1 obdobie reform cie v eur pe 2 obdobie protireform cie rekatoliz cia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1. Obdobie reformácie v Európe 2. Obdobie protireformácie – rekatolizácia PowerPoint Presentation
Download Presentation
1. Obdobie reformácie v Európe 2. Obdobie protireformácie – rekatolizácia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

1. Obdobie reformácie v Európe 2. Obdobie protireformácie – rekatolizácia - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

1. Obdobie reformácie v Európe 2. Obdobie protireformácie – rekatolizácia. Obdobie Reformácie. Život v stredoveku : previazanie všetkých sfér ; univerzalizmus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '1. Obdobie reformácie v Európe 2. Obdobie protireformácie – rekatolizácia' - imani-warner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 obdobie reform cie v eur pe 2 obdobie protireform cie rekatoliz cia
1. Obdobie reformácie v Európe

2. Obdobie protireformácie – rekatolizácia

obdobie reform cie
ObdobieReformácie
 • Životvstredoveku: previazanievšetkýchsfér; univerzalizmus
 • Príčinyreformácie: zavedeniepeňažnéhosystému, rozvojpodnikania, strata mocirytierskejšľachty, posilneniepozíciemeštianstva, problémyvrámcicirkevnejštruktúry, zavedeniepredávaniaodpustkov (navýstavbuchrámusv. Petra), uvolnenémravyvrámcicirkvi…
martin luther
Martin Luther
 • 95 téz Martina LutheravoWittenberguoúčinnostiodpustkov
 • R. 1520 verejnespálilpápežskúbulu, kt. zakazovalajehoučenie
 • Wormskýedikt (1521; Karol V.)
tom m ntzer
TomášMüntzer
 • Zwickau; novákresťanskáríšapodľa M. Luthera
 • Anabaptisti (krstydospelých)
 • Sociálnavzbura, konfliktmedziveľkýmikniežatmi a drobnoušľachtou
 • Výstupyprotikňazom a kláštorom
 • Krvavopotlačenépovstanie 1525
z pas o postavenie nov ho u enia
Zápasopostavenienovéhoučenia
 • ErazmusRotterdamský + Melachthon
 • NájazdyOsmanov (1521 dobyliBelehrad, 1522 Rhodos)
 • NeúčinnosťWormskéhoediktu
 • Iusreformandi – cuiusregio, eius et religio
 • SnemvAugsburgu 1530, Confesioaugustana
 • Šmalkaldskýspolok
 • 1555 Augsburgskýmier – mal zaručiťpokojnéspolužitieevanjelikovvNemecku
ulrich zwingli
Ulrich Zwingli
 • 1523 predložil 67 téz
 • zavrhovalvonkajšieobrady, výzdobu, oltáre..
 • Bohoslužba: čítanie a výkladBiblie
j n kalv n
JánKalvín
 • 1536 Institutioreligionischristinae
 • 1559 založilakadémiu pre teologickéštúdia
 • Bohoslužba- zamysleniesanadPísmom
 • Podporapodnikania
 • Spojil a pevnezorganizovalprotestantizmus
reform cia v anglicku
Reformáciavanglicku
 • Henrich VIII.
 • Kráľhlavavšetkýchsvetských a duchovnýchpoddanýchvAnglicku
 • Supremačnáprísaha
 • Odstránilpápežovuautoritu
 • Prenasledovanieprotestantov
n bo ensk vojny vo franc zsku
NÁBOŽENSKÉ VOJNY VO FRANCÚZSKU
 • Hugenótskesprisahanie (chcelizavraždiťporadcukráľovnejvojvodu de Guise), 1560
 • KatarínaMedicejskápovolilanáb. Sloboduhugenótom 1567
 • Bartolomejská noc - 23. na 24. august 1572
slide10

Zakladateľ: IgnáczLyoly ( schváleniepápežom 1540)

 • Poslušnosťpápežovi
 • Pôsobenie: školstvo, verejnásféra..
 • Bojprotiislamu, reformácii
 • 1545 až 1563 v Trente
 • Zvolal ho cisár Karol V.
 • Cieľ: obnovenie jednoty a náprava neporiadkov v cirkvi
 • rekatolizácia
 • StanoveniekanónuBiblie
 • Začiatokinkvizície

Jezuiti

Tridentskýkoncil

situ cia pred osvietenstvom na na om zem
Situáciapredosvietenstvomnanašomúzemí

150 ročnéobdobie pod nadvládouOsmanskejríše

ŠíreniereformácievUhorsku

RekatolizáciavUhorsku

Protihabsburgsképovstania

slide13

1593 – 1606

 • r. 1599 vyplienenéúzemiekrymskýmitatármi, 13 000 ľudíodvliekli do zajatia, vyplienenéúzemieHrona, Ipľa, VáhuažpoBeckov
 • r. 1600 - mor
 • Bočkajovepovstanie (1604 -1606) –podporaodTurkov
 • 1606 Žitavskýmier- koniectureckýchnájazdov
 • ZápasHabsburgovcovovojenskéovládnutieSedmohradska
 • NárasttureckéhotlakunaSedmohradsko a 15. ročnávojna
 • CentralizačnésnahyHabsburgovcov
 • Zvyšovaniedaní
 • RekatolizačnésnahyHabsburgovcov (konfiškáciamajetkov)
 • Ukončenie: 1. 5. 1711 Satmárskymier (Satu Mare)

15. ročnávojna

Protihabsburgsképovstania

reform cia na slovensku 1526 1610
ReformácianaSlovensku1526 - 1610
 • Odr. 1517 šíreniemyšlienok M. Luthera
 • Budín, kráľovskýdvor; MáriaHabsburgská
 • KonrádCordatus (spovedníkkráľovnej), JánHenckel, ŠimonGrynaeuus, VítWindsheim
 • Prenikaniestavmi, mešťaniavdolnouhorskýchbanských a spišskýchmestách
 • Šľachta bola protireformácii
 • r. 1523, r. 1525 – zákonyprotišíreniureformácie
rekatoliz cia
rekatolizácia
 • Jezuiti
 • Tridentskýkoncil (1545-1563)
 • Inkvizícia
 • FrantišekForgáč, synodar. 1611 vTrnave “rekatolizačnýzápas”
 • Peter Pazmáň, odr. 1616 ostrihomskýarcibiskup
 • Od 17. storočiasamnohošľachtickýchrodínvrátilokukatolicizmu
 • r. 1681 snemvŠoproni – deklarovanánáboženskásloboda pre slobodnýchobčanov
rekatoliz cia v ech ch a na morave
Rekatolizáciavčechách a namorave
 • Napätiemedzievanjelikmi a katolíkmi
 • Rudolf II.
 • BitkanaBielejhore 1620; Ferdinand II. – patent ogenerálnompardone
 • 1627 antireformačnákomisia
po satm rskom mieri a vl da m rie ter zie
poSatmárskommieri a vládaMárieTerézie
 • NepevnosťríšeposmrtiKarola VI.
 • Pragmatickásankcia 1720 – 1723
 • Vojnaorakúskededičstvo
 • Centralizácia a stabilizáciamoci, reformačnáčinnosť