Základy manažmentu - PowerPoint PPT Presentation

z klady mana mentu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Základy manažmentu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Základy manažmentu

play fullscreen
1 / 23
Základy manažmentu
240 Views
Download Presentation
illiana-hamilton
Download Presentation

Základy manažmentu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Základy manažmentu LS 2012 Úvod do problematiky

 2. Podmienky: Rozdelenie bodov: 20 - 80 zápočet – skúška Možná len 1 neospravedlnená účasť na cvičení. V prípade neúčasti nahradenie v danom týždni u iného cvičiaceho - ej. Skúška: otvorený test (doplňovanie odpovedí)

 3. Odporúčaná literatúra

 4. Pojem manažment • Manažment je plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí a kontrola. • Manažment je efektívna integrácia a koordinácia zdrojov v záujme dosiahnutia stanoveného cieľa. • Manažment je rozhodovanie. • Manažment je umenie dosiahnuť stanovený cieľ prostredníctvom ľudí. • Manažment je proces, v priebehu ktorého sa dosahujú žiaduce výsledky ovplyvňovaním konania pracovníkov. • Manažment je proces efektívneho dosahovania cieľov prostredníctvom ľudí. • Manažment je proces plánovania, organizovania, usmerňovania, vedenia a kontroly organizačných aktivít smerom k dosiahnutiu cieľov organizácie. • Manažment je proces koordinovania činnosti skupiny pracovníkov, realizovaný jednotlivcom alebo skupinou ľudí za účelom dosiahnutia výsledkov, ktoré nie je možné dosiahnuť individuálnou prácou. • Manažment je umenie a veda riadiť firemnú prax a činnosti.

 5. Manažment sa skúma najčastejšie z troch hľadísk: • ako proces • ako profesia • ako teória alebo vedná disciplína

 6. Základné funkcie manažmentu • plánovanie, • organizovanie, • vedenie ľudí, • Kontrola.

 7. Definície pojmu manažér: • Manažér je pracovník, ktorý aktívne realizuje riadiace činnosti, pre ktoré má zodpovedajúce právomoci. • Manažér rozmiestňuje finančné, ľudské a materiálne zdroje organizácie a usmerňuje jednotlivé činnosti, ktoré sa v organizácii vykonávajú. • Manažér plánuje, organizuje, vedie ľudí, kontroluje a koordinuje jednotlivé činnosti v záujme dosiahnutia cieľov organizácie. • Manažér usmerňuje činnosť ľudí v záujme dosiahnutia cieľov organizácie. • Profesia, ktorej nositeľom je manažér, ktorý pomocou manažérskych funkcií usmerňuje aktivity organizačnej jednotky (útvar, kolektív) na dosahovanie stanovených cieľov. • Manažér sa vyznačuje schopnosťou, resp. umením vedieť riadiť, v záujme dosahovania stanovených cieľov. • Manažér usmerňuje aktivity ostatných pracovníkov organizácie. • Manažér je osoba, ktorá  umiestňuje ľudské a materiálne zdroje a riadi operácie v organizácii. • Manažéri sú osobitnou kategóriou pracovníkov vyznačujúcich sa teoretickými vedomosťami, riadiacimi schopnosťami a praktickými skúsenosťami.

 8. Hlavné atribúty tvorivej osobnosti sa špecifikujú v týchto skupinách: • Biologicko - genetické vlastnosti. • Intelektuálne schopnosti. • Psychologické dispozície. • Emocionálne črty. • Eticko - vôľové vlastnosti.

 9. Podľa stupňa manažmentu sa rozlišujú: • Vrcholoví manažéri (top - manažment). • Manažéri strednej úrovne zabezpečujú rôznorodú riadiacu činnosť. • Manažéri prvej línie.

 10. Manažérske zručnosti • Technické zručnosti • Interpersonálne zručnosti • Koncepčné zručnosti • Komunikačné zručnosti

 11. Požiadavky podnikateľskej praxe na manažérov • Analytické a manažérske schopnosti. • Manažérske procesné schopnosti. • Osobné charakteristiky. • Know – how daného odvetvia.

 12. Manažment ako vedná disciplína je mladým odvetvím (je produktom 20. storočia). Intenzívnejší rozvoj nastáva po druhej svetovej vojne. Manažment ako veda má vlastný: • objekt (predmet) skúmania, • pojmový aparát, • metódy a nástroje skúmania, • vzťah k iným disciplínam, • vzťah k praxi.

 13. Manažment ako interdisciplinárny vedný odbor. Integrujú sa: • Poznatky samotného manaž­mentu • Poznatky súvisiacich vedných odborov • Iné poznatky, ktoré prispeli, resp. pri­spievajú k rozvíjaniu manažmentu

 14. Zdroje poznatkov, ako nástroje zdokonaľovania manažmentu sú: • empirické, • behavioristické, • matematicko-štatistické, • technické (vrátane poznatkov o počítačoch).

 15. Znaky amerického a japonského manažmentu podnikov

 16. Porovnanie charakteristík manažmentu

 17. Ďakujem za pozornosť.