1 / 22

PHOØNG GIAÙO DUÏC QUAÄN TAÂN PHUÙ TRÖÔØNG MAÀM NON THIEÂN LYÙ CHUÛ ÑEÀ : PHÖÔNG TIEÄN GIAO THOÂNG

PHOØNG GIAÙO DUÏC QUAÄN TAÂN PHUÙ TRÖÔØNG MAÀM NON THIEÂN LYÙ CHUÛ ÑEÀ : PHÖÔNG TIEÄN GIAO THOÂNG ÑEÀ TAØI : DU LÒCH CUØNG BEÙ. GIAÙO VIEÂN : TRAÀN THANH PHÖÔNG LÔÙP : LAÙ 4. Du Lòch Cuøng Beù. I . MUÏC ÑÍCH GIAÙO DUÏC :

iram
Download Presentation

PHOØNG GIAÙO DUÏC QUAÄN TAÂN PHUÙ TRÖÔØNG MAÀM NON THIEÂN LYÙ CHUÛ ÑEÀ : PHÖÔNG TIEÄN GIAO THOÂNG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PHOØNG GIAÙO DUÏC QUAÄN TAÂN PHUÙ TRÖÔØNG MAÀM NON THIEÂN LYÙ CHUÛ ÑEÀ : PHÖÔNG TIEÄN GIAO THOÂNG ÑEÀ TAØI : DU LÒCH CUØNG BEÙ GIAÙO VIEÂN : TRAÀN THANH PHÖÔNG LÔÙP : LAÙ 4

 2. Du Lòch Cuøng Beù I. MUÏC ÑÍCH GIAÙO DUÏC: - Treû bieát moät soá phöông tieän giao thoâng thoâng duïng qua kyõ naêng quan saùt, so saùnh, ñoái chieáu. - Phaùt trieån ngoân ngöõ qua vieäc trao ñoåi, ñoá nhau. - Bieát phaân nhoùm caùc loaïi phöông tieän giao thoâng theo ñaëc ñieåm, moâi tröôøng hoaït ñoäng. Nhaän bieát ñöôïc caùc chöõ caùi ñaõ hoïc. - Giaùo duïc true yù thöùc chaáp haønh toát luaät leä giao thoàng gaàn guõi vôùi treû. - Bieát phoái hôïp cuøng baïn ñeå chôi vaø tham gia caùc hoaït ñoäng tích cöïc.

 3. Du Lòch Cuøng Beù II. CHUAÅN BÒ: - Maùy vi tính, phoøng trình chieáu - Hình caùc loaïi phöông tieän giao thoâng ñöôïc coâ toå chöùc true laøm trong caùc giôø hoaït ñoäng tröôùc. - Phim veà caùc loaïi phöông tieän giao thoâng. - Baøi taäp cho 4 nhoùm, tranh loâ toâ hình caùc loaïi phöông tieän giao thoâng - Trao ñoåi vôùi phuï huynh gôïi yù cho true quan saùt caùc loaïi phöông tieän giao thoâng treû nhìn thaáy.

 4. Du Lòch Cuøng Beù III. KEÁ HOAÏCH GIAÙO DUÏC : + HOAÏT ÑOÄNG 1 :XEM PHIM - Haùt baøi : Chieác thuyeàn nan - Nghe aâm thanh tieáng coøi xe löûa, treû ñoaùn xem ñoù laø phöông tieän gì? - Cho treû xem phim : Gôïi hoûi treû veà ñaëc ñieåm cuûa cac loaïi PTGT - Caâu hoûi tình huoáng: Vì sao maùy bay bay ñöôïc treân trôøi maø khoâng chaïy ñöôïc döôùi nöôùc? - Phöông tieän giao thoâng naøo chôû ñöôïc nhieàu ngöôøi – ít ngöôøi ? - Phöông tieän giao thoâng naøo di chuyeån nhanh nhaát? - Caùc loaïi PTGT coù ích lôïi gì trong cuoäc soáng ?

 5. Du Lòch Cuøng Beù + HOAÏT ÑOÄNG 2 : TROØ CHÔI TÌM BOÙNG -Chia treû veà 4 nhoùm -Treû ñöôïc xem caùc loaïi PTGT treân maøn hình. -Treû tìm boùng vaø ñaët truøng khôùp vôùi PTGT coù saún trong roå. Sau ñoù coâ môøi 1 treû leân kieåm tra treân maùy, ñoäi naøo xeáp ñuùng vaø nhanh nhaát ñoäi ñoù thaéng.

 6. Du Lòch Cuøng Beù + HOAÏT ÑOÄNG 3: TROØ CHÔI TÌM BAÏN - Moãi treû choïn 1 hình theo yù thích nhìn kyõ hình roài uùp hình vaøo loàng baøn tay khoâng cho baïn khaùc thaáy khi nghe tieáng nhaïc nheï noåi leân treû phaûi laøm haønh ñoäng moâ phoûng cuûa loaïi PTGT mình caàm vaø keát hôïp laøm aâm thanh cuûa PTGT ñoù. - Treû chuù yù quan saùt tìm baïn laøm gioáng mình vaø ñöùng veà thaønh moät nhoùm. Sau ñoù ñöôïc hình mình caàm ra kieåm tra xem mình coù tìm ñuùng baïn khoâng?

 7. Du Lòch Cuøng Beù + HOAÏT ÑOÄNG 4:GIAÛI MAÕ OÂ CHÖÕ - Cho treû veà 4 nhoùm - Moãi nhoùm laáy 1 baøi taäp, treû chuù yù nhìn vaøo töøng oâ soá roài nhìn xuoáng haøng Maät maõ coù saún beân döôùi ñeå ñaët chöõ caùi töông öùng vôùi töøng chöõ soá. Treû ñaùnh vaàn xem ñoù laø PTGT gì.Môøi 4 treû leân laøm thao taùc kieåm tra treân maùy xem ñoäi naøo giaûi ñaùp oâ chöõ ñuùng nhaát.

 8. Du Lòch Cuøng Beù + HOAÏT ÑOÄNG 5 : ÑOÁ BAÏN - Treû keát 2 baïn laïi vôùi nhau, laáy tranh loâ toâ uùp xuoáng - Treû chôi oaún tuø tyø, baïn naøo thaéng boác leân moät tranhdu2ng lôøi noùi moâ taû moâ soá ñaëc ñieåm cuûa PTGT trong tranh cho baïn ñoaùn, baïn ñoaùn ñuùng seõ ñöôïc laáy böùc tranh ñoù, neáu sai böùc tranh ñoù seõ thuoäc veà baïn ñöa ra caâu ñoá. - Keát thuùc, treû so saùnh xem ai ñöôïc nhieàu tranh hôn seõ thaéng.

 9. PHOØNG GIAÙO DUÏC QUAÄN TAÂN PHUÙ TRÖÔØNG MAÀM NON THIEÂN LYÙ CHUÛ ÑEÀ : PHÖÔNG TIEÄN GIAO THOÂNG ÑEÀ TAØI : DU LÒCH CUØNG BEÙ GIAÙO VIEÂN : TRAÀN THANH PHÖÔNG LÔÙP : LAÙ 4

 10. Xem Phim

 11. Troø Chôi Tìm Boùng

 12. TROØ CHÔI : TÌM BAÏN

 13. Troø Chôi : Ai Nhanh Trí

 14. 1 GIẢI MAÕ OÂ CHÖÕ MAÄT MAÕ : 1 : x - 2 : h - 3 : e - 4 : ô - 5 : i X e h ô i

 15. 2 GIẢI MAÕ OÂ CHÖÕ MAÄT MAÕ : 1 : x - 2 : l - 3 : e - 4 : ö - 5 : a X e L öû a

 16. 3 GIẢI MAÕ OÂ CHÖÕ MAÄT MAÕ : 1 : b - 2 : a - 3 : y - 4 : m m aÙ y b a y

 17. 4 c eá GIẢI MAÕ OÂ CHÖÕ i h C MAÄT MAÕ:- 1: c - 2 : h - 3 : i - 4 : eââ - 5 : a - 6 : t - 7 : u t aø u

 18. TROØ CHÔI : ÑOÁ BAÏN

 19. Chuùc caùc beù chaêm ngoan – hoïc gioûi

More Related