zivsaimniec bas nozares nacion lais strat iskais pl ns 2007 2013 g
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zivsaimniecības nozares nacionālais stratēģiskais plāns (2007.- 2013.g.)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Zivsaimniecības nozares nacionālais stratēģiskais plāns (2007.- 2013.g.) - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Zivsaimniecības nozares nacionālais stratēģiskais plāns (2007.- 2013.g.). Eiropas Savienības Kopējās zivsaimniecības politikas pamatnostādnes; Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013. gadam;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zivsaimniecības nozares nacionālais stratēģiskais plāns (2007.- 2013.g.)' - ipo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zivsaimniec bas nozares nacion lais strat iskais pl ns 2007 2013 g

Zivsaimniecības nozares nacionālais stratēģiskais plāns(2007.- 2013.g.)

Valsts zivsaimniecības pārvalde, 2006

slide2
Eiropas Savienības Kopējās zivsaimniecības politikas pamatnostādnes;

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013. gadam;

Latvijas lauku un lauksaimniecības attīstības politikas pamatnostādnes un Latvijas lauku attīstības stratēģijas projekts 2007.- 2013. gadam;

Zivju resursu atražošanas valsts programma 2000.-2010. gadam;

Latvijas Nacionālā zivsaimniecības datu vākšanas ikgadējā programma.

Nosakot zivsaimniecības nozares mērķus un prioritātes, ņem vērā šādus ar nozares politiku un stratēģiju saistītus dokumentus:

Valsts zivsaimniecības pārvalde, 2006

zivsaimniec bas nozares att st bas galvenais m r is
Zivsaimniecības nozares attīstības galvenais mērķis

Nodrošināt ilgtspējīgu zivsaimniecības attīstību, kas efektīvi izmantotu pieejamos dabas, cilvēku un materiālos resursus, lai celtu cilvēku labklājības līmeni piekrastes un citos lauku rajonos, un vienlaikus garantētu zivju krājumu saglabāšanos.

Valsts zivsaimniecības pārvalde, 2006

zvejniec bas jomas apak m r is
Zvejniecības jomas apakšmērķis

Zvejniecības kā konkurētspējīgas un stabilas zivsaimniecības jomas attīstība, uzlabojot zvejas flotes ekonomisko dzīvotspēju un sabalansējot tās kapacitāti ar Latvijai pieejamiem zivju resursiem.

Valsts zivsaimniecības pārvalde, 2006

zvejniec bas jom veicam s aktivit tes
Zvejniecības jomā veicamās aktivitātes:
 • Zvejas flotes kapacitātes līdzsvarošana ar Latvijai pieejamajiem zivju resursiem;
 • Zvejas flotes modernizēšana, paaugstinot tās ekonomisko dzīvotspēju, bet nepalielinot zvejas kapacitāti.
 • Ostu infrastruktūras uzlabošana zvejas kuģu darbības nodrošināšanai.

Valsts zivsaimniecības pārvalde, 2006

akvakult ras jomas apak m r is
Akvakultūras jomas apakšmērķis

Videi draudzīgas akvakultūras produkcijas audzēšana, nodrošinot akvakultūras uzņēmējdarbības attīstību un iekšējo ūdeņu zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu visā Latvijas teritorijā.

Valsts zivsaimniecības pārvalde, 2006

akvakult ras jom veicam s aktivit tes
Akvakultūras jomā veicamās aktivitātes:
 • Iekšējo ūdeņu zvejas aprīkojuma pilnveidošana;
 • Ūdens vides, faunas un floras saglabāšana;
 • Tirgū konkurētspējīgu akvakultūras uzņēmumu darbības veicināšana.

Valsts zivsaimniecības pārvalde, 2006

zivju apstr des un tirdzniec bas jomu apak m r is
Zivju apstrādes un tirdzniecības jomu apakšmērķis

Tehnoloģiski modernu, konkurētspējīgu un ar darba spēku nodrošinātu zivju apstrādes uzņēmumu attīstība, nodrošinot augstas pievienotās vērtības, kvalitatīvas un drošas produkcijas ražošanu atbilstoši ES iekšējā un ārējā tirgus pieprasījumam.

Valsts zivsaimniecības pārvalde, 2006

zivju apstr des un tirdzniec bas jom s veicam s aktivit tes
Zivju apstrādes un tirdzniecības jomās veicamās aktivitātes:
 • Zivju apstrādes uzņēmumu konkurētspējas palielināšana;
 • Tirgus izpētes un produkcijas noieta tirgu apgūšanas veicināšana;

Valsts zivsaimniecības pārvalde, 2006

zivsaimniec bas re ionu att st bas apak m r is
Zivsaimniecības reģionu attīstības apakšmērķis

Ar zivsaimniecību saistīto reģionu integrēta un ilgtspējīga attīstība, sabalansējot zivsaimniecības un citu nozaru (lauksaimniecības, mežsaimniecības, tūrisma u. c.) darbības aktivitātes.

Valsts zivsaimniecības pārvalde, 2006

zivsaimniec bas re ionu att st bas jom veicam s aktivit tes
Zivsaimniecības reģionu attīstības jomā veicamās aktivitātes:
 • Integrēto kolektīvo pasākumu veikšana;
 • Zivsaimniecības nozarē nodarbināto kvalifikācijas celšanas un sadarbības veicināšana.

Valsts zivsaimniecības pārvalde, 2006

zivsaimniec bas nozares p rvald bas apak m r is
Zivsaimniecības nozares pārvaldības apakšmērķis

Efektīva zvejniecības kontrole un zvejas resursu pārvaldība ilgtspējīgas zivju resursu izmantošanas nodrošināšanai.

Valsts zivsaimniecības pārvalde, 2006

zivsaimniec bas nozares p rvald bas jom veicam s aktivit tes
Zivsaimniecības nozares pārvaldības jomā veicamās aktivitātes:
 • Zivsaimniecības nozarei nepieciešamo bioloģisko un ekonomisko datu vākšanas pilnveidošana;
 • Zvejas kontroles, uzraudzības un nozvejoto zivju aprites izsekojamības attīstība.

Valsts zivsaimniecības pārvalde, 2006

ad