pracovn zdrav a bezpe nost s r o n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pracovní zdraví a bezpečnost s.r.o. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pracovní zdraví a bezpečnost s.r.o.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Pracovní zdraví a bezpečnost s.r.o. - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Pracovní zdraví a bezpečnost s.r.o. Představení společnosti / Company Introduction. Vítejte v představení společnosti Pracovní zdraví a bezpečnost s.r.o. Věnujte, prosíme, několik minut této prezentaci, abychom Vám mohli ve stručnosti sdělit základní informace o naší společnosti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Pracovní zdraví a bezpečnost s.r.o.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Pracovní zdraví a bezpečnost s.r.o. Představení společnosti / Company Introduction

  2. Vítejte v představení společnostiPracovní zdraví a bezpečnost s.r.o. Věnujte, prosíme, několik minut této prezentaci, abychom Vám mohli ve stručnosti sdělit základní informace o naší společnosti. Pro pokračování stiskněte mezerník nebo levé tlačítko myši… Welcome at the company introductionPracovní zdraví a bezpečnost s.r.o.(Occupational Health and Safety, Ltd.) Please, give us a few minutes to present you some basic information about our company shortly. Press the spacebar or click the left mouse button to continue…

  3. Poskytujeme poradenské, inspekční a školící služby v oblasti pracovního zdraví a bezpečnosti již od roku 1995. Naše téměř každodenní přítomnost na různých pracovištích, ve veřejných nebo kancelářských budovách nám poskytuje mnoho příležitostí k neustálému zlepšování v pomoci chránit lidem jejich zdraví a životy. Při výkonu našich služeb se vždy snažíme držet definice pojmu zdraví zveřejněné WHO a Etickým kodexem pro provádění takových služeb. Tyto principy mají navíc u nás vždy přednost před ekonomickými faktory. Každý den intenzivně pracujeme na hlavním cíli našeho snažení, a tím je stát se jednou z nejlepších poradenských společností v oboru pracovního zdraví a bezpečnosti ve středoevropských zemích. We are practicing the occupational health and safety consulting services since 1995. Our almost daily presence at different industrial locations, public or office buildings gives us many opportunities to improve our own ways of thinking in helping people to protect their lives or health. The WHO definition of health and The Code of Ethics of the industrial hygiene practice is what we always keep in mind and what always take precedence over our economic considerations. To be one of the best occupational health and safety consulting companies in the Central European countries is one of our goals and every day we are working hard to achieve it. Pár slov na úvod A few words at the beginning

  4. Česká legislativa je harmonizována s direktivami a předpisy Evropské Unie. Pracovní zdraví a bezpečnost není výjimkou. Je však dobré vědět, že existují ještě některé starší obecně závazné právní předpisy sehrávající svou důležitou roli při ochraně pracovníků před pracovními úrazy. Během pravidelných návštěv se zaměřujeme například na všeobecnou bezpečnost, motorizovaná dopravní zařízení a motorové vozíky, péči o vyhrazená zařízení, zvýšená místa práce, ruční a elektromechanické nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky, školení a výcvik a mnoho dalších aspektů. Nemáme radost, dojde-li na vyšetřování nehody. I v těchto případech se snažíme nalézt maximum příležitostí ke zlepšení s cílem předejít jejímu opakování. Naše vyšetřovací postupy jdou obvykle nad rámec obecně platných právních požadavků. Czech legislation gets harmonized with European Union directives and regulations. The occupational health and safety is not an exception. But there are some older governmental regulations which play their important roles to protect workers against accidents at work. During our regular visits we are focused for example on workplace layout, general safety, motorized transportation equipment and forklifts, technical equipment, elevated workplaces, hand tools and powered tools, personal protective equipment, worker training and many more aspects. We are not happy when it comes to an accident investigation. But in those cases we are always trying to get maximum opportunities for improvement to prevent reoccurence. Our investigation goes usually beyond the legislation requirements. Bezpečnost práce Safety at work

  5. Průmyslová hygiena je jednou z našich nejsilnějších stránek. Je pro nás vždy výzvou prozkoumávat všechna ta nebezpečí plynoucí z prachů a pevných částic, plynů, výparů, hluku, vibrací, záření, tepelné zátěže, ergonomických aspektů, zrakové zátěže, fyzické nebo psychické zátěže, biologických činitelů apod. Kvalitní pracovně-hygienická praxe je téměř nemožná bez spolehlivého měření a monitorování. Proto spolupracujeme pouze s autorizovanými laboratořemi. Disponujeme autorizací pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami ve smyslu platných obecně závazných právních předpisů. Nad rámec standardních bezpečnostních listů v zájmu co nejlepší ochrany prozkoumáváme databáze bezpečnostních profilů chemických látek. Industrial hygiene is one of our strongest fields of practice. It is always a challenge to explore all those hazards like dusts and particles, gases and vapors, noise, vibrations, ionizing and non-ionizing radiation, heat stress, ergonomics, visual stress, physical or mental workload, biological agents etc. Quality industrial hygiene practice is almost impossible without reliable monitoring and measurements. Thus we are cooperating with authorized laboratories. According to the Czech legislation we are authorized for handling hazardous chemicals. Beyond usual MSDS we are trying to search chemical profiles database for maximum protection. Průmyslová hygiena Industrial Hygiene

  6. Nouzové plánování je jednou z nejdůležitějších otázek, dojde-li na základní úvahy o zajištění bezpečnosti. Každý musí vědět, že i přes veškerá provedená preventivní opatření mohou nastat situace vyžadující rychlou a přesnou akci pro včasné zvládnutí nouzové situace. Požáry jsou jen jedním příkladem z možných typů nouzových situací. Proto evakuační plány, cvičné poplachy, seznamy a úložiště nebezpečných chemických látek patří mezi základní kroky, které obvykle podnikáme, abychom udrželi personál připraven podniknout příslušný zásah, bude-li to nutné. Jednoduše řečeno, vždy se snažíme nouzovým situacím předejít. Víme však, že každý musí mít šanci najít bezpečnou cestu ven při jakémkoliv stavu nouze. Emergency response planning is one of the most important parts when it comes to basic safety considerations. Everybody must know than even if we have done a dozens of measures in prevention there are situations requiring fast and accurate action to handle emergencies. Fires are only one example of possible emergencies. So evacuation plans, emergency response drills and hazardous materials inventories are the basic steps we usually take to keep people ready to take appropriate action if necessary. Simply said, we are always trying to prevent emergencies. But we know that everyone must have the chance to find the safe way out in the case of an emergency. Havarijní připravenost Emergency preparedness

  7. Zdá se, že nic na světě neroste tak rychle, jako právní a ostatní požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. To je zkušenost počátku 21. století. Poznali jsme, že systémy managementu pracovního zdraví a bezpečnosti společně se systémy managementu kvality a životního prostředí mohou organizacím významně pomoci zvládat tuto skutečnost. Existuje několik specifikací systému managementu BOZP, kterých se snažíme držet: OHSAS 18001:1999, AIHA OHSMS, OSHA VPP. V současnosti je k dispozici i česká specifikace, a to program „Bezpečný podnik“. Tato specifikace je kompatibilní s OHSAS 18001, a tudíž je integrovatelná s ostatními systémy managementu podle ISO 9001 nebo ISO 14001. Nothing on Earth grows so fast than legal or other requirements to ensure safety and health at work. That is the experience of the beginning of the 21. century. We see that occupational health and safety management systems together with quality and environmental management systems could help many companies to solve that problem. There are several OHSMS specifications we are trying to follow: OHSAS 18001:1999, AIHA OHSMS, OSHA VPP. There is also a Czech specification available: „Bezpečný podnik“. This specification is compatible with OHSAS 18001 and thus can be integrated with usual management systems according to ISO 9001 or ISO 14001. Systémy řízení Management Systems

  8. Léta jsme hledali nejefektivnější způsob, jak technicky identifikovat nebezpečí a hodnotit rizika, a jak výsledky hodnocení a pokyny k řízení sdělovat řadovým zaměstnancům. Nakonec jsme si vyvinuli vlastní. Jedná se o software pro řízení rizik s názvem RISCON, který je komerčně dostupný všem organizacím v rámci České republiky. Jeho uplatnění v dalších zemích Evropské unie je jen otázkou překladu uživatelského rozhraní, k čemuž dojde v druhé polovině roku 2006. Pomocí tohoto software lze dále udržovat i přehled o chemických látkách v rámci organizace, o ochranných prostředcích, či zjišťovat stanovené monitorovací parametry a jejich vývoj v čase. We were finding the most effective way or technique of hazard identification and risk assessment and how to communicate the results and instructions to the line people. At the end we have developed our own one. It is the risk management software called RISCON which is now available to all of the organizactions in the Czech Republic. To spread it to the rest of EU countries is the question of the user interface translation. It will be realized in the second half of 2006. With this software it is very easy also to keep track of chemical substances used within an organization, of protective equipment used or to find out monitoring indicators and their historical development. Řízení rizik - RISCON Risk management - RISCON

  9. Nikdo nemůže tvrdit, že zná vše o BOZP. Proto bylo jedním z našich prvních cílů v roce 1996 sestavení sítě odborníků a osob z praxe v rámci ČR. Vytvořili jsme proto elektronický poštovní seznam (konferenci) zvaný CZSAFETY. Účelem tohoto seznamu je výměna informací mezi odborníky a praktikanty na území České republiky – k datu 1.1.2006 měl tento seznam více než 180 členů.>>> www.markl.cz/mail_list.html S cílem propagovat pracovní zdraví a bezpečnost na různých pracovištích jsme zahájili bezplatnou distribuci elektronického magazínu věnovaného těmto otázkám. Počet odběratelů překročil hranici 1200 a dále narůstá.>>> www.safety-21.com No one can say he knows everything about OHS. To set up and maintain a network of experts and practitioners was our first target back in the year 1996. We have established an electronic mailing list called CZSAFETY. The purpose of this mailing list is to exchange information among experts and practitioners over the Czech territory with more than 100 members.>>> www.markl.cz/mail_list.html In order to promote safety and health protectionat various workplaces we have started to distribute a free electronic newsletter dedicated to that issues. By now there are more than 1200 subscribers and growing...>>> www.safety-21.com Výměna informací Information exchange

  10. Od roku 1996 jsme členy Amerického sdružení průmyslové hygieny. Toto členství nám poskytuje přístup k celosvětové síti odborníků v této oblasti a stejně tak k přístup k nejnovějším odborným publikacím z mnoha podoborů průmyslové hygieny.>>> www.aiha.org Abychom mohli poskytovat kvalitní služby, musíme z manažerského hlediska spoléhat na ty nejpřesnější informace. Používáme tedy CD-ROM databáze Chempendium™ s bezpečnostními profily z Kanadského centra pro pracovní zdraví a bezpečnost, které patří k nejaktuálnějším na světě.>>> www.ccohs.ca Od roku 1999 se zabýváme systémy managementu pracovního zdraví a bezpečnosti v nadnárodních společnostech, což je nejrychlejší cesta k získání zkušeností tohoto typu. We are an American Industrial Hygiene Association member since 1996. This membership gives us the access to global industrial hygiene network and also to up to date publications from many fields of practice.>>> www.aiha.org To provide a quality consulting service from the management point of view we have to rely on the most accurate information. We use the Canadian Center for Occupational Health and Safety CD-ROM databases of chemical profiles to keep the right direction.>>> www.ccohs.ca Since 1999 we have started to deal with multinational corporations in the field of occupational health and safety management systems which is the fastest way to get experience of this type. Mezinárodní spolupráce International cooperation

  11. Praxi máme nejen v následujících odvětvích: Plavené sklo a související výrobky Údržba a opravy zdvihacích zařízení Výzkum, vývoj, produkce a doprava imunologických preparátů Výroba, plnění a doprava technických plynů Výroba „automotive“ komponentů Nakládání s kryogenními látkami Tavení a lití hliníku Oděvní průmysl Výroba a doprava betonových směsí Zemědělství – sklady, sušení, sila, výroba krmných směsí a jejich doprava... Údržba a opravy motorových vozidel Výroba elektromotorů Těžba a zpracování vápence … … … We have experience not only in the following industries:Float glass production and related productsLifting equipment maintenance and repairImmunology preparations research,development, production and transportTechnical gases production and filling Automotive parts manufacturing Cryogenic materials handling Aluminium castingTextile industriesConcrete production and transportAgriculture industries - drying, storage,silos, animal food production and transportTrucks and cars maintenance and repairElectrical engines production Limestone quarying and processing Zkušenosti Experience

  12. V oboru pracovního zdraví a bezpečnosti se pohybujeme již více než deset let. Kombinace těchto zkušeností s bohatými mezinárodními kontakty (většinou z anglicky hovořících zemí) nám umožňuje překládat časopisy, články, zprávy, profily nebo odbornou literaturu z anglického do českého jazyka s použitím správné odborné terminologie. Na základě požadavku několika z našich klientů jsme přizpůsobovali část vnitřních předpisů do českého právního prostředí... As you may know we are working in the field of occupational health and safety for many years. Combination of this experience together with rich international contacts (mostly from English speaking countries) gives us the ability to translate occupational health and safety magazines, periodicals, reports, profiles or literature from English to Czech language. On few our clients request we have customized some parts of corporate documentation to the Czech legal environment... Překlady Translations

  13. Jsme schopni naše služby poskytovat v jakékoliv lokalitě na území České republiky. Návštěva zahraničních lokalit je možná po předchozí domluvě. Jsou však určitá omezení: nemůžeme řešit pracovně bezpečnostní záležitosti spojené s výbušninami (výroba, doprava, použití apod.) nemůžeme poskytovat přímé služby vojenským a policejním složkám nemůžeme poskytovat přímé služby společnostem, jejichž činnost spadá pod Státní úřad pro jadernou bezpečnost We can operate on any industrial location or building over the Czech Republic territory. To visit some locations abroad is possible upon prior request. But there are also some limitations: we are not solving safety and health issues associated with explosives (production, transport, usage etc.) we are not operating on military or police installations or facilities (exceptions are possible) we can not directly serve companies under State Nuclear Safety Office supervision Územní pokrytí Territorial coverage

  14. Petr Markljednatel společnosti telefon:+420 602 287 558 fax:+420 476 101 373 e-mail: pmarkl@markl.cz adresa:Pracovní zdraví a bezpečnost s.r.o.Jana Žižky 1598434 01 MostCzech Republic http://www.markl.cz Petr Marklcompany representative phone:+420 602 287 558 fax:+420 476 101 373 e-mail:pmarkl@markl.cz regular mail:Pracovní zdraví a bezpečnost s.r.o.1598 Jana Žižky434 01 MostCzech Republic http://www.markl.cz Kontakty Contacts

  15. Výpis z obchodního rejstříku • Commercial Registry Record

  16. Certifikát akreditovaného certifikačního orgánu „Specialista bezpečnosti práce“ • Certificate from accredited certification body „Certified safety proffessional“

  17. Osvědčení odborné způsobilosti v požární ochraně • Fire prevention specialist certificate

  18. Potřebujete-li více informací, neváhejte navštívit naše internetové stránky na adrese www.markl.cz anebo rovnou zavolejte na číslo +420 602 287 558. In the case you need more information, do not wait to visi our www pages at www.markl.cz or call us directly at the following number +420 602 287 558. www.markl.cz