skupnost u encev ole n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skupnost učencev šole PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skupnost učencev šole

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

Skupnost učencev šole - PowerPoint PPT Presentation

iola-sosa
109 Views
Download Presentation

Skupnost učencev šole

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Skupnost učencev šole • 6. člen (7. člen ) Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli

  2. Otroški parlament • Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Poteka že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah. • Kdo sodeluje v otroškem parlamentu? V otroškem parlamentu sodelujejo osnovnošolci, ki so jim v šolah v pomoč ravnatelji, mentorji, učitelji, svetovalni delavci... izven šole pa sodelavci Zveze prijateljev mladine. Osnovnošolci zaključujejo svoje razprave na državnem otroškem parlamentu. .Organizator nacionalnega programa otroškega parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenije.   

  3. Otroški parlament • Zakaj otroški parlament? Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenje, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem pričakujejo pozornost teko šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih. • Kako deluje? Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na ŠOLSKEM PARLAMENTU. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na občinskem otroškem parlamentu pa zberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora v Sloveniji.

  4. Otroški parlament • 2005 - 16. otroški parlament:              TABUJI - PREPOVEDANE STVARI • 2006 - 17. otroški parlament: NAŠE MNENJE O DEVETLETKI • 2007 - 18. otroški parlament: ZABAVA IN PROSTI ČAS MLADIH • 2008 – 19. otroški parlament LJUBEZEN IN SPOLNOST

  5. Skupnost učencev šole - PROGRAM • Sprejetje letnega programa dela. • Predstavitev zaključkov lanskega otroškega parlamenta (Zabava in prosti čas). • Ljubezen in spolnost je tema letošnjega otroškega parlamenta, zato bomo tudi na šoli precej govorili o tem. Tudi en šolski parlament bomo namenili tej temi. • Predstavitev Unesca ter projektov, kjer bo sodelovala tudi naša šola. • Predstavitev Unicefa in dejavnosti. • Izpeljava najmanj ene dobrodelne akcije. • Organizacija šolskega parlamenta po izboru članov šolske skupnosti. • Sodelovanje in zbiranje pripomb in predlogov oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevi dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola. • Spremljanje uresničevanja ciljev letnega delovnega načrta šole. • Spremljanje, uresničevanje pravic in dolžnosti učencev. • Sodelovanje pri oblikovanju predlogov za pohvale, nagrade in priznanja učencem. • Pogovor z g. ravnateljem o tekoči problematiki. • Obeleževanje pomembnih dni. • Sodelovanje pri pripravi vzgojnega načrta šole.

  6. Obeleževanje pomembnih dni. • 3. 10. – Svetovni dan otroka • 5. 10. – Svetovni dan učiteljev • 16. 11. - Mednarodni dan strpnosti • 3. 12. – Svetovni dan invalidov • 10. 12. – Dan človekovih pravic • 15. 4. – Svetovni dan mladih prostovoljcev • 22. 4. – Svetovni dan Zemlje • 15. 5. – Svetovni dan družine

  7. Prve naloge: • Teden otroka (“Nekoga moraš imeti rad”); vsak član prinese iz revij ali drugih virov slikovni material • Svetovni dan učiteljev