Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skúšobné laboratórium SvF Žilinskej univerzity PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skúšobné laboratórium SvF Žilinskej univerzity

Skúšobné laboratórium SvF Žilinskej univerzity

154 Views Download Presentation
Download Presentation

Skúšobné laboratórium SvF Žilinskej univerzity

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Skúšobné laboratórium SvF Žilinskej univerzity • 29.09.1990 - vznik Stavebnej fakulty • 1993 – prvá koncepcia budovania SL • 06.04.1995 - schválenie zriadenia SL akademickým senátom SvF • - menovanie pracovnej skupiny: doc. Ing. Ladislav Kapasný, CSC. • Dr. Ing. Jozef Komačka • Ing. Novák

  2. 14.09.1999 akreditácia SL SvF (osvedčenie č.33/1999) • ( obdobie od 14.09.1999 do 30.09.2002) – STN EN 45001 • laboratórium č.1 – 12 akreditovaných skúšok • laboratórium č.2 – 5 akreditovaných skúšok • - zaťažovanie skúšky stavebných konštrukcií, mostov • a betónových dielcov • - stanovenie pevnosti v tlaku betónu • - obsah chloridov v betóne • laboratórium č.3 – 3 akreditované skúšky • - otlkovosť kameniva • - stabilita a medzerovitosť cestných bitúmenových zmesí • laboratórium č.4 – 1 akreditovaná skúška • - modul pretvorenia podvalového podložia

  3. 05.11.2002 reakreditácia SL SvF (osvedčenie č. S 080) • (od 05.11.2002 do 05.11.2006) – STN EN ISO/IEC 17 025 • laboratórium č.1 – 6 akreditovaných skúšok • laboratórium č.2 – 4 akreditované skúšky • - zaťažovanie skúšky stavebných konštrukcií, mostov • a betónových dielcov • - stanovenie pevnosti v tlaku betónu • laboratórium č.3 – 3 akreditované skúšky • - otlkovosť kameniva • - stabilita a medzerovitosť cestných bitúmenových zmesí • laboratórium č.4 – 1 akreditovaná skúška • - modul pretvorenia podvalového podložia • laboratórium č.5 – 1 akreditovaná skúška • - šmyková pevnosť zemín

  4. Skúšobné laboratórium Stavebnej fakulty je organizačne • podriadené dekanovi Stavebnej fakulty • Skúšobné laboratórium je organizačne postavené • na úroveň katedry • Organizačná štruktúra SL SvF:

  5. Riadenie a kontrola činnosti SL SvF: • vykonávané vedením SL SvF • - interné audity (3-krát ročne) • - preskúmavanie manažmentom • - školenia pracovníkov • vykonávané Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) • - dohľad zo strany SNAS (1-krát ročne) • - plnenie kritérií spôsobilosti skúšobného laboratória • podľa STN EN ISO/IEC 17 025