1 / 5

Skúšobné laboratórium SvF Žilinskej univerzity

Skúšobné laboratórium SvF Žilinskej univerzity. 29.09.1990 - vznik Stavebnej fakulty 1993 – prvá koncepcia budovania SL 06.04.1995 - schválenie zriadenia SL akademickým senátom SvF - menovanie pracovnej skupiny: doc. Ing. Ladislav Kapasný, CSC. Dr. Ing. Jozef Komačka

iolani
Download Presentation

Skúšobné laboratórium SvF Žilinskej univerzity

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Skúšobné laboratórium SvF Žilinskej univerzity • 29.09.1990 - vznik Stavebnej fakulty • 1993 – prvá koncepcia budovania SL • 06.04.1995 - schválenie zriadenia SL akademickým senátom SvF • - menovanie pracovnej skupiny: doc. Ing. Ladislav Kapasný, CSC. • Dr. Ing. Jozef Komačka • Ing. Novák

  2. 14.09.1999 akreditácia SL SvF (osvedčenie č.33/1999) • ( obdobie od 14.09.1999 do 30.09.2002) – STN EN 45001 • laboratórium č.1 – 12 akreditovaných skúšok • laboratórium č.2 – 5 akreditovaných skúšok • - zaťažovanie skúšky stavebných konštrukcií, mostov • a betónových dielcov • - stanovenie pevnosti v tlaku betónu • - obsah chloridov v betóne • laboratórium č.3 – 3 akreditované skúšky • - otlkovosť kameniva • - stabilita a medzerovitosť cestných bitúmenových zmesí • laboratórium č.4 – 1 akreditovaná skúška • - modul pretvorenia podvalového podložia

  3. 05.11.2002 reakreditácia SL SvF (osvedčenie č. S 080) • (od 05.11.2002 do 05.11.2006) – STN EN ISO/IEC 17 025 • laboratórium č.1 – 6 akreditovaných skúšok • laboratórium č.2 – 4 akreditované skúšky • - zaťažovanie skúšky stavebných konštrukcií, mostov • a betónových dielcov • - stanovenie pevnosti v tlaku betónu • laboratórium č.3 – 3 akreditované skúšky • - otlkovosť kameniva • - stabilita a medzerovitosť cestných bitúmenových zmesí • laboratórium č.4 – 1 akreditovaná skúška • - modul pretvorenia podvalového podložia • laboratórium č.5 – 1 akreditovaná skúška • - šmyková pevnosť zemín

  4. Skúšobné laboratórium Stavebnej fakulty je organizačne • podriadené dekanovi Stavebnej fakulty • Skúšobné laboratórium je organizačne postavené • na úroveň katedry • Organizačná štruktúra SL SvF:

  5. Riadenie a kontrola činnosti SL SvF: • vykonávané vedením SL SvF • - interné audity (3-krát ročne) • - preskúmavanie manažmentom • - školenia pracovníkov • vykonávané Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) • - dohľad zo strany SNAS (1-krát ročne) • - plnenie kritérií spôsobilosti skúšobného laboratória • podľa STN EN ISO/IEC 17 025

More Related