slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Všeobecná štruktúra enzýmu a jeho zložiek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Všeobecná štruktúra enzýmu a jeho zložiek

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation

Všeobecná štruktúra enzýmu a jeho zložiek - PowerPoint PPT Presentation

iman
194 Views
Download Presentation

Všeobecná štruktúra enzýmu a jeho zložiek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Všeobecná štruktúra enzýmu a jeho zložiek

 2. Nekatalyzovana vs. enzýmom katalyzovaná reakcia

 3. Klasifikácia a nomenklatúra enzýmov je systém čísiel a systematických názvov, ktorý jednoznačne identifikuje enzýmy podľa reakcií nimi katalyzovanými. • chaotické názvoslovie navrhli zmeniť v roku 1958 Malcolm Dixon a Edwin Webb • systém bol neskôr rozpracovaný na zoznam enzýmov (IUBMB, IUPAC) • SWISSPROT ENZYMESwiss Institute of Bioinformatics (SIB) • Databáza enzýmov podľa nomenklatúry IUBMB [http://www.expasy.ch/enzyme] • Enzyme Nomenclature (1992) Recommendations of the Nomenclature • Committee of the International Union of Biochemistry and Molecular • Biology on the Nomenclature and Classification of Enzymes. New • York: Academic Press.

 4. EC 4.1.2.39 Odporúčaný názov: hydroxynitriláza Reakcia: 2-hydroxyisobutyronitril = kyanid + acetón Iné názvy: hydroxynitrillyáza; oxynitriláza Systematický názov: 2-hydroxyisobutyronitril acetónlyáza Poznámky: Enzým z kaučukovníka a manioku akceptuje alifatické a aromatické hydroxynitrily, na rozdiel od EC 4.1.2.11, ktorý nepôsobí na alifatické hydroxynitrily. Limitácia a problémy s názvoslovím enzýmov IZOENZÝMY - v ľudskej pečeni existuje napr. 20 rôznych izoenzýmov alkohol- dehydrogenázy - presnejšie delenie podľa sekvencie a genetického pôvodu

 5. 4 typy proteáz s rôznymi stratégiami aktivácie: serínové asparágové cysteínové metalo-proteázy

 6. Papaín - cysteínová proteáza

 7. Renín je asparágová proteáza

 8. HIV proteáza je tiež asparágová proteáza

 9. Termolyzín je príkladom metalo-proteázy

 10. Chymotrypsín – štruktúrne motívy nevyhnutné pre reakciu

 11. Chemický mechanizmus katalýzy serínovými proteázami

 12. Molekula chymotrypsínu sa skladá z 2 domén oxyaniónová diera AK 193-195 väzba hlavného reťazca substrátu AK 214-216 špecifická väzba substrátu AK 189, 216, 226

 13. Doména obsahuje štruktúrny motív – grécky kľúč

 14. Štruktúrny základ špecificity proteáz Chymotrypsín Trypsín Elastáza

 15. Inhibítory proteáz sú dôležité liečivá

 16. Fumaráza je lyáza Lyázy katalyzujú zánik C-C, C-O alebo C-N väzieb elimináciou za vzniku dvojitej väzby. kyselina jablčná kyselina fumarová

 17. Tymidylátsyntetáza má kľúčovú úlohu pri biosyntéze DNA

 18. DNA topoizomeráza je izomeráza

 19. DNA ligáza je ligáza

 20. Mnohé enzýmové reakcie sú navzájom prísne koordinované