slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Информация PowerPoint Presentation
Download Presentation
Информация

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Информация - PowerPoint PPT Presentation


 • 219 Views
 • Uploaded on

Информация. 1. Същност на информацията.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Информация


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
1. Същност на информацията

За да се ориентира в околния свят и за да може да определя разумно действията си, човек непрекъснато се нуждае от информация – прогнозата за времето, програмата за телевизията, цените на стоките, работното време на отделни магазини, резултатите от спортни състезания, седмичната програма, печелившите числа от тотото и т.н.

slide4
Човек и информация

Хората постоянно обменят помежду си информация. Информацията създава възможност за обществени връзки, за използване на натрупания исторически опит и анализ, за организиране на взаимодействие и управление на процесите. Информацията е в основата на производствените и обслужващите дейности.

slide5
Определение

Термина  "информация"  произлиза от латинската дума "informatio",  която означава  сведение,  разяснение,

 изложение.

Най-общо може да се каже, че информацията – това са познания, сведения от окръжаващия ни свят, които се използват при взаимодействието с него. Информацията е отражение на определени свойства на обектите и процесите в действителността.

slide6
ЗА ПОНЯТИЕТО “ИНФОРМАЦИЯ”
 • Информация се наричат сведенията, представите, знанията за обектите, явленията и процесите от околния свят – реален или въображаем, които хората формират вътре в себе си, или пък получават наготово от другите.
 • Хората събират иизползват информацията за да могат да вземат целесъобразни решения при взаимодействието си със заобикалящата ги действителност.
slide7
С термина “информация” са свързани термините :
 • В тясна връзка с понятието информация е и понятието съобщение. То се разглежда като представена по определен начин информация. Дадена информация може да се изрази с различни съобщения и обратно – от едно и също съобщение възприемащите субекти извличат различна информация в зависимост от своите знания, опит емоционална състояние и т.н.
 • Всяко представяне на информация за обект (или процес) върху физически носител се нарича съобщение.
 • Съобщението е форма за съхраняване, пренасяне и преобразуване на информация за съответен обект (процес).
slide8

С термина “информация” са свързани термините :

 • Данни – това са сведения, представени в определена знакова система и на определен носител за осигуряване възможността за тяхното съхранение, предаване, приемане и обработка. Данните са безотносителни към съдържанието на информацията.
 • Данните са смислово обособени порции информация, представени в някакъв конкретен, регламентиран формат.
slide9

С термина “информация” са свързани термините :

 • Знания – проверени в практиката и логически доказани резултати по познаване на действителността, отразени в съзнанието на човека във вид на представи, понятия, съждения и теории. Знанията позволяват да се вземат решения. За знанията са характерни структурираност, свързаност.
slide10

ИЗТОЧНИК

ПРЕДАВАТЕЛ

КАНАЛ ЗА

СВРЪЗКА

ПРИЕМНИК

АДРЕСАНТ

(ПОЛУЧАТЕЛ)

СЪОБЩЕНИЕ

СИГНАЛ

ПРИЕТ

СИГНАЛ

ПРИЕТО

СЪОБЩЕНИЕ

ИЗТОЧНИК

НА ШУМ

Понятието “Информация”
 • Пряко свързани с понятието информация са:
 • Източник – този, който съобщава информацията
 • Получател – този, който приема информацията
 • Носител – средството, чрез което се съхранява временно или постоянно информацията
slide11

Канал за връзка – средството, чрез което информацията се пренася между източника и приемника. Предаването на информацията по канала за връзка често е съпроводено от въздействието на шумове, предизвикващи изкривяване и загуба на информация

Основни характеристики на всяка информация са:  нейното съдържание – смисъл и ценност – пълнота, значимост.

slide12
Интересни факти

За периода от 1999 до 2002 год. количеството информация, произведено в света е нараснало с 30%. За това съобщава информационната агенция Washington ProFile. Човечеството ежегодно произвежда такова количество информация, че с нея може да се запълнят 500 000 библиотеки като тази на Конгреса на САЩ. Както е известно, Библиотеката на Конгреса САЩ – това е най-голямото книгохранилище в света, в нея се съхраняват 29 милиона единици книги и др. печатни материали, 12 милиона фотографии, 4,8 милиона карти, 2,7 милиона аудио и видеозаписи. 92% от световната информация се съдържа в електронен вид. В Интернет се «съхраняват» примерно 17 библиотеки като тази на Конгреса на САЩ

slide13
2. Видове информация

Сега с Вас ще се опитаме да направим класификация на видовете информация според различни признаци :

slide14
По начина на възприемане
 • ЧрезОчитехората възприемат зрителна (визуална) информация
 • Органите на слуха доставят информация във вид на звуци (звукова)
 • Органите на обонянието позволяват на човек да усеща мирис (обонятелна)
 • Органите на вкуса дават на човек информация за вкуса на яденето (вкусова)
 • Органите на осезанието позволяват на човек да получи информация, която се нарича (тактилна)
slide15
По съдържание
 • Научна (информация за тесен кръг хора, специализирана в определена научна област)
 • Естетическа (получава се при запознаване с произведения на изкуството)
 • Обществено-политическа
 • Научно-популярна
 • Културологическа

Позволяват на човек да

научава за събитията в света, науката, изкуството

slide16
По отношение на общественото значение
 • масова
 • специална
 • лична
slide17

Според собственика

Държавни информациони ресурси

Собственици:

– Република България;

– субекти на Република България.

Недържавни информационни ресурси

Собственици:

– физически лица;

– юридически лица.

slide18

– информация за гражданите

Достъп

Според достъпа

открит достъп;

ограничен достъп.

конфиденциална информация;

държавна тайна.

slide19
В какъв вид съществува информацията?

Човек възприема обектите и процесите в реалния свят и обществото чрез свойте сетива и разум и с помоща на рисунка, текст, говор или други средства може да представи възприетата информация, като създава нови информационни обекти. Често информационния обект е комбинация от информация, възприета от различни източници (евентуално по различно време) и преобразувана в зависимост от преследваната цел.

slide20
Категории информация
 • Отразена (лична) информация е тази, която хората събират чрез сетивата си и която съхраняват и обработват в съзнанието си, като използват собствените си умствени възможности. Отразената информация не е достъпна непосредствено за други лица.
 • Материализираната(общодостъпната) информация представя върху физически носители сведения за обекти събития, процеси и връзки между тях. Тя може да бъде използвана от всяко лице, както и от технически устройства – напр. компютри. Материализирана информация е предмет на информатиката.
slide21
Информацията може да съществува във вид :
 • текст, рисунка, чертеж, фотография ;
 • светлинни или звукови сигнали ;
 • радиовълни ;
 • електрически и нервни импулси ;
 • магнитни записи ;
 • жестове и мимики;
 • мирис и вкусови усещания;
 • хромозоми, посредством които се предават по наследство признаци и свойства на организмите и т.н.

С навлизането на компютрите в ежедневието на хората все по-често се използва комбинираното представяне на видео и аудио информация (картина, звук и текст), наричано мултимедия.

slide22

Интересни факти

Всеки жив организъм, в това число и човек, се явява носител на генетична информация, която се предава по наследство. Генетичната информация се съхранява във всички клетки на организма в молекулите ДНК, които се състоят от отделни участъци (гени). Всеки ген "отговаря" за определени особенности на външния вид, строежа и функционирането на организма.

Колкото е по–сложен организма, толкова по–голямо количество гени се съдържат в молекулата на ДНК. Работата по разшифровка генома на човека, който съдържа повече от 20 хиляди различни гени, се провежда с използването на компютърни технологии.

slide23

Съдържателна

Понятна

Информация за обект

Актуална

Пълна

Достоверна

3. Свойства(изисквания) на информацията
slide24
Информацията е достоверна, ако отразява истинското положение на нещата. Невярната информация може да доведе към неправилно разбиране или вземането на грешно (неправилно) решение.

Достоверната информация с течение на времето може да стане невярна, тъй като тя притежава свойството да остарява, или престава да отразява истинското положение на нещата.

 • Информацията е пълна, ако е достатъчна за разбиране и вземане на решение. Когато е непълна, а така също и с невярно съдържание трябва да се въздържаме от вземане на решение, което би довело до грешки.

Точността на информацията определя степента на нейната близост с реалното състояние на обекта, процеса, явлениено и т.н.

 • Ценността на информацията зависи от това, доколко тя е важна за решение на дадена задача, а също и от това, доколко в бъдеще тя ще има приложение в дейността на човек.
slide25
Само своевременно получената информация може да донесе очакваната полза. Еднакво са нежелателни както преждевременото подаване на информация (когато още не може да бъде усвоена), така и нейното закъснение.
 • Ако ценна и своевременна информация е изобразена по непонятен начин, тя може да стане безполезна.
 • Информацията става разбираема, ако е изразена на езика, на който говорят тези, за които е предназначена тази информация.
 • Информацията трябва да се поднася в достъпна (по ниво за възприемане) форма. Затова едни и същи въпроси се излагат по различен начин в училищните и научните издания.
slide26
4. Характеристики на информационното общество
 • Първобитно (лов и събиране на храна)
 • Аграрно (земеделие и скотовъдство)
 • Индустриално (промишлено производство)
 • Информационно (информационно производство)
slide27
Информационно общество

С развитието на обществото ролята на информацията бързо нараства. Светът навлиза в информационното общество, в което физическата работа се измества от умствената, информационните дейности стават основно занятие на мнозинството от хората, а информационните услуги и продукти стават все по-търсени и ценени. Информационното общество е немислимо без развита информационна инфраструктура (електронните медии, телефонната мрежа, Интеренет), която обхваща целия свят и преодолява границите между страните.

slide28
Информационно общество

Информационното общество се базира на информационните и високите технологии, а хората и техните знания стават най-ценния капитал на обществото. Основна задача на информационното общество е съхраняването на информацията за културното, историческото и културното наследство на човечеството. Неотменими правила на всеки член на информационното общество са :

 • правото на достъп до информация
 • неприкосновеността на личната информация.
slide29
Въпроси
 • Какви категории информация познавате ?
 • Каква е разликата между понятията информация и съобщение ?
 • Може ли информацията да съществува без материален носител ?
 • Кои свойства на информацията познавате ?