kvalitāti.

l muma pie em ana argumenti pret dal bu projekt
Lēmuma pieņemšana – argumenti PRET dalību projektā

Psiholoģiskie faktori: bailes un nedrošība

Pieredzes trūkums

Kritiska attieksme pret kvalitātes pakāpju sistēmu

Papildus darba apjoms un laika resursi

Pedagoga aktivitātes

Bailes no jaunā un nezināmā: “(..) viss, kas ir jauns, biedē. Vienmēr jau gribas tā atlikt, ai, nu. Vispār, jā, ziniet, tas, ka jauns un nebija tā, ka kāds jau ir izgājis, jo tad var pakonsultēties.”

Savas profesionālās darbības vērtēšanas pieredzes [iemaņu, prasmju, zināšanu] trūkums.

Skeptiska attieksme pret pedagogu kvalitātes pakāpju sistēmu un tās ieviešanu, kas sakņojas negatīvā politikas īstenošanas pieredzē un nepietiekamās zināšanās.

“Liels darba apjoms, milzīga atbildība un noslogojums.”

Priekšstats, ka novērtēšanas laiks ir nepietiekams plānotajam darba apjomam.

Pedagogi, kuri ir iesaistīti dažādos projektos un aktivitātēs ārpus tiešajiem darba pienākumiem, ilgstošāk izvērtēja iespēju piedalīties projektā.

slide41

= iespēja sevi profesionāli pilnveidot

(viens no pedagogu dalību projektā motivējošiem faktoriem)

Pedagogi savas darbības novērtēšanā saskata iespēju gan sevi novērtēt, gan rast padziļinātu izpratni par tālāko profesionālo attīstību

slide42

= līdzdalība projektā ļauj ne tikai novērtēt līdzšinējo darbību un tās rezultātus, bet arī noteikt turpmākās darbības vēlamos virzienus

Pedagogi sniedz ieguldījumu sevis pilnveidošanā, tādējādi sekmējot izglītības kvalitātes paaugstināšanos

slide43

= līdzdalība projektā sekmē pedagogu pieredzes apmaiņu par saviem profesionālajiem sasniegumiem (retāk – neveiksmēm)

Projekts rada priekšnosacījumus gan diskusijām par pedagoga darbības novērtēšanu un tās metodiku, gan par konkrētiem pedagoga darbā izmantotiem instrumentiem