Ing-marie.wieselgren@skl.se www.skl.se/psykiskhalsa www.psykiatrisamordning.sklblogg.se - PowerPoint PPT Presentation

iria
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ing-marie.wieselgren@skl.se www.skl.se/psykiskhalsa www.psykiatrisamordning.sklblogg.se PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ing-marie.wieselgren@skl.se www.skl.se/psykiskhalsa www.psykiatrisamordning.sklblogg.se

play fullscreen
1 / 118
Download Presentation
Ing-marie.wieselgren@skl.se www.skl.se/psykiskhalsa www.psykiatrisamordning.sklblogg.se
168 Views
Download Presentation

Ing-marie.wieselgren@skl.se www.skl.se/psykiskhalsa www.psykiatrisamordning.sklblogg.se

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nutid och framtid - utblick från det nationella planet. Ing-marie.wieselgren@skl.se www.skl.se/psykiskhalsa www.psykiatrisamordning.sklblogg.se

 2. En långsiktig gemensam handlingsplan om psykisk hälsa 2012-2016 • Handlingsplanen fokuserar särskilt på • tidiga insatser och hälsofrämjande arbete riktat till barn och unga samt • samordade vård- stöd och rehabiliteringsinsatser till personer med allvarlig psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning.

 3. Mål och strategier…… …….men det är verkligheten som räknas

 4. Hälso- och sjukvårdens ansvar Socialtjänsten Förskola – Skolans ansvar Samverkan…….. Gemensamt ansvar Bästa kunskap Effektiv Bra resultat för patienter/klienter

 5. Specialiserade insatser Första linjens insatser Tidiga insatser Riskgrupper Hälsofränjande Fler skyddsfaktorer färre riskfaktorer Förstalinje med bra bedömningsfunktion Riktigt bra och effektiva samlade insatser när det behövs www.skl.se/psynk

 6. Möjlighet att vara en bra föräldrar Även om du är sjuk, har missbruk, har en utvecklingsstörning

 7. Kompenserar ni alla som behöver?

 8. Bättre vård – mindre tvång • Tre delar – tre mål – tre kunskapsområden Uppföljning, förbättring av data om tvångsvård Kunskap och kompetens Praktiskt förbättringsarbete

 9. Krisstöd Information Kunskap Samordning av insatser Läkemedel Stöd till närstående Stöd i myndighets Kontakter, ekonomi Stöd till motion, bra kost, goda vanor Hjälpmedel Färdighetsträning Psykologisk behandling av symtom Delaktighet, inflytande Arbetsrehabilitering

 10. Former för gemensam ledning och styrning ute i kommunerna och landstingen……..?????

 11. Handlingsplanens innehåll och inriktning • Gäller till 2016 • Permanenta anslag med knappt 900 miljoner • Prestationsbaserade medel • Mindre projekt – mera strukturer • Mål och delmål • Prioriterade målgrupper och två områden • Överenskommelse med SKL från 2012 • Samordningsfunktion på SD och SKL • Uppföljning av Vårdanalys till 2017

 12. 350 miljoner för 2012

 13. 25 maj

 14. Ture och Tora

 15. Bild på rättspykhuset

 16. Lag 1991:1129 om rättspsykiatrisk vård LRV med sup 1 § Föreskrifter om psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång i andra ……..

 17. Bild på Ture i korridoren

 18. Bild på Ture i i rummet

 19. Bild på Ture tar kaffe

 20. Mäta och förbättra • Satsning på utveckling av och användning av kvalitetsregister i psykiatrin • Bättre vård- mindre tvång Prestationsbaserade stimulans medel till landstingen

 21. Ture tom tankebild

 22. Ture tom tankebild

 23. Bild på Ture som röker på balkongen

 24. Bild på Ture på balkongen lutad mot väggen

 25. Öppen psykiatrisk tvångsvårdÖppen rättspsykiatrisk vård • I samband med införandet av en ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården gavs stöd till kommunerna för att förstärka de sociala insatserna till personer med psykisk funktionsnedsättning. Prestationsbaserad stimulans • Prestation - Inventering • Boende, sysselsättning i fokus

 26. Bild på Ture tittar sig i spegeln

 27. Bild på handen med nycklarna

 28. Ökat lagstöd • Överenskommelser mellan kommun och landsting • Individuella planer • Stimulandmedel grundkrav

 29. Bild på Ture och individuell planering

 30. Bild på höghus (Tore har höjdskräck och hissfobi)

 31. Kompetensutveckling • Baspersonal • Psykoterapiutbildning • Rehabgaranti • METIS utbildning av psykiatrer • Nationella riktlinjer • Webbplats med samlad kunskap kring psykiatri- och äldrefrågor. www.kunskapsguiden.se

 32. Bild på Ture i grupp

 33. Bild på Ture på väg ut från avdelningen

 34. Bild på Tures lägenhetsdörr

 35. Bild på Ture i lägenheten tittar ut

 36. Bild på Ture hos doktorn fyller i skattning om alkohol

 37. Kunskap till praktik • Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård • Kunskap till praktik

 38. Bild på Ture i lägenheten dricker kaffe

 39. Bättre vård- och stödinsatser • Nationella riktlinjer om psykosociala insatser • SBU-rapport Läkemedel Kompetensutvecklingprojekt

 40. Bild på Ture i lägenheten målar i lägenheten

 41. Bild på Ture på stan – mycket folk rädd

 42. Förändra attityder • Hjärnkoll – attitydprojekt för att ändra samhällets bild