Sociallagstiftningen en versikt
Download
1 / 38

Sociallagstiftningen – en översikt - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Sociallagstiftningen – en översikt. 2011-05-04 Ulrika Ekebro. Vad styr socialtjänstens arbete?. Lagstiftning Förordning Föreskrifter – bindande regler som ska följas Allmänna råd – rekommendation som bör följas. Sociallagstiftningen. • Socialtjänstlagen, SoL

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sociallagstiftningen – en översikt' - india


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sociallagstiftningen en versikt

Sociallagstiftningen – en översikt

2011-05-04

Ulrika Ekebro


Vad styr socialtj nstens arbete
Vad styr socialtjänstens arbete?

 • Lagstiftning

 • Förordning

 • Föreskrifter – bindande regler som ska följas

 • Allmänna råd – rekommendation som bör följas


Sociallagstiftningen
Sociallagstiftningen

 • • Socialtjänstlagen, SoL

 • • Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU

 • • Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM

 • • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS


 • • Förvaltningslagen

 • • Offentlighets- och sekretesslagen

 • ___

 • • Lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård, LSU

 • • Föräldrabalken

 • • Lag om mottagande av asylsökande m fl

 • • Lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten


Socialtj nstlagen 2001 453
Socialtjänstlagen (2001:453)

 • • Helhetssyn

 • • Målinriktad ramlag med rättighetsinslag

 • • Vistelseprincip


Socialtj nstlagens grundl ggande v rderingar
Socialtjänstlagens grundläggande värderingar

 • • demokrati

 • • jämlikhet

 • • solidaritet

 • • barnperspektiv

 • • värdighet för äldre


Socialtj nstlagens v gledande principer
Socialtjänstlagens vägledande principer

 • • Frivillighet och självbestämmande

 • • Kontinuitetsprincipen

 • • Normalitetsprincipen

 • • Närhetsprincipen


Socialtj nstlagens v gledande principer1
Socialtjänstlagens vägledande principer

 • • Flexibilitet – individuella bedömningar

 • • Det förebyggande perspektivet

 • • Individens eget ansvar

 • – tilltro till individens förmåga


Sol lyfter fram vissa grupper
SoL lyfter fram vissa grupper:

 • • barn och unga

 • • äldre människor

 • • människor med funktionsnedsättningar

 • • människor med missbruksproblem

 • • anhörigvårdare

 • • brottsoffer


R tten till bist nd
Rätten till bistånd

 • • Skälig levnadsnivå

 • • Den som inte själv kan tillgodose sina behov

 • eller få dem tillgodosedda på annat sätt

 • 1. För sin försörjning (försörjningsstöd)

 • 2. För sin livsföring i övrigt


Socialtj nstlagen 2001 4531
Socialtjänstlagen (2001:453)

 • Beslut kan överklagas med förvaltningsbesvär

 • =

 • laglighet och lämplighet


Anm lningsskyldighet om missf rh llanden som r r barn
Anmälningsskyldighet om missförhållandensom rör barn

 • • Uppmaning till alla

 • • Skyldighet för vissa yrkesgrupper

 • t ex förskolepersonal, vårdpersonal

 • Om något kaninnebära att nämnden behöver

 • ingripa till ett barns skydd


Lagen 1990 52 med s rskilda best mmelser om v rd av unga lvu
Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU

 • När nödvändiga insatser inte kan genomföras

 • frivilligt

 • Barn < 18 år

 • Unga < 20 – 21 år

 • Socialnämnden ansöker

 • – förvaltningsrätten beslutar


F ruts ttningar f r v rd enligt lvu
Förutsättningar för vård enligt LVU unga, LVU

 • 1. Missförhållande med anknytning till

  • hemmiljö

  • eget beteende

 • 2. Påtaglig risk för den unges hälsa och

 • utveckling

 • 3. Samtycke saknas


Lagen 1988 870 om v rd av missbrukare i vissa fall lvm
Lagen (1988:870) om vård av missbrukare unga, LVUi vissa fall, LVM

 • När nödvändig vård inte kan ges på frivillig väg

 • Syftar till att motivera till vård i frivilliga former

 • Socialnämnden ansöker

 • – förvaltningsrätten beslutar


Tv ngsv rd ska beslutas om
Tvångsvård ska beslutas om: unga, LVU

 • 1. missbruket är fortgående och endast kan brytas genom vård,

 • 2. vårdbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt

 • 3. missbrukaren

 • • utsätter sin fysiska eller psykisk hälsa för allvarlig fara

 • • löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv

 • • kan befaras komma att allvarligt skada sig själv

 • eller någon närstående


Lagen 1988 870 om v rd av missbrukare i vissa fall lvm1
Lagen (1988:870) om vård av missbrukare unga, LVUi vissa fall, LVM

 • Vården

 • • ges vid särskilda institutioner som drivs av SiS (”LVM-hem”)

 • • SiS har särskilda befogenheter gentemot dem som vårdas

 • • får pågå under högst sex månader

 • Översyn har genomförts - Missbruksutredningen


Socialn mndens ansvar
Socialnämndens ansvar unga, LVU

 • Att följa missbrukaren under hela vårdtiden

 • Att planera och förbereda insatser efter utskrivningen

 • Att aktivt verka för att den enskilde efter vårdtiden får

 • • bostad

 • • arbete eller utbildning

 • • personligt stöd för att komma ifrån sitt missbruk.


Lagen 1993 387 om st d och service till vissa funktionshindrade lss
Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

 • • Avgränsad personkrets

 • • Jämlikhet i levnadsförhållanden

 • - möjlighet att leva som andra

 • • Självbestämmanderätt, integritet, inflytande

 • • Goda levnadsvillkor

 • • Bosättningsprincip


Lagen 1993 387 om st d och service till vissa funktionshindrade lss1
Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

 • Tio närmare angivna insatser, t ex

 • • personlig assistans

 • • bostad med särskild service

 • • daglig verksamhet

 • Kan överklagas genom förvaltningsbesvär

 • Översyn pågår – vissa lagändringar från 2011-01-01


F rvaltningslagen 1986 223
Förvaltningslagen (1986:223) funktionshindrade, LSS

• Allmänna krav på handläggning (enkelt, snabbt och billigt)

 • • Särskilda krav på handläggning

 • (dokumentation, kommunicering, motivering etc.)

 • • Serviceskyldighet

 • • Samverkan mellan myndigheter

 • • Tolk, ombud och biträde

 • • Jäv

 • • Överklagande och andra rättelsemöjligheter


Offentlighets och sekretesslag 2009 400
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) funktionshindrade, LSS

 • Lagens innehåll

  • registrering, utlämnande och övrig hantering

  av allmänna handlingar

  • bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet


Socialtj nstsekretessen 26 kap osl
Socialtjänstsekretessen 26 kap OSL funktionshindrade, LSS

 • • uppgifter om enskilds personliga förhållanden

 • • om det inte står klart att uppgiften kan röjas

 • utan att den enskilde eller någon närstående lider men

 • Sekretess bryts av

 • • uppgiftsskyldighet

 • • i vissa särskilt uppräknade fall (t ex brott mot barn)

 • • den enskildes medgivande


F reskrifter och allm nna r d
Föreskrifter och allmänna råd funktionshindrade, LSS

SOSFS 2006:5

Dokumentation vid handläggning av ärenden och

genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS

SOSFS 1997:6

 • Tillämpningen av lagen om vård av missbrukare i vissa fall

  SOSFS 2003:20

  Om hem för vård eller boende


Ppna j mf relser
Öppna jämförelser funktionshindrade, LSS

 • Ett hjälpmedel för att jämföra kvalitet

 • i verksamheter

 • Syftet är att stimulera utveckling och kvalitet


Ppna j mf relser1
Öppna jämförelser funktionshindrade, LSS

 • En uppsättning indikatorer som:

 • • redovisas återkommande

 • • beskriver verksamheter med avseende på

 • kvalitet och effektivitet


Ska ge underlag f r
Ska ge underlag för: funktionshindrade, LSS

 • • fria val för patienter och brukare

 • • politiska beslut på olika nivåer

 • • förbättrings- och utvecklingsarbetet för

 • verksamhetsutövarna

 • • granskning och utvärdering av hälso- och

 • sjukvården och socialtjänsten


Regeringsuppdrag
Regeringsuppdrag funktionshindrade, LSS

Socialstyrelsen ska i samarbete med SKL

intensifiera arbetet med att utveckla öppna jämförelser

Handlingsplan för olika delområden

redovisades 31 maj 2010


Handlingsplan f r missbruk och beroendev rden 2010 2014
Handlingsplan för missbruk- och beroendevården funktionshindrade, LSS2010–2014

2014 ska det finnas öppna jämförelser av:

• kvalitet

• resultat

• effektivitet

 • Öppna jämförelserna ska vara:

 • • aktuella

 • • ändamålsenliga

 • • tillförlitliga

 • • lättillgängliga


Handlingsplan f r missbruk och beroendev rden 2010 20141
Handlingsplan för missbruk- och beroendevården funktionshindrade, LSS2010–2014

 • Delmål:

 • • nationella indikatorer på kvalitet

 • • nationella mått på resultat

 • • en känd och använd webbplats – nationellt

 • register

  Anpassat till berörda målgruppers behov och efterfrågan


Socialstyrelsen samlat tillsynsansvar fr n 2010 01 01
Socialstyrelsen samlat tillsynsansvar funktionshindrade, LSSfrån 2010-01-01

 • • hälso- och sjukvården

 • • socialtjänsten

 • • verksamheter för vård och behandling


Det s k missbruksuppdraget 2008 2010
Det s k Missbruksuppdraget 2008-2010 funktionshindrade, LSS

 • Regeringsuppdrag till Socialstyrelsen och

 • Länsstyrelserna

 • • öka antalet tillsynsinsatser inom området

 • • utveckla tillsynen av missbruks- och

 • beroendevården

 • Syfte:

 • att öka kvaliteten och likvärdigheten

 • i missbruksvården


Missbruksuppdragets iakttagelser hittills
Missbruksuppdragets iakttagelser hittills funktionshindrade, LSS

 • • bättre utredningar

 • • styrning mot öppenvårdsinsatser

 • • verksamheternas dokumentation brister

 • • anhörigas stödbehov uppmärksammas mera

 • Slutredovisning till regeringen 1 juni 2011


B ttre insatser vid missbruk och beroende sou 2011 35
Bättre insatser vid missbruk och beroende SOU 2011:35 funktionshindrade, LSS

En samlad översyn över den svenska missbruks- och beroendevården

Utredare: Gerhard Larsson

Redovisades 27 april 2011


Missbruksutredningens slutsatser
Missbruksutredningens slutsatser funktionshindrade, LSS

 • • Förändrade vårdbehov – nya grupper har tillkommit

 • • Vården når endast en av fem

 • • Vården uppfattas inte som attraktiv

 • • Otydligt ansvar – individen ramlar mellan stolarna

 • • Tillgången på vård är ojämlik

  • Kunskap och kompetens behöver utvecklas

 • • Tvångsvården rättsosäker, ojämn och bristande


Missbruksutredningens f rslag
Missbruksutredningens förslag funktionshindrade, LSS

 • • Landstinget ska ansvara för:

 • tillnyktring, abstinensvård och behandling

 • • Kommunen ska ansvara för:

 • stöd, boende, försörjning och sysselsättning

 • • Vårdgaranti 30 dagar

 • • Lagreglerat ansvar för tidig upptäckt

 • • Ny lag, LMB – komplement till SoL och HSL


Missbruksutredningens f rslag forts
Missbruksutredningens förslag funktionshindrade, LSSforts

 • • Tillgängligare vård – utvecklat innehåll

 • • Bättre kvalitet, kunskap och kompetens

 • • Auktorisation för HVB

 • • LVM integreras i LPT


L ng v g fr n utredning till f r ndring i praktiken

Lång väg från utredning till förändring i praktiken: funktionshindrade, LSS

SOU, t ex Missbruksutredningen

Remissförfarande

Proposition - lagrådsremiss

Utskottsbetänkande

Riksdagsbeslut

Ny lag