1 / 1

เทศบาลหัวสำโรง (H0757-12_V1989) 10.126.24.153/24

ME-1107-31 ระเบาะไผ่ ปราจีนบุรี. 6/0/4. 33.60/80. พนมสารคาม B1 ME-0704-32 10.127.24.7/24. บางปะกง -R2 (H0703-00_V114) 10.126.24.14/24. 6/0/4. บางปะกง ME-0703-31 10.127.24.6/24. สามแยกนอก (H0703-01_V115) 10.126.24.15/24. 4/0/2. วัดดอนทอง (H0757-14_V1954) 10.126.24.173/24. 0.

ilyssa
Download Presentation

เทศบาลหัวสำโรง (H0757-12_V1989) 10.126.24.153/24

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ME-1107-31 ระเบาะไผ่ ปราจีนบุรี 6/0/4 33.60/80 พนมสารคาม B1 ME-0704-32 10.127.24.7/24 บางปะกง-R2 (H0703-00_V114) 10.126.24.14/24 6/0/4 บางปะกง ME-0703-31 10.127.24.6/24 สามแยกนอก (H0703-01_V115) 10.126.24.15/24 4/0/2 วัดดอนทอง (H0757-14_V1954) 10.126.24.173/24 0 6/0/1 4/0/1 ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ซ.12 (H0750-06_V1916) 10.126.24.105/24 ศรีโสธรตัดใหม่ ซ.18 (H0751-18_V1906) 10.126.24.95/24 23.5/40 Padcord/10 ตลาดบางแสม(ชุมชนโรงไฟฟ้า) (H0703-32_V328) 10.126.24.66/24 BIP (H0714-31_V301) 10.126.24.39/24 6/0/2 6/0/3 2.01/10 สองคลอง (H0703-03_V117) 10.126.24.17/24 1.8/10 16 0 16 16 6/0/3 1/0/2 ตลาดศิริพนม (H0757-01_V349) 10.126.24.87/24 ม.รุ่งพิทักษ์ (H0757-03_V350) 10.126.24.88/24 นิคมแหลมเขา (H0757-13_V1990) 10.126.24.154/24 ตลาดพนมสารคาม (H0757-05_V1971) 10.126.24.145/24 0 1/0/1 0 3 0 0 6/0/1 0 0 0 0 2/0/4 2 16 16 16 16 โรงเรียนพุทธโสธร (H0751-32_V1934) 10.126.24.123/24 6 ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ซ.18 (H0750-04_V1914) 10.126.24.103/24 2/0/1 0 0 1 6/0/2 1 1 2/0/2 1 1 1 1/0/1 ขวัญตา (H0703-02_V116) 10.126.24.16/24 1.27/10 3.01/10 16 16 พนมสารคาม B1 (H0704-32_V348) 10.126.24.86/24 เกาะขนุน (H0757-04_V1901) 10.126.24.90/24 ม.โชคชัยวิลล่า (H0757-06_V1972) 10.126.24.146/24 0 0 0 ตลาดบางปะกง (H0755-17_V1993) 10.126.24.157/24 0 0 CAB2 (ท่าสะอ้าน) (H0703-34_V305) 10.126.24.43/24 0 16 16 0710-00 CAB5 (H0703-45_V333) 10.126.24.71/24 16 0 วัดชมโพธยาราม (H0750-03_V1913) 10.126.24.102/24 0 0 เทพคุณากร ซ.8/1 (H0751-13_V1905) 10.126.24.94/24 6S 16 6 1 1 1 1 1 1 16 16 ม.พนมแลนด์ (H0757-07_V1973) 10.126.24.147/24 0 0 เทศบาลบางปะกง ซ. 14 (H0755-16_V1992) 10.126.24.156/24 บางวัว00 CAB3 (H0703-38_V313) 10.126.24.51/24 ชุมชนวัดบางวัว (H0703-44_V332) 10.126.24.70/24 0 0 0 16 0 หมู่บ้านสุนันทา (H0750-07_V1932) 10.126.24.121/24 เทพคุณากร ซ.5 (H0751-11_V1904) 10.126.24.93/24 6 16 6S 1 1 1 1 2 16 16 0 0 ซอยขวัญตา (H0755-18_V1994) 10.126.24.158/24 บางวัว-R1 (H0710-01_V126) 10.126.24.26/24 บางวัว00 CAB2 (H0703-35_V310) 10.126.24.48/24 0 0 0 เทพคุณากร ซ.15 (H0751-31_V1933) 10.126.24.122/24 วัดบางพระ (H0751-33_V1935) 10.126.24.124/24 เทพราช CAB1 (H0706-32_V315) 10.126.24.53/24 16 6S 1 1 1 หัวไทร (H0702-03_V113) 10.126.24.13/24 7/10 2 1 1 16 16 6S 0 บางวัว00 CAB1 (H0703-36_V311) 10.126.24.49/24 0 ม.เลคโฮม (H0755-14_V1904) 10.126.24.93 เทศบาลบางปะกง ซ. 2 (H0755-15_V1991) 10.126.24.155/24 0 0 0 พิมพา (H0715-02_V129) 10.126.24.29/24 0 0 0 เทพคุณากร ซ.8/5 (H0751-14_V1906) 10.126.24.95/24 โรงเรียนวัดบางพระ (H0751-34_V1936) 10.126.24.125/24 0701-05 CAB1 (H0701-45_V326) 10.126.24.64/24 8/10 16 16 6S บางคล้า-R1 (H0702-01_V111) 10.126.24.11/24 1 1 1 1 16 16 6S 1 ม.สุขุมวิท (H0703-37_V312) 10.126.24.50 0 0 0 0 0 1.11/10 6 บางคล้า-R2 (H0702-00_V110) 10.126.24.10/24 1 0/0/1 0/0/2 0/0/3 สาวชะโงก (H0717-01_V133) 10.126.24.33/24 0 6/10 หนองแหน (H0741-01_V135) 10.126.24.35/24 0 0 19.6/40 0/0/20 บางพระฉะเชิงเทรา ME-0751-99 10.127.24.9/24 0/0/19 2/0/1 3/0/1 บางคล้า ME-0702-31 10.127.24.5/24 6/0/2 5/10 3.49/10 25/50 3 6/0/4 0 0 1 1 หนองยาว (H0704-03_V121) 10.126.24.21/24 พนมสารคาม-R2 (H0704-01_V119) 10.126.24.19/24 0 1/0/2 2 8.95/50 1/0/1 0701-00 CAB2 (H0701-36_V306) 10.126.24.44/24 ม.วงศกร (H0751-17_V1905) 10.126.24.94/24 6/0/3 6/0/1 2/0/2 นครเนื่องเขต-R2 (H0716-02_V131) 10.126.24.31/24 6S 16 5/0/1 3/0/2 14/40 5/0/2 บางคล้า-R3 (H0702-02_V112) 10.126.24.12/24 1/10 0 0 8.3/10 0 0 0701-00 CAB3 (H0701-37_V307) 10.126.24.45/24 ซ.พระยาศรีสุนทร (H0751-23_V1911) 10.126.24.100/24 คลองชลประทาน บางบ่อ (H0757-09_V1986) 10.126.24.150/24 STP : STANDBY STP : ACTIVE STP : ACTIVE 0 บ้านซ่อง B1 (H0704-02_V120) 10.126.24.20/24 วัดหัวสำโรง (H0757-11_V1988) 10.126.24.152/24 1 1 สหชัยพัฒนา (H0756-03_V1903) 10.126.24.92/24 หัวสำโรง (H0740-01_V134) 10.126.24.34/24 17.9/40 6S 16 0 0 0 0 นครเนื่องเขต-R1 (H0716-01_V130) 10.126.24.30/24 16 16 0 16 0 1 0701-00 CAB4 (H0701-41_V320) 10.126.24.58/24 ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ซ.1 (H0751-22_V1910) 10.126.24.99/24 1 1 1 1 2.14/10 7.7 0.579/10 1 1 0 เทศบาลหัวสำโรง (H0757-12_V1989) 10.126.24.153/24 ตลาดบางบ่อ (H0757-08_V1975) 10.126.24.149/24 วัดโพธิ์ (H0756-02_V1902) 10.126.24.91/24 แปลงยาว-R1 (H0707-01_V123) 10.126.24.23/24 6S 16 ขนส่งใหม่ฉะเชิงเทรา ME-0701-31 10.127.24.3/24 4.741 0 0 0 0 0 0 6/0/1 16 16 ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ซ.2 (H0750-05_V1915) 10.126.24.104/24 ฉะเชิงเทรา ACC ME-0700-10 10.127.24.2/24 MME-0700-10 10.127.24.1/24 16 STP : STANDBY ม.ประชาสรรค์ (H0751-16_V345) 10.126.24.83/24 แปดริ้ว B1 (H0701-31_V1962) 10.126.24.136/24 1 1 1 0.717/10 1 5.67 1 โรงเรียนบางคล้า พิทยาคม (H0756-04_V1967) 10.126.24.141/24 TTTBB บางบ่อ-หนองครก ซอย 5 (H0757-10_V1987) 10.126.24.151/24 16 16 OPMC-TT&T แปลงยาว-R2 (H0707-02_V124) 10.126.24.24/24 1/0/1 0 0 0 16 0 0 MP-CCO-A 16 16 CCO-R3 (H0701-03B_V105)10.126.24.5/24 (H0701-03A_V104) 10.126.24.4/24 0 ม.มารวย (H0701-35_V303) 10.126.24.40/24 Backup Active พนัสนิคม 2/3/4 1 1 3/1/20 4G ศุภกิจ-R4 (H0701-04A_V106)10.126.24.6/24 (H0701-04B_V107)10.126.24.7/24 2/2/1 1/1/1 10/1/1 0/0/4 วัดแจ้ง (H0756-05_V1968) 10.126.24.142/24 ม.ราชาวดี (H0757-18_V1955) 10.126.24.177/24 3/1/22 3/1/1 1/1/2 10/1/2 0/0/18 บางปะกง 0/0/3 บางตีนเป็ด MME-0701-33 10.127.24.13/24 0 0 5 0/0/15 0/0/1 0 3/1/23 16 4.75/10 16 A B ม.สิรารมณ์ 3 (H0703-41_V317) 10.126.24.55/24 2/2/4 ม.ศรีเทพไทย (H0703-40_V316) 10.126.24.54/24 ม.สิรารมณ์ 2 (H0703-42_V318) 10.126.24.56/24 ม.สิรารมณ์ 1 (H0703-43_V330) 10.126.24.68/24 บางวัว 0710-00 CAB4 (H0703-39_V314) 10.126.24.52/24 0/0/19 0 1 0 1/2/2 1/2/1 B A 0/0/7 0 1 0 3/1/4 1 เคหะบ้านโพธิ์ (H0706-31_V308) 10.126.24.46/24 0/0/5 บ้านโพธิ์ (H0706-00_V122) 10.126.24.22/24 ฉะเชิงเทรา-R5 (H0701-05A_V108)10.126.24.8/24 (H0701-05B_V109)10.126.24.9/24 0/0/9 4/0/1 5/0/2 0/0/20 โรงเรียนดาราจรัส (H0756-09_V1999) 10.126.24.163/24 Eth Trunk 4 เทพราช (H0715-00_V128) 10.126.24.28/24 6/0/1 0/0/6 4.88/10 MP-CBI-A 2/1/4,2/1/5 0/0/11 0/0/8 0 8.2/50 2/1/1 4/0/3 0.1/10 10/1/3 6 6 0/0/14 6S 6 6 6S 16 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3/1/1 4/0/4 1/0/1 6/0/3 0/0/17 1/1/6 บางตีนเป็ด ME-0701-33 10.127.24.4/24 7.78 0/0/13 ฉะเชิงเทรา-R1 (H0701-01_V102) 10.126.24.2/24 (H0701-01B_V304) 10.126.24.42/24 1 0/0/10 0 0/0/12 1/1/2 2/2/1 B A 0 1 0 1 0 2/0/1 A 1/1/3 2/2/2 B 0 1 0 ปากน้ำบางคล้า (H0756-08_V1998) 10.126.24.162/24 5/0/1 10/1/4 3/1/23 6/0/2 1/0/2 2/0/2 10/1/9 3/1/24 10/1/1 2/1/3 0 พนัสนิคม 4G 3/0/8,3/0/9 3/0/1>250 3/3 16 0701-01 CAB2 (H0701-39_V324) 10.126.24.62/24 CBIBS04 CBIBS03 2/3/3 2/3/4 CBIBS01 มหาจักรพรรดิ์ ซ.19 (H0751-21_V1909) 10.126.24.98/24 ม.นฤมิตร 2 (H0752-08_V335) 10.126.24.73/24 ม.บุษกร (H0751-24_V1912) 10.126.24.101/24 0 0 0 0 16 6S 16 To ME-1102-31 โชคทวี ปราจีนบุรี 16 0/0/17 0/0/18 1 1 1 1 บางตีนเป็ด B1 (H0701-33_V1966) 10.126.24.140/24 0701-03 CAB2 (H0701-43_V323) 10.126.24.61/24 ศุขประยูรซ.12 (H0751-36_V125) 10.126.24.25/24 ฉะเชิงเทรา-R3 (H0701-02_V103) 10.126.24.3/24 โรงเรียนดาราสมุทร (H0756-12_V1953) 10.126.24.172/24 ม.วนาแลนด์ (H0752-09_V336) 10.126.24.74/24 โรงเรียนปัญจพิทยาคาร (H0751-27_V1919) 10.126.24.108/24 มหาจักรพรรดิ์วิลล่า (H0751-09_V341) 10.126.24.79/24 0 0 0 0 1/0/1<250 2/0/4 0 16 0 16 6S 0 0 16 16 16 16 1 1 1 1 1 1 Eth Trunk 5 1 0701-03 CAB1บางปะกงวิลล่า (H0701-42_V322) 10.126.24.60/24 0701-03 CAB3 (H0701-44_V321) 10.126.24.59/24 หมู่บ้านวงศกรเพลส (H0753-01_V1959) 10.126.24.133/24 STP : ACTIVE ม.เรสซิเดนซ์ (H0752-28_V1963) 10.126.24.137/24 เคหะการรถไฟ (H0751-20_V1908) 10.126.24.97/24 มหาจักรพรรดิ์ ซ.11 (H0751-10_V343) 10.126.24.81/24 เอมอรอุทิศ ซ.1 (H0751-30_V1923) 10.126.24.112/24 0 0 0 0 16 6S 6S 0 0 0 16 16 16 16 1 1 1 1 1 1 1 โรงเรียนเบญจม ราชรังสฤษฎิ์ 2 (H0752-31_V132) 10.126.24.32/24 เซนต์ปอล (H0752-13_V344) 10.126.24.82/24 หมู่บ้านวังธาราธานี (H0753-02_V1960) 10.126.24.134/24 สุวิทวงศ์ (ศาลาแดง) (H0756-11_V1384) 10.126.24.139/24 0701-01 CAB7 (H0701-40_V325) 10.126.24.63/24 มหาจักรพรรดิ์ ซ.6 (H0751-08_V340) 10.126.24.78/24 ม.ศรีโสธร (H0751-29_V1922) 10.126.24.111/24 STP : STANDBY 0 STP : ACTIVE 0 0 0 16 16 16 0 0 0 16 6S 16 16 1 1 1 1 1 0.7/10 ม.ดอนทองธานี (H0752-25_V1956) 10.126.24.130/24 ม.ทรัพย์กมล (H0752-30_V1965) 10.126.24.139/24 ม.สปอตโฮม (H0750-08_V1961) 10.126.24.135/24 หน้าเมือง ซ.2 (H0751-19_V1907) 10.126.24.96/24 0 มหาจักรพรรดิ์ ซ.7 (H0751-26_V1918) 10.126.24.107/24 0 16 0 0 0 16 16 16 16 1 ศุภกิจ ME-0752-99 10.127.24.10/24 1 1 ม.กาญจนธานี (H0752-29_V1964) 10.126.24.138/24 หมู่บ้านเปี่ยมวิมล (H0752-16_V1924) 10.126.24.113/24 ม.ซอยโรงต้ม (H0752-06_V334) 10.126.24.72/24 0701-04 CAB1 (H0701-32_V319) 10.126.24.57/24 ศาลากลางฉะเชิงเทรา (H0751-15_V1921) 10.126.24.110/24 มหาจักรพรรดิ์ ซ.3 (H0751-25_V1917) 10.126.24.106/24 0 16 0 0 16 16 0/0/19 0/0/20 1 6S 6 16 0/0/6 0 1 0 1 0 โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา (H0751-28_V1920) 10.126.24.109/24 0/0/4 1 0/0/3 0 0/0/5 0/0/1 0/0/2 16 ศุภกิจ CAB6 (H0701-47_V331) 10.126.24.69/24 0 วัดเจดีย์ (H0752-32_V1974) 10.126.24.148/24 1 6S บางขวัญ (H0743-01_V137) 10.126.24.37/24 ศุภกิจ ซ.3/1 (H0752-22_V1930) 10.126.24.119/24 ม.บานชื่น (H0752-21_V1929) 10.126.24.118/24 ตรอกข้าวหลาม (H0752-11_V338) 10.126.24.76/24 1 0701-00 CAB1 (H0701-38_V309) 10.126.24.47/24 0 0 0 0 0 6S 16 16 16 0 ม.อัจฉรา (H0752-10_V337) 10.126.24.75/24 6S 1 1 1 1 1 ม.กรุงไทย (H0752-26_V1957) 10.126.24.131/24 0 16 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ (H0752-17_V1925) 10.126.24.114/24 บางขนาก (H0742-01_V136) 10.126.24.36/24 ม.คลองขุดใหม่ (H0752-14_V346) 10.126.24.84/24 ศุภกิจ CAB3 (H0701-46_V327) 10.126.24.65/24 1 0 0 0 0 0 16 16 16 6S ม.อัจฉรา Node 2 (H0752-23_V1931) 10.126.24.120/24 ม.เบญจเพชร (H0752-27_V1958) 10.126.24.132/24 1 1 1 1 1 0 16 บางน้ำเปรี้ยว (H0712-32_V329) 10.126.24.67/24 สามแยกคลองขุดใหม่ (H0752-20_V1928) 10.126.24.117/24 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี (H0752-18_V1926) 10.126.24.115/24 ประตูน้ำท่าไข่ (H0752-12_V342) 10.126.24.80/24 0 0 0 0 0 6 16 16 16 16 1 1 ห้องสมุดประชาชน (H0752-19_V1927) 10.126.24.116/24 ดอนฉิมพลี (H0712-31_V127) 10.126.24.27/24 0 0 6S

More Related