Zarz dzanie wiedz chronion
Download
1 / 151

Zarz?dzanie Wiedz? Chronion? - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Zarządzanie Wiedzą Chronioną. W2: WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA - WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA. Materiały:. 1. Kotarba W., OCHRONA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO ORGANIZACJI, www.kotarba.pl 2. Red. Kotarba W. Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji. PWE Warszawa 2006.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zarz?dzanie Wiedz? Chronion?' - ima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zarz dzanie wiedz chronion

Zarządzanie Wiedzą Chronioną

W2:

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

-

WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA


Zarz dzanie wiedz chronion

Materiały:

1. Kotarba W., OCHRONA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO ORGANIZACJI,www.kotarba.pl

2. Red. Kotarba W. Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji. PWE Warszawa 2006.

3. Kotarba W.: Ochrona wiedzy w Polsce. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ". Warszawa 2005.

4. Kotarba W.: Zarządzanie wiedzą chronioną w przedsiębiorstwie. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ". Warszawa 2001.

5. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej. Dz. U. Nr 119 z 2003r., poz. 1117 oraz z 2004 r. Dz. U. Nr 33, poz. 286.

6. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2002 r. Nr 126, poz. 1068, Nr 197, poz. 1662, z 2004 r. Nr 91, poz. 869., z 2004 r. Nr 96, poz. 959.

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, 2004 r. Nr 162, poz. 1693.


W asno intelektualna
Własność intelektualna

odpowiada całokształtowi twórczejdziałalności człowiekai jest zbiorem praw dotyczących wszystkich wytworów ludzkiego umysłu.

Od końca XIX w. obejmuje ona dwa nurty:

 • Własność literacką, artystyczną oraz

 • Własnoość przemysłową


Przedmiotem ochrony w asno ci intelektualnej s
Przedmiotem ochrony własności intelektualnej są:

 • Wynalazki

 • Wzory użytkowe i przemysłowe

 • Znaki towarowe i usługowe, nazwy i ozn. handlowe

 • Utwory literackie, artystyczne, naukowe, audiowizualne

 • Interpretacje oraz wykonania artystów, fonogramy, wideogramy, programy radiowe, telewizyjne

 • Programy komputerowe

 • Oznaczenia geograficzne

 • Ochrona przed nieuczciwą konkurencją

 • Ochrona tzw. wiedzy "know-how".


P rawa wy czne do w asno ci intelektualnej powstaj
Prawa wyłączne do własności intelektualnej powstają:

 • pośredniona mocy decyzji urzędów patentowych wydawanych w oparciu o normy prawne

 • bezpośredniona mocy ustaw krajowych, konwencji i porozumień międzynarodowych

PRAWO WYŁĄCZNE TO PRAWO KORZYSTANIA W SPOSÓB ZAROBKOWY LUB ZAWODOWY


W asno przemys owa
Własność przemysłowa

stanowi część własności intelektualnej, obejmującą ochronę:

- wynalazków,

- wzorów użytkowych,

- wzorów przemysłowych,

- technologii i sekretówprzemysłowych,

- znaków towarowych i usługowych,

- nazw handlowych,

- oznaczeń i nazw pochodzenia

- topografii układów scalonych

- projektów racjonalizatorskich

- nowych odmian roślin

oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji.R d em praw do w asno ci przemys owej na terytorium polski s dla
Źródłem praw do własności przemysłowej na terytorium Polski są dla:

 • wynalazków

 • wzorów użytkowych

 • wzorów przemysłowych

 • znaków towarowych i usługowych

 • oznaczeń geograficznych

 • topografii układów scalonych

  decyzje Urzędu Patentowego RP


Zarz dzanie wiedz chronion

 • dla ochrony przed nieuczciwą konkurencją Polski są dla:

  Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

 • dla nazw handlowych, firmowych

  Krajowe normy prawa cywilnego, handlowego, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Konwencja Paryska oraz inne ratyfikowane porozumienia międzynarodowe (np. TRIPS)


W ynalazek
W Polski są dla:ynalazek

 • Nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, które:

 • Posiada poziom wynalazczy

 • Nadaje się do przemysłowego stosowania


Zarz dzanie wiedz chronion
Nowość Polski są dla:

Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest częścią stanu techniki światowej, czyli:

jeśli przed datą zgłoszenia, nie został udostępniony do wiadomości publicznej, w szczególności przez:

 • publikację,

 • jawne stosowanie lub

 • wystawienie na wystawie publicznej.

Wyjątki: Priorytet konwencyjny

Pierwszeństwo wynikające z wystawienia


Mo liwe jest
możliwe jest: Polski są dla:

 • opatentowanie wynalazku dotyczącego nowego zastosowania substancji stanowiącej część stanu techniki lub jej użycia do uzyskania wytworu o nowym zastosowaniu

  • patentowanie czegoś co jest znane, w szczególności uzyskanie ochrony na lekarstwo, którego skład chemiczny nie jest nowy, ale właściwości terapeutyczne dotąd nieznane.


Zarz dzanie wiedz chronion

 • MOŻLIWOŚĆ/GOTOWOŚĆ DO PRZEMYSŁOWEGO STOSOWANIA Polski są dla:

  • wynalazek umożliwia uzyskanie określonego wytworu lub wskazuje sposób możliwy do zastosowania w działalności przemysłowej (także w rolnictwie)

  • gotowość do urzeczywistnienia rozwiązania w sposób powtarzalny

  • wynalazki muszą realizować konkretny praktyczny cel wskazany w zgłoszeniu, co nie oznacza, że muszą być użyteczne czy efektywne ekonomicznie.


Za w ynalazk i nie uwa a si
Za w Polski są dla:ynalazki nie uważa się:

 • odkryć, teorii naukowych i metodmatematycznych

 • wytworów o charakterze jedynie estetycznym

 • planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier

 • wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wskazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki

 • programów do maszyn cyfrowych

  (tylko pośrednio jako element chronionej

  metody postępowania)

 • przedstawienia informacji


Eup dopuszcza patentowalno
EUP dopuszcza patentowalność Polski są dla:

 • Wynalazków wykorzystujących programy komputerowe oraz

 • Programów zdolnych do wywołania efektów technicznych


Zarz dzanie wiedz chronion

Wynalazki Polski są dla:

(w potocznym, szerokim rozumieniu)

Wynalazki spełniające kryteria zdolności patentowej

Wynalazki nie spełniające kryteriów zdolności patentowej

Podlegające ochronie

Wyłączone z ochrony

Rodzaje wynalazków

(z punktu widzenia możliwości ich ochrony).

Źródło: W Kotarba, www.kotarba.pl


Patent w nie udziela si na
Patentów Polski są dla:nie udziela się na:

 • wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami (moralność, religijność)

 • odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli

 • sposoby leczenia ludzi i zwierząt

  oraz sposoby diagnostyki

  • nie dotyczy produktów, substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu.


Zarz dzanie wiedz chronion

 • Do 1992 roku Urząd Patentowy odmawiał udzielania Polski są dla:patentów na organizmy żywe jako takie.

 • Ustawa z 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - objęła ochroną patentową wynalazki biotechnologiczne (w ograniczonym zakresie).

  • można uzyskać patent na sekwencje ludzkiego DNA oraz na żywe stworzenia, takie jak genetycznie zmodyfikowane mikroorganizmy.

 • Nie uznaje się za wynalazek i tym samym nie udziela się patentu na:

  • ciało ludzkie w różnych stadiach jego formowania się i rozwoju oraz zwykłe odkrycie jednego z jego elementów (z sekwencją genową lub częścią takiej sekwencji włącznie).


Zarz dzanie wiedz chronion

 • Wyłączone z patentowania są wynalazki biotechnologiczne, które obejmują m.in.

  • sposoby klonowania ludzi;

  • modyfikacje tożsamości genetycznej człowieka;

  • stosowanie embrionów ludzkich dla potrzeb przemysłowych lub handlowych;

  • sposoby modyfikacji genetycznej zwierząt, które mogą powodować u nich cierpienia, nie przynosząc istotnych korzyści medycznych,

  • oraz zwierzęta będące wynikiem zastosowania takich sposobów.

 • Od 1993 roku wprowadzono możliwość patentowania bezpośrednio: środków żywności, środków farmaceutycznych i związków chemicznych oraz produktów przemian jądrowych.


Podmioty praw wy cznych
Podmioty praw wyłącznych które obejmują:

Prawa wyłączne do wynalazków, wzorów

i topografii przysługują:

 • zasadniczo twórcom rozwiązań

 • wyjątkowo:

  • pracodawcy, gdy rozwiązanie zostało dokonane w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy,

  • zamawiającemu, gdy rozwiązanie zostało dokonane w wyniku realizacji umowy

  • podmiotowi określonemu w umowie, gdy rozwiązanie powstało w związku

   z wykonywaniem tej umowy.


Maksymalny czas trwania praw wy cznych w polsce
Maksymalny czas trwania praw wyłącznych w Polsce które obejmują

 • patent na wynalazek:

  • 20 lat od daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym

 • prawo ochronne na wzór użytkowy:

  • 10 lat od daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym

 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego:

  • 25 lat od daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym


Zarz dzanie wiedz chronion

 • prawo z rejestracji topografii: które obejmują

  • 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia do UP RP lub w którym topografia bądź układ scalony ją zawierający był wprowadzony do obrotu

 • prawo ochronne na znak towarowy:

  • bez ograniczeń, przy czym ochrona udzielana jest na okresy 10-letnie i przedłużana na wniosek uprawnionego.

 • prawozrejestracji oznaczenia geograficznego:

  • bezterminowe, ochrona od dnia wpisu do rejestru


Zarz dzanie wiedz chronion

POSTĘPOWANIE PRZED UP RP które obejmują

www.uprp.pl

Urząd Patentowy RP rozpatruje wnioski o udzielenie na terytorium Polski praw wyłącznych na: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych.

Ze zgłoszeniem do UP RP może występować każda osoba z kraju i z zagranicy uprawniona do uzyskania praw wyłącznych lub ustanowiony przez tę osobę pełnomocnik (rzecznik patentowy)


Zarz dzanie wiedz chronion

Źródło: www.uprp.pl które obejmują


Dokumentacja zg oszeniowa musi zawiera
Dokumentacja zgłoszeniowa które obejmują musi zawierać:

 • dla wynalazków i wzorów użytkowych:

  • podanie (wniosek o udzielenie praw wyłącznych)

  • opis rozwiązania

  • zastrzeżenia (patentowe lub ochronne)

  • rysunki (dla wzorów - konieczne)

  • skrót opisu

  • inne dodatkowe dokumenty (np. pełnomocnictwo, dokument pierwszeństwa, dokument cesji praw)


Zarz dzanie wiedz chronion

 • dla wzorów przemysłowych które obejmują

  • podanie (wniosek o rejestrację)

  • opis rozwiązania

  • rysunek

  • dodatkowe dokumenty (np. pełnomocnictwo)

 • dla znaków towarowych

  • podanie (wniosek o rejestrację znaku) z opisem znaku

  • fotografie (odbitki) znaku lub taśmy z nagraniem

  • wykaz towarów/usług, dla których znak jest przeznaczony, ze wskazaniem odpowiadających im klas wg Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług

  • inne dodatkowe dokumenty (np. pełnomocnictwo, dokument pierwszeństwa, dokument cesji praw)


Zarz dzanie wiedz chronion

 • dla oznaczeń geograficznych które obejmują

  • wniosek o rejestrację

  • określenie oznaczenia i elementów, z którymi będzie ono używane w obrocie

  • wskazanie towarów, dla których jest przeznaczone

  • określenie granic terenu, do którego się odnosi

  • warunki korzystania z oznaczenia

  • wskazanie przedsiębiorców

 • dla topografii układów scalonych

  • podanie o zarejestrowanie topografii

  • materiał identyfikujący topografię (rysunki, fotografie, produkt zawierający topografię)

  • inne dodatkowe dokumenty (np. pełnomocnictwo, oświadczenie o dacie wprowadzenia do obrotu, przeniesienie prawa)


Zarz dzanie wiedz chronion

Opis wynalazku, wzoru użytkowego które obejmują

 • Opis wynalazku powinien:

 • przedstawiać wynalazek na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić,

 • zawierać tytuł odpowiadający przedmiotowi wynalazku,

 • określać dziedzinę techniki, której wynalazek dotyczy,

 • określać znany zgłaszającemu stan techniki,

 • przedstawiać w sposób szczegółowy przedmiot rozwiązania,

 • przedstawiać przykłady realizacji bądź stosowania wynalazku.


Zarz dzanie wiedz chronion

Opłaty które obejmują:Jak uzyska patent europejski
Jak uzyskać patent europejski które obejmują

 • Zgłoszenie w UPRP, który w ciągu 6 mcy przekazuje je do EUP w Monachium.

 • Zgłoszenie jednocześnie w jęz. polskim i tłumaczenie na jeden z jęz. urzędowych (ang, niem, fr)

 • Po przyznaniu daty zgłoszenia, EUP sprawdza czy została uiszczona opłata za zgłoszenie (min 100 euro) oraz opłata za poszukiwanie europejskie (1550 euro)


Zarz dzanie wiedz chronion

 • Badanie formalne oraz poszukiwanie w stanie techniki – sprawozdanie z poszukiwań w ciągu 16 mcy

 • W 18 mcy od zgłoszenia następuje publikacja zgłoszenia - ochrona tymczasowa.

 • Jeśli wynalazek spełnia wymogi Konwencji – warunkowa decyzja o udzieleniu patentu – kolejne opłaty.

 • Patent europejski staje się wiązką patentów krajowych – (tylko) krajów wyznaczonych w zgłoszeniu (walidacja w krajach).

 • Sprzeciw: 9 mcy od publikacji decyzji o udzieleniu


Op aty w procedurze eup
Opłaty w procedurze EUP sprawozdanie z poszukiwań w ciągu 16 mcy

 • Opłata krajowa za przekazanie (UPRP)

 • Zgłoszenie

 • Poszukiwanie

 • Badanie

 • Wyznaczenie 1 kraju

 • Wyznaczenie wszystkich krajów

 • Udzielenie patentu

 • 300 PLN

 • 180 EUR

 • 1050 EUR

 • 1405 EUR

 • 85 EUR

 • 500 EUR

 • 790 EUR

Utrzymanie ochrony: 1-3 rok: 400, 4. – 500, 5. – 700 EUR


Zarz dzanie wiedz chronion


Zarz dzanie wiedz chronion

ROZMIAR WIEDZY JAWNEJ CHRONIONEJ W ŚWIECIE ośmiu krajach na 10 lat wynosi ok. 30 tys. euro.

 • ROCZNA ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ WYNALAZKÓW: 1,6 mln

 • CZYNNE PATENTY - 3,5 mln., z tego:

  • USA - 1,2 mln

  • Japonia - 0,7 mln.

  • Niemcy, Francja, W. Brytania, po ok. 0,3 mln.

  • Polska - 13 800 w roku 2002 a 12 450 na koniec 2003

 • ROCZNA ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ WZORÓW UŻYTKOWYCH: 150 000

  • CZYNNYCH PRAW: 0, 7 mln.

 • ROCZNA ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH: 200 000

 • ROCZNA ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ ZNAKÓW TOWAROWYCH I USŁUGOWYCH: 0, 8 mln.

  • CZYNNYCH PRAW: 15 mln.


Patenty na wynalazki
PATENTY NA WYNALAZKI ośmiu krajach na 10 lat wynosi ok. 30 tys. euro.


Zarz dzanie wiedz chronion

DEFINICJA PATENTU ośmiu krajach na 10 lat wynosi ok. 30 tys. euro.

Potocznie PATENT to:

 • coś co nosi znamiona nowości, oryginalności

 • możliwe do uzyskania rozwiązanie dowolnego problemu

  Ściślej patent to:

 • prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na terytorium danego kraju

  = prawo do wyłączności

  = monopol korzystania z rozwiązania

  = ograniczona w czasie własność wynalazku


Zarz dzanie wiedz chronion

 • Prawo do patentu ośmiu krajach na 10 lat wynosi ok. 30 tys. euro.

 • trwa 20 lat od daty zgłoszenia wynalazku w UP.

 • Jego zakres przedmiotowy określają

 • zastrzeżenia patentowezawarte w opisie patentowym.

 • Prawo to jest zbywalne,

 • i dziedziczne.


Istota ochrony patentowej
Istota ochrony patentowej ośmiu krajach na 10 lat wynosi ok. 30 tys. euro.

 • Wyłączność korzystania z rozwiązania poprzez możliwość zakazania:

  • wytwarzania, używania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub importowania dla tych celów produktu wg wynalazku

  • stosowania sposobu będącego przedmiotem wynalazku oraz wytwarzania, używania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub importowania dla tych celów produktów otrzymanych tym sposobem


Po co jest patent
Po co jest patent? ośmiu krajach na 10 lat wynosi ok. 30 tys. euro.

Dla producenta:

 • ochrona zysku,

 • zabezpieczenie przed naśladownictwem,

 • zwrot kosztów poniesionych na badania, rozwój, wdrożenie,

 • tworzenie nowych zasobów technologicznych, zapewniających trwałe istnienie przedsiębiorstwa na rynku.


Zarz dzanie wiedz chronion

W jakim celu przedsiębiorstwa chronią wiedzę patentem ? ośmiu krajach na 10 lat wynosi ok. 30 tys. euro.(wyniki badań EUP, www.epo.org):

 • 63% - utrzymanie wiodącej pozycji w technice,

 • 54% - chronienie zagranicznych rynków zbytu,

 • 45% - ochrona nowych inwestycji,

 • 43% - tworzenie podstaw dla udzielania licencji,

 • 34% - sprzyjanie sprzedaży produktów i marketingowi.


Po co jest patent1
Po co jest patent? ośmiu krajach na 10 lat wynosi ok. 30 tys. euro.

 • Dla Uczelni:

  • publikacja rozpowszechniana w większości krajów świata, potwierdzająca poziom naukowy Uczelni, zdolności i potencjał twórczy;

  • wymierny wskaźnik oceny badań;

  • wspomaga uzyskiwanie grantów, zleceń, nawiązywanie kontaktów naukowych,

  • przy "trafieniu" w potrzeby rynku pozwala na sprzedaż (nawet wielokrotną) rozwiązania i uzyskanie wpływów z opłat licencyjnych

  • wspomaga finansowanie własnych prac badawczych.


Patenty politechnika wroc awska
Patenty: Politechnika Wrocławska ośmiu krajach na 10 lat wynosi ok. 30 tys. euro.

Wydział Chemiczny 42%

Wydział Elektroniki, 18%

Wydział Mechaniczno-Energetyczny 9%

Wydział Mechaniczny 11%

Wydział Podst. Problemów Techniki 9%

Łącznie: 47 zgłoszeń patentowych,

26 udzielonych patentów


Patenty politechnika wroc awska1
Patenty: Politechnika Wrocławska ośmiu krajach na 10 lat wynosi ok. 30 tys. euro.

Wydział Chemiczny 42%

Wydział Mechaniczny 34%

Łącznie: 38 zgłoszeń patentowych, 21 udzielonych patentów


Patenty politechnika wroc awska2
Patenty: Politechnika Wrocławska ośmiu krajach na 10 lat wynosi ok. 30 tys. euro.

Wydział Chemiczny 41%

Wydział Elektroniki, 8%

Wydział Elektryczny 11%

Wydział Mechaniczno-Energetyczny 9%

Wydział Mechaniczny 8%

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki 13%

Łącznie: 53 zgłoszenia patentowe, 19 udzielonych patentów


Patenty politechnika wroc awska3
Patenty: Politechnika Wrocławska ośmiu krajach na 10 lat wynosi ok. 30 tys. euro.

Wydział Chemiczny 39%

Wydział Elektroniki 11%

Wydział Elektryczny 17%

Wydział Inżynierii Środowiska 6%

Wydział Mechaniczny 15%

Łącznie: 66 zgłoszeń patentowych, 30 udzielonych patentów


Patenty politechnika wroc awska4
Patenty: Politechnika Wrocławska ośmiu krajach na 10 lat wynosi ok. 30 tys. euro.

Wydział Chemiczny 42%

Wydział Elektroniki 11%

Wydział Informatyki i Zarządzania 7%

Wydział Mechaniczno-Energetyczny 11%

Wydział Mechaniczny 16%

Wydział Podst. Problemów Techniki 7%

Łącznie: 83 zgłoszeń patentowych, 38 udzielonych patentów


Patenty politechnika wroc awska5
Patenty: Politechnika Wrocławska ośmiu krajach na 10 lat wynosi ok. 30 tys. euro.

Wydział Chemiczny 45%

Wydział Elektroniki 15%

Wydział Elektryczny 9%

Wydział Mechaniczny 26%

Łącznie: 82 zgłoszenia patentowe, 31 udzielonych patentów


Patenty politechnika wroc awska6
Patenty: Politechnika Wrocławska ośmiu krajach na 10 lat wynosi ok. 30 tys. euro.

Wydział Chemiczny 42%

Wydział Elektroniki 16%

Wydział Mechaniczno-Energetyczny 8%

Wydział Mechaniczny 16%

Łącznie: 97 zgłoszeń patentowych, 43 udzielone patenty


Patenty politechnika wroc awska7
Patenty: Politechnika Wrocławska ośmiu krajach na 10 lat wynosi ok. 30 tys. euro.

Największą liczbę zgłoszeń patentowych w latach 2000-2006 dokonali pracownicy:

 • Wydziału Chemiczego (W3) - 207 zgłoszeń

 • Wydziału Mechanicznego (W10) -82 zgłoszenia

 • Wydziału Elektroniki (W-4) -59 zgłoszeń

 • Wydziału Elektrycznego (W-5) i Mechaniczno-Energetycznego (W-9) - po 32 zgłoszenia

  Całkowita liczba dokonanych w tym czasie zgłoszeń patentowych na PWr wynosi 466.


Patenty politechnika wroc awska8
Patenty: Politechnika Wrocławska ośmiu krajach na 10 lat wynosi ok. 30 tys. euro.


Patenty politechnika wroc awska9
Patenty: Politechnika Wrocławska ośmiu krajach na 10 lat wynosi ok. 30 tys. euro.


Politechnika wroc awska a inne uczelnie
Politechnika Wrocławska a inne Uczelnie ośmiu krajach na 10 lat wynosi ok. 30 tys. euro.


Wynalazczo na pwr
Wynalazczość na PWr ośmiu krajach na 10 lat wynosi ok. 30 tys. euro.

1. Politechnika Wrocławska otrzymuje rokrocznie wyróżnienia ZA ZASŁUGI DLA WYNALAZCZOŚCI:

- od 2003 r. zajmujemiejsce I

wśród najbardziej aktywnych

w patentowaniu Uczelni w Polsce


Pwr region wiat
PWr – Region- Świat ośmiu krajach na 10 lat wynosi ok. 30 tys. euro.

 • W 2005 r. zgłoszono w UPRP 222 wynalazki do ochrony z regionu Dolnego Śląska - 82 zgłoszenia PWr!

 • UPRP udzielił w 2002 r.

  834 patenty na wynalazki polskie, w 2003 r.– 613.

 • W EPO na ok. 80 tys. zgłoszeń: 10 polskich patentów w 2002 r., 15 – w 2005 r.

 • W USA na 200 tys.zgłaszanych rocznie wynalazków – kilka do kilkunastu polskich wynalazków uzyskuje patent, w 2000 r. - 13, w 2001 r. – 16 (Hiszpania odpowiednio: 318 i 340 patentów).

 • PL zgłoszenia do EPO: 93 w 2004, 111 w 2005, 122 w 2006.


Zarz dzanie wiedz chronion

Ograniczenia patentu ośmiu krajach na 10 lat wynosi ok. 30 tys. euro.

 • czasowe,

 • terytorialne (wyczerpanie patentu),

 • działania nie powodujące naruszenia patentu:

  • korzystanie z wynalazku dotyczącego środków komunikacji i ich części lub urządzeń, które czasowo znajdują się na terenie RP

  • korzystanie z wynalazku dla celów państwowych,

  • stosowania wynalazku do celów badawczych i doświadczalnych, dla dokonania jego oceny, analizy albo nauczania,

  • korzystania z wynalazku dla uzyskania rejestracji bądź zezwolenia wymaganego do dopuszczenia produktu do obrotu (farmaceutyki),

  • wykonanie leku w aptece na podstawie indywidualnej recepty,

  • korzystania w chwili stanowiącej o pierwszeństwie,

 • zakaz nadużywania patentu.

Źródło: W. Kotarba, Wykłady:www.kotarba.pl


Zarz dzanie wiedz chronion

WYCZERPANIE PATENTU ośmiu krajach na 10 lat wynosi ok. 30 tys. euro.

 • Jeżeli wyrób został wprowadzony do obrotu

  • przez uprawnionego lub za jego zgodą

  • na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia + EFTA – Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria)

  • PATENT nie rozciąga się na:

   • oferowanie wyrobu do sprzedaży

   • dalsze wprowadzanie wyrobu do obrotu

   • import wyrobu

Źródło: W. Kotarba, Wykłady:www.kotarba.pl


Uwaga
UWAGA! ośmiu krajach na 10 lat wynosi ok. 30 tys. euro.

 • Wyłączność = PATENT przyznaje się

  w zamian za ujawnienie istoty wynalazku, rozwijające stan wiedzy.


Ochrona ulepsze
OCHRONA ULEPSZEŃ ośmiu krajach na 10 lat wynosi ok. 30 tys. euro.

 • Ujawnienie istoty wynalazków opatentowanychstwarza możliwości ciągłego ich doskonalenia i patentowania ulepszeńprzez innych.

 • Ulepszenia zwiększają efektywność wynalazków podstawowych

  • jeśli zostaną opatentowane, właściciel wynalazku głównego może je wykorzystać tylko za zgodą właścicieli wynalazków dodatkowych (lub zależnych), i vice versa (licencje krzyżowe).


Zarz dzanie wiedz chronion

PATENT DODATKOWY ośmiu krajach na 10 lat wynosi ok. 30 tys. euro.

 • Uprawniony z patentu może uzyskać patent na ulepszenie lub uzupełnienie wynalazku, które posiada cechy wynalazku, a nie może być stosowane samoistnie.

 • Patent dodatkowy można również uzyskać do już uzyskanego patentu dodatkowego.

 • Patent dodatkowy traci moc razem z głównym.


Zarz dzanie wiedz chronion

PATENT ZALEŻNY ośmiu krajach na 10 lat wynosi ok. 30 tys. euro.

 • Na wynalazek, z którego korzystanie wkracza w zakres wcześniej udzielonego patentu, można uzyskać patent zależny.

 • Patent zależny staje się niezależnym w momencie wygaśnięcia patentu wcześniejszego.


Przyk ad czytnik kod w
Przykład: czytnik kodów ośmiu krajach na 10 lat wynosi ok. 30 tys. euro.

 • Jerome Lemelson zgłaszał przez 30 lat serię ulepszeń (kontynuacji) do swojego wynalazku: czytnik kodów kreskowych, uzyskując bardzo szeroką i mocną ochronę (ogromne zyski z licencji, gdy czytniki stały się powszechnie stosowane).


Wynalazek tajny
Wynalazek tajny ośmiu krajach na 10 lat wynosi ok. 30 tys. euro.

 • Wynalazek, który dotyczy obronności lub bezpieczeństwa państwa

  • Nowe rodzaje broni

  • Sprzęt wojskowy

  • Sposoby walki

  • Środki techniczne, wyposażenie i sprzęt stosowane przez służby państwowe

 • Wpis do tajnej części rejestru patentowego

 • Stanowi tajemnicę państwową


Wynalazki biotechnologiczne patentowanie ycia
Wynalazki biotechnologiczne – patentowanie życia....... ośmiu krajach na 10 lat wynosi ok. 30 tys. euro.

 • W Polsce rozwój systemu patentowego dotyczący wynalazków biotechnologicznych rozpoczął się w 1992 r. nowelizacją ustawy o wynalazczości z 1972 r.


Zarz dzanie wiedz chronion

 • Uchylenie zakazu patentowania związków chemicznych, środków farmaceutycznych i środków żywności stworzyło możliwość patentowania mikroorganizmów takich jak:

  • bakterie, komórki roślinne i zwierzęce, grzyby (drożdże), glony, pierwotniaki, hybrydoma,

  • organizmy nietkankowe posiadające zdolność do samopowielania się w organizmach żywych jak: wirusy, plazmidy oraz fagi.


Zarz dzanie wiedz chronion

 • Patent może być udzielony na środków farmaceutycznych i środków żywności stworzyło możliwość mikrobiologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt oraz na wytwory uzyskane takim sposobem.

  • Rozszerzono zakres stosowania ustawy na materiał biologiczny.

 • Ustawa definiuje pojęcie wynalazku biotechnologicznego, materiału biologicznego oraz pojęcie czysto biologicznych sposobów hodowli roślin i zwierząt, na które nie udziela się patentów.

  • Sposób hodowli roślin lub zwierząt jest czysto biologiczny, jeżeli w całości składa się ze zjawisk naturalnych (krzyżowanie, selekcjonowanie).

  • czysto biologiczny - metoda nietechniczna, nie podlegającą patentowaniu, oraz

  • mikrobiologiczny - metoda techniczna, podlegająca patentowaniu.


Zarz dzanie wiedz chronion

WYNALAZKI BIOTECHNOLOGICZNE środków farmaceutycznych i środków żywności stworzyło możliwość

 • wynalazek biotechnologiczny - wytwór składający się z materiału biologicznego albo sposób wytwarzania, przetwarzania lub wykorzystywania materiału biologicznego

 • materiał biologiczny - materiał zawierający informację genetyczną, zdolny do samoreprodukcji, nadający się do reprodukcji w systemie biologicznym

 • sposób mikrobiologiczny - sposób w którym bierze udział lub który został dokonany na materiale biologicznym albo wynikiem którego jest ten materiał

Źródło: W. Kotarba, Wykłady:www.kotarba.pl


Zarz dzanie wiedz chronion

WYNALAZKI BIOTECHNOLOGICZNE WYŁĄCZONE Z OCHRONY środków farmaceutycznych i środków żywności stworzyło możliwość

 • ciało ludzkie w różnych jego stadiach formowania się i rozwoju oraz zwykłe odkrycie jednego z jednych jego elementów, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu

 • sprzeczne z porządkiem publicznym, dobrymi obyczajami, moralnością:

  • klonowanie ludzi

  • modyfikacje tożsamości genetycznej linii zarodkowej człowieka

  • stosowanie embrionów ludzkich do celów przemysłowych i handlowych

  • modyfikacje tożsamości genetycznej zwierząt mogące powodować u nich cierpienia nie przynosząc istotnych korzyści medycznych

  • zwierzęta powstałe w wyniku modyfikacji tożsamości genetycznej

Źródło: W. Kotarba, Wykłady:www.kotarba.pl


Zarz dzanie wiedz chronion

 • Biotechnologia środków farmaceutycznych i środków żywności stworzyło możliwość

 • 1863 r. - w Finlandii opatentowano nowy sposób hodowli drożdży.

 • 1873 r. - o patent na drożdże winne stosowane przez winiarzy francuskich starał się w USA L. Pasteur, patentu jednak nie otrzymał („nie można patentować ogólnie znanych, żywych organizmów”)

 • 1980 r. – przełom - w USA udzielono patent na organizm – genetycznie zmodyfikowana bakteria rozkładająca zanieczyszczenia.

 • 1995 - naukowcy z Narodowego Instytutu Zdrowia w USA opatentowali linię komórek zarażonych zmutowanym wirusem żółtaczki, które namnożono z komórek pobranych od mieszkańców Nowej Gwinei.

 • Patentowanie genów ruszyło pełną parą po rozszyfrowaniu ludzkiego genomu.

 • Firma Incyte Genomics z Kaliforni ma już ok. 500 patentów. Korporacja Celera złożyła podania o 6000 patentów. Chodzi w większości o geny związane z chorobami, np. z rakiem.

 • W Europie przyznano 150 patentów na geny ludzkie i zwierzęce

 • oraz 50 patentów na nasiona roślin.

 • Ł. Kaniewski Licencja na życie „Rzeczpospolita” 09. 07. 2002, w: www.kotarba.pl.


Zarz dzanie wiedz chronion

 • Patentuje się środków farmaceutycznych i środków żywności stworzyło możliwość transgeniczne zboża odporne na środki chwastobójcze i szkodniki.

 • UPRP odrzucił wniosek o patent na transgeniczną krowę, dającą ludzkie mleko.

 • - EUP unieważnił patent EP 695351 w grudniu 1999r. na pozyskiwanie komórek z ludzkich i zwierzęcych embrionów – czyli w praktyce na hodowanie embrionów oraz kreowanie zmienionych genetycznie ludzi i zwierząt.


Zarz dzanie wiedz chronion

Patenty to nie tylko rewolucyjne rozwiązania ale przede wszystkim rozwiązania dotyczące usprawnień spełniających wymogi nowości,poziomu wynalazczego i stosowalności,

produkty powszechnego użytku:

Szczotka

Pułapka na myszy

Otwieracz do puszek


Zarz dzanie wiedz chronion

 • Wiele z opatentowanych wynalazków wszystkim rozwiązania dotyczące nie znajduje nigdy zastosowania

 • Duża ich część ma nikłe znaczenie ekonomiczne

 • Pewna ilość wynalazków i patentów służy jedynie temu by wprowadzić w błąd (np. co do renomy lub kierunku badań firmy), bądź w celu odciągnięcia uwagi od faktycznie realizowanych zamierzeń.


Zarz dzanie wiedz chronion

Przykłady wynalazków, nadających się do zrealizowania w sensie technicznym, które nie mogły być zastosowane ze względu na warunki ekonomiczne:


Zarz dzanie wiedz chronion

 • Historia samochodu osobowego sensie technicznym, które :

  • XIX w. – wiele projektów silników samochod.:

   • Silniki parowe

   • Silniki wewnętrznego spalania

   • Silniki napędzane gorącym powietrzem z cylindra zewnętrznego spalającego gaz

    • Zużywały zbyt dużo paliwa

   • Silniki na benzynę, parę i elektryczność

   • Najbardziej ekonomiczne okazały się silniki Daimlera i Benza

 • W XIX w. nie rozwinął się jednak przemysł samochodowy:

  • Przy istniejącym poziomie technicznym produkcja samochodów była kosztowna, niskie dochody ludności nie gwarantowały zbytu.


Wagon aerodynamiczny
Wagon aerodynamiczny sensie technicznym, które

 • Pierwszy projekt aerodynamicznego wagonu kolejowego opatentowano już w 1865 r

 • Kolejny patent w 1893r.

 • Nie znalazły praktycznego zastosowania gdyż prędkość pociągów była zbyt mała

 • Praktyczne zastosowanie dopiero w latach 30-tych XXw.


Zarz dzanie wiedz chronion

 • Przez długi czas wynalazek sensie technicznym, które turbiny gazowej i silnika odrzutowego nie mógł być wykorzystany ekonomicznie, ponieważ nie znano odpowiednich stopów odpornych na wysoką temperaturę.

 • Długo nie była możliwa produkcja energii atomowej na skutek braku odpowiedniego paliwa.


Zarz dzanie wiedz chronion

WYNALAZKI SĄ KOŁEM ZAMACHOWYM ŚWIATA sensie technicznym, które

Thomas Edison

 • Gdzie bylibyśmy dziś, gdyby nie budowniczowie piramid, odkrywcy nowych lądów, Mikołaj Kopernik, Isaac Newton czy Albert Einstein?


Zarz dzanie wiedz chronion

Lista Patentów Einsteina: sensie technicznym, które


Zarz dzanie wiedz chronion

US 2,058,562 sensie technicznym, które Light intensity self-adjusting camera


Zarz dzanie wiedz chronion

Rysunki: sensie technicznym, które


Zarz dzanie wiedz chronion

US 1,781,541 sensie technicznym, które Refrigeration


Dokumenty patentowe
Dokumenty patentowe sensie technicznym, które

 • Opisy zgłoszeniowe wynalazków (tzn. opisy rozwiązań zgłoszonych do ochrony)

 • Opisy patentowe (tzn. opisy wynalazków, na które została udzielona ochrona).

 • Każdy opis patentowy oraz opis zgłoszeniowy składa się z podstawowych elementów, wspólnych dla dokumentów z urzędów patentowych całego świata:


Zarz dzanie wiedz chronion

 • Strony tytułowej sensie technicznym, które zawierającej dane bibliograficzne:

  • datę i numery pierwszeństwa, zgłoszenia, publikacji;

  • dane twórcy, zgłaszającego,

  • symbole klasyfikacyjne itp.

 • oraz skrót opisu i najbardziej reprezentatywny rysunek.


Zarz dzanie wiedz chronion

 • Opisu sensie technicznym, które służącego dokładnemu wyjaśnieniu istoty wynalazku i zawierającego:

  • tytuł wynalazku,

  • dziedzinę techniki, której rozwiązanie dotyczy,

  • informacje o dotychczasowym stanie techniki w tej dziedzinie, stanowiącym bazę dla powstałego wynalazku,

  • informacje krytyczne dotyczące wad, braków, ryzyka, niedostatków związanych z dotychczasowym stanem techniki,

  • zwięzły opis istoty rozwiązania - główne założenia i funkcje opisywanego wynalazku (wyjaśnienie założeń dokonanego rozwiązania, przedstawienie przykładów jego zastosowania),

  • szczegółowy opis przykładowej realizacji wraz z opisem działania, parametrami procesów, pomiarów, efektami itp.


Zarz dzanie wiedz chronion

 • Zastrzeżeń patentowych sensie technicznym, które , tj. sformułowań zakresu żądanej lub udzielonejochrony, zawierających wszystkie cechy techniczne rozwiązania.

  • Stanowią one najważniejszą część dokumentu patentowego.

   • Powinny być tak sformułowane, by osiągnąć możliwie najszerszy i największy zakres ochrony danego rozwiązania, co wiąże się ze stosowaniem często abstrakcyjnych, opisowych wyrażeń dla opisu istoty rozwiązania technicznego.


Zarz dzanie wiedz chronion

 • Rysunków sensie technicznym, które służących wyraźniejszemu przedstawieniu, objaśnieniu istoty wynalazku.


Zarz dzanie wiedz chronion

Cechy dokumentów patentowych sensie technicznym, które

1. Dobrze usystematyzowane – wspólne standardy dotyczące publikacji, klasyfikacji, kodowania opisów patentowych.

2. Każdy opis patentowy posiada swój numer, symbole klasyfikacyjne, odnośniki do innych dokumentów, bliskich tematycznie.

3. Szybkość przenoszenia informacji - opis patentowy to zwykle pierwsza opublikowana informacja o danym rozwiązaniu.


Zarz dzanie wiedz chronion

Klasyfikacja Patentowa sensie technicznym, które

DZIAŁY MKP (1954 r.)

A Podstawowe potrzeby ludzkie

B Różne procesy przemysłowe; transport

C Chemia i metalurgia

D Włókiennictwo i papiernictwo

E Budownictwo, Górnictwo; Konstrukcje zespolone

F Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika Minerska

G Fizyka

H Elektrotechnika


Zarz dzanie wiedz chronion

Przykład MKP sensie technicznym, które


Zarz dzanie wiedz chronion

 • Najpowszechniej stosowane są następujące klasyfikacje patentowe:

 • Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa (International Patent Classification IPC) – stosują ją wszystkie kraje członkowskie Konwencji Paryskiej.

 • Europejska Klasyfikacja Patentowa (European Patent Classification ECLA) wzorowana na IPC.

 • Amerykańska Klasyfikacja Patentowa (US Patent Office Classification USPOC).


Zarz dzanie wiedz chronion

(11) patentowe: Numer patentu

(19) Oznaczenie kraju lub instytucji publikującej patent

(21) Numer zgłoszenia

(22) Data zgłoszenia

(30) Dane dotyczące zgłoszenia priorytetowego

(45) Data publikacji patentu

(51) Numery MKP

(52) Numery narodowej klasyfikacji patentowej

(54) Nazwa (tytuł) wynalazku

(56) Lista dokumentów (patentowych i literatury nie patentowej) wyszukanych podczas badania zgłoszenia

(57) Skrót opisu wynalazku lub zastrzeżenia patentowe

(72) Nazwiska twórców wynalazku

(73) Nazwisko lub nazwa właściciela patentu


Informacja o patentach

Patentowe bazy danych patentowe:

Bazy na dyskach CD-ROM/DVD

Bazy ON-LINE

Bazy zgłoszeń patentowych

Komercyjne

Bazy udzielonych patentów

Darmowe

Krajowe

Bibliograficzne

Regionalne

Pełnotekstowe

Międzynarodowe

Informacja o patentach

 • Urzędy patentowe

 • Regionalne ośrodki

  i biblioteki informacji patentowej

 • Bazy patentowe


Zarz dzanie wiedz chronion

Źródło: patentowe:

Materiały UPRP


Projekty racjonalizatorskie
Projekty racjonalizatorskie patentowe:

 • Uznane przez podmiot gospodarczy rozwiązanie, zgłoszone przez twórcę, nadające się do zastosowania.

  • Podmiot gosp. ustala wg własnego uznania regulamin określający wymagania, jakie powinien spełniać projekt racjonalizatorski.


Projekty racjonalizatorskie1
Projekty racjonalizatorskie patentowe:

 • Dokładnie określają istotę propozycji zmian w przedsiębiorstwie (przedmiot, metodę oraz miejsce)

 • Stanowią rozwiązanie nowe w skali przedsiębiorstwa, możliwe do wykorzystania

 • Wynikają zwykle z dodatkowego wkładu pracy twórcy, a nie z obowiązków określonych w umowie o pracę

 • Mogą być objęte klauzulą tajności


Wzory u ytkowe
Wzory użytkowe patentowe:


Wzorem u ytkowym jest
Wzorem użytkowym patentowe: jest:

 • nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym,

 • dotyczy kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

  • rozwiązanie jest użyteczne, jeżeli pozwala na osiągnięcie celu, mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów


Zarz dzanie wiedz chronion

Źródło: W. Kotarba www.kotarba.pl


Zarz dzanie wiedz chronion

Istota prawa ochronnego na wzór użytkowy: patentowe:

możliwość zakazania:

wytwarzania,

używania,

oferowania do sprzedaży,

sprzedawania lub

importowania dla tych celów produktów zawierających wzór użytkowy.

Czas ochrony 10 lat

Źródło: W. Kotarba www.kotarba.pl


Zarz dzanie wiedz chronion

Ograniczenia prawa ochronnego na wzór użytkowy patentowe:

 • czasowe,

 • terytorialne (wyczerpanie),

 • działania nie powodujące naruszenia:

  • korzystanie z wzoru dotyczącego środków komunikacji i ich części lub urządzeń,

  • korzystanie z wzoru dla celów państwowych,

  • stosowania wzoru do celów badawczych i doświadczalnych, dla dokonania jego oceny, analizy albo nauczania,

  • korzystanie w chwili stanowiącej o pierwszeństwie,

 • zakaz nadużywania prawa

Źródło: W. Kotarba www.kotarba.pl


Zarz dzanie wiedz chronion

WYCZERPANIE PRAWA OCHRONNEGO NA WZÓR UŻYTKOWY patentowe:

 • Jeżeli wyrób został wprowadzony do obrotu

  • przez uprawnionego lub za jego zgodą

  • na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego

  • PRAWO OCHRONNE nie rozciąga się na:

   • oferowanie wyrobu do sprzedaży

   • dalsze wprowadzanie wyrobu do obrotu

   • import wyrobu

Źródło: W. Kotarba www.kotarba.pl


Wzory przemys owe
Wzory przemysłowe patentowe:


Co to jest wz r przemys owy
Co to jest wzór przemysłowy ? patentowe:

 • Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez:

  • cechy linii, konturów, kształów

  • kolorystykę,

  • strukturę lub materiał wytworu oraz

  • jego ornamentację.

Art.102 ustawy z dn. 30.06.200 PWP


Wz r przemys owy charakteryzuj
Wzór przemysłowy charakteryzują: patentowe:

 • kształt produktu,

 • ornamentacja, kolorystyka, układ linii, struktura i materiał wytworu lub

 • kombinacje powyższych.

 • Przykłady:

  • Kształt buta

  • Wzór kolczyka

  • Zdobienia na filiżance

  • Ikony na ekranie komp.

  • Kroje pisma i symbole graficzne w komp. lub komórkach itp

Zarejestrowane wzory przemysłowe.

Źródło: UPRP


Zarz dzanie wiedz chronion

Wzorem przemysłowym może być: patentowe:

 • wytwór - każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, w tym:

  • złożony (z wymienialnych części)

  • część składowa widoczna w wytworze złożonym

  • część składowa - jako przedmiot samodzielnego obrotu

 • obejmujący w szczególności:

  • opakowanie,

  • symbole graficzne oraz

  • kroje pisma typograficznego,

  • ( z wyłączeniem programów komputerowych.)

 • Źródło: W. Kotarba www.kotarba.pl


  Zarz dzanie wiedz chronion

  INDYWIDUALNY CHARAKTER WZORU PRZEMYSŁOWEGO patentowe:

  • jeżeli OGÓLNE WRAŻENIE, jakie wzór wywołuje NA ZORIENTOWANYM UŻYTKOWNIKU, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą pierwszeństwa (6 m-cy)

  • przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru bierze się pod uwagę zakres swobody twórczej przy opracowaniu wzoru

  Źródło: W. Kotarba www.kotarba.pl


  Zarz dzanie wiedz chronion

  CECHY WZORU PRZEMYSŁOWEGO patentowe:

  POSTAĆ WYTWORU

  nowao indywidualnym odtwarzalna

  charakterze (w sposób przemysłowy

  lub rzemieślniczy)

  nieujawniona twórcza

  Źródło: W. Kotarba www.kotarba.pl


  Zarz dzanie wiedz chronion

  Wzory przemysłowe wyłączone z ochrony patentowe:

  Wyłączenia bezwzględne:

  • wzory sprzeczne z prawem, porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami

   • naruszają prawa osobiste lub majątkowe innych osób

   • zawierają elementy będące symbolami, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, w zakresie w jakim obrażałoby to uczucia religijne, poczucie patriotyzmu lub tradycję narodową,

  • zawierające wyłącznie cechy wynikające z funkcji technicznej wzoru

  Wyłączenia względne (m. in.):

  • Wzory zawierające nazwy lub herby miast, reprodukcje orderów, odznaczeń bądź innych oficjalnych lub powszechnie używanych odznaczeń i odznak,

  • zawierające urzędowo uznane oznaczenia.

  Źródło: W. Kotarba www.kotarba.pl


  Zarz dzanie wiedz chronion

  Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego patentowe:

  • ISTOTA:możliwość zakazaniaprzez właściciela prawa z rejestracji:

  • wytwarzania,

  • oferowania,

  • wprowadzania do obrotu,

  • importu,

  • eksportu lub

  • używania wytworu w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany

  • lub składowaniatakiego wytworu dla takich celów

  • Czas ochrony: 5 x 5 lat

  • Problem: wzór przemysłowy a utwór

  Źródło: W. Kotarba www.kotarba.pl


  Zarz dzanie wiedz chronion

  • Ograniczenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego patentowe:

   • prawo nie obejmuje

   • cech wynikających wyłącznie z funkcji technicznych oraz

   • cech, które muszą być odtworzone w celu współdziałania wzoru z innym wytworem

   • Nie można zakazać korzystania z wzoru:

    • do użytku osobistego

    • w celu doświadczalnym, cytowania, nauczania

   • Przywilej komunikacyjny

   • Wykonanie wzoru na indywidualne zamówienie

  Źródło: W. Kotarba www.kotarba.pl


  Zarz dzanie wiedz chronion

  WYCZERPANIE PRAWA Z REJESTRACJI WZORU patentowe:

  • Jeżeli wyrób został wprowadzony do obrotu

   • przez uprawnionego lub za jego zgodą

   • na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego to

   • PRAWO nie rozciąga się na:

    • oferowanie wyrobu do sprzedaży

    • dalsze wprowadzanie wyrobu do obrotu

    • import wyrobu

  Źródło: W. Kotarba www.kotarba.pl


  Zarz dzanie wiedz chronion

  • Na terytorium PL chronione są również patentowe:WSPÓLNOTOWE WZORY PRZEMYSŁOWE,

   • Ochrona na terytorium UE na podstawie jednego prawa udzielanego przez OHIM (Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, Alicante)

  • Na terenie UE można uzyskać ochronę na NIEREJESTROWANY WZÓR WSPÓLNOTOWY – na okres 3 lat od daty ujawnienia wzoru w UE

   • Umożliwia przetestowanie produktów na rynku przed rejestracją

   • Alternatywa dla produktów o krótkim okresie życia na rynku (np.odzież)

   • Od chwili powszechnego udostępnienia wzoru 12 mcy na rejestrację


  Wzornictwo przemys owe
  Wzornictwo przemysłowe patentowe:

  • W latach 90-tych mówiąc o innowacjach miało się na myśli wyłącznie technologię.

  • Obecnie kładzie się coraz większy nacisk na wzornictwo jako czynnik stałego wzrostu przychodów firmy.

  • Korporacje globalne konkurują pod względem umiejętności wzorniczych.


  Zarz dzanie wiedz chronion


  Industrial design excellence awards ideas 2005
  INDUSTRIAL DESIGN EXCELLENCE AWARDS (IDEAS) 2005 rozwiązać złożone problemy.

  • Do konkursu zgłoszono 1380 produktów

   • 991 z firm i studiów projektowych USA

   • 423 wyrobów z 29 innych krajów

  • Spośród 148 przyznanych nagród:

   • 38 to złote

   • 59 srebrne

   • 51 brązowe medale

  • Największą liczbę medali zdobyły (wśród firm USA):

   • Hewlett-Pacard (5)

   • Nike (4)

   • Apple Computer (3)


  Liderzy wzornictwa przemys owego
  Liderzy wzornictwa przemysłowego rozwiązać złożone problemy.

  • Zwycięzcy w kategorii badań nad wzornictwem przemysłowym:

   • koncerny japońskie:Toshiba, Panasonic, Hitachi, Mitsubishi, Toyota

   • Europejskie: Phillips Electronics

  • Złota nagroda za badania nad zwyczajami ludzi:

   • Design Continuum – rewolucyjna głowica prysznicowa dla firmy Moen Inc.

  • Firma BenQ, Samsung


  Zarz dzanie wiedz chronion

  INDUSTRIAL DESIGN rozwiązać złożone problemy.

  EXCELLENCE AWARDS

  (IDEAS) 2006


  Zarz dzanie wiedz chronion

  Publikacje PARP, UPRP rozwiązać złożone problemy.


  Alternatywne sposoby ochrony
  Alternatywne sposoby ochrony rozwiązać złożone problemy.

  • Prawo autorskie

   • Wzory jako utwory sztuki użytkowej

  • Jako znak towarowy

   • Najczęściej trójwymiarowy (kształt produktu lub opakowanie)

  • Przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji


  Konkurencyjno wzoru
  Konkurencyjność wzoru rozwiązać złożone problemy.

  • Dostosowanie produktu do oczekiwań określonych grup klientów

  • Tworzenie nowej niszy rynkowej

  • Podnoszenie renomy znaku towarowego


  Zarz dzanie wiedz chronion

  „mały wynalazek” rozwiązać złożone problemy.

  Alina Domańska-Baer, http://www.wpi.poznan.pl/


  Nowe odmiany ro lin
  Nowe odmiany roślin rozwiązać złożone problemy.

  • Wyłączne prawo hodowcy do odmiany, przyznawane jest przez dyrektora COBORU,

   • obowiązuje tylko na terytorium Polski (ochrona na poziomie krajowym). 

  • Wyłączne prawo odnosi się do odmian wszystkich rodzajów i gatunków roślin. 

   • przyznaje się je na wniosek hodowcy albo jego pełnomocnika - jeżeli odmiana:

    • jest odrębna, wyrównana i trwała

    • odpowiada kryterium nowości

    • posiada nazwę odpowiadającą obowiązującym wymogom

    • spełnia wymogi formalno-prawne, a hodowca uiścił odpowiednie opłaty


  Czas trwania ochrony
  Czas trwania ochrony rozwiązać złożone problemy.

  • Wyłączne prawo obowiązuje od dnia wydania decyzji o jego przyznaniu i trwa:

   • 30 lat - w odniesieniu do odmian winorośli, drzew oraz ziemniaka

   • 25 lat - w odniesieniu do odmian pozostałych gatunków


  Zakres wy cznego prawa do odmiany
  Zakres wyłącznego prawa do odmiany rozwiązać złożone problemy.

  • Komercyjne wykorzystanie materiału siewnego chronionej odmiany podlega autoryzacji ze strony hodowcy: 

   •   wytwarzanie i rozmnażanie

   • przygotowanie do rozmnażania

   • oferowanie do sprzedaży

   • sprzedaż lub inne formy zbywania

   • eksport

   • import

   • przechowywanie materiału siewnego chronionej odmiany