สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
Download
1 / 24

???????????????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 91 Views
  • Uploaded on

สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สุพรรณบุรี. ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556. ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม. โครงการตามนโยบายรัฐบาล โครงการตามแผนการตรวจราชการปี 2556 ของผู้ตรวจราชการกระทรวง โครงการตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ โครงการตามแผนปฏิบัติงาน. โครงการตามนโยบายรัฐบาล.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????????????????????????????????' - isaac-robinson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5986842

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม

โครงการตามนโยบายรัฐบาล

โครงการตามแผนการตรวจราชการปี 2556ของผู้ตรวจราชการกระทรวง

โครงการตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์

โครงการตามแผนปฏิบัติงาน


5986842

โครงการตามนโยบายรัฐบาลโครงการตามนโยบายรัฐบาล

1. โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยฯ (อยู่ระหว่างการพิจารณาของครม.) (สบท.)2. มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย (สบท.)

ระบบติดตามงาน ผตร. 2


5986842

โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เจ้าภาพ กบส. , สนง.สกจ.สุพรรณบุรี

ตัวชี้วัด..................................................................................................................................................................................

.............................................................................................

ข้อมูล ณ ………………

1

2

( อยู่ระหว่างการพิจารณานำเข้า ครม. )

3

4

5

6

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

ระบบติดตามงาน ผตร. 3


5986842

มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2553

เจ้าภาพ กบส. , สนง.สกจ.สุพรรณบุรี

ตัวชี้วัด

1. สมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรได้รับประสบอุทกภัยปี 53 ได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน จำนวน 779 ราย

2. ร้อยละของผลการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ข้อมูล ณ 31 มี.ค.2556

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรส่งหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

1

590 ราย

2

ตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

3

เบิกจ่ายเงินงบประมาณ

4

ติดตามและรายงานผล

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

ระบบติดตามงาน ผตร. 17

หมายเหตุ ปรับลดงบประมาณ จาก 9,535,150.21 บาท เป็น 7,425,365.44 บาท


5986842

มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2554

เจ้าภาพ กบส. , สนง.สกจ.สุพรรณบุรี

ตัวชี้วัด

1. สมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร ได้รับประสบอุทกภัยปี 54 ได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน จำนวน 69 ราย

2. ร้อยละของผลการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ข้อมูล ณ 31 มี.ค.2556

1

ตรวจสอบข้อมูล กับประกาศจังหวัดพื้นที่ประสบภัย

2

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรตรวจสอบสิทธิ เพื่อแจ้ง สนง.สกจ.

3

สนง.สกจ. ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับความช่วยเหลือ

4

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรส่งหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

5

ตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

6

เบิกจ่ายเงินงบประมาณ

7

ติดตามและรายงานผล

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

ระบบติดตามงาน ผตร. 18


5986842

โครงการตามแผนการตรวจราชการปี 2556

ของผู้ตรวจราชการกระทรวง

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (สพส.)

2. โครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนในพื้นที่นิคมสหกรณ์ (สสส.)

3. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร (สสส.)

ระบบติดตามงาน ผตร. 6


5986842

เจ้าภาพ กพส. , สนง.สกจ.สุพรรณบุรี

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ตัวชี้วัด

1.สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ 106 แห่ง

2.จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 54 (58 แห่ง)

ข้อมูล ณ 31 มี.ค.2556

1

วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำแผนปฏิบัติงาน

กำหนดรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนา

2

จัดเสวนาการพัฒนาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายและสรุปผลการจัดเสวนา

3

ส่งเสริมการขยายธุรกิจและเชื่อมโยงเครือข่าย

4

5

ติดตามและประเมินผล

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

ระบบติดตามงาน ผตร. 20


5986842

โครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนโครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน

เจ้าภาพ (กลุ่มงานที่รับผิดชอบ),(สนง.สกจ.)

ตัวชี้วัด

1. สมาชิกได้รับการฝึกอบรมและนำแนวทางเพิ่มศักยภาพไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ ร้อยละ 80

2. นิคมฯ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการในพื้นที่ ร้อยละ 70

ข้อมูล ณ …………….

lสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี

ไม่มี

โครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน

1

แต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด

2

กำหนดแผนปฏิบัติงาน

กิจกรรมที่ 1

กิจกรรมที่ 2

งบประมาณ

จัดฝึกอบรม และขับเคลื่อน แผนปฏิบัติงาน

3

4

ติดตามประเมินผล

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

ระบบติดตามงาน ผตร. 8


5986842

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

เจ้าภาพ (กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์), (สนง.สกจ.สพ.)

ตัวชี้วัด

1.ร้อยละของประชาชน/เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 (40 ราย)

ข้อมูล ณ 31 มี.ค.2556

คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและจัดทำแผนที่พื้นที่โครงการ

1

2

จัดทำแผนถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย

3

จัดฝึกอบรมและประเมินผล

4

ติดตามประเมินผล

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

ระบบติดตามงาน ผตร. 22


5986842

โครงการตามนโยบายโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรกรมส่งเสริมสหกรณ์

1. ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) (กผง.)

2. แผนงานการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โรงเรียน กพด.) (กผง.)

3. โครงการติดตามการชำระบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (สนม.)

4. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ประจำปี 2556 (สทส.)

5. โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์ (ศูนย์กระจายสินค้า) (สพส.)

ระบบติดตามงาน ผตร. 10


5986842

ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)

เจ้าภาพ สกจ, กลุ่มจัดตั้งฯ, กลุ่มพัฒนาธุรกิจม, กลุ่มบริหารจัดการฯ,กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-4, ฝ่ายบริหารฯ,(สนง.สกจ.สพ.)

เจ้าภาพ กสส. , สนง.สกจ.สุพรรณบุรี

ตัวชี้วัด

1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 58

2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 66

ข้อมูล ณ 31 มี.ค.2556

วิเคราะห์ประเด็นการส่งเสริม

1

การปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนา

2

รายงานการติดตามผล

3

การประเมินผลและการพัฒนา

4

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ระบบติดตามงาน ผตร. 24

ยังไม่ดำเนินการ


5986842

ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)

(ต่อ)

เจ้าภาพ สกจ, กลุ่มจัดตั้งฯ, กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-4, ทีมเทนเนอร์,(สนง.สกจ.สพ.)

ตัวชี้วัด (ต่อ)

3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม ร้อยละ 100

4. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมกับสหกรณ์และกลุ่ม ร้อยละ 60

ข้อมูล ณ 31 มี.ค.2556

1

วิเคราะห์ประเด็นการส่งเสริม

2

การปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนา

รายงานการติดตามผล

3

การประเมินผลและการพัฒนา

4

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

ระบบติดตามงาน ผตร. 12


5986842

แผนงานการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (กพด.)

เจ้าภาพ (กลุ่มงานที่รับผิดชอบ),(สนง.สกจ.)

ตัวชี้วัด

1. โรงเรียนในโครงการฯ มีผลการประเมิน ระดับ 2.19 ขึ้นไป ร้อยละ 60

ข้อมูล ณ …………….

1

lสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี

ไม่มี

แผนงานการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ

แต่งตั้งและจัดประชุมคณะกรรมการ

2

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

3

ติดตามประเมินผลการประกวด

กิจกรรมที่ 1

กิจกรรมที่ 2

งบประมาณ

4

รายงานผลการตัดสินและมอบรางวัล

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

ระบบติดตามงาน ผตร. 13


5986842

การชำระบัญชีของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร(ปีก่อนๆ)

เจ้าภาพ (กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์),(สนง.สกจ.สพ.)

ตัวชี้วัด

1. ผู้ชำระบัญชีจัดทำรายการชำระบัญชีตามมาตรา 87 ส่งให้ผู้สอบบัญชี

ข้อมูล ณ 31 มี.ค.2556

1

รายงานความเคลื่อนไหวทุก 6 เดือน

สรุปปัญหาการชำระบัญชีที่ไม่เสร็จ และจัดทำหมวดหมู่ตามขั้นตอน และสภาพปัญหา

2

จัดประชุมเพื่อวางแผนในการชำระบัญชี

3

ผู้ชำระบัญชีดำเนินการชำระบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และคำสั่ง ระเบียบนายทะเบียนที่เกี่ยวข้อง

4

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

ระบบติดตามงาน ผตร. 14


5986842

การชำระบัญชีของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร (ปี 2556)

เจ้าภาพ (กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์),(สนง.สกจ.สพ.)

ตัวชี้วัด

1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรถอนชื่อออกจากทะเบียนจำนวน 28 แห่ง

ข้อมูล ณ 31 มี.ค.2556

1

จัดอบรมวิธีปฏิบัติการชำระบัญชี

2

รับมอบเอกสาร/ทรัพย์สิน

3

ส่งงบการเงินตามมาตรา 80 ให้ผู้สอบบัญชีรับรอง

4

รับงบการเงินที่รับรองแล้วจากผู้สอบบัญชี

จัดทำรายงานตามมาตรา 87 ส่งให้ผู้สอบบัญชีรับรอง

5

รับรายงานจากผู้สอบบัญชีและถอนชื่อออกจากทะเบียน

6

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

ระบบติดตามงาน ผตร. 15


5986842

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาสหกรณ์ ปี 2556(ยังไม่มีแผนงาน)

เจ้าภาพ ฝบท. , สนง.สกจ.สุพรรณบุรี

ตัวชี้วัด

1.สรุปผลการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายของแต่ละเขต/พื้นที่

ข้อมูล ณ ..............

1

จัดประชุมเครือข่าย

2

สรุปผลการเชื่อมโยงเครือข่าย

3

ขับเคลื่อนตามกิจกรรม และติดตามผล

4

ติดตามประเมินผลระดับเขต

กิจกรรมที่ 1

งบประมาณ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

ระบบติดตามงาน ผตร. 16


5986842

โครงการตามแผนปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน

1. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สู่มาตรฐานสินค้า (สพส.)

2. โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองพันธุ์ดี(สพส.)

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สู่มาตรฐาน – บูรณาการกรม (สสส.)

4. แผนงานด้านเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ปี 2556 (สบท.)

ระบบติดตามงาน ผตร. 17


5986842

โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้าโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า

เจ้าภาพ (กพส.),(สนง.สกจ.)

ตัวชี้วัด

1. บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายในปี 56 ได้รับการพัฒนา.......-...... ผลิตภัณฑ์

2. โรงเรือนของกลุ่มเป้าหมายในปี 56 ได้รับการพัฒนาปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย....-...แห่ง

3. จำนวนผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน สมส. ไม่น้อยกว่า....2....ผลิตภัณฑ์

ข้อมูล ณ 31 มี.ค.2556

1

คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย

2

ออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์

3

ปรับปรุงโรงเรือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ขอรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์

4

ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

5

ผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. / GMP

6

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน

7

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

ระบบติดตามงาน ผตร. 18


5986842

โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า (ต่อ)

เจ้าภาพ กพส. , สนง.สกจ.สุพรรณบุรี

ตัวชี้วัด (ต่อ)

4. ยอดจำหน่ายของสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมฯ ปี 55 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

5. โรงเรือนที่ได้รับการพัฒนาฯ ปี 55ได้รับมาตรฐาน อย หรือ GMP ......-.....แห่ง

ข้อมูล ณ 31 มี.ค.2556

คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย

1

ออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์

2

ปรับปรุงโรงเรือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน

3

ขอรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์

4

ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

5

ผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. / GMP

6

7

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

ระบบติดตามงาน ผตร. 19


5986842

โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์(ศูนย์กระจายสินค้า)โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์(ศูนย์กระจายสินค้า)

เจ้าภาพ กพส. , สนง.สกจ.สุพรรณบุรี

ตัวชี้วัด

1.สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายสินค้าสหกรณ์และการส่งเสริมBrand สินค้าสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น

ข้อมูล ณ 31 มี.ค.2556

1

คัดเลือก และจัดเก็บข้อมูลสหกรณ์

ประชุมโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์

2

3

ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายในจังหวัด

ประชุมขยายธุรกิจในและระหว่างจังหวัด

4

5

ติดตามประเมินผล

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ดำเนินการ

ระบบติดตามงาน ผตร. 31


5986842

โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจาย เมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร

เจ้าภาพ กพส. , สนง.สกจ.สุพรรณบุรี

ตัวชี้วัด

1.สถาบันเกษตรกรสามารถรวบรวมผลผลิตเมล็ด พันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองที่ผ่านมาตรฐานรับซื้อคืนจากสมาชิก เมื่อเทียบจากปีก่อน 15 %

ข้อมูล ณ 31 มี.ค.2556

1

ประชุมชี้แจงสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ

แนะนำสหกรณ์ในการดำเนินการตามโครงการ

2

3

สนับสนุนเงินทุนให้กับสหกรณ์

4

ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

5

ติดตามประเมินผล

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ระบบติดตามงาน ผตร. 32

ยังไม่ดำเนินการ


5986842

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน-โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน-บูรณาการกรม

เจ้าภาพ (กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์),(สนง.สกจ.สพ.)

ตัวชี้วัด

1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 76

2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 85

ข้อมูล ณ 31 มี.ค.2556

กำหนดแผนพัฒนา 5 ปี ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

1

วิเคราะห์ ศักยภาพสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

2

3

ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างองค์ความรู้

ประชุมร่วมกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อกำหนดแผนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

4

5

ติดตามและประเมินผล

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ระบบติดตามงาน ผตร. 33

ยังไม่ดำเนินการ


5986842

แผนงานด้านเงินกองทุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน-พัฒนาสหกรณ์ ปี 2556

เจ้าภาพ กบส., สนง.สกจ.สุพรรณบุรี

ตัวชี้วัด

1.ร้อยละ 100 ของการตรวจสอบสหกรณ์ใช้เงินตามวัตถุประสงค์

2. ร้อยละ 98 ของหนี้ที่ครบกำหนดชำระได้รับชำระหนี้

3. รายงานประเมินผล ครั้งที่ 1,2 ภายในเวลาที่กำหนดได้ทุกสัญญา

4. ร้อยละ 60 ของหนี้ค้างชำระยกมาต้นปีได้รับการแก้ไข

ข้อมูล ณ 31 มี.ค.2556

1

ตรวจสอบสหกรณ์ใช้เงินกู้ตามวัตถุประสงค์

2

ติดตามเร่งรัดหนี้ถึงกำหนดชำระ

3

รายงานประเมินผลการใช้เงินกู้

4

ติดตามเร่งรัดหนี้ค้างชำระได้รับการแก้ไข

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ระบบติดตามงาน ผตร. 34

ยังไม่ดำเนินการ


9 2556

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณผลการเบิกจ่ายงบประมาณณ วันที่ 9 เมษายน 2556

งบเงินอุดหนุน - เงินช่วยเหลือด้านหนี้สินอุทกภัยปี 53คืน กรมฯ 494,462.53 .- อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 17,875.-

- เงินสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ดี 772,600 .-

- เงินสนับสนุนโครงการ Q Shop 20,000 .-


ad