1 / 15

Pjesët e Kompjuterit

Pjesët e Kompjuterit. Monitori. Monitori është pjesë përbërëse e kompjuterit . Monitorët janë dy llojesh : CRT (Cathode Ray Tube) Këta janë monitorët tradicionalë të ngjashëm me ekranin e televizorit Ekrane të sheshtë

iolana
Download Presentation

Pjesët e Kompjuterit

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Pjesët e Kompjuterit

 2. Monitori • Monitoriështëpjesëpërbërëse e kompjuterit. Monitorët janë dy llojesh : CRT (Cathode Ray Tube) • Këta janë monitorët tradicionalë të ngjashëm me ekranin e televizorit • Ekrane të sheshtë • Këto janë ekranet me të cilët janë të pajisur të gjithë laptopët por gjithmonë e më shumë edhe kompjuterat e “zakonshëm

 3. Tastieradhemiu(mouse) • Mouse-i është më i zakonshmi nga pajisjet shënjuese Pjesa më e madhe e mouse-ve sot janë mouse optikë por ka edhe mouse mekanik Gjithashtu mouse-t mund të klasifikohen në ato me kabëll dhe pa kabëll • Një tastierë për multimedia ofron lehtësira në ekzekutimin e komandavepër dëgjimin e muzikës, një tastierë për internetin lehtëson navigimin në web apokomandimin e programeve të e-mail etj

 4. Speakers + Kufje + Mikrofon • Mund të quhen së bashku pajisjet multimediale të kompjuterit, janë ato pajisje që na mundësojnë dëgjimin e tingujve me zë të lartë apo kufjedhe incizimin përmes mikrofonit. Nën dritën e paragrafit të mësipërm “kutitë e zërit” (ang.:audio boxes ose speakers) dhe kufjet janë pajisje dalëse ndërsa mikrofoni pajisje hyrëse

 5. Printeridhekamera Printeri Kamera • Pajisje me anë të së cilave ju mundenipërkatësisht: tëprintoni materialet që keni në kompjuter (pra t’i shtypni në letër) ; tëskanoni materiale të ndryshme si dokumente apo fotografi (nga letra të keni një kopje nëkompjuter) • Tëkomunikoni në internet me figurë apo të bëni foto nga kamera në kompjuter

 6. Main board • Ndodhet në njërën anë të kasësdhe ka formë drejtëkëndëshi me përmasa që variojnë sipas firmave.Mbikëtëpllakëtë hollëplastike të dizenjuar me qarqe vendosen ose lidhen me kabllo (të quajtur fisha) të gjithapajisjet e kompjuterit

 7. CPU (Central Processing Unit) • Është një komponent shumë i rëndësishëm Ikompjuterit i përbërë nga një qark i cili në mënyrë direkte apo indirekte kryen të gjithëpunën që ne bëjmë në kompjuter

 8. Memorie • Është fjala më e përgjithshme për të treguar të gjitha pjesët që shërbejnë për ruajtjen e informacioneve RAM (Random Access Memorry,qe dote thote:- Memorje me kapje te rastit.Kjo memorje eshte memorja baze e sistemit, ajo ruan informacionin ( sistemin ,programet dhe te dhenat) vetem kur eshte ndezur kompjuteri dhe i humb ato pasi fiket.

 9. Hard Disk-u • Ruan të dhënat,kjo do të thotë se të dhënat e magazinuara në Hard-Disk që mund jenë praktikisht çdo lloj informacioni me të cilin ne punojmë në kompjutër si dokumente, muzikë, lojra etj, ruhen edhe pasi kompjuteri fiket. Hard disk-u lidhet memainboard-in përmes fishës ( kur ndodhet brenda kasës) ose me një kabëll të normës USB (dhe në këtë rast quhet hard disk i jashtëm )

 10. Kartela Grafike • Është qarku që mundëson shfaqjen e imazheve në ekran. Quhet kartë sepseka formë drejtëkëndëshe dhe montohet në motherboard. Montimi behet neprmjet sloteve qe ndodhen ne bord.Qellimi kryesor i karteles grafike eshte te ktheje keto vlera dixhitale ne vlera tensioni per c'do kanal i cili pasi amplifikohet nga ekrani shfaqet imazhi ne ekran.

 11. Modemi • Pajisje me anë të së cilës bëhet e mundur lidhja e internetit përmes linjës telefonike. Mund të jetë në formën e një karte të vendosur në mainboard ose pajisje ejashtme siç është përshembullprinteri.

 12. NIC (Network Interface Card) • Kartë rrjeti e cila shërben për lidhjen në rrjet tëkompjuterave duke i lidhur ato fizikisht me anë të kabllove specifikë të rrjetit ose nëse kartaështë Wireless nuk ka nevojë për kabllo për të krijuar rrjetin e kompjuterave

 13. Floppy Drive • Ndodhet gjithashtu në pjesën e përparme të kasës dhe shërben për të punuar. Jane me madhesi te ndyrshe. Ne kohet e sotme perdoren shume pak ( lexim/shkrim) me disketat kompjuterike.

 14. Kasa • Është kutia metalike ose plastike ku ndodhen pjesët e brendshme të kompjuterit. Kasazgjidhet në varësi të përmasave ( duhet shikuar nëse ofron hapsirën e nevojshme për të gjitha pajisjet e brendshme që duam të kemi në kompjuter) dhe shijeve estetike personale

 15. Punoi: GilteneIdrizi Faleminderit per Vëmendjen

More Related