Walutowo finansowa dzia alno onz
Download
1 / 28

Walutowo-finansowa dzia?alno?? ONZ - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Walutowo-finansowa działalność ONZ. Wzrost liczby członków MFW w latach 1945-2005. Sytuacja prawna MFW. Pełna osobowość prawna Zdolność do zawierania umów Zdolność do nabywania i zbywania nieruchomości i ruchomości Występowanie w sądzie w charakterze strony

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Walutowo-finansowa dzia?alno?? ONZ' - ima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Sytuacja prawna mfw
Sytuacja prawna MFW

 • Pełna osobowość prawna

 • Zdolność do zawierania umów

 • Zdolność do nabywania i zbywania nieruchomości i ruchomości

 • Występowanie w sądzie w charakterze strony

  Przywileje: własność i aktywa MFW nie podlegają konfiskacie ani rewizji

  aktywa, własność, dochody i operacje MFW są wolne od podatków i ceł


Funkcje mfw
Funkcje MFW

 • Regulacyjna – nadzorowanie ograniczeń walutowych i reguł kursowych państw czł.

 • Kredytowa – udzielanie kredytów w różnych formach

 • Konsultacyjna – jako forum współpracy i konsultacji

 • Kontrolna - nadzorowanie uzgodnionych programów dostosowawczych i weryfikacji celów, na jakie przeznaczane są środki kredytowe


Cele mfw zgodnie z art i statutu
Cele MFW zgodnie z art. I statutu

 • Popieranie międzynarodowej współpracy walutowej

 • Ułatwianie rozwoju i zrównoważonego wzrostu

 • Porządkowanie stosunków walutowych między członkami

 • Dążenie do stworzenia wielostronnego systemu płatności i rozliczeń transakcji bieżących

 • Eliminowanie ograniczeń wymiany walutowej, hamujących rozwój handlu;

 • Stabilizacja finansowa członków poprzez udzielane kredyty

 • Wydawanie raportów


Zasady sprawowania nadzoru nad polityk kursow cz onk w
Zasady sprawowania nadzoru nad polityką kursową członków

 • Regularna analiza polityki gosp. państwa

 • Prowadzenie regularnych dyskusji nt. sytuacji gospodarczej w świecie

 • Udział Dyrektora naczelnego MFW w spotkaniach ministrów finansów i prezesów banków centralnych grupy G8

 • Opracowywanie głw. wskaźników oraz średnioterminowych scenariuszy rozwoju gospodarczego


Struktura mfw
Struktura MFW

 • Rada Gubernatorów (szefowie banków centralnych lub ministrowie finansów i ich zastępcy państw członkowskich z 5-letnią kadencją), coroczne spotkania, sprawuje nadzór nad działalnością MFW

 • Rada Wykonawcza (24 dyrektorów- przedstawiciele państw/a w randze ministra, 5 dyrektorów wykonawczych z państw o największym udziale kapitałowym w MFW), zajmuje się bieżącą działalnością Funduszu

 • Dyrektor Generalny wybierany przez Radę Wykonawczą na 5 lat, jest Europejczykiem, jego zastępcą Amerykanin, jest szefem personelu administracyjnego, inicjuje decyzje kredytowe

 • Komitet Tymczasowy

 • Komitet Rozwoju


Dyrektor generalny mfw
Dyrektor Generalny MFW

 • RODRIGO DE RATO Y FIGAREDOHiszpan

  John Lipsky

  Pierwszy Vice-dyrektor MFW

  Amerykanin


R d a finansowania mfw
Źródła finansowania MFW

 • Zasoby własne – z wpłat kwot udziałowych (25% w SDR lub walucie wymienialnej i 75% w walucie narodowej)

 • Zasoby pożyczone (zaciągane np. w bankach narodowych)


Warunki kredytowe
Warunki kredytowe

 • Pisemne przedstawienie przez kredytobiorcę intencji kredytowej zawierającej program stabilizacyjny

 • Przyrzeczenie kredytowe ze strony MFW, określające wielkość, rodzaj kredytu, warunki spłat, oraz tryb jego wykorzystania

 • Państwa korzystają z zasobów MFW przy pomocy tzw. „prawa ciągnienia” (zakup od MFW dewiz za pieniądz narodowy)


Formy udzielania kredyt w
Formy udzielania kredytów

 • W ramach 1 transzy rezerwowej i 4 transz kredytowych, które wynoszą 25% kwoty udziałowej państwa członkowskiego

 • Ułatwienia kredytowe:

 • promesy kredytowe

 • Ułatwienia rozszerzone

 • dodatkowe rezerwowe ułatwienia kredytowe

 • Awaryjne linie kredytowe

 • Ułatwienia kompensacyjne

 • Nagła pomoc

 • Ułatwienia w redukcji ubóstwa i osiąganiu wzrostu


Znaczenie kwot udzia owych
Znaczenie kwot udziałowych

 • Najwyższe kwoty udziałowe mają kolejno: USA, Unia Europejska, Niemcy, Japonia, Wielka Brytania, Francja, Arabia Saudyjska

 • Każde z państw otrzymuje z tytułu członkostwa 250 głosów, kolejny głos zakupuje za 100 tys. SDR

 • Państwa o największych kwotach udziałowych korzystają z prawa weta

 • Wysokość zaciąganych kredytów w ramach transzy rezerwowej i transz kredytowych uzależniona od wysokości kwot udziałowych


Warto kwot indywidualnych i si a g osu wybranych pa stw cz onkowskich w sdr i
Wartość kwot indywidualnych isiła głosu wybranych państw członkowskich w SDR i %


Waluta mfw
Waluta MFW

 • Specjalne Prawo Ciągnienia (SDR)

 • Emisja SDR ma charakter pieniądza fiducjarnego, czyli nie wymaga pokrycia materialnego. Podstawa emisji jest wzajemne zobowiązanie uczestników do posługiwania się SDR

 • Wartość SDR naliczana jest na podstawie koszyka walut (USD, Euro, Jen, Funt Bryt.)


Krytyka systemu mfw wg josepha stiglitza globalization and its discontents
Krytyka systemu MFW wg Josepha Stiglitza, Globalization and Its Discontents

 • MFW postrzega światową gospodarkę tylko i wyłącznie z punktu widzenia specyficznego środowiska finansjery;

 • prezentuje jako fakty coś, co jest tylko ideologią (neoliberalną);

 • Wymuszanie na uzależnionych od pomocy MFW państwach liberalizacji rynków finansowych, nadmiernej dyscypliny budżetowej, niskiego stopnia inflacji doprowadziło do upadku wielu gospodarek;

 • Nieprzejrzystość i brak procedur demokratycznych w podejmowaniu decyzji;

 • Stosowanie podwójnych standardów - słabe państwa dostają bardzo rygorystyczne warunki do spełnienia, a np. Rosja nie wywiązuje się z zobowiązań, zużywa pomoc w procesach korupcyjnych i nadal pomoc otrzymuje;

 • Sprzeniewierzenie się ideom Keynesa, który wymyślił MFW. Keynes twierdził, że rynek z natury nie działa doskonale i zadaniem takiej instytucji jest pomoc w sytuacji, gdy rynek zawodzi i popada w recesję. MFW utrzymuje, że rynek zawsze działa doskonale i odmawia udzielenia pomocy państwom, które nie chcą zredukować swojej ingerencji w rynek.


Grupa banku wiatowego
Grupa Banku Światowego

 • Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju

 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA)

  Bank Światowy

 • Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC)

 • Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych

 • Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycyjnych

  Organizacje afiliowane


Bank wiatowy
Bank Światowy

 • Warunkiem członkostwa jest przynależność do MFW i dokonywanie wpłat członkowskich (185 członków)

 • Zorganizowany w formie spółki akcyjnej – członkowie są udziałowcami

 • Największe gospodarki światowe mają około 45% udziałów w kapitale BŚ


Wa niejsze cele b
Ważniejsze cele BŚ

 • Pomoc w odbudowie i rozwoju państw czł.

 • Popieranie długofalowego i zrównoważonego rozwoju

 • Udzielanie pomocy w zakresie przebudowy gospodarek państw rozwijających się

 • Udzielanie pożyczek lub gwarancji

 • Inwestowanie w rozwój człowieka

 • Popieranie sektora prywatnego


Funkcje b
Funkcje BŚ

 • kredytowa

 • koordynacyjna

 • mediacyjna

 • techniczna


R d a finansowania b
Źródła finansowania BŚ

 • Kapitał zakładowy (1% w złocie lub USD i 9% w walucie narodowej oraz 90% fundusz gwarancyjny)

 • Zaciąganie pożyczek na międzynarodowych rynkach kapitałowych

 • Emisja własnych obligacji

 • Dochody z operacji

 • Cesje wierzytelności


Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna

 • Rada Gubernatorów 5-letnia kadencja, ministrowie finansów/prezesi banków narodowych państw członkowskich

 • Prezes Banku wybierany z grona dyrektorów wykonawczych, odpowiedzialny za bieżące zarządzanie Bankiem

 • 5 dyrektorów wykonawczych mianowanych przez państwa o największym udziale kapitałowym

 • Departamenty funkcjonalne


Prezes grupy banku wiatowego
Prezes Grupy Banku Światowego

 • Paul Wolfowitz

  Amerykanin

  mianowany w marcu 2005 r.

  Odwołany???? – decyzja wkrótce


Mi dzynarodowy bank odbudowy i rozwoju
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju

 • Powołany w 1944 r. w celu niesienia pomocy w odbudowie powojennej Europy

 • Współpracuje z państwami biednymi i o średnim poziomie PKB

 • Jest największym źródłem kredytowania na międzynarodowym rynku finansowym

 • 185 członków


Mi dzynarodowe stowarzyszenie rozwoju ida
Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA)

 • Ustanowione w 1960 r.

 • Uzupełnia działalność pomocową IBRD /ten sam zarząd i personel/

 • Jedno z największych źródeł wsparcia dla 82 najbiedniejszych państw świata, w tym 39 z Afryki

 • Celem działalności jest ograniczenie ubóstwa przez udzielanie preferencyjnych kredytów i grantów na realizację programów stymulujących wzrost gospodarczy, likwidacje nierówności i wzrost poziomu życia społecznego


Mi dzynarodowa korporacja finansowa ifc
Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC)

 • Ustanowiona w 1956 r.

 • Organizacja poza-rządowa wspierająca działalność sektora prywatnego w krajach rozwijających się

 • Udziela pożyczek, gwarancji i rad przedsiębiorstwom prywatnym

 • Prawnie i finansowo niezależna od BŚ

 • 179 członków


Mi dzynarodowe centrum rozstrzygania spor w inwestycyjnych icsid
Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID)

 • 1966 r.

 • Autonomiczna organizacja międzyn. ściśle współpracująca z BŚ

 • Forum koncyliacyjne i arbitrażu między państwami członkowskimi a inwestorami

 • Źródło aktualnych regulacji prawnych dotyczących prawa inwestycyjnego i umów inwestycyjnych

 • 155 państw członkowskich


Agencja gwarancji inwestycji wielostronnych miga
Agencja Gwarancji Inwestycji Wielostronnych (MIGA) (ICSID)

 • Konwencja z 1985 r./działalność od 1988 r.

 • Udziela gwarancji inwestycji w politycznie niestabilnych państwach rozwijających się, pomocy technicznej w budowaniu warunków inwestycyjnych, oraz informacji o rynkach inwestycyjnych

 • Zapewnia finansową stabilność przedsięwzięcia

 • Uczestniczy w mediacjach inwestycyjnych

 • Wspiera inwestorów i ubezpieczycieli w państwach o niesprzyjającym klimacie inwestycyjnym

 • 170 członków