บทที่ 7 การกำหนดราคาสินค้าในตลาด
Download
1 / 23

????? 7 ???????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

บทที่ 7 การกำหนดราคาสินค้าในตลาด. การกำหนดราคาสินค้าในตลาด. โครงสร้างตลาด (Market Structure) เศรษฐศาสตร์จำแนกตลาดออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ I. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ( P erfect competition) II. ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ (Imperfect competition) - ตลาดผูกขาด (Pure monopoly)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????? 7 ????????????????????????' - ira-levy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
7

บทที่ 7 การกำหนดราคาสินค้าในตลาด


7
การกำหนดราคาสินค้าในตลาดการกำหนดราคาสินค้าในตลาด

 • โครงสร้างตลาด (Market Structure) เศรษฐศาสตร์จำแนกตลาดออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

  I. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์(Perfect competition)

  II. ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์(Imperfect competition)

  - ตลาดผูกขาด(Pure monopoly)

  - ตลาดผู้ขายน้อยราย(Oligopoly)

  - ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด(Monopolistic competition)


7
การแบ่งโครงสร้างของตลาดพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

 • จำนวนผู้ขายในตลาด

 • ความแตกต่างของสินค้า

 • ความยากง่ายในการเข้าสู่ตลาด


7
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ มีลักษณะดังนี้

 • มีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากราย

 • ลักษณะของสินค้ามีลักษณะใกล้เคียงกันมาก (homogeneous product)

 • การเข้าออกจากตลาดทำได้โดยเสรี (free entry)

  เงื่อนไข 3 ข้อข้างต้น ทำให้ผู้ขายไม่สามารถกำหนดราคาสินค้าได้

 • ผู้ซื้อและผู้ขายต่างมีความรู้เรื่องตลาดเป็นอย่างดี (perfect knowledge)

 • การเคลื่อนไหวของสินค้าและปัจจัยการผลิตเป็นไปอย่างเสรี (free mobility)


7
ลักษณะของเส้นอุปสงค์ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ลักษณะของเส้นอุปสงค์ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ผู้ผลิตหรือผู้ขายเป็นผู้ยอมรับราคา

P

P

S

P=D=AR=MR

E

Pe

Pe

D

Q

0

Qe

0


7

 • ดุลยภาพผู้ผลิตในระยะสั้นดุลยภาพผู้ผลิตในระยะสั้น

  ดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่ต้องการกำไรสูงสุด จะมีเงื่อนไขดังนี้ คือ ผลิตที่ปริมาณการผลิต MR = MC

Profit = TR-TC, Profit/Q = TR/Q-TC/Q =AR-AC


Normal profit
กรณีที่ผู้ผลิตได้รับกำไรปกติกรณีที่ผู้ผลิตได้รับกำไรปกติ (Normal Profit)

 • เงื่อนไขการผลิตที่ผู้ผลิตได้รับกำไรสูงสุด คือ MR = MC


7
กรณีที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายได้รับกำไรเกินปกติกรณีที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายได้รับกำไรเกินปกติ

 • กรณีที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายขาดทุน


7
กรณีที่ผู้ผลิตขาดทุนกรณีที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายได้รับกำไรเกินปกติ

 • ที่จุด Cผู้ผลิตจะขาดทุน ต้นทุนคงที่บางส่วน

 • ที่จุด D ผู้ผลิตจะขาดทุน ต้นทุนคงที่ทั้งหมด


7
การผลิตในระยะยาวของผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ การผลิตในระยะยาวของผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ผู้ผลิตจะได้รับเฉพาะกำไรปกติ

LMC=MR, LAC=AR


Monopoly
ตลาด การผลิตในระยะยาวของผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ผูกขาด (Monopoly)

 • โครงสร้างของตลาดผูกขาด

  - มีผู้ผลิตหรือผู้ขายรายเดียว

  - สินค้าของผู้ผลิตไม่สามารถหาสินค้าอื่นมาทดแทนได้

  - การเข้ามาแข่งขันในตลาดทำไม่ได้

  - เส้นอุปสงค์ของตลาดเป็นเส้นเดียวกับอุปสงค์ในสินค้าของผู้ผลิต


7
ดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดผูกขาด ดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดผูกขาด

 • เงื่อนไขของผู้ผลิตในตลาดผูกขาดที่ทำให้ได้รับกำไรสูงสุด MC = MR


7
ดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดผูกขาด ดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดผูกขาด

 • เงื่อนไขของผู้ผลิตในตลาดผูกขาดที่ทำให้ได้รับกำไรสูงสุด MC = MR


7
สรุป ดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดผูกขาด

 • ตลาดแข่งขันสมบูรณ์

  - ระยะสั้น ผู้ผลิตอาจได้รับกำไรปกติ กำไรเกินกว่าปกติ หรือขาดทุนก็ได้ ขึ้นอยู่กับต้นทุนของผู้ผลิต, ราคาตลาด

  - ระยะยาว ผู้ผลิตจะได้รับเฉพาะกำไรปกติเท่านั้น

 • ตลาดผูกขาด

  - ในระยะสั้นผู้ผลิตจะได้รับกำไรเกินปกติ, กำไรปกติ หรือขาดทุน ขึ้นอยู่กับต้นทุนของผู้ผลิต, ราคาตลาด

  -ในระยะยาวผู้ผลิตมีแนวโน้มจะได้รับกำไรเกินปกติ


Oligopoly and monopolistic competition

ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดผู้ขายน้อยรายตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดผู้ขายน้อยรายOligopoly and Monopolistic competition


7
ตลาดตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดผู้ขายน้อยรายกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด

 • ลักษณะของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด

  - สินค้าของผู้ขายมีความแตกต่างกัน เช่น รูปแบบของผลิตภัณฑ์ต่างกัน หรือ การบรรจุหีบห่อแตกต่างกัน

  - มีผู้ซื้อผู้ขายจำนวนมากราย และผู้ขายแต่ละคนสามารถควบคุมราคาสินค้าได้บ้าง

  - การแข่งขันทางด้านการขาย จะอาศัยการโฆษณาส่งเสริมการขาย

  -เส้นอุปสงค์ในสินค้าเป็นเส้นทอดลงจากซ้ายมาขวา มีค่าความชันเป็นลบ แต่จะมีค่าความยืดหยุ่นมากกว่าตลาดผูกขาด


7
ดุลยภาพในระยะสั้นของผู้ผลิตในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดดุลยภาพในระยะสั้นของผู้ผลิตในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด


7
ดุลยภาพในระยะยาวของผู้ผลิตในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดดุลยภาพในระยะยาวของผู้ผลิตในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด


7
สรุปดุลยภาพในระยะยาวของผู้ผลิตในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด

 • ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด

  - ระยะสั้น ผู้ผลิต มีแนวโน้มจะได้รับกำไรเกินปกติ

  (P is higher than P in Perfect competitive market but lower than P in Monopoly, Q is less than Q in PC but greater than P in Monopoly)

  - ระยะยาว ผู้ผลิต มีแนวโน้มจะได้รับกำไรปกติ


7
ตลาดผู้ขายน้อยรายดุลยภาพในระยะยาวของผู้ผลิตในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด

 • มีผู้ขายเพียง 2-3 รายในตลาด

 • สินค้าอาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้ แต่สามารถใช้ทดแทนกันได้

 • ผู้ผลิตขาดอิสระในการกำหนดราคา มักจะรวมหัวกันตั้งราคาเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดร่วมกัน ดังนั้นราคาจะตายตัว

 • เส้นอุปสงค์ของสินค้าเป็นเส้นหักงอ


7
ดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดผู้ขายน้อยรายดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดผู้ขายน้อยราย


7
ดุลยภาพดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดผู้ขายน้อยรายในระยะยาวของผู้ผลิตในตลาดผู้ขายน้อยราย

 • ปริมาณ และ ราคาดุลยภาพ ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงขนาดของกิจการ และความยากง่ายที่ผู้ผลิตใหม่จะเข้าสู่ตลาด

 • เน้นการแข่งขันโดยไม่ใช้ราคา (โฆษณาพัฒนาคุณภาพสินค้า )


ad