1 / 16

Zagospodarowanie terenów przydworcowych W SOPOCIE

Zagospodarowanie terenów przydworcowych W SOPOCIE. Pierwszy projekt hybrydowy w Europie realizowany z funduszu JESSICA. opis przedsięwzięcia.

ilya
Download Presentation

Zagospodarowanie terenów przydworcowych W SOPOCIE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Zagospodarowanie terenów przydworcowych W SOPOCIE Pierwszy projekt hybrydowy w Europie realizowany z funduszu JESSICA

 2. opis przedsięwzięcia • Przedsięwzięcie, o wartości ca. 100 mln zł, ma na celu rewitalizację terenów przydworcowych w Sopocie wraz z przebudową układu komunikacyjnego na tym obszarze oraz stworzenie funkcjonalnej przestrzeni miejskiej. • Obecnymi właścicielami gruntów na tym obszarze, są: • Miasto Sopot - prawo własności do gruntu; • Skarb Państwa – grunty są w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych. • Inwestycja powstanie na ponad 17 tys. m2 zlokalizowanych w centrum Sopotu na obszarze pomiędzy ulicami Podjazd, Kościuszki i Kolejową, bezpośrednio przy ulicy Bohaterów Monte Casino;

 3. Co się zmieni wokół dworca?

 4. powstanie podziemny parking na 240 samochodów oraz nowa infrastruktura drogowa, wprowadzająca pod ziemię ruch kołowy. zbudowany zostanie dwupoziomowy plac miejski połączony z ulicą bohaterów montecassino oraz skwery pełne zieleni.

 5. Wybudowany zostanie nowy budynek dworca ( 500m2 ) przygotowany do obsługi ok. 5800 pasażerów w ciągu doby.

 6. Powstanie część komercyjna tj. hotel, kompleks handlowo-usługowy oraz powierzchnie biurowe, tworzące nowoczesną promenadę, z kawiarniami i zieleńcami.

 7. Koncepcja przedsięwzięcia

 8. Korzyścibezpośredniedla miastasopotu W wyniku realizacji Projektu Miasto uzyska: • zmodernizowany układ komunikacyjny; • parking podziemny na 240 miejsc; • zagospodarowane tereny zielone.

 9. Korzyści bezpośrednie dla pkps.a. W celu zabezpieczenia odpowiednich warunków obsługi pasażerów, zakłada się ulokowanie w wybudowanych obiektach pomieszczeń, które będą w wyłącznej dyspozycji PKP S.A. Będą to w szczególności: • biura; • kasy biletowe; • informacja; • przechowalnia bagażu. Na funkcje dworcowe przeznaczone zostanie ca. 500m2 powierzchni w wybudowanych obiektach.

 10. Korzyścibezpośrednie- Partner Prywatny • uzyska dostęp do atrakcyjnych i najlepiej w Polsce zlokalizowanych gruntów; • uzyska nowoczesne powierzchnie handlowo – usługowe; • osiągnie korzyść finansową w postaci zwrotu z zaangażowanego kapitału.

 11. JESSICA FUNDUSZ ZWROTNY DEDYKOWANY PPP • Wszystkie realizowane dotąd projekty hybrydowe w Polsce i w Europie realizowane były w oparciu o system dotacyjny, a nie fundusze zwrotne! • JESSICA (z ang. Joint EuropeanSupport for Sustainable Investment in City Areas) to inicjatywa, której celem jest rewitalizacja miast i realizacja innych projektów miejskich. • Instrument JESSICA ma na celu wsparcie większej liczby dobrych i ważnych projektówkreujących rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy.

 12. JESSICA FUNDUSZ ZWROTNY DEDYKOWANY PPP • Sopocki projekt rewitalizacyjny skorzystał z niskooprocentowanej pożyczki oferowanej ze środków Inicjatywy JESSICA dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. • W dniu 7 stycznia br. dzięki podpisaniu ww. umowy Projekt Zagospodarowania terenów przydworcowym w Sopocie, stał się pierwszym w Europie projektem partnerstwa publiczno-prywatnego, finansowanym przy wykorzystaniu zwrotnych środków pomocowych.

 13. JESSICA FUNDUSZ ZWROTNY DEDYKOWANY PPP • Po zakończeniu inwestycji beneficjent rozpocznie spłatę pożyczki (w wysokości 42 milionów zł), co umożliwi sfinansowanie z tych środków innych projektów rewitalizacyjnych. Całość przyjętych rozwiązań przyczynić się może zatem do sfinansowania kolejnych inwestycji publicznych  przez stronę prywatną, a przez to do popularyzacji PPP w Polsce. • Inicjatywa ta ma na celu również wzmocnienie rynku inwestycji, dzięki czemu miasto Sopot, jak i cały region pomorski stają przed szansą wzrostu gospodarczego w kolejnych latach.

 14. JESSICA FUNDUSZ ZWROTNY DEDYKOWANY PPP • Dzięki niskooprocentowanej pożyczce zwrotnej z Funduszu JESSICA implementacja Projektu Zagospodarowania terenów przydworcowych w Sopocie, stała się realna. W tych jakże trudnych gospodarczo czasach realizacja przez podmioty publiczne inwestycji, które zgodnie z założeniami mają być w sfinansowane przez podmioty prywatne, jest o wiele bardziej prawdopodobna w przypadku niskooprocentowanych instrumentów zwrotnych, niż w przypadku uzyskania komercyjnego finansowania zewnętrznego.

 15. JESSICA FUNDUSZ ZWROTNY DEDYKOWANY PPP • Brak akceptacji społecznej, to kolejny czynnik utrudniający realizację projektów partnerskich. Zaangażowanie środków z funduszu Jessica, może przyczynić się do zwiększenia zaufania opinii publicznej do tego rodzaju przedsięwzięć. W przypadku Sopotu, miasta które zajmuje min. wysokie miejsca w rankingach dot. pozyskiwania środków unijnych, jest to kolejny krok w zrównoważonym rozwoju miasta. • JESSICA to także swego rodzaju narzędzie promujące projekty PPP. Sopot, jako prekursor partnerstwa publiczno- prywatnego w Polsce, zyskał dodatkowo miano europejskiego pioniera projektów partnerskich, współfinansowanych dzięki funduszom zwrotnym.

 16. Dziękuję za uwagę Joanna Wiśniewska joanna.wisniewska@um.sopot.pl

More Related