sociol gia l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SOCIOLÓGIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
SOCIOLÓGIA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

SOCIOLÓGIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Uploaded on

SOCIOLÓGIA. latinsky SOCIETAS grécky LOGOS . Predmet sociológie. Sociológia je veda o spolužití ľudí. Je to vedná disciplína, ktorá skúma spôsoby, priebeh, zmeny, príčiny a dôsledky spolužitia ľudí.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SOCIOLÓGIA' - imelda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sociol gia
SOCIOLÓGIA
 • latinsky SOCIETAS
 • grécky LOGOS
predmet sociol gie
Predmet sociológie
 • Sociológia je veda o spolužití ľudí. Je to vedná disciplína, ktorá skúma spôsoby, priebeh, zmeny, príčiny a dôsledky spolužitia ľudí.
 • Spolužitie – akýkoľvek krátkodobý, alebo dlhodobý styk, pri ktorom dochádza k vzájomnému ovplyvňovaniu sa ľudí.
 • Usporiadané a neusporiadané spolužitie
in vymedzenia predmetu sociol gie
Iné vymedzenia predmetu sociológie:
 • skúmanie rôznych stránok spolužitia ľudí (napr. soc. skupiny, soc. štruktúra...)
 • skúmanie moderných industriálnych spoločností
 • skúmanie normatívnej stránky správania sa ľudí
vz ah sociol gie k in m ved m
Vzťah sociológie k iným vedám
 • sociálna veda – antropológia, ekonómia, etnológia, história, politológia, psychológia... – ich predmetom je ľudské správanie
 • vyvinula sa z filozofie – hlavne sociálnej filozofie a filozofie dejín
lenenie sociol gie
Členenie sociológie
 • makrosociológia a mikrosociológia
 • špeciálne sociologické disciplíny
 • teoretická, aplikovaná a klinická sociológia
peci lne sociologick discipl ny pod a m petruska
sociológia soc. stratifikácie

sociológia vekových skupín

sociológia „gender“

sociológia rasových a etnických skupín

historická sociológia

sociológia organizácie

sociológia ekonomického správania

sociológia práce a priemyslu

sociológia politiky

sociologické aspekty demografie

sociálna ekológia

sociológia ľudských sídel

sociológia soc. kontroly

sociológia deviantného správania, soc. patológia

sociológia náboženstva

sociológia umenia

sociológia voľného času, športu

sociológia masovej komunikácie

sociológia zdravia, choroby

sociológia životného cyklu

sociológia rodiny

sociológia výchovy a vzdelávania

Špeciálne sociologické disciplíny(podľa M. Petruska)
funkcie sociol gie
Funkcie sociológie
 • poznávacia, heuristická – poznanie javov – ich funkcií, vzťahov, príčin, dôsledkov, zmien...
 • praktická, sociotechnická – možnosťvyužitia sociologických poznatkov v praxi
oblasti kt m e sociol gia zlep i
Oblasti, kt. môže sociológia zlepšiť

podľa A. Giddensa:

 • porozumenie sociálnym situáciám
 • rešpektovanie plurality kultúr
 • odhad dôsledkov politických rozhodnutí
 • sebapoznanie ľudí
povolanie sociol ga
Povolanie sociológa
 • povolanie učiteľa sociológie
 • povolanie sociológa – výskumníka

rakúska sociologička E. Jaklitsch-Schmidtová

3 hlavné uplatnenia sociológov:

 • výskum
 • výučba
 • politicko-administratívny systém
v skum v sociol gii
Výskum v sociológii
 • výskum zlepšovania, kritiky alebo etablovania teórií
 • výskum sociálnych problémov v najširšom zmysle slova
 • analýza a popisy čiastkových sociálnych javov
 • výskum trhu a verejnej mienky
sociologick v skum
Sociologický výskum
 • kvantitatívne metódy
 • kvalitatívne metódy
sociol gia12
Sociológia
 • protosociologické myslenie u starovekých Grékov
 • zamyslenie nad medziľudskými vzťahmi
 • hodnoty, pravidlá súžitia (normy)
 • vzťahy medzi mužmi a ženami
 • problémy výchovy
 • úlohy štátu a sloboda občana
 • náboženstvo, kultúra, umenie...
sociol gia13
Sociológia
 • teológovia a filozofovia v stredoveku
 • humanistickí a renesanční myslitelia
 • duchovní reformátori a filozofi osvietenstva v 18. st.
 • vznik samostatnej vednej disciplíny – sociológia
 • prvá polovica 19. storočia
v voj sociol gie auguste comte 1789 1857
Vývoj sociológie – Auguste Comte (1789 – 1857)

Cours de philosophie positive – termín

sociálna fyzika – sociológia

sociológiu budoval ako pozitívnu vedu

sociálna statika(podmienky existencie, zákony fungovania spoločnosti)

sociálna dynamika (zákony sociálneho vývoja, zmeny sociálnych celkov)

v voj sociol gie emile durkheim 1858 1917
Vývoj sociológie – Emile Durkheim (1858 – 1917)

budoval sociológiu podľa vzorov prír. vied

skúmanie sociálnych javov ako vecí

anómia

samovražedné konanie

v voj sociol gie max weber 1864 1920
Vývoj sociológie – Max Weber (1864 – 1920)
 • zdôrazňoval rozdiely medzi prírodnými a sociálnymi vedami – človek na rozdiel od ostatnej prírody je vedome konajúca bytosť
 • „chápajúca“ sociológia – pochopiť sociálne konanie znamená postihnúť jeho subjektívny zmysel
 • kapitalistická spoločnosť
 • byrokracia
v voj sociol gie karl marx 1818 1883
Vývoj sociológie – Karl Marx (1818 – 1883)
 • kapitalistická spoločnosť – materiálna výroba ako základ života spoločnosti
 • spoločensko – ekonomické formácie
 • teória spoločenskej zmeny