Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Itineraris educatius PowerPoint Presentation
Download Presentation
Itineraris educatius

Itineraris educatius

112 Views Download Presentation
Download Presentation

Itineraris educatius

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Itineraris educatius Maria Isern, Joan Vila i Ariadna Puigvila 4t d’ESO

  2. Universitat C.F.G.S Món Laboral Batxillerat C.F.G.M Món Laboral P.Q.P.I. Educació Secundària Obligatòria (de 12 a 16 anys) Educació Obligatòria Educació Primària ( de 6 a 11 anys) Educació Infantil ( de 3 a 5 anys)

  3. Educació Secundària Obligatòria (E.S.O.) Organització del 1r cicle (1r i 2n) i 3r d’ESO: *També es realitza el treball de Síntesi, el qual està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge que s’han de fer en equip. Serveix per comprovar fins a quin punt s’ha aconseguit aplicar els coneixements obtinguts a la vida pràtica. Integra continguts de diverses matèries. *Aquest treball rep la consideració d’una matèria optativa i es fa a 1r, 2n i 3r d’ESO.

  4. Organització del segon cicle: 4rt d’ESO: Projecte de recerca*En el 4t curs l'alumnat ha de portar a terme un projecte de recerca en equip. Aquest projecte ha d’estar format per un conjunt d’activitats de “descoberta recerca”. El tema estarà escollit per l’alumne/a i el professorat li donarà el vist i plau. *Com en el cas del Crèdit de Síntesi, tindrà la consideració d’una matèria.

  5. Què és el PQPI? • Què és: Els programes de qualificació professional inicial (PQPI) s'adrecen als joves més grans de 16 anys que finalitzen l'etapa de l'ensenyament secundari obligatori (ESO) sense haver obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria. Amb el PQPI es pretén donar una formació bàsica i professional. Això, facilitarà a la persona, la incorporació al món laboral o continuar un amb l’itinerari formatiu.També donen l'opció de fer una formació complementària per obtenir el títol de graduat/ada en ESO. Els aprenentatges assolits es reconeixen tant en l'àmbit acadèmic com en l'àmbit laboral. • Durada La durada dels mòduls obligatoris és d'un curs escolar, entre 800 i 1.100 hores.En el cas dels mòduls C, la durada varia en funció de la formació inicial del/de la jove, amb un mínim de 175 hores.

  6. Organització dels mòduls:

  7. Cicles Formatius de Grau Mitjà (C.F.G.M) • Per accedir a un cicle formatiu de grau mitjà, s’ha de disposar del títol de graduat d’ESO, o bé el títol d’FP1. També han de ser capaços de superar la prova d’accés als CFGM si tens 17 anys. • Quan has acabat el cicle formatiu de grau mitjà pots accedir a un treball de tècnic, o bé cursar un altre CFGM, accedir a un CFGS. Cicles Formatius de Grau Superior (C.F.G.S) • Per accedir a un cicle formatiu de grau superior s’ha de disposar del títol de batxillerat, tenir el títol de FP 2 o bé • disposar de titulació universitària. O be haver superat la prova d'accés als cicles formatius de grau superior (19 • anys). • Quan has acabat el cicle formatiu de grau superior pots accedir a un treball de tècnic o tècnica o bé a qualsevol • estudis universitaris oficials de grau, també és pot cursar un altre cicle formatiu de grau superior. També és pot accedir als estudis universitaris de 1r cicle o de 1r i 2n cicle que es determinin en cada cas, o bé per a l’alumnat que hagi superat determinats cicles formatius, algunes universitats reconeixeran com a crèdits ja cursats algunes matèries dels estudis universitaris.

  8. Diferents Cicles Formatius

  9. Batxillerat • El batxillerat és l'etapa de formació acadèmica que es cursa convencionalment entre els 16 i els 18 anys, però és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. Es tracta d'un cicle format per dos cursos.El batxillerat prepara l'alumnat per a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l'accés al món laboral. • El batxillerat s’organitza en tres modalitats: Arts Ciències i tecnologia Humanitats i ciències socials

  10. Universitat • L’estudiant pot accedir a la universitat a dues edats diferents: Si l'alumne ha cursat el batxillerat LOGSE a Espanya (18 anys): abans haurà de superar les proves d’accés a la universitat (PAU), i sol·licitar plaça a la universitat on es vulgui cursar els estudis mitjançant la preinscripció universitària. • Pot accedir-hi als 25 anys, després d’haver superat la prova d’accés.Si l'estudiant vol accedir-hi realitzant les proves d'accés a la universitatper als més grans de 25 anys. Cal haver complert 25 anys abans de l'1 d'octubre de l'any 2007. • Què són els graus? Són estudis que tenen com a finalitat l'obtenció per part de l'estudiant d'una formació general orientada a la preparació per al món laboral. Els títols de grau equivalen a un període mínim d'estudis de 4 anys. Altres, poden equivaler a un període d’estudis més ampli. El títol oficial que s'obtindrà després d'haver superat aquests estudis és el de "graduat/ada". Tots els graus s'adscriuen a alguna d'aquestes branques de coneixement: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, enginyeria i arquitectura.