slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล PowerPoint Presentation
Download Presentation
นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล - PowerPoint PPT Presentation


  • 61 Views
  • Uploaded on

ก้าวทันแอดมิสชั่นส์. นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล. ประธานที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย ( ทปอ) กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา. ความเป็นมาของระบบการสอบคัดเลือกฯ. สอบปีละ 1 ครั้ง (โดย ทบวงมหาวิทยาลัย). ใช้ข้อสอบกลาง. แบ่งเป็น 2 สาย. พัฒนาการสอบคัดเลือกฯ ในสถาบันอุดมศึกษา

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล' - iorwen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ก้าวทันแอดมิสชั่นส์

นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล

ประธานที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย (ทปอ)

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

slide2

ความเป็นมาของระบบการสอบคัดเลือกฯความเป็นมาของระบบการสอบคัดเลือกฯ

slide3

สอบปีละ 1 ครั้ง (โดย ทบวงมหาวิทยาลัย)

ใช้ข้อสอบกลาง

แบ่งเป็น 2 สาย

พัฒนาการสอบคัดเลือกฯ ในสถาบันอุดมศึกษา

5 ระยะ (พ.ศ. 2504 - 2552)

ระบบ Entrance

ระยะที่ 1 : พ.ศ. 2504 -2525

slide4

ไทย / อังกฤษ ก, ข

สังคมฯ

คณิตฯ ก, ข

เคมี / ชีวฯ / ฟิสิกส์

ไทย ก, ข / อังกฤษก, ข, ค

สังคมฯ ก, ข

คณิตฯ 2

วิทย์ฯ ชีวภาพ

สายวิทย์ฯ : วิชาสามัญ 1

สายศิลป์ฯ : วิชาสามัญ 2

ระยะที่ 2 : พ.ศ. 2526 - 2542

slide5

ก่อนปี 2533 เลือกได้ 6 อันดับ

2534 - 2536 เลือกได้ 5 อันดับ

2537 - 2541 เลือกได้ 4 อันดับ

ระยะที่ 2 : พ.ศ. 2526 - 2542 (ต่อ)

slide6

บริสุทธิ์ ยุติธรรม

ได้รับการยอมรับ

ตัดสินอนาคตด้วยการสอบเพียงครั้งเดียว

ไม่สนใจการเรียนในห้องเรียน (ทิ้งบางวิชา)

มุ่งกวดวิชา ผลเสียต่อการพัฒนาระบบการศึกษา

ข้อดี / ข้อเสีย ของระบบ ENTRANCE

ข้อดี

ข้อเสีย

slide7

ระยะที่ 3 : พ.ศ. 2543 - 2548 Entrance แบบใหม่

Grade Point Average (GPA) + Percentile Rank (PR) 10%

คะแนนจากการสอบวัดความรู้ 90%

สอบปีละ 2 ครั้ง (ต.ค. & มี.ค.)

slide8

สามารถสอบแก้ตัว & นำคะแนนครั้งที่ดีที่สุดไปใช้

เก็บคะแนนไว้ใช้ได้ 2 ปี

เพิ่มความกดดัน (ต้องการคะแนนดีทั้ง 2 ครั้ง)

ยังมุ่งกวดวิชา (เพื่อ GPA และการสอบวัดความรู้)

ไม่สามารถแก้ปัญหาการปฏิรูปการศึกษา

ใช้คะแนนที่สะสมมา (Academic Report)

ข้อดี / ข้อเสีย ของระบบ ENTRANCE แบบใหม่

ข้อดี

ข้อเสีย

slide9

ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - 3)

ช่วงชั้นที่ 2 (ป. 4 - 6)

ช่วงชั้นที่ 3 (ม. 1 - 3)

ช่วงชั้นที่ 4 (ม. 4 - 6)

แบ่งเป็น 4 ช่วงชั้น

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544

ประถม

การศึกษา

ภาคบังคับ

การศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

มัธยม

slide10

ใช้เป็นหลักเพื่อสร้างพื้นฐานการคิด การเรียนรู้

การแก้ปัญหา

(ไทย / คณิตฯ / วิทย์ฯ / สังคมฯ ศาสนาฯ)

เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ & ศักยภาพพื้นฐาน

ในการคิด / การทำงาน

(สุขศึกษา & พลศึกษา / ศิลปะ / การงานอาชีพ &

เทคโน / ภาษาต่างประเทศ)

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ตามศักยภาพ)

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544

slide11

กระทรวงฯ ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ. 2544

กำหนดเป็น 8 กลุ่มสาระ

สอบโดย “ส.ก.อ.”

ใช้ระบบคัดเลือกกลาง(Central University Admission

System : CUAS)

เลือกได้ 4 อันดับ

ระยะที่ 4 : พ.ศ. 2549 - 2552

slide13

พ.ศ. 2549 : ส.ท.ศ. ให้นักเรียน ม.6 สอบ 5 กลุ่ม สาระฯ

ก่อนจบ

พ.ศ. 2550 : ส.ท.ศ. ให้นักเรียน ม.6 สอบ 8 กลุ่ม สาระฯ

ก่อนจบ

GPA ของแต่ละกลุ่มสาระมีค่าร้อยละต่างกัน (ตามสาขาฯ)

O-NET & A-NET ต่างกัน (ตามสาขาฯ)

CUAS (ต่อ)

slide14

ระยะที่ 5 : พ.ศ. 2553

ส่งเสริมการเรียนการสอนในระดับ ม.ตอนปลายให้เป็นไป

ตามปรัชญาและวัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรการศึกษา

วัดความถนัดในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมากกว่า

ความสามารถในการสอบเฉพาะรายวิชา (มหาวิทยาลัยได้

ผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามคณะและสาขาวิชา

ที่เรียน

ลดการวิ่งสอบตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

ลดความเครียดในการสอบ

slide15

ระบบรับตรงระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553

(นักเรียนต้องยืนยันสิทธิ์ ภายใน 15 มีนาคม 2553)

1.

นักเรียน ม. 5

หรือเทียบเท่า ม. 6

สอบ GAT, PAT

ส่งผลการสอบ GAT, PAT

ของนักเรียน

ไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

ตามที่นักเรียนประสงค์

2.

สทศ.

สำนักงานทดสอบ

ทางการศึกษา

แห่งชาติ

3.

มหาวิทยาลัย

ทำการคัดเลือกและประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านและ

คณะสาขาวิชา

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรีประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการกลุ่มเสวนา Admissions and Assessment Forum

slide16

Admissions กลาง

นักเรียน ม. 5

หรือเทียบเท่า ม. 6

1

สกอ. / ทปอ.

จะทำ clearanceเพื่อการคัดเลือกมหาวิทยาลัย

คณะ / สาขาวิชา

สทศ.

สำนักงานทดสอบ

ทางการศึกษาแห่งชาติ

3

2

ภายใน พ.ศ. 2553

สอบ GAT/PAT

ส่งคะแนน GAT / PAT

พร้อมเลือกสาขา/มหาวิทยาลัย

ได้ 4 ลำดับ (เม.ย. 53)

slide18

O-NET (Ordinary National Educational Test)

น้ำหนัก

01 ภาษาไทย 5%

02 สังคมศึกษา 5%

03 ภาษาอังกฤษ 5%

04 คณิตศาสตร์ 5%

05 วิทยาศาสตร์ 5%

06 สุขศึกษาและพลศึกษา

07 ศิลปะ

08 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รวมกัน 5%

สาระวิชา

รหัส

slide19

ม. 6จาก ร.ร. เตรียมอุดมที่ได้คะแนน O-NET สูงสุด

1. ภาษาไทย (1 จาก 1)

2. ภาษาอังกฤษ (1 จาก 1)

3. คณิตศาสตร์ (28 จาก 66)

4. วิทยาศาสตร์ (1 จาก 1)

5. สุขศึกษาและพลศึกษา (1 จาก 1)

สังคมฯ / ศิลปะ / การงานอาชีพ & เทคโนฯ

slide20

GAT (General Aptitude Test) : ความถนัดทั่วไป

วัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ

แยกเป็น 2 ส่วน

1. ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์

และแก้โจทย์ปัญหา 50%

2. ความสามารถในการสื่อสาร

(ด้วยภาษาอังกฤษ) 50%

คะแนนเต็ม 300 คะแนน (สอบ 3 ช.ม.)

สอบทุกสาขา

slide21

ลักษณะข้อสอบ GAT (300 คะแนน / 3 ช.ม.)

slide22

PAT (Professional & Academic Aptitude Test)

(ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ)

แต่ละ PAT แบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 2

: วัดความถนัด ศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆ

ให้ประสบความสำเร็จ (เน้นศักยภาพ)

ตอนที่ 1

: วัดความรู้พื้นฐานในการเรียนต่อในวิชาชีพนั้น ๆ

(เน้นเนื้อหา)

slide23

PAT (Professional & Academic Aptitude Test)

(ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ)

มี 7 ประเภท

คะแนนเต็ม 300 คะแนน (สอบ 3 ช.ม.)

slide24

ลักษณะข้อสอบ PAT (300 คะแนน / สอบ 3 ช.ม.)

slide25

ข้อมูลการสอบ GAT / PAT ครั้งที่ 1/2552 (7-15 มี.ค.)

slide26

เปรียบเทียบค่าสถิติของนักเรียน ม.5 และ ม.6

หมายเหตุ ค่าสถิติคำนวณเฉพาะคนที่ สทศ. มีข้อมูลพื้นฐานครบถ้วน

slide27

กำหนดสอบ GAT / PAT ครั้งที่ 2/2552 (ก.ค.)

สมัคร 20 เม.ย. - 10 พ.ค. 52

เลือกสนามสอบ 20 เม.ย. - 12 พ.ค. 52

ประกาผลสอบ 15 ส.ค. 52

slide28

กำหนดสอบ GAT / PAT ครั้งที่ 3/2552 (ต.ค.)

สมัคร 20 ก.ค. - 10 ส.ค. 52

เลือกสนามสอบ 20 ก.ค. - 10 ส.ค. 52

ประกาผลสอบ 10 พ.ย. 52

slide29

ผลการประชุม ทปอ ครั้งที่ 2/2552 (2 พ.ค. 2552)

การสอบรับตรง ปี 2553

1. ใช้คะแนน GAT/PAT ทั้ง 3 ครั้ง (มี.ค., ก.ค., ต.ค.)

ของการสอบปี 2552 ได้

2. ไม่สามารถใช้คะแนนที่จัดสอบเดือน มี.ค. 2553 ได้

(ส่งชื่อเพื่อตัดสิทธิ์ออกจากระบบกลางไม่ทัน)

3. ส่งชื่อในระบบโควตารับตรงเพื่อตัดสิทธิ์จากระบบกลาง

ภายใน 15 มี.ค. 2553

slide30

ผลการประชุม ทปอ ครั้งที่ 2/2552 (2 พ.ค. 2552)

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

องค์ประกอบ 4 ประการ

สัดส่วนคะแนน

PAT 7 ประเภท

การสอบระบบกลาง (Central Admission)

การสอบปี 2553

slide31

การสอบระบบกลาง (Central Admission) (ต่อ)

จะยังไม่เปลี่ยนแปลง “หลักการสำคัญ”

1. องค์ประกอบ 4 ประการ (GPAX, O-NET, GAT, PAT)

2. การจัดสอบ GAT & PAT ให้ทำปีละ 3 ครั้ง (มี.ค., ก.ค., ต.ค.)

3. อนุญาตให้ใช้คะแนนที่ดีที่สุดของวิชาที่สอบ

4. อนุญาตให้นักเรียน ม.5 ขึ้นไป (ณ วันสอบ) สมัครได้ทุกครั้ง

5. คะแนนสอบเก็บไว้ได้ 2 ปี (นับจากวันสอบ)

การเปลี่ยนแปลงใน “หลักการสำคัญ” ต้องบอกล่วงหน้า 3 ปี

(ช่วงชั้นที่ 4)

การสอบตั้งแต่ปี 2554

slide32

การสอบระบบกลาง (Central Admission) (ต่อ)

อาจมีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียดบางประการ เช่น

1. สัดส่วนขององค์ประกอบ GPAX, O-NET, GAT, PAT

2. การเพิ่มประเภทของ PAT เช่น

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

ความถนัดทางภาษา

พิจารณาทางเลือกอื่นเพื่อให้สามารถธำรงปรัชญาของ

การสอบระบบกลาง (ประสิทธิภาพ โปร่งใส ประหยัด)

การสอบตั้งแต่ปี 2554 ขึ้นไป (ต่อ)

slide33

แผนทบทวนการสอบระบบกลาง (ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป)

เวลา

(1) ประชุมเพื่อชี้แจงตัวแทนกลุ่ม “สภาวิชาการ” และ “สภาวิชาชีพ”

การปรับเปลี่ยนในหลักการสำคัญ (ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป) ?

การปรับเปลี่ยนในรายละเอียดบางประการ (ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป)

(25 พ.ค. 52)

(2) สภาวิชาการ / สภาวิชาชีพ จัดประชุมในกลุ่มของตัวเองเพื่อหาข้อสรุป

(มิ.ย.)

(3) สภาวิชาการ / สภาวิชาชีพ ส่งผลให้ประธาน Admission & Assessment Forum (อนุฯ ดำเนินการสอบคัดเลือก)

(1 ก.ค.)

(4) คณะกรรมการ Admission & Assessment Forum วิเคราะห์และสังเคราะห์ “ผล” ดังกล่าว

(ก.ค.)

(5) นำเสนอการประชุมทางวิชาการของ ทปอ. ที่มหาวิทยาลัยบูรพา

(31ก.ค. - 1 ส.ค.)

(6) คณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือก สรุปผลจากการประชุมวิชาการ

(ส.ค.)

(7) ที่ประชุม ทปอ. และกรรมการอำนวยการคัดเลือก

(22 ส.ค.)

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

slide34

9กลุ่มสาขาฯ ตามระบบการรับเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา

slide35

บทสรุป (ในวันนี้)

สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในวันนี้... ล้วนมีที่มา (และที่ไป)

ทุกฝ่ายต้องใช้ความรัก ความศรัทธา ความไว้วางใจ

& เป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน !!!

เรายังค้นไม่พบ “สิ่งที่ดีที่สุด” (กับบริบทปัจจุบัน)

จึงจำเป็นต้อง “พัฒนา” ต่อไป

การพัฒนา “ระบบการสอบคัดเลือก” ต้องพิจารณาอย่าง

รอบด้าน เช่น

หลักฐานเชิงประจักษ์

4 “ป” : โปร่งใส / ประสิทธิภาพ / ประหยัด / ปรัชญาการศึกษา