slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Wyniki kontroli projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadzonych przez Urzędy Kontroli Skarbowej w perspektywie finansowej 2007 - 2013 Kielce, 26 stycznia 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach' - ima-king


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Wojewódzki Urząd Pracyw Kielcach

Wyniki kontroli projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadzonych przez Urzędy Kontroli Skarbowej w perspektywie finansowej 2007 - 2013

Kielce, 26 stycznia 2010 r.

slide2

Wojewódzki Urząd Pracyw Kielcach

Od początku realizacji POKL, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził 101 kontroli, z czego 13 postępowańzrealizowanych zostało w trybie doraźnym.

 • Liczba kontroli w podziale na Poddziałania:
 • 6.1.1 - 22 kontroli, w tym 12 wizyt monitoringowych,
 • 6.1.2 - 9 kontroli, w tym 1 wizyta monitoringowa,
 • 6.1.3 - 9 kontroli, w tym 9wizyt monitoringowych,
 • 6.2 - 10 kontroli, w tym 9 wizyt monitoringowych,
 • 8.1.1 - 26 kontroli, w tym 26 wizyt monitoringowych,
 • 8.1.2 - 11 kontroli, w tym 8 wizyt monitoringowych,
 • 8.1.3 - 1 kontrola.
kontrola przedstawicieli europejskiego trybuna u obrachunkowego

Wojewódzki Urząd Pracyw Kielcach

Kontrola przedstawicieli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

 • Obszary, na które należy zwrócić szczególną uwagę:
 • zamówienia publiczne (kryteria oceny ofert, sposób udokumentowania oceny ofert, ogłoszenia itp.),
 • zasady rekrutacji uczestników,
 • powiązania osobowe pomiędzy uczestnikami projektu a przedsiębiorcami, u których realizowana jest forma wsparcia,
 • polityka rachunkowości i księgowanie operacji finansowych (ślad rewizyjny).
slide4

Wojewódzki Urząd Pracyw Kielcach

Instytucja Zarządzająca PO KL otrzymała od Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej notę sygnalizacyjną z kontroli wykonanej przez urzędy kontroli skarbowej u beneficjentów PO KL w okresie od 2007 r. do 2008 r.

W wyniku w/w kontroli wykryto szereg uchybień w następujących obszarach:

zachowanie ścieżki audytu,

kwalifikowalność poniesionych wydatków,

prawidłowość stosowania procedur zamówień publicznych,

promocja projektu,

sprawozdawczość,

kontroli postępu rzeczowego projekt,

audyt zewnętrzny.

zachowanie cie ki audytu

Wojewódzki Urząd Pracyw Kielcach

Zachowanie ścieżki audytu

nie prowadzenie lub też niewłaściwe prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu, w szczególności:

nieuwzględnienie w obowiązującym zakładowym planie kont wyodrębnionej ewidencji, mimo iż jednostka faktycznie prowadziła taką ewidencję,

brak dekretacji na dokumentach księgowych, mimo ich ujęcia w ewidencji księgowej projektu,

brak opisu dowodów poniesienia wydatków wskazującego na związek z realizowanym projektem,

brak posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi projektu, umożliwiającego identyfikacją płatności.

niedochowanie obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej będącej podstawą opracowania wniosku o płatność.

kwalifikowalno poniesionych wydatk w

Wojewódzki Urząd Pracyw Kielcach

Kwalifikowalność poniesionych wydatków

kwalifikowanie do udziału w projekcie uczestników projektu, którzy nie zostali przewidziani do wsparcia zgodnie z zapisami projektu/programu,

uwzględnianie w fakturach wystawianych przez wykonawców wydatków przez nich nieponiesionych,

nieprawidłowe wykorzystanie środków przyznanych na podjęcie działalności gospodarczej,

poniesienie wydatku w kwocie większej od ustalonej w umowie,

ujęcie kar umownych w wydatkach kwalifikowalnych,

prawid owo stosowania procedur zam wie publicznych

Wojewódzki Urząd Pracyw Kielcach

Prawidłowość stosowania procedur zamówień publicznych

zamieszczanie w SIWZ zapisów dotyczących możliwości prowadzenia negocjacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dotyczących złożonej oferty,

niezamieszczanie w SIWZ określenia kodu ze Wspólnego Słownika Zamówień (naruszenie art.36 ust.1 w związku z art. 30 ust. 7),

niepoinformowanie w formie pisemnej wykonawcy, który wygrał protest o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia przekraczającej kwotę 60 000 euro (naruszenie art. 9 ust. 1 w związku z art. 92),

niezamieszczanie w ogłoszeniu o zamówieniu kryteriów oceny ofert (niezgodne z treścią art. 41 pkt 9),

prawid owo stosowania procedur zam wie publicznych cd

Wojewódzki Urząd Pracyw Kielcach

Prawidłowość stosowania procedur zamówień publicznych – cd.

wyznaczenie terminu składania ofert krótszego niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w BZP (art.43 ust.1),

niezłożenie przez członków komisji przetargowych pisemnych oświadczeń z art.17 ust.1 i 2,

nieżądanie od wykonawców uczestniczących w postępowaniu aktualnej informacji z KRK albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego z kraju pochodzenia wykonawcy w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawionych nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

prawid owo stosowania procedur zam wie publicznych cd1

Wojewódzki Urząd Pracyw Kielcach

Prawidłowość stosowania procedur zamówień publicznych – cd.

niepoinformowanie Prezesa UZP o wyborze oferty za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej urzędu oraz nieprzekazanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Prezesowi Urzędu, do czego są zobowiązani przy zamówieniu o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 60 tys. EUR;

nieprzekazanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz Prezesowi UZP do czego zamawiający są zobowiązani przy zamówieniu o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 137 000 euro;

wskazywanie złych podstaw prawnych i faktycznych w uzasadnieniu odrzucenia oferty;

prawid owo stosowania procedur zam wie publicznych cd2

Wojewódzki Urząd Pracyw Kielcach

Prawidłowość stosowania procedur zamówień publicznych – cd.

zawarcie umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przed upływem 7 dni

niezachowanie zasad uczciwej konkurencji

niezgodna kwota szacunkowej wartości zamówienia

uchybienia w dokumentacji przetargowej:

rozbieżne daty złożenia ofert w SIWZ i zaproszeniu,

nieprawidłowo wypełnione protokoły dokumentujące postępowanie,

promocja projektu

Wojewódzki Urząd Pracyw Kielcach

Promocja projektu

brak logo POKL i Unii na teczkach osobowych uczestników realizowanego projektu,

brak logo EFS wydawanych po ukończeniu kursu dyplomów/certyfikatów/zaświadczeń,

brak informacji o współfinansowaniu kursów ze środków EFS. W SIWZ dotyczących organizacji szkoleń finansowanych z EFS nie zamieszczano informacji na temat obowiązku oznakowania sal wykładowych logo EFS przez instytucję prowadzącą szkolenie,

promocja projektu cd

Wojewódzki Urząd Pracyw Kielcach

Promocja projektu – cd.

nieoznaczanie wszystkich dokumentów związanych z projektem logo EFS, w tym także zaświadczeń wydawanych uczestnikom projektu,

brak logo EFS na części wyposażenia zakupionego w ramach projektu,

brak logo EFS na dokumentach dotyczących przetargu nieograniczonego, oraz zamówienia z wolnej ręki,

brak należytego wypełnienia obowiązków w zakresie promocji i informacji nałożonych postanowieniami umowy,

promocja projektu cd1

Wojewódzki Urząd Pracyw Kielcach

Promocja projektu – cd.

nieoznaczanie przez beneficjenta materiałów promocyjnych stosownymi oznaczeniami w zakresie informacji i promocji realizowanego projektu,

niezamieszczanie w ogłoszeniach wypełnionych według wzoru określonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi UZP oraz Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich informacji, iż zamówienia dotyczą projektów finansowanych ze środków UE.

kontrola post pu rzeczowego projektu

Wojewódzki Urząd Pracyw Kielcach

Kontrola postępu rzeczowego projektu

rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w sprawozdaniach (część rzeczowa wniosku o płatność) dotyczącymi postępu finansowego projektu, a danymi zawartymi we wnioskach o płatność,

nieprawidłowe wypełnienie formularza elektronicznego PEFS,

błędnie wykazana ilość osób które rozpoczęły, kontynuowały lub przerwały udział w projekcie.

realizacja projekt w w roku 2010 istotne zmiany

Wojewódzki Urząd Pracyw Kielcach

Realizacja projektów w roku 2010 – istotne zmiany

możliwość odmowy kwalifikowania całości lub części kosztów zadania „zarządzanie projektem” (m.in. celowość, zasadność, racjonalność kosztów),

możliwość zawarcia umowy w ramach zasady konkurencyjności bez konieczności ponownego stosowania (strona internetowa oraz siedziba firmy).

ad