Življenje v antični Grčiji - PowerPoint PPT Presentation

iren
ivljenje v anti ni gr iji n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Življenje v antični Grčiji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Življenje v antični Grčiji

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
Življenje v antični Grčiji
221 Views
Download Presentation

Življenje v antični Grčiji

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Življenje v antični Grčiji Medpredmetni projekt 1. letnik tehniške gimnazije Šolsko leto 2008/09 MENTORICI: Jožica Jožef Beg, Rozi Mohar Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

 2. Medpredmetni projekti (slovenščina, zgodovina) na tehniški gimnaziji, ŠC Novo mesto • Zlata doba Aten, 1999/2000 in 2000/2001 • Ohranjanje kulturne dediščine, 2002/03 • Srednji vek – viteštvo, 2005/06 in 2006/2007 • Primož Trubar in njegov čas, 2007/08 • Življenje v antični Grčiji – grško gledališče, 2008/09 • Razsvetljenstvo pri Slovencih: izdelava Velike pratike za 2010, “prevod” izbranih receptov iz Kuharskih bukev v sodobno slovenščino, izdelava razrednega časopisa Dolenjske novice, š. l. 2009/2010

 3. Življenje v antični Grčiji – grško gledališče, 2008/09

 4. Predmeti, ure pouka, učitelji • ZGO 8: Rozi Mohar • SLO 11: Jožica Jožef Beg • INF – vaje 15: Tanja Jerič, Ivan Slinkar • OIV 35: Jožica Jožef Beg, Rozi Mohar

 5. Kaj je nastalo v okviru projekta? • Seminarske naloge na temo antične Grčije, elektronske prosojnice, plakati; • literarni spisi na temo Antigone (DB); • scenariji za učno uro Gledališče v stari Grčiji; • kostumi, maske, nakit, lončeni izdelki, orožje; • učna ura (29 minut).

 6. Ali vedo dijaki kaj več o antični Grčiji, kot bi vedeli po klasičnem delu pri pouku?

 7. NE, toda …

 8. Doseženi cilji DIJAKI ZNAJO: • uporabljati vire znanja in poiskati literaturo; pravilno citirati in navajati literaturo in vire; • oblikovati besedilo v urejevalniku besedil; • organizirati svoje delo tako, da končajo nalogo do predvidenega roka.

 9. Doseženi cilji Dijaki znajo: • predstaviti rezultate svojega raziskovanja oz. dela ter govorni nastop obogatiti z besednim in nebesedni gradivom (elektronske prosojnice, plakati); • uporabljati računalniško in drugo tehnologijo.

 10. Drugi dosežki: • racionalizacija dela (obdelava učne snovi, ocenjevanje); • večja motivacija dijakov za delo, tudi raziskovalno delo.

 11. Dijaki so • tvorili različna besedila, • iskali vire tudi v tujem jeziku; • se samostojno oblikovali v skupine in si razdelili vloge; sodelovali v spletni učilnici; se preizkusili kot snemalci; • sami izdelali rekvizite, lončarjenje – spoznavali delovni proces in produktov procesa pri lončarju; • se navajali na natančnosti izražanja; • spoznavali tehnike učenja,

 12. TOREJ • so razvijali vse zmožnosti (kompetence).

 13. Dijakom je bilo delo všeč, • ker so spoznavali snov na drugačen način kot običajno; • ker so lahko vplivali na potek in vsebino projekta; • ker so za eno samo seminarsko nalogo dobili oceno pri treh predmetih; • ker so se pri delu tudi zabavali, se spoznavali in oblikovali v dober razredni kolektiv.

 14. Ocena mentoric • Delo je zahtevno, saj terja veliko časa, dodatnega izobraževanja, angažiranosti, potrpljenja, vendar …

 15. HVALA ZA POZORNOST.

 16. Seminarske naloge – sklopi • Vojaško in politično življenje • Vsakdanje življenje • Filozofija, znanost in kultura • Starogrška umetnost • Dijaki so skušali svojo temo povezati z motivi iz Sofoklejeve Antigone.

 17. Skupine – oblikovanje v spletni učilnici • 1. skupina: kostumi, nakit, maske • 2. skupina: orožarji • 3. skupina: lončarji • 4. skupina: filmska ekipa