monika go ubiew konieczna dyrektor pp p 7 w gda sku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Monika Gołubiew - Konieczna Dyrektor PP-P 7 w Gdańsku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Monika Gołubiew - Konieczna Dyrektor PP-P 7 w Gdańsku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Monika Gołubiew - Konieczna Dyrektor PP-P 7 w Gdańsku - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetle zmian przepisów prawa oświatowego – materiał dla rad pedagogicznych gimnazjum ogólnodostępnego. Monika Gołubiew - Konieczna Dyrektor PP-P 7 w Gdańsku. Nowe rozporządzenia:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Monika Gołubiew - Konieczna Dyrektor PP-P 7 w Gdańsku' - inez-harmon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
monika go ubiew konieczna dyrektor pp p 7 w gda sku

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetle zmian przepisów prawa oświatowego – materiał dla rad pedagogicznych gimnazjum ogólnodostępnego

Monika Gołubiew - Konieczna

Dyrektor PP-P 7 w Gdańsku

nowe rozporz dzenia
Nowe rozporządzenia:
 • w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 • w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych
 • w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach
nowe rozporz dzenia1
Nowe rozporządzenia:
 • zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
 • zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
 • w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych
nowe rozporz dzenia2
Nowe rozporządzenia:
 • tzw. pakiet sześciu
 • Dziennik Ustaw Nr 228 z dnia 17 listopada 2010 roku
 • wchodzą w życie:
 • w PP-P od 1 lutego 2011 roku
 • w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych (w tym klasy „O”), szkołach i placówkach specjalnych oraz w gimnazjach od 1 września 2011 roku (wyjątek: wcześniej, bo w marcu 2011 roku powołanie Zespołów ds.uczniów o specjalnych potrzebach)
 • w szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych od 1 września 2012 roku (wyjątek: wczesniej, bo w marcu 2012 roku powołanie Zespołów ds.uczniów o specjalnych potrzebach)
rozporz dzenia w fazie projektu
Rozporządzenia w fazie projektu:
 • w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wznoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
 • w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

(czekają do podpisu…)

za o enia og lne specjalne potrzeby edukacyjne
Założenia ogólne – specjalne potrzeby edukacyjne
 • „wynikają ze zróżnicowanego, indywidualnego sposobu nabywania wiedzy i umiejętności w procesie uczenia się, określonego zróżnicowanym ich funkcjonowaniem poznawczo – percepcyjnym”
 • „odnoszą się zarówno do dzieci i młodzieży mającej trudności w uczeniu się, jak i uczniów zdolnych. Rozpoznawanie specjalnych potrzeb edukacyjnych pozwala na właściwy dobór metod, środków i oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych prowadzących do zaspokojenia potrzeb, a tym samym stworzenia optymalnych warunków rozwoju intelektualnego i osobowościowego”.
za o enia og lne uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Założenia ogólne – uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • niepełnosprawni i niedostosowani społecznie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 • przewlekle i czasowo chorzy posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub tylko opinię z poradni, lub bez tej opinii
 • uczniowie z dysleksją rozwojową posiadający opinię z poradni (ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi)
 • uczniowie tzw.słabsi z kłopotami w nauce posiadający opinię z poradni lub bez tej opinii
 • uczniowie zaniedbani, ze środowisk patologicznych, z rodzin niewydolnych wychowawczo z opinią z poradni lub bez tej opinii
 • uczniowie powracający zza granicy, uczniowie z rodzin obcokrajowców mieszkających w Polsce z opinią z poradni lub bez tej opinii
 • uczniowie wybitnie zdolni, wykazujący uzdolnienia i różne predyspozycje z opiniami z poradni lub bez niej
 • znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, kryzysie czy traumie z opinia poradni lub bez tej opinii
 • inni…
uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych

UWAGA: by zakwalifikować ucznia do grupy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, który nie ma żadne „dokumentu” z Poradni lub inne zaświadczenia np.. lekarskiego, szkoła powinna opierać się na przyjętych przez siebie kryteriach, pamiętając, że każdy człowiek, a tym samym uczeń, jest i ma prawo być trochę inny, niż jego rówieśnik

W tym celu niezbędna jest:

 • wnikliwa obserwacja ucznia na terenie szkoły
 • dobra znajomość jego sytuacji rodzinnej,
 • dobra znajomość psychologii rozwojowej głównie w odniesieniu do tzw. norm wiekowych,
 • dużo zdrowego rozsądku
za o enia og lne diagnoza funkcjonalna
Założenia ogólne - diagnoza funkcjonalna
 • jest złożonym, wielospecjalistycznym procesem poznania człowieka, mającym na celu rozpoznanie zarówno poziomu umiejętności funkcjonalnych jak i potrzeb, zakresu możliwości i ograniczeń na tle złożonych procesów biologicznych, psychicznych i społecznych. Przebiega w sytuacjach naturalnych i powinna uwzględniać także ocenę emocji i zainteresowań. Proces przeprowadzany jest przez zespół specjalistów, także w sytuacji naturalnej
 • diagnoza jest więc „wspólna” (szkoły/placówki i poradni)
 • by poradnia mogła postawić diagnozę potrzebna będzie albo dobra opinia ze szkoły albo obserwacja ucznia w szkole
za o enia og lne diagnoza funkcjonalna1
Założenia ogólne - diagnoza funkcjonalna

Opinia o uczniu ze szkoły zawiera:

Funkcjonowanie w sferze fizycznej (motoryka mała, motoryka duża, samoobsługa, stan zdrowia, zmysły: wzrok i słuch, rozwój mowy)

Funkcjonowanie w sferze poznawczej (uwaga i koncentracja, pamięć, myślenie logiczne, techniki szkole: czytanie, pisanie, liczenie, stopień opanowania wiadomości z poszczególnych przedmiotów)

Funkcjonowanie w sferze psychicznej (motywacja do pracy, sposób radzenia sobie ze stresem)

Funkcjonowanie w sferze społecznej - w grupie (reagowanie na polecenia nauczyciela kierowane do grupy, zachowanie w grupie rówieśników (zabawa, współdziałanie)

 • BEZ DIAGNOZY KOŃCOWEJ!!!
za o enia og lne diagnoza funkcjonalna2
Założenia ogólne - diagnoza funkcjonalna

Opinia poradni zawiera:

 • diagnozę poziomu rozwoju, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych osoby, której dotyczy opinia, a także opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie tej osoby
 • zalecane formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej

TU DIAGNOZA „KOŃCOWA”

za o enia og lne pedagog specjalny w szkole og lnodost pnej i integracyjnej
Założenia ogólne - pedagog specjalny w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej

„nowy” pedagog specjalny

 • to zawód, który wymaga uzyskania kwalifikacji na kierunku pedagogika specjalna, ale przede wszystkim zdobycia wiedzy i umiejętności do pracy z uczniem z każdym rodzajem niepełnosprawności
 • pełnić go będzie mógł nauczyciel, który ukończył dowolny kierunek pedagogiki specjalnej (tyflopedagogika, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, pedagogika lecznicza /terapeutyczna…)
za o enia og lne w czanie
Założenia ogólne - włączanie
 • włączanie (inkluzja) – do tego dążymy

włączanie - nie oznacza tylko umieszczanie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

włączanie ma oznaczać zmiany w szkołach, by lepiej odpowiadały na różnorodne potrzeby wszystkich swoich uczniów i organizowały dla nich stosowne wsparcie

zmiany wydawanie dokument w przez poradni
Zmiany – wydawanie dokumentów przez poradnię

Poradnia wydaje:

 • opinie o dziecku/uczniu (nadal w różnych sprawach)
 • informacje o wynikach badania (na wniosek rodziców dla: sądu, MOPSu, lekarza, innych specjalistów…)
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania (jak dotychczas, nadal najważniejszy jest wniosek lekarza)
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie
zmiana orzeczenia o potrzebie kszta cenia specjalnego
Zmiana - orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Uczniowie niepełnosprawni:

 • upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
 • słabo widzący i niewidomi (Poradnia z uprawnieniami)
 • słabo słyszący i niesłyszący (Poradnia z uprawnieniami)
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (Poradnia z uprawnieniami)
 • z niepełnosprawnościami ruchowymi, w tym z afazją
 • z niepełnosprawnością sprzężoną

Uczniowie niedostosowani społecznie:

 • zagrożeni niedostosowaniem społecznym = socjoterapia (w szkole ogólnodostępnej, integracyjnej lub placówce specjalistycznej typu MOS)
 • niedostosowani społecznie = resocjalizacja (w placówce specjalistycznej typu MOW)

UWAGA:

nie ma orzeczeń z uwagi na zaburzenia zachowania, np.uczeń z ADHD albo będzie miał opinię albo orzeczenie o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym – decyzja specjalistów w Poradni i Zespołu Orzekającego

zmiany opinia z poradni potwierdzaj ca wyst powanie dysleksji rozwojowej
Zmiany –opinia z Poradni potwierdzająca występowanie dysleksji rozwojowej
 • od początku tzw. drogi edukacyjnej wnikliwa obserwacja dziecka
 • najpierw pierwsza „diagnoza” w przedszkolu i w klasie „O” prowadzona przez nauczycieli oddziałów przedszkolnych
 • w klasie I – III diagnoza w poradni i stwierdzanie tzw. ryzyka dysleksji rozwojowej (do ukończenia przez ucznia klasy III szkoły podstawowej)
 • w klasie IV – VI kontrolne badanie w poradni i stwierdzanie dysleksji rozwojowej (do ukończenia klasy VI szkoły podstawowej)
 • opinia jest bezterminowa i obliguje do dostosowań zarówno na sprawdzian, jak i test gimnazjalny, maturę, egzamin zawodowy…)
zmiany opinia z poradni potwierdzaj ca wyst powanie dysleksji rozwojowej1
Zmiany –opinia z Poradni potwierdzająca występowanie dysleksji rozwojowej
 • w zasadzie nie można stwierdzać dysleksji „po raz pierwszy” na poziomie gimnazjum czy szkoły ponadgimnazjalnej!!!
 • tylko wyjątkowe wypadki!!!
 • może być wydana na wniosek rodziców, ucznia pełnoletniego lub specjalisty ze szkoły (zawsze za zgodą rodziców)
 • wniosek w tej sprawie wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej
 • dyrektor gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej zwołuje radę pedagogiczną i uzyskuje jej opinię
 • dyrektor gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej do poradni przesyła ww. wniosek wraz z opinią rady pedagogicznej
 • dopiero wtedy poradnia wydaje opinię o dysleksji, na mocy której przysługują uczniowi stosowane udogodnienia
przypomnienie wydawanie opinii uczniom wybitnie zdolnym
Przypomnienie – wydawanie opinii uczniom wybitnie zdolnym
 • opinia w sprawie indywidualnego programu nauczania (konkretny przedmiot lub grupa przedmiotów) lub opinia w sprawie indywidualnego toku nauki (odmienna organizacja nauki wszystkich przedmiotów)
 • procedura wydawania ww. opinii przez poradnie:
 • nauczyciele i specjaliści ze szkoły (za zgoda rodziców), rodzice lub uczeń pełnoletni składają wniosek wraz z uzasadnieniem do dyrektora szkoły
 • dyrektor szkoły zwołuje radę pedagogiczną i uzyskuje jej opinię
 • dyrektor szkoły przesyła do poradni ww. wniosek wraz z opinią rady pedagogicznej
 • dopiero wtedy poradnia przeprowadza stosowną diagnozę (głównie psychologiczną) i wydaje opinię w danej sprawie
udogodnienia zwolnienie z nauki drugiego j zyka obcego
Udogodnienia – zwolnienie z nauki drugiego języka obcego
 • na podstawie opinii poradni lub orzeczenia
 • zwolnić można ucznia z głęboką dysleksją rozwojową, z niedosłuchem, z autyzmem i zespołem Aspergera, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • zwolnić może dyrektor wydając decyzję administracyjną
 • na świadectwie pisze się „zwolniony”

UWAGA:

Uczeń upośledzony umysłowo w stopniu lekkim nie wymaga zwolnienia, gdyż go obowiązuje nauka tylko jednego języka obcego (na świadectwie „stawiamy kreskę”)

udogodnienia wyd u anie etap w edukacyjnych
Udogodnienia – wydłużanie etapów edukacyjnych
 • przywilej ucznia niepełnosprawnego, który ma ważne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • poradnia nie wypowiada się w tej kwestii (stwierdzenie, czy uczeń zrealizował przewidziany program, który był dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i możliwości,jest zadaniem szkoły czyli nauczycieli)
 • musi być za zgodą rodzica (ale to nie jest „widzi mi się” rodzica)
 • decyzję podejmuje dyrektor (decyzja administracyjna), najlepiej po zapoznaniu się z opinia rady pedagogicznej
 • wydłużenie to nie powtarzanie roku, choć uczeń uczęszcza do klasy programowo niższej
udogodnienia wyd u anie etap w edukacyjnych1
Udogodnienia – wydłużanie etapów edukacyjnych

dziecko niepełnosprawne z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego będzie mogło uczęszczać do przedszkola do 8 roku życia (z uwagi na obniżenie wieku szkolnego)

uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego można będzie wydłużyć każdy etap edukacyjny przynajmniej o 1 rok:

uczeń z orzeczeniem będzie mógł uczęszczać do:

 • szkoły podstawowej - do 18 roku życia
 • gimnazjum - do 21 roku życia
 • szkoły ponadgimnazjalnej – do 23 roku życia

Uwaga 1: nadużywanie tego przywileju jest zaprzeczeniem idei integracyjnych i normalizacyjnych!!!

Uwaga 2: konieczna jest współpraca pomiędzy szkołami, by umożliwić uczniom ukończenie edukacji poprzez ukończenie szkoły!!!

udogodnienia dodatkowe zaj cia
Udogodnienia – dodatkowe zajęcia

zajęcia specjalistyczne – czas trwania 60 minut:

 • korekcyjno – kompensacyjne – do 5 uczniów
 • logopedyczne – do 4 uczniów
 • socjoterapeutyczne, szczególnie dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym – do 10 uczniów
 • inne o charakterze terapeutycznym, w tym zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych – głównie indywidualnie

UWAGA:

w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, ale z takim wyliczeniem, by na koniec tygodnia/miesiąca ilość minut była zgodna z zaplanowanym czasem

UWAGA:

wszystkie zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli i specjalistów posiadających kwalifikacje odpowiednie do prowadzonych zajęć, których w pracy, jeżeli zajdzie taka potrzeba, wspierać ma pedagog specjalny

udogodnienia dodatkowe zaj cia1
Udogodnienia – dodatkowe zajęcia

pozostałe zajęcia o charakterze edukacyjnym – czas trwania 45 minut:

 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – do 8 uczniów
 • rozwijające uzdolnienia – do 8 uczniów
 • związane z wyborem zawodu – do ? uczniów

UWAGA:

wszystkie zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli i specjalistów posiadających kwalifikacje odpowiednie do prowadzonych zajęć, których w pracy, jeżeli zajdzie taka potrzeba, wspierać ma pedagog specjalny

udogodnienia pedagog specjalny
Udogodnienia – pedagog specjalny
 • w szkołach prowadzących oddziały integracyjne zatrudnia się pedagoga specjalnego współorganizującego kształcenie integracyjne
 • w szkole ogólnodostępnej (bez oddziałów integracyjnych) można zatrudnić, za zgodą organu prowadzącego, pedagoga specjalnego, w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie (na tzw. wolnym etacie)
 • można nadal zatrudniać osoby nie będące nauczycielami jako tzw. pomoc nauczyciela („asystent” osoby niepełnosprawnej – osoba niebędąca nauczycielem, wolontariusz, osoba odbywająca tzw. staż pedagogiczny)
zadania pedagoga specjalnego w szkole integracyjnej i og lnodost pnej
Zadania pedagoga specjalnego w szkole integracyjnej i ogólnodostępnej
 • prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami zintegrowanych działań i zajęć, określonych w programie (są razem na lekcji, tak więc zajęcia lekcyjne są prowadzone przez dwóch nauczycieli),
 • prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi i niedostosowanymi społecznie (współodpowiedzialność za program wychowawczy szkoły i klasy, realizacja godzin wychowawczych, może wychowawca klasy…)
 • uczestniczenie, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz zintegrowanych działań i zajęć, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów (udział w innych zajęciach o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym – wtedy są one prowadzone przez dwóch nauczycieli),
 • udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi i niedostosowanymi społecznie (gdy na lekcji jest tylko jeden nauczyciel pedagog specjalny wspiera go w różny sposób przed lekcjami, w miedzy czasie…).
udogodnienia wyb r drogi edukacyjnej
Udogodnienia – wybór drogi edukacyjnej
 • uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzielimy na dwie grupy: niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie
 • uczniowie z tych dwóch grup mogą uczęszczać do klas ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych – wybór należy do rodziców, ale wskazanie najlepszego wyboru należy do specjalistów z poradni…
 • do klasy integracyjnej jako uczniowie „integrowani” idą uczniowie wyłącznie niepełnosprawni (niedostosowani należą do grupy uczniów sprawnych!)

UWAGA:

 • planowana zmiana – liczba uczniów niepełnosprawnych w klasie integracyjnej będzie mogła wynosić: do 5 (bez dolnej granicy)
udogodnienia sprawdziany i egzaminy zewn trzne
Udogodnienia – sprawdziany i egzaminy zewnętrzne
 • dostosowanie warunków i form przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych zgodnie z wytycznymi OKE i CKE (corocznie na stronach internetowych) – uczniowie posiadający stosowne opinie z poradni, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania, zaświadczenia lekarskie o czasowej chorobie
 • dodatkowo dyrektor może dostosować warunki (nie formy!) także dla innych uczniów: z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z wcześniejszym kształceniem się poza granicami kraju, z zaburzeniami komunikacji językowej, przeżywających sytuacje traumatyczne lub będących w tzw. kryzysie…

(nie potrzeba żadnej opinii z poradni ani zaświadczeń lekarskich…)

udogodnienia sprawdziany i egzaminy zewn trzne1
Udogodnienia – sprawdziany i egzaminy zewnętrzne

UWAGA: - co musi być spełnione:

 • przynajmniej w ostatnim roku nauki, w którym uczeń zdaje sprawdzian lub egzamin, musi być objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczna w szkole (jego sprawa „jest na zespole”, ma opracowaną „Kartę potrzeb” i „Program wspierający”)
 • wniosek w sprawie dostosowania warunków zdawania sprawdzianów i egzaminów do potrzeb i możliwości danego ucznia składają jego rodzice lub on sam (jeżeli jest pełnoletni) lub nauczyciel czy specjalista ze szkoły (za zgodą rodziców lub ucznia pełnoletniego) do rady pedagogicznej
 • wniosek ten musi być odpowiednio uzasadniony
 • rada pedagogiczna, opiniuje go i opinia ta musi być pozytywna
 • dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za dostosowanie ustalonych warunków
 • dyrektor CKE do dnia 1 września na swojej stronie internetowej zamieszcza szczegółową informacje o sposobach dostosowania warunków do potrzeb i możliwości uczniów – w razie konieczności należy dopytywać się indywidualnie w OKE…
dostosowanie warunk w w szczeg lno ci polega na
Dostosowanie warunków w szczególności polega na
 • zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności (w tym osobna sala, odpowiedni sprzęt i środki dydaktyczne)
 • odpowiednim wydłużeniu czasu trwania sprawdzianu czy egzaminu
 • zapewnieniu obecności w czasie sprawdzianu czy egzaminu specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności czy niedostosowania społecznego, jeżeli jest to niezbędne w celu uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego lub środków dydaktycznych
 • inne (katalog dostosowań warunków jest otwarty…)
zmiany zesp ds uczni w o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Zmiany - Zespół ds.uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • zespół jest powoływany dla danego ucznia przez dyrektora szkoły
 • dyrektor tworzy ww. zespół dla ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię z poradni niezwłocznie po jej dostarczeniu do szkoły (procedura wewnętrzna)
 • dyrektor tworzy także ww. zespól dla ucznia bez orzeczenia czy opinii, ale na wniosek nauczyciela, niezwłocznie po otrzymaniu przez niego takiej informacji (procedura wewnętrzna)
 • w skład zespołu wchodzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści prowadzący zajęcia z danym uczniem ( wszyscy…)
 • dyrektor wyznacza koordynatora pracy danego zespołu (pracami kilku zespołów może koordynować jedna osoba)
 • dla danego ucznia zespół zbiera się w miarę potrzeb, musi zebrać się jednak minimum dwa razy w ciągu roku (by określać jego potrzeby i dokonywać ewaluacji podejmowanych działań i rozwoju ucznia)
zmiany zesp ds uczni w o specjalnych potrzebach edukacyjnych1
Zmiany - Zespół ds.uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • z prac zespołu nie sporządza się protokołów – wszystko jest zapisywane w indywidualnych dokumentach ucznia (Kartach Indywidualnych Potrzeb, Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych, Planach Działań Wspierających)
 • w pracach zespołu, przynajmniej niektórych, mogą uczestniczyć rodzice ucznia, a dyrektor przed spotkaniem zespołu ma obowiązek poinformować rodziców o miejscu i terminie (co jest jednocześnie swoistym zaproszeniem na posiedzenie Zespołu)
 • na wniosek rodziców w pracach zespołu może uczestniczyć inna osoba np.. indywidualny terapeuta domowy, lekarz, przedstawiciel stowarzyszenia, indywidualny psycholog, ksiądz…(z placówki bądź organizacji, która zajmuje się pomocą dziecku i rodzinie)
 • na wniosek dyrektora szkoły w pracach zespołu może uczestniczyć specjalista z poradni
zmiany zesp ds uczni w o specjalnych potrzebach edukacyjnych2
Zmiany - Zespół ds.uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

UWAGA: dlaczego warto, by w pracach zespołu brał udział specjalista z poradni:

 • jest specjalistą w danym zakresie i może uzupełnić informacje o uczniu w oparciu o posiadaną specjalistyczną wiedzę i umiejętności,
 • w poradni przeprowadził specjalistyczną diagnozę ucznia i ma możliwość dokonania jej weryfikacji oraz weryfikacji wydanych zaleceń, ich modyfikacji pod kątem realnych możliwości dziecka a także miejsca realizacji,
 • ma możliwość dokonywania „na bieżąco” interpretacji pewnych niejasnych lub mało precyzyjnych zapisów zawartych w opinii lub w orzeczeniu wydanym przez poradnię,
 • ma możliwość przedstawienia sytuacji rozwojowej ucznia „od innej strony”, nie pozwalając „zafiksować się” nauczycielom i specjalistom Szkoły na pewnych trudnościach funkcjonalnych ucznia występujący na ich terenie (i vice versa),
 • jest z „zewnątrz” i podlega pod „odrębnego” dyrektora, co czasami w sytuacji konfliktowej (np. dotyczącej finansów) na drodze: specjaliści – dyrektor Szkoły umożliwia mu głoszenie własnego zdanie bardziej obiektywnie,
 • ma możliwość wsparcia rodzica, który jest w konflikcie ze Szkołą i czasami wręcz boi się pracujących tam nauczycieli (z uwagi na wcześniejsze ciągłe skargi na jego syna lub córkę)
zadania zespo u
Zadania Zespołu
 • ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • określenie zalecanych form pomocy, sposobów i okresu, w którym uczniowi dana pomoc będzie udzielana, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w opinii lub orzeczeniu (jeżeli uczeń posiada)
 • zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego (dot. gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej)
 • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
dokumentacja zespo u
Dokumentacja Zespołu
 • Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne (Programy) dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Karty Indywidualnych Potrzeb i Plany Działań Wspierających dla uczniów z opiniami, z orzeczeniami o potrzebie indywidualnego nauczania i dla uczniów bez opinii czy orzeczeń

UWAGA:

(orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ma znaczenie wiodące!)

UWAGA:

„zawartość” dokumentacji Zespołu została opracowana w załączonym materiale

wsparcie szko y przez poradni wynikaj ce z jej zada
Wsparcie szkoły przez poradnię wynikające z jej zadań:
 • udzielanie (we współpracy z placówkami doskonalenia zawodowego) wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole
 • współpraca ze szkołą przy opracowywaniu i realizowaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych oraz Planów Działań Wspierających

UWAGA: główne hasła dla pracy poradni to:

 • bliżej szkoły
 • wsparcie szkoły
swoje zadania poradnia realizuje poprzez
Swoje zadania Poradnia realizuje poprzez
 • diagnozowanie
 • opiniowanie i orzekanie
 • działalność terapeutyczną
 • prowadzenie grup wsparcia
 • prowadzenie mediacji
 • interwencję kryzysową
 • działalność profilaktyczną
 • poradnictwo
 • konsultacje
 • działalność informacyjno - szkoleniową