slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
????? ????? ??????? ????? ?????? PowerPoint Presentation
Download Presentation
????? ????? ??????? ????? ??????

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

????? ????? ??????? ????? ?????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

היבטי מיסוי בעסקאות מיזוג ורכישה. ד"ר איל שנהב, עו"ד. כנס בנושא מיזוגים ורכישות, כתב העת "משפט ועסקים" מאי 2007. מבוא – מבנים אפשריים לעסקה. עסקת רכישת נכסים עסקת רכישת מניות עסקה על דרך של מיזוג בכל אחד מן המבנים התמורה יכולה להיות מזומן ו/או מניות של החברה הרוכשת ו/או כל תמורה נוספת. .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????? ????? ??????? ????? ??????' - iniko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

היבטי מיסוי בעסקאות מיזוג ורכישה

ד"ר איל שנהב, עו"ד

כנס בנושא מיזוגים ורכישות,

כתב העת "משפט ועסקים"

מאי 2007

slide2
מבוא – מבנים אפשריים לעסקה
 • עסקת רכישת נכסים
 • עסקת רכישת מניות
 • עסקה על דרך של מיזוג
 • בכל אחד מן המבנים התמורה יכולה להיות מזומן ו/או מניות של החברה הרוכשת ו/או כל תמורה נוספת.
slide3

בעלי מניות

דיבידנד

נכסים

נכסים ב'

נכסים

מזומן

היבטי מיסוי בעסקת רכישת נכסים
 • תיאור העסקה: חברה א' (החברה הרוכשת) רוכשת את נכסיה של חברה ב' (חברת המטרה)תמורת מזומן (או כל נכס אחר). חברת המטרה מחלקת את התמורה לבעלי המניות (כדיבידנד או אגב פירוק).

חברה ב'

חברה א'

slide4
עסקת נכסים (I) – היבטי מס
 • ברמת חברת המטרה (החברה המוכרת) - ישנו אירוע מס ברמת החברה בעת מכירת הנכסים לחברה הרוכשת.
 • ברמת בעלי המניות של חברת המטרה - אירוע מס נוסף כאשר תמורת המכירה מחולקת כדיבידנד או כדיבידנד פירוק.
 • רמת החברה הרוכשת - אין אירוע מס.
 • סה"כ מס בעסקה מבחינת בעלי השליטה של החברה המוכרת (בהנחה ששיעור מס החברות הוא 25%)

25% + (25%*75%) = 43.75%

slide5
עסקת נכסים (II) – היבטי מס
 • יתרת המחיר המקורי עבור החברה הרוכשת הינו לפי שווי הנכסים שנרכשו (Cost Basis).
 • סעיף 2 לחוק עידוד תעשיה (מיסים), תשכ"ט - 1969 מאפשר לחברה הרוכשת להפחית את יתרת המחיר המקורי של נכס בלתי מוחשי שנרכש על פני 8 שנים, החל מהשנה בה החלה להשתמש בו.
 • לחברה הרוכשת יש חשיפה מועטה, אם בכלל, לחבויות של החברה המוכרת שהתגבשו טרם העסקה, אלא אם נטלה אותן על עצמה במפורש.
 • הפסדי חברת המטרה אינם מועברים לחברה הרוכשת. יתכן כי ההפסדים ניתנים לקיזוז כנגד רווחי חברת המטרה בעת המכירה (ככל שישנם).
 • לסיכום – עסקת נכסים הינה אטרקטיבית במיוחד לחברה הרוכשת, אולם בעלת עלות מס גבוהה לבעלי המניות של החברה המוכרת.
slide6

מניות

בעלי מניות

חברה א'

מזומן / מניות

חברה ב'

היבטי מיסוי בעסקת רכישת מניות
 • תיאור העסקה: החברה הרוכשת (חברה א')רוכשת את מניות חברת המטרה (חברה ב')מידי בעלי המניות שלה ישירות, כך שחברת המטרה הופכת בסיכומו של דבר לחברת מוחזקת ע"י החברה הרוכשת.
slide7
עסקת מניות –(I)
 • ברמת חברת המטרה – אין כל אירוע מס, שכן המכירה היא של המניות וללא שינוי באישיות המשפטית.
 • ברמת בעלי המניות של חברת המטרה –
  • אירוע מס הוני עקב מכירת אחזקותיהם.
  • חישוב שיעור המס יהיה שקלול ליניארי של תקופות האחזקה עד ל – 31 לדצמבר 2002 (מס שולי 48%) ולגבי התקופה מינואר 2003 (מס רווחי הון, 20% או 25%).
  • על פי ו"ע (5002/05)פוליטי: החישוב הליניארי הינו חזקה הניתנת לסתירה על ידי הנישום (עם זאת פסק הדין עוסק במיסוי מקרקעין ואינו מקובל על רשויות המס).
 • ברמת החברה הרוכשת – אין אירוע מס.
slide8
עסקת מניות –(II)
 • פטורים אפשריים ממס לתושבי חוץ:
  • פטורים הקבועים באמנות מס למניעת כפל מס.
  • פטורים מהדין הפנימי:
   • סעיף 97(ב1) – פטור על השקעה בחברות עתירות מחקר ופיתוח.
   • סעיף 97(ב2)– פטור על השקעה במניות של חברה נסחרת.
   • סעיף 97(ב3)– פטור כללי לתושבי מדינות אמנה.
  • הסדרי מס לקרנות הון סיכון.
slide9
עסקת מניות – (III)
 • סוגיות אחרות:
  • מבחינת החברה הרוכשת, מכיוון שהנכס הנרכש הינו מניות חברת המטרה, הרי שאין יכולת להפחית את עלות מניות אלו, בניגוד לעסקת נכסים.
  • לצורך הפחתת החשיפה האפשרית של החברה הרוכשת, לחובות של חברת המטרה קיימים מצגים וחובת שיפוי.
  • במידה ותמורת העסקה היא במניות, ניתן יהיה לקבל דחיית מס לפי סעיף 104ח לפקודה אם החברה הרוכשת הינה חברה ציבורית, או לפי סעיף 103כ לפקודה (מיזוג על דרך של החלפת מניות) בכפוף לתנאים בסעיף 103ג לפקודה.
slide10
עסקת מניות – (IV)
 • הפסדי חברת המטרה עובר לרכישה:
  • כעקרון, ההפסדים נשמרים ברמת חברת המטרה. לא קיימת הוראה דומה לסעיף 382 לפקודת המס האמריקאית.
  • חובה לדווח על תכנוני מס אגרסיביים שפורסמו כחלק מתיקון 147 לפקודה.
  • לגבי האפשרות להשתמש בהפסדים ראה ע"א 3415/97 רובינשטיין.
slide11
היבטי מיסוי בעסקה על דרך של מיזוג
 • תיאור העסקה: החברה הרוכשת (חברה א')מתמזגת עם חברת המטרה (חברה ב'). במסגרת זו מקבלים בעלי המניות של חברת המטרה מזומן או מניות בחברה הרוכשת. במסגרת המיזוג נעלמת האישיות המשפטית חברת המטרה.
 • אפשרות נוספת היא הקמה של חברת בת חדשה של החברה הרוכשת, ומיזוג חברת המטרה לתוך חברת הבת כאמור, תמורת מזומן או מניות של חברת הבת/הרוכשת ("מיזוג משולש").
slide12

בעלי מניות א'

בעלי מניות א'

בעלי מניות ב'

בעלי מניות ב'

חברה א'

מניות ב'

חברה ב'

חברה א'

מניות א'

חברה ב'

היבטי מיסוי בעסקה על דרך של מיזוג
 • המשך תיאור העסקה (מיזוג באמצעות מניות לדוגמא):
slide13
עסקת מיזוג – (I)
 • ברמת חברת המטרה – אירוע מס בגין מכירת נכסים והעברת התחייבויות לחברה הרוכשת.
 • ברמת החברה הרוכשת – אין אירוע מס.
 • ברמת בעלי המניות של חברת המטרה – אירוע מס בגין מכירת מניות חברת המטרה תמורת מזומן/מניות החברה הרוכשת.
slide14
עסקת מיזוג – (II)
 • במידה ומדובר במיזוג שאינו במזומן, ניתן לקבל דחיית מס לפי סעיף 103, בכפוף לתנאי סעיף 103ג.
 • החברה הרוכשת יכולה לקזז את הפסדיה של חברת המטרה עובר למיזוג, בהתאם לתנאי סעיף 103ח (עד 20% בכל אחת מ- 5 השנים הראשונות, ולאחר מכן ללא הגבלה).
slide15
סוגיות מיוחדות בעסקאות בינלאומיות
 • מרבית העסקאות הנוגעות לחברות היי-טק ישראליות התבצעו על דרך של מיזוג משולש או עסקאות מניות בשל היבטי המס העדיפים למוכרים. על פי רוב, הרוכש הינו תאגיד תושב חוץ, והמוכרים הינם תושבי ישראל ותושבי חוץ.
 • השאלה המשפטית:

האם מוטלת על תושב חוץ חובת ניכוי מס במקור הנובעת מסעיף 164 לפקודה, ובמיוחד האם חלה על הרוכש הזר חובה לנכות מס במקור בגין התמורה המשתלמת למוכרים שהינם תושבי חוץ.

slide16
ד"ר איל שנהב

דנציגר קלגסבלד ושות', עורכי דין

03-611-0760

ayal@danklaw.co.il

www.danklaw.co.il