Hastane  Çalışanlarının
Download
1 / 1

- PowerPoint PPT Presentation


  • 278 Views
  • Uploaded on

Hastane Çalışanlarının Meslek Gruplarına Göre Memnuniyet Düzeylerinin ve Hasta - Çalışan Güvenliği Konusunda Bilgi Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi * YAMAK, Nevin Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ordu/Türkiye. AMAÇ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - irisa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ama

Hastane Çalışanlarının Meslek Gruplarına Göre Memnuniyet Düzeylerinin ve

Hasta - Çalışan Güvenliği Konusunda Bilgi Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

*YAMAK, Nevin

Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Ordu/Türkiye

AMAÇ

Bu araştırmanın amacı sağlık kurumumuzda çalışanların memnuniyet düzeylerini, hasta ve çalışan güvenliği konusunda bilgi tutum ve davranışlarını araştırmak ve uygulamada mevcut olan ancak görülemeyen aksaklıkların düzeltilmesi için önerilerde bulunmaktır.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

2013 yılı eylül ayında her meslek grubundan toplam 424 çalışana Sağlık Bakanlığı standart anket soru seti kullanılarak yüz yüze anket uygulaması ile çalışan memnuniyeti anketi yapılmıştır. İlk bölümde demografik bilgilere yönelik 4 adet, ikinci bölümde sağlık hizmeti veren kuruluşumuzda çalışanların memnuniyet düzeylerini ölçmeye yönelik 12 adet ve üçüncü bölümde hasta ve çalışan güvenliği konusu 4 adet olmak üzere toplamda 20 adet soru yöneltilmiştir. Sorulardan elde edilen veriler istatistik yöntemlerden tanımlayıcı istatistikler (DescriptiveStatistics) ile SPSS 17 programı ile analiz edilerek yorumlanmıştır.

BULGULAR

Anketimize % 52.86 oranında katılım olmuştur. Katılımcıların % 67.21’inin kadın %83.25’inin medeni durumu evli olan çalışanlardan oluşmaktadır.

Tablo 1. Meslek Gruplarına göre Memnuniyet Düzeyleri

En fazla katılım % 54.80 oranında idari hizmet grubunda çalışan memurlar grubundan, en az katılım ise % 50 ile diğer sağlık lisansiyeri olarak gruplanan Eczacı, biyolog, psikolog, çocuk gelişimi vb. grubundan olmuştur. Meslek gruplarına göre en yüksek memnuniyet % 78.95 ile şirket çalışanları(temizlik, mutfak, bilgi işlem, güvenlik vb. şirket çalışanları ) grubunda bulunmuştur.

Memnuniyet sıralamasında 2. sırada % 76.75 ile hekim grubu ve 3. Sırada,% 75.30 ile diğer sağlık çalışanları(laboratuvar teknisyeni, anestezi teknisyeni, radyoloji teknisyeni vb.) grubu olmuştur. En düşük memnuniyet oranı % 65.66 ile hemşire grubundaçıkmıştır. Toplam çalışan memnuniyeti de % 75 olarak tespit edilmiştir. Hasta ve çalışan güvenliğine yönelik sorulara çalışanların % 84 ’ü çalıştığı bölümle ilgili olmak üzere son 6 ay içinde hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili eğitim aldıklarını, % 83.5 ‘i son 6 ay içinde bir hizmet içi eğitime katıldıklarını ,% 27.6’sı hasta ve çalışan güvenliğini ihlal eden durumların raporlanması hakkında bilgi almadıklarını ifade etmişlerdir.

Anket sorularına verilen cevaplar analiz edildiğinde;

Katılımcılar % 78.1 oranında aldığı eğitimle ilgili bölümde çalıştığını, % 83.5’i son 6 ay içinde hizmet içi eğitime katıldıklarını , % 27.6 hasta ve çalışan güvenliğini ihlal eden durumların raporlanması hakkında bilgi almadıklarını , ifade etmişlerdir.

Ankete katılanların % 57.5’i Yönetim tarafından ödüllendirme mekanizmalarının işletilmediğini , % 30.6’sı çalışma ortamı ve çalışma koşulları ile ilgili yapılacak düzenlemelerde görüşlerinin alınmadığını, %36.6’sı da çalışma ortamı ve çalışma koşulları ile ilgili yapılacak düzenlemelerde görüşlerinin bazen alındığına, % 33.0’ü çalışma mekânının rahat çalışabilecek biçimde düzenlenmediğini beyan etmiştir.

Tablo2. Her bir değişken için bilgi tutum ve davranış düzeyi

Hasta ve çalışan güvenliğine yönelik sorulara çalışanların % 84 ’ü çalıştığı bölümle ilgili olmak üzere son 6 ay içinde hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili eğitim aldıklarını, % 83.5 ‘i son 6 ay içinde bir hizmet içi eğitime katıldıklarını,% 27.6’sı hasta ve çalışan güvenliğini ihlal eden durumların raporlanması hakkında bilgi almadıklarını ifade etmişlerdir.

Çalışanların % 25.9 ‘u Son 6 ay içinde fiziksel bir saldırıya uğradıklarını ifade etmişler fakat çalışan güvenliği birimine ve komitesine bu konuda bu kadar çok bildirim olmamıştır.Toplam beyaz kod bildirimi 2013 yılı ilk 8 ayında 9’dur.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Meslek gruplarına göre en yüksek memnuniyet % 78.95 ile şirket çalışanları(temizlik, mutfak, bilgi işlem, güvenlik vb. şirket çalışanları ) grubunda bulunmuştur. En düşük memnuniyet oranı % 65.66 ile hemşire grubundaçıkmıştır.

Çalışmamız örneklemini oluşturan Ordu Üniversitesi eğitim ve araştırma hastanesinde hasta ve çalışan güvenliği konusunda eğitimlere katılımların artırılarak çalışanların bu konuda tutum ve davranışlarının daha ileri seviyeye taşınması, çalışanlar arasındaki memnuniyet düzeylerinin idareciler tarafından gözlemlenmesi ve bu durumu negatif yönde etkileyebilecek olan aksaklıklarda idarenin konulara müdahil olması ve çözümlemeler getirmesi, kurumsal memnuniyetin işlerliğini artırarak hastane imajını ve hastane verimliliğinin(hasta tercihlerinin/geri dönüşlerin) artacağı yönünde pozitif bir etki yaratacağı kanısındayız.


ad