slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Prezentacja przedstawiona na VI Konferencji OSKKO, oskko.pl /konferencjaoskko2009/

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Prezentacja przedstawiona na VI Konferencji OSKKO, oskko.pl /konferencjaoskko2009/ - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Zmiany proponowane przez Ministra Edukacji Narodowej w ustawie o systemie oświaty i ustawie Karta Nauczyciela Miętne, marzec 2009 r. Prezentacja przedstawiona na VI Konferencji OSKKO, www.oskko.edu.pl /konferencjaoskko2009/. Wyrównywanie szans edukacyjnych:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prezentacja przedstawiona na VI Konferencji OSKKO, oskko.pl /konferencjaoskko2009/' - irving


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Zmiany proponowane przez Ministra Edukacji Narodowej w ustawie o systemie oświaty i ustawie Karta Nauczyciela Miętne, marzec 2009 r.

Prezentacja przedstawiona na VI Konferencji OSKKO, www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2009/

filozofia zmiany

Wyrównywanie szans edukacyjnych:

 • upowszechnienie wychowania przedszkolnego,
 • obniżenie wieku obowiązku szkolnego.
 • Podniesienie jakości edukacji:
 • nowa podstawa programowa,
 • zmiany w nadzorze pedagogicznym,
 • zmiany czasu pracy nauczycieli,
 • zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli.
FILOZOFIA ZMIANY

Prezentacja przedstawiona na VI Konferencji OSKKO, www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2009/

upowszechnienie opieki przedszkolnej i obni enie wieku rozpocz cia realizacji obowi zku szkolnego

Upowszechnienie opieki przedszkolnej i obniżenie wieku rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego

Prezentacja przedstawiona na VI Konferencji OSKKO, www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2009/

upowszechnienie wychowania przedszkolnego

Od 1 września 2009 r. prawo dziecka pięcioletniego do edukacji przedszkolnej.

 • Od 1 września 2011 r. obowiązek edukacji przedszkolnej dla dziecka pięcioletniego

Prawo (a następnie obowiązek) będzie mogło być realizowane poprzez uczestnictwo w zajęciach przedszkolnych: - w oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy szkole podstawowej - w przedszkolu

- w innej formie wychowania przedszkolnego (zespole lub punkcie przedszkolnym).

UPOWSZECHNIENIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
upowszechnienie wychowania przedszkolnego1

Zadania jednostek samorządu terytorialnego:

 • zapewnienie dzieciom pięcioletnim miejsc w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach lub w innych formach wychowania przedszkolnego od 1.09.2009 r.,
 • zapewnienie dzieciom sześcioletnim miejsc w klasie I,
 • wsparcie dyrektorów w tworzeniu warunków do przyjęcia dzieci pięcioletnich i sześcioletnich.
UPOWSZECHNIENIEWYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Prezentacja przedstawiona na VI Konferencji OSKKO, www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2009/

obni enie wieku rozpoczynania obowi zku szkolnego

Od 1 września 2009 r. wprowadzono prawo dziecka sześcioletniego do edukacji w I klasie szkoły podstawowej.

Od 1 września 2012 r. obowiązek edukacji dziecka sześcioletniego w I klasie szkoły podstawowej.

OBNIŻENIE WIEKU ROZPOCZYNANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
obni enie wieku rozpoczynania obowi zku szkolnego1

Warunki przyjęcia dziecka sześcioletniego do szkoły w trzyletnim okresie przejściowym:

 • wniosek rodziców,
 • decyzja dyrektora w sprawie przyjęcia dziecka do szkoły, po wzięciu pod uwagę:a) warunków organizacyjnych szkoły,

b) objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym

poprzedzającym rozpoczęcie nauki,

 • możliwość przyjęcia do szkoły dziecka sześcioletniego, nieobjętego wcześniej żadną formą wychowania przedszkolnego, po uzyskaniu opinii ppp.

UWAGA: dziecko ma obowiązek realizacji rocznego przygotowania

przedszkolnego w przypadku nierozpoczęcia nauki w klasie pierwszej.

OBNIŻENIE WIEKU ROZPOCZYNANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
slide8

LUB

LUB

LUB

LUB

LUB

LUB

LUB

LUB

LUB

obni enie wieku rozpoczynania obowi zku szkolnego2

Nauka sześciolatka w szkole – w jaki sposób?

Od 1 września 2009 roku w pierwszych klasach znajdą się dzieci z dwóch roczników (dzieci sześcio i siedmioletnie będą się uczyły razem)

Wymaga to:

 • znajomości przez nauczycieli klas pierwszych podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • zadbania o adaptację dzieci do warunków szkolnych (poczucie bezpieczeństwa),
 • właściwego zorganizowania sal lekcyjnych,
 • wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć.
OBNIŻENIE WIEKU ROZPOCZYNANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

Prezentacja przedstawiona na VI Konferencji OSKKO, www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2009/

obni enie wieku rozpoczynania obowi zku szkolnego3

Wymaga to:

 • powierzenia edukacji jednemu nauczycielowi (możliwość prowadzenia zajęć z zakresu edukacji muzycznej, plastycznej, wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, języka obcego przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje).
 • zadbania o zaspokojenie potrzeb dzieci przez organizowanie:– zajęć opiekuńczych (możliwość wykorzystania sali zajęć po zakończonych lekcjach),– zajęć zwiększających szanse edukacyjne
OBNIŻENIE WIEKU ROZPOCZYNANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
obni enie wieku rozpoczynania obowi zku szkolnego4

Proces obniżania wieku szkolnego wymaga zmiany metod pracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, ale również nauczycieli klas starszych.

Przewiduje się szkolenia dla nauczycieli – w ramach środków na doskonalenie z budżetu MEN.

Powinien to również być priorytet doskonalenia na poziomie kuratorów oświaty.

OBNIŻENIE WIEKU ROZPOCZYNANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

Prezentacja przedstawiona na VI Konferencji OSKKO, www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2009/

obni enie wieku rozpoczynania obowi zku szkolnego5

Diagnoza przedszkolna

Od 1 września 2009 r. zadaniem nauczyciela jest przeprowadzenie obserwacji i analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) w roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej.

Wyniki obserwacji prowadzonej przez nauczyciela mogą pomóc:

 • rodzicom w poznaniu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole i wspieraniu jego rozwoju,
 • nauczycielowi w opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka,
 • pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, w razie konieczności dokonania pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dziecka.
OBNIŻENIE WIEKU ROZPOCZYNANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
czas pracy nauczyciela

Zmiana w karcie nauczyciela

Od 1 września 2009 r. nauczyciel będzie miał obowiązek przeprowadzenia 1 godziny tygodniowo zajęć do dyspozycji dyrektora szkoły, które rejestrowane i rozliczane będą w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych (art. 42 ust. 2 pkt 2 w związku z ust. 7a).

Od 1 września 2010 r. 2 godziny w szkołach podstawowych i gimnazjach

CZAS PRACY NAUCZYCIELA
nowa podstawa programowa

Od 1 września 2009 r. nowa podstawa programowa będzie realizowana w:

 • przedszkolu i innych formach wychowania przedszkolnego,
 • klasie I szkoły podstawowej,
 • klasie I gimnazjum.
NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

Prezentacja przedstawiona na VI Konferencji OSKKO, www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2009/

nowa podstawa programowa1

Reforma programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego ukierunkowana jest na precyzyjny opis efektów kształcenia na każdym etapie edukacyjnym oraz zwiększenie autonomii szkół w kreowaniu efektywnego procesu kształcenia.To ukierunkowanie realizowane jest między innymi poprzez:

 • połączenie podstaw programowych i standardów egzaminacyjnych w jeden dokument – podstawę programową sformułowano w języku wymagań, dzięki któremu nauczyciele będą wiedzieć, czego mają nauczyć, a rodzice – co musi umieć dziecko, aby dobrze zdać egzamin. (art. 1 pkt 19 lit. a-c);
 • przywrócenie nauczycielom prawa do swobodnego wyboru (stosownie do potrzeb i możliwości) programów, podręczników i środków dydaktycznych;
NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA
nowa podstawa programowa2

zastąpienie programów nauczania dopuszczanych do użytku szkolnego przez ministra programami wybranymi przez nauczycieli i zatwierdzonymi przez dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły będzie miał obowiązek zasięgnięcia opinii rady pedagogicznej oraz będzie odpowiadał za uwzględnienie w szkolnym zestawie podręczników całości podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego;

 • odstąpienie od zalecania przez ministra do użytku szkolnego środków dydaktycznych.
NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA
nowa podstawa programowa3

Wsparcie dla nauczycieli

W lepszym zrozumieniu zapisów nowej podstawy programowej

pomoże nauczycielom publikacja MEN, zawierająca komentarze

i wskazówki do osiągania celów, wspomagania rozwoju, wychowania

i kształcenia dziecka w wyodrębnionych obszarach.

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA
nowa podstawa programowa4

Wsparcie dla nauczycieli

Projekty realizowane przez CODN (zlecenie MEN):

 • „Zmiana programowa – szkolenia informacyjne”
 • „Zmiana programowa – szkolenia metodyczne”

Informacje o szkoleniach: www.codn.edu.pl

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA
inne zmiany proponowane w ustawie o systemie o wiaty

Inne zmiany proponowane w Ustawie o Systemie Oświaty

Prezentacja przedstawiona na VI Konferencji OSKKO, www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2009/

odbiurokratyzowanie nadzoru pedagogicznego

Odbiurokratyzowanie nadzoru pedagogicznego i jasne rozdzielenie zadań pomiędzy organy prowadzące szkoły oraz organy sprawujące nadzór pedagogiczny. Jest to działanie będące elementem racjonalnej decentralizacji kompetencji państwa w obszarze oświaty i wychowania, przejawiające się wrezygnacja z opiniowania przez kuratora:

  • arkusza organizacyjnego szkoły, który w dalszym ciągu będzie przygotowywany przez dyrektora szkoły i zatwierdzany przez organ prowadzący;
  • planów pracy placówek doskonalenia nauczycieli;
  • ustalanych przez dyrektora szkoły profili kształcenia ogólnozawodowego oraz zawodów, w których szkoła kształci;
ODBIUROKRATYZOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO
odbiurokratyzowanie nadzoru pedagogicznego1

łączenia szkół i placówek w zespół oraz rozwiązywania zespołów;

 • ustalania przez jednostki samorządu terytorialnego sieci szkół, likwidacji szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, likwidacji profili kształcenia ogólnozawodowego lub zawodu, w jakim szkoła kształci oraz przeniesienia kształcenia w określonym zawodzie do innej szkoły lub placówki (art. 2 pkt 1);
 • rezygnacji z corocznego ustalania regulaminu wynagradzania;
 • dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny;
ODBIUROKRATYZOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO
odbiurokratyzowanie nadzoru pedagogicznego2

Powrót do obwiązujących do 2002 roku zasad przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.

Zostanie zmniejszona liczba członków komisji:

 • 3 przedstawicieli organu prowadzącego,
 • 2 przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • 1 przedstawiciel rady pedagogicznej,
 • 1przedtawiciel rodziców,
 • po jednym przedstawicielu związków zawodowych.

Przynajmniej połowę członków komisji będą stanowić przedstawiciele organów odpowiadających za pracę szkoły: organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

ODBIUROKRATYZOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Prezentacja przedstawiona na VI Konferencji OSKKO, www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2009/

dopuszczanie do u ytku program w nauczania

Dyrektor dopuszcza do użytku szkolnego w danej szkole wybrane

przez nauczycieli programy.

Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie

programów nauczania całości podstawy programowej dla danego etapu

edukacyjnego i podanie do wiadomości publicznej w terminie do 15

czerwca danego roku wykazu wybranych podręczników.

Dopuszczanie do użytku programów nauczania
dopuszczanie do u ytku program w nauczania1

Delegacja w Ustawie:

Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia określi

szczegółowe warunków i tryb dopuszczania programów do użytku w

szkole.

Dopuszczanie do użytku programów nauczania

Prezentacja przedstawiona na VI Konferencji OSKKO, www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2009/

obowi zki samorzad w

Wprowadzenie mechanizmów kontroli nad wywiązywaniem się samorządów terytorialnych z obowiązku utrzymywania co najmniej średnich wynagrodzeń dla nauczycieli (określonych w Karcie Nauczyciela) poprzez zobowiązanie samorządów do:

 • dokonania analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
 • uzupełnienia funduszu wynagrodzeń nauczycieli na dany rok w przypadku nieosiągnięcia wymaganej wysokości średnich wynagrodzeń dla poszczególnych stopni awansu zawodowego (patrz dodany art. 30a ust. 3)
 • zobowiązanie RIO do kontrolowania średnich na poziomie jst
OBOWIĄZKI SAMORZADÓW
obowi zki samorzad w1

Zobowiązanie organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego (odpowiednio: wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków) do przedstawiania w terminie do dnia 31 października każdego roku radzie gminy, powiatu oraz sejmikowi województwa informacji o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego

OBOWIĄZKI SAMORZADÓW

Prezentacja przedstawiona na VI Konferencji OSKKO, www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2009/

obowi zki samorzad w2

Przekazywanie szkół osobom fizycznym lub osobom prawnym

niebędącym jednostkami samorządu terytorialnego

Pozwolenie JST na przekazanie szkoły lub placówki do prowadzenia

innemu podmiotowi z ominięciem procesu likwidacyjnego.

Samorząd będzie mógł przekazać szkołę, jeżeli:

 • uczy się w niej nie więcej niż 70 uczniów;
 • uzyska zgodę (pozytywną opinię) kuratora oświaty.
OBOWIĄZKI SAMORZADÓW
inne proponowane zmiany w ustawie o sytemie o wiaty

Inne proponowane zmiany w UoSO:

 • zatrudnienie osób do kształcenia zawodowego,
 • wprowadzenie definicji niepełnosprawności sprzężonych,
 • odstąpienie od zalecania do użytku szkolnego środków dydaktycznych,
 • nauczanie domowe,
 • cudzoziemcy w polskim systemie oświaty,
 • otwarcie polskiego systemu edukacji na świat poprzez stworzenie możliwości tworzenia oddziałów międzynarodowych,
 • przejrzystość systemu dotowania przez jednostki samorządu terytorialnego szkół publicznych i niepublicznych,
 • dostęp do internetu w szkołach.
INNE PROPONOWANE ZMIANY W USTAWIE O SYTEMIE OŚWIATY

Prezentacja przedstawiona na VI Konferencji OSKKO, www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2009/

ad