Budućnost računovodstva javnog sektora – primjena IPSAS-a ili EPSAS-a
Download
1 / 15

XVI. Me?unarodni simpozij, Neum, rujan 2013. - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Budućnost računovodstva javnog sektora – primjena IPSAS-a ili EPSAS-a Prof.dr.sc. Vesna Vašiček Mr.sc. Gorana Roje. XVI. Međunarodni simpozij, Neum, rujan 2013. Reforme računovodstva javnog sektora.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' XVI. Me?unarodni simpozij, Neum, rujan 2013.' - india-walton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Xvi me unarodni simpozij neum rujan 2013

Budućnost računovodstva javnog sektora – primjena IPSAS-a ili EPSAS-aProf.dr.sc. Vesna VašičekMr.sc. Gorana Roje

XVI. Međunarodni simpozij, Neum, rujan 2013.


Reforme ra unovodstva javnog sektora
Reforme računovodstva javnog sektora...... IPSAS-a ili EPSAS-a

 • Vašiček, V., Vašiček, D., Roje, G.(2009): Međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor (IPSAS) vs. računovodstvena regulativa u tranzicijskim zemljama

 • Roje, G. (2010): Međunarodni trendovi i aktualnosti u državnom računovodstvu

 • Roje, G. (2010): Tranzicija državnog računovodstva - od novčanog koncepta prema konceptu nastanka događaja.

 • Roje, G. (2011): Državno računovodstvo članica EU - uskoro obvezna primjena obračunske osnove,

 • Roje, G. (2011): Razvoj i primjena Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor,

 • Vašiček, V., Roje, G. (2012): Međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor: aktualnosti i perspektive primjene,

 • Vašiček, V., Roje, G. (2013): Glavne dileme u primjeni i daljem razvoju Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor.

 • praksa, najbolja iskustva i znanja razvijenih zemalja,

 • dugotrajnost, zahtjevnost i kompleksnost procesa implementacije,

 • dinamika i način provođenja reforme državnog računovodstva u tranzicijskim zemljama (prioriteti, mogućnosti, kontekst uključivanja u europske integracije)


Trendovi i perspektive razvoja ra unovodstva javnog sektora
Trendovi i perspektive razvoja računovodstva javnog sektora

Trendovi:

 • poticanje primjene obračunske računovodstvene osnove u državnom računovodstvu i budžetiranju,

 • razvoj i poticanje primjene IPSAS temeljenih na obračunskoj osnovi,

 • primjene metoda i tehnika upravljačkog računovodstva i računovodstva troškova na procesima određenih javnih djelatnosti ( povezivanje strateških ciljeva i proračunskih sredstava)

  Perspektive:

 • intenziviran rad Odbora na izradi Koncepcijskog okvira za financijsko izvještavanje za jedinice javnog sektora

 • rad EK na izradi jedinstvenih pravila i postupaka oblikovanja proračunskog okvira država članicama EU: Direktiva Europskog vijeća o zahtjevima za proračunske okvire zemalja članica EU

 • harmonizacija računovodstvenih standarda za javni sektor u Europskoj Uniji

 • prihvaćanje IPSAS kao polazne osnove u planiranju razvoja Europskih računovodstvenih standarda za javni sektor (EPSAS).


Ipsas
IPSAS

 • svi subjekti JS koji pripremaju i prezentiranju FI na obračunskoj osnovi, osim javnih poduzeća

 • pripremanje FI koji uključuju informacije o svim resursima koje kontrolira izvještajni subjekt

 • pravila za konsolidaciju svih kontroliranih subjekata

 • detaljnija razrada pojedinih pitanja u računovodstva i financijskom izvještavanju javnog sektora

 • skup odredbi i smjernica, preporuka (o načinima, metodama, postupcima provođenja određenih aktivnosti) koje bi trebalo slijediti u praksi računovodstva i financijskog izvješavanja u javnom sektoru

 • 2000.- 2013. Odbor za međunarodne računovodstvene standarde za javni sektor je objavio 32 IPSAS, nekoliko ih je u pripremi (tkz. Nacrti)

 • Za 29 standarda kao predložak poslužili standardi koje susrećemo u privatnom sektoru (MRS, MSFI) – prilagođeni odredbama koje uvažavaju specifičnosti javnog sektora

 • 3 standarda specifična za poslovanje sektora opće države: IPSAS 22 – Objavljivanje financijskih informacija o sektoru opće države, IPSAS 23 – Prihodi od nerazmjenskih transakcija i IPSAS 24 – Objavljivanje proračunskih informacija u financijskim izvještajima.

 • Posljednji objavljeni standard – IPSAS 32 (Ugovori o koncesijama: davatelj koncesije)


Koncepcijski okvir za financijsko izvje tavanje za jedinice javnog sektora u pripremi
Koncepcijski okvir za financijsko izvještavanje za jedinice javnog sektora u pripremi

 • prioritetni projekt Odbora, podloga za daljnji razvoj IPSAS-a na obračunskoj osnovi

 • Svrha: odraziti specifičnosti računovodstva javnog sektora (u terminološkom i sadržajnom pogledu) i uspostaviti načela koja će poduprijeti financijsko izvješćivanje jedinica javnog sektora koje su usvojile računovodstveno načelo nastanka događaja

 • prva četiri poglavlja koncepcijskog okvira objavljena su u siječnju 2013.godine i sastavni su dio Priručnika 2013, drugi su u procesu izrade te se njihova objava očekuje u 2014. godini

 • trenutno objavljena poglavlja definiraju:

 • ulogu Koncepcijskog okvira u razvoju IPSAS,

 • praktične smjernice za potrebe financijskog izvješćivanja,

 • primarne korisnike temeljnih financijskih izvještaja,

 • ciljeve financijskog izvještavanja tijela javnih vlasti

 • kvalitativne karakteristike i ograničenja informacija u financijskim izvještajima.


Pristupi reformi dr avnog ra unovodstva me unarodni pristup
Pristupi reformi državnog računovodstva – međunarodni pristup

 • Pristupi zemalja /institucija/međunarodnih organizacija reformi državnog računovodstva: različita dinamika i kvaliteta promjena.

 • Komparativni prikazi česta tema znanstveno - istraživačkih radova

 • Sustavi i istraživanja pokazuju visok stupanj heterogenosti:

 • Transformacija državnog računovodstva članica EU nije upitna - nije upitno hoće li se model obračunske osnove primijeniti već kada će se isti primijeniti.

 • Evidentan je trend djelomičnog ili potpunog napuštanja novčane osnove i postupni prijelaz na primjenu obračunske osnove .

 • Implementacija obračunske osnove dugotrajan je i zahtjevan proces, u svakoj fazi prihvaća djelomično ili potpuno rješenje pojedinog područja koje vodi u cjelini ka potpunoj primjeni obračunske osnove.

 • Iako je riječ o globalnom trendu postoje značajne razlike u načinima na koji se reforma provodi: sadržajni obuhvat reforme (financijsko izvještavanje vs. budžetiranje), način/razina uvođenja modela obračunske osnove (centralizirani vs. decentralizirani pristup, sektorski/segmentalni pristup), vrijeme provođenja.

 • Države koje su nedavno pristupile Europskoj Uniji sklonije su slijediti obračunski računovodstveni model od starijih (povijesnih) članica. Među povijesnim članica EU, južne i središnje europske zemlje još uvijek su više cash-based.

 • Harmonizacija nacionalnog računovodstvenog okvira s IPSAS vs. usvajanje IPSAS


Transformacija dr avnog ra unovodstva u rh i fbih
Transformacija državnog računovodstva u RH i FBiH pristup

 • RH:

 • Zakon o proračunu (NN 87/08) daje perspektivnu i široku osnovu za potpunu primjenu IPSAS u Hrvatskoj,

 • provedbenim propisima određena su pravila mjerenja i vrednovanja koja se temelje na modificiranoj obračunskoj osnovi što znači da nisu u potpunosti usklađeni s zahtjevima IPSAS koji se temelje na obračunskoj osnovi,

 • članstvo u EU:

  - Obvezna primjena i praćenje Direktive Europskog vijeća o zahtjevima za proračunske okvire zemalja članica – rok kraj 2013.g.

  - Ministarstvo financija RH - poduzeti su koraci u prilagođavanju podataka zahtjevima ESA 95 – izmjene kontnog plana za proračune i proračunske korisnike

 • FBiH:

 • Prihvaćanje IPSAS kao standarda s obveznom primjenom u izvještavanju javnog sektora pretpostavljeno je Zakonom o proračunu i Zakonom o računovodstvu (trasiran put uvođenju obračunske osnove )

 • Nije određen rok za implementaciju rješenja iz zakonske regulative.


Transformacija dr avnog ra unovodstva u rh i bih
Transformacija državnog računovodstva u RH i BiH pristup

Perspektive:

 • razinu primjene obračunske osnove i IPSAS tek predstoji jasno definirati u provedbenim propisima,

 • kontekst poticanja primjene računovodstvene osnove nastanka događaja i trasirane buduće primjene IPSAS (preporuka: fazni i segmentalni pristup)

 • kontekst punopravnog članstva RH u EU te uključenja FBiH u europske integracijske procese (Direktiva Europskog vijeća o zahtjevima za proračunske okvire zemalja članicaEU (2011) - države članice moraju imati uspostavljene državne računovodstvene sustave, primjenjujući obračunsku računovodstvenu osnovu, te sveobuhvatno i dosljedno obuhvaćajući sve pod-sektore opće države kao što je definirano Uredbom (EZ) br 2223/96 (ESA 95).


Primjerenost i prikladnosti primjene ipsas eurostat
Primjerenost i prikladnosti primjene IPSAS - Eurostat pristup

 • Nova Direktiva Europskog vijeća o zahtjevima za proračunske okvire zemalja članica EU

 • Utvrđuju se detaljna pravila za proračunski okvir s ciljem poštivanja obveza u pogledu deficita država članica - objava studeni 2011.

 • Države članice do 31. prosinca 2013. godine trebaju donijeti nacionalne provedbene propise potrebne za usvajanje ove Direktive

 • U pogledu obveznog usvajanja i primjene IPSAS Direktiva Europskog vijeća iz 2011 godine zahtijevala je daljnje ispitivanje primjerenosti i prikladnosti usvajanja IPSAS u 2012.godini.

 • Sažetak ispitivanja proveo je Eurostat a objavila ga je Europska komisija u prosincu 2012.g.


Primjerenost i prikladnosti primjene ipsas eurostat1
Primjerenost i prikladnosti primjene IPSAS - Eurostat pristup

Studija Eurostat-a o prikladnosti primjene IPSAS

 • Ispitivanje u 25 zemalja, 68 zaprimljenih priloga iz javnih konzultacija

 • glavni zagovornici primjene IPSAS su nacionalni i međunarodni odbori za standarde, profesionalna udruženja i ministarstva financija, a protiv uvođenja su uglavnom uredi za državnu reviziju

 • smatraju li se IPSAS prikladnima za primjenu u državnom računovodstvu članica EU:

 • 38% - „da“,

 • 31% - smatra da bi IPSAS bili tek dijelomično prikladni,

 • 28% ispitanika – “ne”Prema primjeni epsas a
Prema primjeni EPSAS-a pristup

 • Razvoj EPSAS-a potaknut je :

 • mišljenjem da u današnje vrijeme kada države članice jamče za javni dug pojedinih zemalja članica, nije prihvatljivo temeljiti proračun na isključivo novčanoj osnovi,

 • stajalištem da je potrebno jačati usporedivost proračuna zemalja članica, odnosno poticati reformu sustava budžetiranja (proces planiranja i izvršavanja proračuna) prema usvajanju obračunske osnove, a u cilju jačanja fiskalne transparentnosti Unije,

 • činjenicom da su odredbe IPSAS više orijentirane prema reformi financijskog izvještavanja subjekata u sektoru opće države, a manje prema reformi izvještavanja o proračunu, odnosno prema budžetiranju.  

 • Izvješće Europske komisije za Europsko vijeće i Europski parlament - IPSAS kao osnova za razvoj EPSAS

 • Osvrt na Eurostatovu konferenciju: „Prema primjeni Europskih računovodstvenih standarda za javni sektor“


Prema primjeni epsas a izvje e europske komisije
Prema primjeni EPSAS-a: Izvješće Europske komisije pristup

 • IPSAS su prikladan okvir za izradu EPSAS, ali je naglašena i njihova manjkavost u dijelu nepotpunosti, nedovršenosti, kontinuiranih i čestih promjena standarda, nedovoljnog prepoznavanja specifičnosti javnog sektora.

 • Nužnost daljnjih dorada (dopuna i izmjena) postojećih i razvoja novih IPSAS:

  (1) Mogućnost alternativnih računovodstvenih postupaka predstavlja ograničenje utvrđivanju zajedničke prakse

  (2) Postojeći paket IPSAS nije dovršen i u potpunosti ne obuhvaća za Uniju važna pitanja - potrebno je riješiti otvorena specifična pitanja u javnom sektoru:

  - porezi, MRSJS 23, Prihodi od nerazmjenskih transakcija

  - socijalna davanja (MRSJS 19, Rezerviranja, nepredviđene obveze i nepredviđena imovina, Nacrt standarda 34, Socijalna davanja: objavljivanje novčanih transfera fizičkim osobama i kućanstvima)

  - kapacitet IPSAS u rješavanju problema konsolidacije računa na temelju definicijskog određenja i obuhvata opće države kao osnovnog načela fiskalnog nadzora u Uniji.

  (3) Postojeći paket IPSAS nije dovoljno stabilan – podložan je čestim promjenama (razvijanje publikacije Koncepcijski okvir za financijsko izvještavanje za jedinice javnog sektora)

 • Postojeće IPSAS potrebno je klasificirati u tri skupine:

 • standardi koji se mogu usvojiti jer zahtijevaju tek manje prilagodbe smjernica,

 • standardi koje je potrebno većim dijelom doraditi/prilagoditi u svrhu usvajanja, te

 • standardi koje je nužno suštinski izmjeniti ili zamijeniti novim prijedlogom standarda.


Xvi me unarodni simpozij neum rujan 2013
Eurostatova konferencija: „Prema primjeni Europskih računovodstvenih standarda za javni sektor“, svibanj 2013.

Sažeti zaključci:

 • Prijedlog razvoja budućih Europskih računovodstvenih standarda za javni sektor (EPSAS)

 • Budući će EPSAS pored primjene u sustavu financijskog izvještavanja subjekata opće države, primjenjivati i u budžetiranju, sa ciljem usklađivanja ciljeva financijskog izvještavanja s prihvaćenim proračunom.

 • Nastavak procesa harmonizacije računovodstvenih osnova na kojima se zasniva proračun pojedine zemlje članice EU.

 • Predlaže se formiranje komiteta tj. odbora EPSAS-a kojeg bi činili predstavnici svih zemalja članica, a imali bi mandat odlučivati o prijedlogu sadržaja standarda i prihvaćanju nihove primjene od strane zemlje članice.

 • Predlaže se tijelo/radna grupa koja bi izradila tekst EPSAS-a, te u perspektivi radna grupa koja bi tumačila EPSAS-e i davala uputu za njihovu primjenu.

 • Države članice čiji subjekti sektora opće države svoje financijsko izvještavanje temelje na punoj primjeni načela nastanka događaja pozvane su podnijeti plan usvajanja standarda za sve podsektore opće države.

 • Proces primjene IPSAS i razvoja EPSAS otvara niz pitanja u svezi operacionalizacije iznjetih prijedloga:

 • u kojoj će mjeri i kako postojeći IPSAS zapravo poslužiti kao osnova za razvoj novih EPSAS,

 • koje je standarde potrebno mijenjati, nadograditi i prilagoditi, u kojem vremenskom roku i uz kolike izdatke.


Xvi me unarodni simpozij neum rujan 2013

Hvala na pažnji! računovodstvenih standarda za javni sektor“, svibanj 2013.