slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
دکترشهلا فارسي

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 77

دکترشهلا فارسي - PowerPoint PPT Presentation


 • 185 Views
 • Uploaded on

دکترشهلا فارسي. مديرايمني وبهداشت آزمايشگاه مرجع سلامت. دبيرکميته کشوري ايمني وامنيت زيستي آزمايشگاهي. Occupational infections USA > 10 000 (1983) < 400 (2001). Laboratory acquired infections, LAI. Biosafety Management. SARS 2003-04: 4 lab staff, 7 secondary cases

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'دکترشهلا فارسي' - ina


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

دکترشهلا فارسي

مديرايمني وبهداشت آزمايشگاه مرجع سلامت

دبيرکميته کشوري ايمني وامنيت زيستي آزمايشگاهي

laboratory acquired infections lai
Laboratory acquiredinfections, LAI

Biosafety Management

 • SARS 2003-04: 4 lab staff, 7 secondary cases
 • Ebola 2004: 46-y women, dead, Russia
 • Tb 2004: 3 cases from leaky aerosol chamber, USA
 • Legionella 2003: pneumonia in BMA, SMI, Sweden
 • Cutaneous antrax 2002: lab technician, Texas
 • Vaccinia 2002: 26-y lab technician,
 • Brazil
 • West Nile virus 2002: 2 cases, USA
 • Melioidosis 2000: microbiologist, USA
 • Herpes B encephalitis 1997: 23-y woman, dead
slide5

طراحي برنامه ايمني وشرايط تعيين مسئول ايمني

 • رعايت اصول کلي حفاظت وپيشگيري
 • تهيه وسايل حفاظتي کارکنان
 • مديريت درمواردريختن موادآلوده وياشکستن ظروف حاوي موادآلوده
 • مديريت انتقال نمونه هاي آزمايشگاهي
 • فرآيند سترون سازي وضدعفونينمودن
 • فرآيندنظافت وشستشو
 • مديريت انواع پسماند
slide6

Elements of Safety Program

Safety policy

خط مشي ايمني

Safety officer

مسئول ايمني

Safety manual

راهنماي ايمني

slide7

Elements of Safety Program

Safety oriented

employees

مطلع نمودن کارکنان از اجراي

برنامه ايمني

Safety committee

کميته ايمني

Safetytraining

آموزش ايمني

Accident report

گزارش حوادث

slide8

Elements of Safety Program

Incorporate safety

into procedures

اجراي کامل برنامه ايمني

در روشهاي کاري

Safety checklist

چک ليست ايمني

(Continious improvement)

Documentationمستندسازي

safety management
Safety Management
 • پذيرش ،آگاهي و اجراي برنامه ايمني توسط تک تک افراد (نيروهاي فني ، خدماتي و غيره)
 • Management responsibilities:
 • مسئوليت مدير ارشد:
 • تعيين و استقرار خط مشي ايمني
 • مسئوليت استقرار برنامه ايمني
 • تهيه مکان کاري ايمن
 • تهيه مواد و تجهيزات مورد لزوم
slide10

تعيين فردي به عنوان مسئولايمني

Officer) (Safetyدرآزمايشگاه

safety officer
Safety Officer

مسئول ايمني:

 • طراحي ساختار برنامه ايمني بر اساس وسعت و فضاي کاري،تعداد کارکنان، تعدادبخشها و تنوع فعاليتها
 • برخورداري شخص از توانائي علمي و فني و احاطه بر کليه فعاليتها (سوپروايزر، مسئول کنترل کيفي و..)
 • نيازسنجي آموزشي
 • اجراي برنامه آموزشي درتمامي سطوح ورده هاي شغلي ومستندسازي نتايج
 • تهيه مواد و تجهيزات ايمني مورد نياز
slide12
مسئول ايمني
 • اطمينان از دريافت کتابچه هاي راهنما و دستورالعملها توسط تمامي کارکنان
 • بررسي و پيگيري حوادث
 • اطمينان از اجراي فرآيند آلودگي زدائي دربروز حوادث،مديريت پسماندهاو..
 • بازرسي دوره اي و متناوب در مورد چگونگي اجراي برنامه ايمني
slide13

مسئوليت کارکنان:

 • مسئول تامين ايمني خود ، همکاران ، خانواده و محيط زيست
 • مطالعه تمامي دستورالعملهاي لازم درزمينه حفاظت وپيشگيري
 • دريافت آموزشهاي لازم ازمسئول ايمني (Safety Officer)
 • رعايت اصول ايمني درحين کار
 • استفاده از وسايل و تجهيزات ايمني
 • گزارش حوادث به مسئول ايمني ومسئول بخش ونيزمستندسازي آن در فرم حوادث مخاطره آميز
 • تهيه فرم مخصوص ودريافت امضاءازکارکنان مبني برآموزش برنامه ايمني، دريافت دستورالعملها واستفاده ازوسايل حفاظتي
slide15
قبل از هرگونه طراحي بايد عملکردووسعت کاري آزمايشگاه،تعداد،ابعادووزن تجهيزات ونيزنيرويکاري موردنيازوشرح وظايف آنها،تعدادبيماران،تعدادوتنوع آزمايشها، تعداد تختهاي فعال وتنوع بخشهاي بيمارستاني (درصورت قرارگرفتن دربيمارستان)را مد نظر قرار داد.

بايدفضا طوري طراحي شودکه توانايي پاسخگويي به نيازهاي احتمالي آينده راداشته باشد.

الزامات وقوانين مربوطه کشوري در موقع احداث بنا در ارتباط با وقوع بلاياي طبيعي مثل زلزله، آتش سوزي وغيره رعايت گردد.

فضاي ناکافي مي تواند، اثرسوءبرايمني کارکنان ،فضاي کاري ومراجعه کنندگان ونيز اثرسوء برفعاليت مطلوب کارکنان داشته باشد.

general requirements for personal and laboratory safety
General Requirements for Personal and Laboratory safety
 • بايدکارکناني که در سيستم بهداشتي درماني کارميکنند،فرض نمايندکه تمامي نمونه هاي بيماران آلوده به ويروسHIV وياديگر عوامل بيماريزا با منشأخوني هستند.
general requirements for personal safety
General Requirements for Personal safety
 • خوردن،آشاميدن وسيگارکشيدن درتمامي بخشهاي فني آزمايشگاه ممنوع مي باشد.
 • از تماس دست با دهان،چشمها،گوشها،بيني وغيره بايد جلوگيري نمود
 • بايدازفروبردن قلم دردهان، جويدن ناخن ونيزآدامس جويدن خودداري کرد.
 • آ رايش کردن نيز در محيط فني آزمايشگاه ممنوع است.
general requirements for personal safety1
General Requirements for Personal safety
 • به هيچ وجه نبايد بوسيله دست،سوزنهاي استفاده شدهاز سرنگ يکبارمصرف جداگرددويادرپوش سرسوزن روي آن قرار گيرد.در موارد خاص باکمک يک دست اين کار را انجام دهيد.
 • عامل30-12درصد ازموارد فرورفتگي سوزن
general requirements for personal safety2
General Requirements for Personal safety
 • بهيچ وجه نبايدموادغذايي را دريخچال بخش هاي مختلف آزمايشگاه نگهداري نمود.
 • محل مناسبي براي خوردن، آشاميدن و استراحت کردن خارج از محيط کاري آزمايشگاه در نظر گرفته شود.
 • بايد جعبه کمکهاي اوليه در آزمايشگاه وجود داشته باشد.
 • بهيچوجه نبايد کودکان وافراد زير 16 سال سن به محل هاي فني آزمايشگاه وارد شوند.
general requirements for personal and laboratory safety1
General Requirements for Personal and Laboratory safety
 • همه راههاي خروج اضطراري با علائم مناسب وواضح مشخص شوندودر زمانهاي کاري باز بوده وبا وسايل وتجهيزات مسدود نشده باشند.
 • محل قرار گيري نواحي پرخطربايد شناسايي گردد.
 • بخش خدمات اضطراري از خطرات بالقوه موجود درداخل و يا نزديك ساختمان آزمايشگاه آگاه باشد.
 • آدرس وشماره تلفن هاي ضروري ونيزوسايل لازم جهت مقابله با حوادث اضطراري در دسترس باشد.
slide22

بايدمکاني جهت ارائه کمکهاي اوليه در آزمايشگاه در نظر گرفته شود.

 • بايد از سانتريفوژ نمودن لوله هاي بدون درپوش حاوي نمونه خون، ادرار،.... ويا مايعات قابل اشتعال خودداري نمود.
 • بايدبوسيله نصب توري وسمپاشي نمودن وغيره، ورود حشرات، جوندگان و... را در محيط آزمايشگاه کنترل نمود.
slide23

تهيه واستفاده ازوسايلحفاظتي کارکنان

Personal Protective Equipment(PPE)

slide24

بايد هميشه دستکش در اندازه

 • هاي متفاوت وازموادمناسب
 • ومرغوب درتمام بخشهاي فني
 • در دسترس باشد.
 • خانگي - لاتکس - مقاوم به
 • گرماوسرماي زياد
 • دستکش هاي پلاستيکي يکبار مصرف
 • (محافظت کافي ايجادنمي کند)
slide25

بايد لباسهاي بيروني در قفسه هاي شخصي جدا از روپوش آزمايشگاهي قرار گيرد.

 • نبايد اين گونه لباس ها را جهت شستشو از آزمايشگاه خارج نمود(ترجيحاًعدم انتقال به منزل ويا خشک شويي)
 • استفاده از پيش بندهاي پلاستيکي يکبار مصرف يا روپوش يکبار مصرف
slide26

بايد در مواقع کار با مواد سمي، موادسوزاننده، مواد خطرناک شيميايي ويا امکان ريختن وپاشيدن خون و مايعات بدن و...از عينک هاي حفاظ دارويا حفاظ صورت استفاده نمود.

استفاده از وسايل حفاظتي توسط کارکنان خدماتي توصيه مي شود.

personal protective equipment
Personal protective equipment

Eye protectors

 • Safety glasses with side protection
 • Face shield (visor); two types
slide28

بايد وسايل کمک تنفسي مناسب دردسترس کارکنان باشد تا آنهارا درمقابل تنفس مواد آلوده ،ميکروارگانيسمها، گردوغبار گازهاوبخارمضر حفاظت کند.

personal protective equipment1
Personal protective equipment

Respirators with HEPA

Full- or half facepiece respirators

(replaceable filters)

Decontamination; protection from particles and gas

Particulate respirators

(mask with filter)

Protection particles; FFP1-FFP3

Powered respirators (replaceable filters, FFP1-FFP3)

Airflow at min. 120 l/minute for protection

slide30

بايد مخصوصاًدربخش هايي که اسيد،موادسوزاننده، خورنده ويا ديگر موادشيميايي مورد استفاده قرارمي گيرند، جايگاه ثابتي را جهت شستشوي چشم در نظر گرفت.

 • بايد در آزمايشگاه دوشهاي اضطراري، مخصوصاً در بخشهايي که از مواد شيميايي سوزاننده استفاده مي شود، نصب گردند.

(تعداد دوشهابستگي به وسعت کاري وفضاي آزمايشگاه دارد)

slide33

كپسولهاي گاز فشرده در اطاقک جداگانه كه داراي تهويه مطلوب بوده و دور از منابع حرارتي و نزديك حل مصرف قرار داده شده و از آنجا به محل مصرف ‌آورده شود.

slide35

بايد در مکانهايي که با مواد آلوده کارميشود واحتمال ايجاد آئروسل وجود دارد،درارتباط با نوع ميکروارگانيسم، هودهاي ايمني بيولوژيکي نصب گردد

Risk group1- 4

Biosafety level = BSL1- 4

Biosafety cabinet = BSC class 1- 3

تقسيم بندي براساس ارزيابي خطر: Risk Management,

Risk Assessment

قدرت انتقال،شدت بيماريزايي، ايمن سازي ، درمان و.........

slide37

1

2

3

4

Foot and mouth

Disease virus

Ebola virus

Lassa virus

Variola virus

Risk Groups

Hepatitis C virus

HIV

New castle disease

Yellow fever

Monkey pocks virus

Lactobacillus bulgaricus (yoghurt)

-Phage

Tobacco mosaic virus

Polio myelitis virus

Rhino virus

Vaccinia virus

Polio virus

Vibrio cholerae

Biosafety Levels

4

2

1

3

slide43

استفاده ازصابون وموادضدعفوني کننده مناسب جهت ضدعفوني نمودن دست وسطوح

slide44

بايد سطوح کاري،فوراً بعداز آلودگي با نمونه يا بعدازاتمام کارروزانه با موادضدعفوني کننده مانندمحلول سفيد کننده خانگي که به نسبت 1/10 رقيق شده باشد، ضدعفوني گردد.(به شرط اينکه محلول اوليه داراي کلرفعال 5% باشد)

 • بايد تمام وسايل آزمايشگاهي به طور مرتب تميز شده وطبق برنامه تعيين شده ضدعفوني گردند و مستندسازي آن
 • بايدوسايلوتجهيزات، قبل از انتقال به بيرون ازمرکز

جهت تعميروياتعمير در داخل مرکز با مواد ضدعفوني کننده مناسب، ضدعفوني گردندو مستندسازي آن

slide45

بررسي کليه کارکنان درآزمايشگاه قبل ازشروع به کار ازنظر ايمني درمقابل بيماري هپاتيت B و مستند سازي نتايج آن

slide46

بايد برنامه واکسيناسيون، به خصوص در مورد بيماري هپاتيت B ،تست پوستي در موردمايکو-

باکتريوم توبرکولوزيس(جهت کارکناني که بااين ارگانيسم کارمي کنند) ومعاينات وآزمايشهاي دوره اي(مانندعکس برداري ازريه) اجراگردد ونتايج آن مستند شود.

 • نبايد خانمهاي حامله وافراد مبتلا به نقص ايمني در بخشهاي خيلي خطرناک کار کنند.
slide47

اجراي دستورالعمل مربوط به مديريت درمواردريختن موادآلوده وياشکستن ظروف حاوي موادآلوده ومستند سازي آن درفرم حوادث مخاطره آميز

laboratory hazards
Laboratory hazards
 • خطرات بيولوژيک بامنشأ خون و مايعات بدن
 • موادعفوني
 • موادراديواکتيو،موادشيميايي،موادآتش زا، موادسرطان زا،
 • جريان الکتريسيته
 • سوختگي
 • پسماندهاي خطرناک
route of exposure or mode of entry
Route of Exposure or Mode of Entry
 • فرو رفتن سوزن آلوده در پوست
 • برداشت مايعات با پي پت بوسيله دهان

( بلع مواد شيميايي و مواد آلوده )

 • ريختن و پاشيدن مواد شيميائي و مواد آلوده
 • بريدگي پوست با شيشه آلات شكسته و وسايل تيز و برنده
route of exposure or mode of entry1
Route of Exposure orMode of Entry
 • تماس مستقيم با مخاط (چشم،بيني ودهان) ويا پوست
 • تنفس مواد شيميائي و گازهاي سمي بخصوص در مواقع ريختن و يا شكستن ظروف حاوي آنها
 • بلع وتنفس ذرات معلق (آئروسل) در مواقع مخلوط كردن، خالي كردن محتويات پي پت و يا شكستن لوله هاي محتوي مواد آلوده
 • گاز گرفتگي وايجاد خراش توسط حيوانات آزمايشگاهي
slide56

مديريت درمواردريختن موادآلوده وياشکستن ظروف حاوي موادآلوده

slide57

مديريت درمواردريختن موادآلوده وياشکستن ظروف حاوي موادآلوده

slide58
مديريت درمواردريختن موادآلوده وياشکستن ظروف حاوي موادآلوده
 • آموزش کليه کارکنان دراين مورد
 • مطلع نمودن مسئول ايمني
 • بلافاصله لباسهاي آلوده شخص رادرآوريدوفوراً همه افراد را از محل دور کنيد وتازمان خروج ازمحل کمترتنفس کنيد
 • درمحل راببنديد ومدتي صبر کنيد تا آئروسلها ته نشست حاصل کنند.(حداقل 15 دقيقه وترجيحاً 30 دقيقه) وبانصب نوشته ”واردنشويد“ ازورودافراد جلوگيري نماييد.
 • لباسها و پوششهاي حفاظتي را بپوشيد.
 • محل رابا حوله کاغذي ويا تنزيب بپوشانيد.
 • از محلول ضدعفوني کننده مناسب استفاده کنيد.
slide59

مديريت درمواردريختن موادآلوده وياشکستن ظروف حاوي موادآلوده

 • جهت جلوگيري از ايجاد آئروسل، محلول را به آرامي ودرمقاديرکم تقسيم نموده وازکناره ها به صورت دايره دورمحل بريزيدتا تمام منطقه رابپوشاند.
 • مدتي صبر نمائيد.(در ارتباط با نوع محلول)
 • بوسيله پنس و يا فورسپس پارچه وقطعات شيشه را در داخل ظروف ايمن ( Safety Box) قرار دهيد.
 • سپس محل راتميز نموده ودر صورت لزوم مجددا با ماده ضدعفوني عمل فوق را تکرار نمائيد.
 • وسايل لازم درترالي اضطراري :دستکش، ماده ضدعفوني کننده مناسب، الکل 70%،ماسک ووسايل کمک تنفسي، روپوش آزمايشگاهي، نوشته“ واردنشويد“، روکش کفش، پنس و...
slide60

اجراي دستورالعمل مربوط به ارسال نمونه هاي آزمايشگاهي به مراکز ديگر

slide63

اجراي فرآيند سترون سازي وضدعفوني

 • استفاده ازوسايللازم جهت بررسي صحتعملکردفورواتوکلاو
slide64

تميزنمودن Cleaning))

 • سترون سازي : کشتن فرمهاي زنده ،حتي باکتريهاي اسپوردار
 • ضدعفوني : کشتن فرمهاي زنده اما نه ضرورتا همه ميکروارگانيسمهاويا باکتريهاي اسپوردار
 • حرارت خشک (فور) : تحمل (180-160درجه سانتيگراد به مدت4-2h)
 • حرارت مرطوب (بخار تحت فشار)-آسانترين و سريعترين روش مکانيکي
 • سترون سازي پسماندهاي عفوني °c121- حداقل 30 دقيقه تا يک ساعت
slide65

بررسي صحت عملکرد بااستفاده ازانديکاتورهاي شيميائي و بيولوژيکي

 • انديکاتورشيميايي :
 • (انواع نوارها ي TST=Time, Steam,Tempretureجهت کنترل اتوکلاو وويال هاي مخصوص ووسايل تجارتي ديگرجهت کنترل شيميايي فور)
 • انديکاتوربيولوژيک :
 • استفاده ازباسيلوس سوبتيليس جهت کنترل صحت عملکرد فور وباسيلوس استئاروترموفيلوس جهت کنترل صحت عملکرداتوکلاو
efficacy testing of autoclaves
Efficacy testing of autoclaves
 • Chemical indicators (EN 867):
 • Results directly after the process
 • For 121°C and 134°
 • Cheap and easy
 • Treatment control / endpoint control
 • Disadvantage: only limited temperature and
 • time details

Color change

integrator

efficacy testing of autoclaves1
Efficacy testing of autoclaves

Biological dicators

Media with colour indicator

Spore strip with Bac. stearothermophilus (ca. 106)

processed

unprocessed

positive control

slide68

محلول سفيد کننده خانگي (بليچ)

خون،مايعات بدن ومواد دفعي

0/5 = %رقت1/10 = 5 گرم در ليتر

کف،زمين،ديوار،لباس

1 /0 = % رقت 1/50 = 1 گرم درليتر

disinfection
Disinfection
 • روشهاي شيميائي: الکل 70%(دست،سطوح خارجي و..)-محلول2/3 مايع صابون+1/3الکل 70%
 • مدت تماس با پوست بيشترويا مساوي10 ثانيه و با سطوح بيشتر و يا مساوي3 دقيقه
 • فرمالدئيد5%
 • فنل5%-2%
 • يد(يدوفور)10%
 • آب اکسيژنه30 %(5/1 ويا 10/1رقيق شود ) - 6 % به مدت30دقيقه جهت سترون سازي- 3% ، سطوح - نگهداري دور از نور-تباه کننده فلزات
slide71

طبق قانون توليدکنندهپسماندمسئوليت مديريت پسماند وبي خطرسازي آن رابه عهده دارد.

مسئوليت اجراي مراحل مديريت پسماندبه عهده مسئول ايمني آزمايشگاه مي باشد.

پسماندهاي عادي وياخانگي- پسماندهاي عفوني- پسماندهاي تيزوبرنده- پسماندهاي شيميايي - پسماندهاي آسيب شناسي پسماندهاي پرتوزا -پسماندهاي ترکيبي

slide72

مديريت پسماند شامل برنامه مديريت درمواردذيل مي باشد:

-تفکيک يا جداسازي انواع پسماندهاي آلوده وپسماندهاي آلوده وغير آلوده اي که دوباره واردچرخه کاري مي شوندازپسماندهاي عادي

- حمل ونقل تامحل بي خطرسازي

- بي خطرسازي ، آمايش وياتصفيه(Treatment)

-جمع آوري

-بسته بندي

-ذخيره سازي درصورت لزوم

-حمل و نقل

-دفع (مستند سازي تمامي مراحل)

slide74

جمع آوري پسماندهاي تيز و برنده در ظروف ايمن

Safety Box

 • دفع اين ظروف قبل از پر شدنکامل (حداکثرسه چهارم)
 • دفع بهداشتي از طريق اتوکلاونمودن و سوزانيدن
 • جدانمودن سرسوزن ازسرنگ به روش ايمن
slide76

دوش اضطراري وچشم شوي

شرکت پارس طب نوين –خيابان کريمخان زند- خيابان آبان جنوبي- ساختمان 52-طبقه سوم (ايراني وخارجي)-شماره تلفن : 8 -88894445 و3-88900942 و نمابر88891209

شرکت تجهيزياران-شماره تلفن : 66400365 نمابر:66413758 (ايراني وخارجي)

عينک حفاظ داروحفاظ صورت

شرکت تجهيزطب فن آوران- خيابان وصال شيرازي، پايين تراز طالقاني- کوچه ايران – پلاک 131-طبقه سوم-تلفن 66402992(خارجي)

 • وسايل بررسي صحت عملکردفور واتوکلاو

شرکت افراترنج- شماره تلفن 88013960-88029527

شرکت آرمين شگرف- شماره تلفن88500481