Download
pjes t e kompjuterit n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pjesët e Kompjuterit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pjesët e Kompjuterit

Pjesët e Kompjuterit

3395 Views Download Presentation
Download Presentation

Pjesët e Kompjuterit

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pjesët e Kompjuterit

 2. Monitori • Monitoriështëpjesëpërbërëse e kompjuterit. Monitorët janë dy llojesh : CRT (Cathode Ray Tube) • Këta janë monitorët tradicionalë të ngjashëm me ekranin e televizorit • Ekrane të sheshtë • Këto janë ekranet me të cilët janë të pajisur të gjithë laptopët por gjithmonë e më shumë edhe kompjuterat e “zakonshëm

 3. Tastieradhemiu(mouse) • Mouse-i është më i zakonshmi nga pajisjet shënjuese Pjesa më e madhe e mouse-ve sot janë mouse optikë por ka edhe mouse mekanik Gjithashtu mouse-t mund të klasifikohen në ato me kabëll dhe pa kabëll • Një tastierë për multimedia ofron lehtësira në ekzekutimin e komandavepër dëgjimin e muzikës, një tastierë për internetin lehtëson navigimin në web apokomandimin e programeve të e-mail etj

 4. Speakers + Kufje + Mikrofon • Mund të quhen së bashku pajisjet multimediale të kompjuterit, janë ato pajisje që na mundësojnë dëgjimin e tingujve me zë të lartë apo kufjedhe incizimin përmes mikrofonit. Nën dritën e paragrafit të mësipërm “kutitë e zërit” (ang.:audio boxes ose speakers) dhe kufjet janë pajisje dalëse ndërsa mikrofoni pajisje hyrëse

 5. Printeridhekamera Printeri Kamera • Pajisje me anë të së cilave ju mundenipërkatësisht: tëprintoni materialet që keni në kompjuter (pra t’i shtypni në letër) ; tëskanoni materiale të ndryshme si dokumente apo fotografi (nga letra të keni një kopje nëkompjuter) • Tëkomunikoni në internet me figurë apo të bëni foto nga kamera në kompjuter

 6. Main board • Ndodhet në njërën anë të kasësdhe ka formë drejtëkëndëshi me përmasa që variojnë sipas firmave.Mbikëtëpllakëtë hollëplastike të dizenjuar me qarqe vendosen ose lidhen me kabllo (të quajtur fisha) të gjithapajisjet e kompjuterit

 7. CPU (Central Processing Unit) • Është një komponent shumë i rëndësishëm Ikompjuterit i përbërë nga një qark i cili në mënyrë direkte apo indirekte kryen të gjithëpunën që ne bëjmë në kompjuter

 8. Memorie • Është fjala më e përgjithshme për të treguar të gjitha pjesët që shërbejnë për ruajtjen e informacioneve RAM (Random Access Memorry,qe dote thote:- Memorje me kapje te rastit.Kjo memorje eshte memorja baze e sistemit, ajo ruan informacionin ( sistemin ,programet dhe te dhenat) vetem kur eshte ndezur kompjuteri dhe i humb ato pasi fiket.

 9. Hard Disk-u • Ruan të dhënat,kjo do të thotë se të dhënat e magazinuara në Hard-Disk që mund jenë praktikisht çdo lloj informacioni me të cilin ne punojmë në kompjutër si dokumente, muzikë, lojra etj, ruhen edhe pasi kompjuteri fiket. Hard disk-u lidhet memainboard-in përmes fishës ( kur ndodhet brenda kasës) ose me një kabëll të normës USB (dhe në këtë rast quhet hard disk i jashtëm )

 10. Kartela Grafike • Është qarku që mundëson shfaqjen e imazheve në ekran. Quhet kartë sepseka formë drejtëkëndëshe dhe montohet në motherboard. Montimi behet neprmjet sloteve qe ndodhen ne bord.Qellimi kryesor i karteles grafike eshte te ktheje keto vlera dixhitale ne vlera tensioni per c'do kanal i cili pasi amplifikohet nga ekrani shfaqet imazhi ne ekran.

 11. Modemi • Pajisje me anë të së cilës bëhet e mundur lidhja e internetit përmes linjës telefonike. Mund të jetë në formën e një karte të vendosur në mainboard ose pajisje ejashtme siç është përshembullprinteri.

 12. NIC (Network Interface Card) • Kartë rrjeti e cila shërben për lidhjen në rrjet tëkompjuterave duke i lidhur ato fizikisht me anë të kabllove specifikë të rrjetit ose nëse kartaështë Wireless nuk ka nevojë për kabllo për të krijuar rrjetin e kompjuterave

 13. Floppy Drive • Ndodhet gjithashtu në pjesën e përparme të kasës dhe shërben për të punuar. Jane me madhesi te ndyrshe. Ne kohet e sotme perdoren shume pak ( lexim/shkrim) me disketat kompjuterike.

 14. Kasa • Është kutia metalike ose plastike ku ndodhen pjesët e brendshme të kompjuterit. Kasazgjidhet në varësi të përmasave ( duhet shikuar nëse ofron hapsirën e nevojshme për të gjitha pajisjet e brendshme që duam të kemi në kompjuter) dhe shijeve estetike personale

 15. Punoi: GilteneIdrizi Faleminderit per Vëmendjen