slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
O ś rodek Pomocy Społecznej w Obrazowie opsobrazow.pl

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

O ś rodek Pomocy Społecznej w Obrazowie opsobrazow.pl - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

„ NOWE UMIEJĘTNOŚCI TO KAPITAŁ PRZYSZŁOŚCI – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Obrazów ”. O ś rodek Pomocy Społecznej w Obrazowie www.opsobrazow.pl. Projekt współfinansowany ze środków

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'O ś rodek Pomocy Społecznej w Obrazowie opsobrazow.pl' - irma-brennan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

„ NOWE UMIEJĘTNOŚCI TO KAPITAŁ PRZYSZŁOŚCI – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Obrazów”

Ośrodek Pomocy Społecznejw Obrazowie www.opsobrazow.pl

Projekt współfinansowany ze środków

UniiEuropejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide2

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie www.opsobrazow.pl

Projekt polega na aktywizacji osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

przez ośrodki pomocy społecznej

 • Projekt współfinansowany ze środków
 • Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
o rodek pomocy spo ecznej w obrazowie www opsobrazow pl
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie www.opsobrazow.pl

okres realizacji projektu :

01.03.2010r.–31.12.2010r.

budżet projektu : 121 339,00 zł.

 • środki Europejskiego Funduszu Społecznego: 108 598,42zł.
 • środki jednostki samorządu terytorialnego: 12 740,58zł.

Projekt współfinansowany ze środków

UniiEuropejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

o rodek pomocy spo ecznej w obrazowie www opsobrazow pl1
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie www.opsobrazow.pl

Zadanie 1 : Aktywna integracja

Zadanie 2 : Praca socjalna

Zadanie 3 : Zasiłki i pomoc w

naturze

Zadanie 4 : Zarządzanie projektem

Zadanie 5 : Promocja projektu

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

Projekt współfinansowany ze środków

UniiEuropejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

o rodek pomocy spo ecznej w obrazowie www opsobrazow pl2
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie www.opsobrazow.pl

AKTYWNA INTEGRACJA

Realizowana będzie poprzez zawarcie i prowadzenie 9 kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu

5 kobiet i 4 mężczyzn.

Projekt współfinansowany ze środków

UniiEuropejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

o rodek pomocy spo ecznej w obrazowie www opsobrazow pl3
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie www.opsobrazow.pl

Kontrakt socjalny - jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, mającą na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej , umożliwienia aktywizacji społeczno zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Projekt współfinansowany ze środków

UniiEuropejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

o rodek pomocy spo ecznej w obrazowie www opsobrazow pl4
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie www.opsobrazow.pl

Podstawą prawną realizacji kontraktu socjalnego jest art. 108 ustawy z dnia 12 marca 2004r. O pomocy społecznej.

Kontrakt socjalny - przewiduje wzajemne zobowiązania stron poprzedzone wnikliwą diagnoząśrodowiska.

Projekt współfinansowany ze środków

UniiEuropejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

o rodek pomocy spo ecznej w obrazowie www opsobrazow pl5
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie www.opsobrazow.pl

W ramach kontraktów socjalnych zostaną wykorzystane narzędzia aktywnej integracji z grupy instrumentów aktywizacji zawodowej i edukacyjnej zgodnie z predyspozycjami Beneficjentów projektu.

Projekt współfinansowany ze środków

UniiEuropejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

o rodek pomocy spo ecznej w obrazowie www opsobrazow pl6
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie www.opsobrazow.pl

Beneficjenci projektu zgodnie z ich predyspozycjami i potrzebami rynku pracy wyposażeni zostaną w wiedzę i umiejętności społeczne, umiejętność sprawnego, elastycznego poruszania się po rynku pracy i wytworzenie w ich świadomości konieczności stałego inwestowania w wiedzę i w podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Projekt współfinansowany ze środków

UniiEuropejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

o rodek pomocy spo ecznej w obrazowie www opsobrazow pl7
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie www.opsobrazow.pl

Każda z 9-ciu osób odbędzie dwa szkolenia zawodowe ok. 240 godzin mających na celu uzupełnienie bądź zdobycie kwalifikacji potwierdzonych stosownymi dyplomami.

do wyboru spośród :

Projekt współfinansowany ze środków

UniiEuropejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

o rodek pomocy spo ecznej w obrazowie www opsobrazow pl8
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie www.opsobrazow.pl

sprzedawca z obsługą kas

fiskalnych i komputera,

kucharz małej gastronomii z el.

cateringu i org. przyjęćokolicz.

fryzjer - wizażysta,

bukieciarz - florysta,

kelner

operator wózków widłowych

spawacz,

opiekun – asystent osoby

niepełnosprawnej

Projekt współfinansowany ze środków

UniiEuropejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

o rodek pomocy spo ecznej w obrazowie www opsobrazow pl9
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie www.opsobrazow.pl

Szkolenia zawodowe poprzedzone będą :

 • indywidualnymi konsultacjami z doradcą zawodowym
 • indywidualnym poradnictwem psychologicznym

Uczestnicy poradnictwo powyższe odbędą też w trakcie szkoleń zawodowych

Projekt współfinansowany ze środków

UniiEuropejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

o rodek pomocy spo ecznej w obrazowie www opsobrazow pl10
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie www.opsobrazow.pl
 • Uczestnicy odbędą również warsztaty i treningi :
 • z zakresu aktywizacji zawodowej,
 • trening motywacyjny pozytywnego myślenia
 • rozwoju osobistego i komunikacji społecznej.

Projekt współfinansowany ze środków

UniiEuropejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

o rodek pomocy spo ecznej w obrazowie www opsobrazow pl11
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie www.opsobrazow.pl

PRACA SOCJALNA - prowadzona będzie na rzecz poprawy funkcjono- wania beneficjentów i ich rodzin w środowisku, rozumiana jako działalnośćzawodowa pracowników socjalnych. Działalnośćta ma na celu pomoc we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Projekt współfinansowany ze środków

UniiEuropejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

o rodek pomocy spo ecznej w obrazowie www opsobrazow pl12
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie www.opsobrazow.pl

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Beneficjenci zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną objęci wsparciem dochodowym ze strony OPS w postaci wypłat świadczeń pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w formie zasiłków celowych i okresowych.

Projekt współfinansowany ze środków

UniiEuropejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

o rodek pomocy spo ecznej w obrazowie www opsobrazow pl13
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie www.opsobrazow.pl

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

prowadzone będzie przez zespół w skład którego wchodzą:

koordynator projektu

księgowy projektu

pracownicy socjalni

Główny zakres realizacji projektu należy do pracowników socjalnych.

Projekt współfinansowany ze środków

UniiEuropejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

o rodek pomocy spo ecznej w obrazowie www opsobrazow pl14
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie www.opsobrazow.pl

PROMOCJA PROJEKTU

odbywać się będzie poprzez:

zamieszczenie na dokumentach związanych z realizacją projektu informacji o współfinansow. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz obowiązujących logotypów

Projekt współfinansowany ze środków

UniiEuropejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

o rodek pomocy spo ecznej w obrazowie www opsobrazow pl15
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie www.opsobrazow.pl

oznakowanie budynku i

pomieszcz. oraz wyposażenia

i sprzętu zakupionego w

ramach projektu

poinformowanie uczestników

o współfinansowaniu projektu

ze środków Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków

UniiEuropejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

o rodek pomocy spo ecznej w obrazowie www opsobrazow pl16
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie www.opsobrazow.pl

zakup materiałów promocyjnych - m.in. plakatów , ulotek , długopisów z logo ,

zakup roll-up do wizualizacji projektu

utrzymanie i administr. Stroną internetową projektu

Projekt współfinansowany ze środków

UniiEuropejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie www.opsobrazow.pl

Realizacja projektu systemowego – to wielkie wyzwanie dla całego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie.

Jest to nowe zadanie , nowe problemy merytoryczne i formalno-prawne co niesie często trudne sytuacje i sprawia wiele problemów.

Realizacja projektu wymaga wielkiego zaangażowania , nakładu pracy i odpowiedzialności , zdyscyplinowania zarówno pracowników Ośrodka jak i osób uczestniczących w projekcie dla których i z którymi projekt jest realizowany.

 • Projekt współfinansowany ze środków
 • Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
o rodek pomocy spo ecznej w obrazowie www opsobrazow pl17
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie www.opsobrazow.pl

Informacje szczegółowe:

Biuro projektu:

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Obrazowie

27 – 641 Obrazów 84

Tel/fax; ( 0 15 ) 8365150

e-mail:opsobrazow@poczta.onet.pl

więcej informacji o projekcie:

www.opsobrazow.pl

Projekt współfinansowany ze środków

UniiEuropejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

o rodek pomocy spo ecznej w obrazowie www opsobrazow pl18
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie www.opsobrazow.pl

Dziękuję za

Uwagę !

Projekt współfinansowany ze środków

UniiEuropejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego