roomalaisen oikeuden merkitys l nsimaiselle sivilisaatiolle n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ROOMALAISEN OIKEUDEN MERKITYS LÄNSIMAISELLE SIVILISAATIOLLE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ROOMALAISEN OIKEUDEN MERKITYS LÄNSIMAISELLE SIVILISAATIOLLE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

ROOMALAISEN OIKEUDEN MERKITYS LÄNSIMAISELLE SIVILISAATIOLLE - PowerPoint PPT Presentation


 • 293 Views
 • Uploaded on

ROOMALAISEN OIKEUDEN MERKITYS LÄNSIMAISELLE SIVILISAATIOLLE. Johdanto Roomalaisen oikeuden luonne Kreikka Keskiajan oikeustiede Innovaatioita Roomalaisen oikeuden vaikutus Roomalainen oikeus ja Euroopan unioni. Johdanto.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ROOMALAISEN OIKEUDEN MERKITYS LÄNSIMAISELLE SIVILISAATIOLLE' - illana-combs


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
roomalaisen oikeuden merkitys l nsimaiselle sivilisaatiolle

ROOMALAISEN OIKEUDEN MERKITYS LÄNSIMAISELLE SIVILISAATIOLLE

Johdanto

Roomalaisen oikeuden luonne

Kreikka

Keskiajan oikeustiede

Innovaatioita

Roomalaisen oikeuden vaikutus

Roomalainen oikeus ja Euroopan unioni

johdanto
Johdanto
 • Aiheen ajankohtaisuus; demokratia; yhteiskunnallinen vallanjako; yhteiskunnallisen järjestyksen ylläpito, ylä- ja alaluokan välinen suhde, (”leipää ja sirkushuveja”!), oikeudellinen ajattelu (periaatteet);
 • Merkitys valtava; vrt. rationaalinen ajattelu (Ateena) ja kristinusko (Jerusalem);
 • Aihealueen laajuus: ”kaksi kertaa” tuhat vuotta!
 • Roomalaisen yhteiskunnan muutos: maatalousyhteiskunnasta vaihdannan ja jopa teollisuuden varassa toimivaan yhteiskuntaan;
 • Valloitukset, orjuus;
 • Rooman imperiumin tuhoutumiset syyt? Historiografinen kiistakysymys;
 • Historiasta oppiminen (klassinen kasvatus)
roomalaisen oikeuden luonne
Roomalaisen oikeuden luonne
 • Tutkimuksen traditiot; dogmaattinen ja historiallinen (kontekstuaalinen);
 • Roomalainen oikeus on tapauskohtaisesti kehitettyä oikeutta (ei ”tieteellistä”);
 • Juristioikeutta (preetorien kehittämää);
 • 449 ekr: XII Taulun laki: kasuistinen, ankara, muotosidonnainen;
 • Oikeuden luominen (preetorien ohella): papisto, senaatti, kansankokous, keisari;
 • Yksityisoikeus ytimessä; perhe, omistaminen, sopimukset (jopa sopimusvapaus), vaihdanta;
 • Lainsäädäntö sai suuremman merkityksen vasta keisarivallan aikana;
 • Joustavaa, yhteiskunnan muutokseen sopeutuvaa oikeutta; tarvittaessa ”jokaiselle jotakin”;
 • Menettelyn ja aineellisen oikeuden yhteys; muotosidonnaisuus; vaatimuksen toteuttaminen edellytti oikean kannekaavan valitsemista. Menettely muuttui joustavammaksi yhteiskunnallisen muutoksen myötä;
 • Ankara (”kehittymätön) rikosoikeus (erityisesti keisarivallan aikana);
 • Perheenpään vahva valta;
kreikka
Kreikka
 • Solonin reformit (594 ekr);
 • Ylä- ja alaluokan välisen kuilun jyrkkeneminen;
 • Solon valittiin ”lakimiessovittelijaksi”, jonka tehtävänä oli luoda pelisäännöt, jotka turvasivat yhteiskuntarauhan;
 • Ehdotuksia: velkaorjuuden lakkauttaminen, yläraja maanomistukselle, koronoton kielto, päätöksentekojärjestelmä, jossa myös alaluokalla oli mahdollisuus vaikuttaa;
 • Antiikin oikeuskulttuureissa säädettiin lukuisia lakeja, joilla oli osapuilleen sama tavoite!
keskiajan oikeustiede
Keskiajan oikeustiede
 • Oikeustieteen synty 1100-luvulla yliopistoissa;
 • Itä-Rooman keisari Justinianuksen kodifikaatio CorpusIurisCivilis (529-534 jkr): tavoitteena oikeudellinen yhtenäisyys, hallinnon ja verotuksen tehostaminen; kaikenkattava lakiteos (tulkintakielto);
 • Kodifikaatioon kerättiin lainsäädäntöä sekä oikeustapauksia ja juristien laintulkintoja (Digesta osa);
 • Tutkimukselle yliopistoissa oli sosiaalinen tilaus; hallitsijanvallan vahvistuminen, vaihdannan - erityisesti kaupankäynnin – vilkastuminen: tulkinnoilla on käyttöarvoa oikeudellisissa kiistoissa;
 • Glossaattorit ja konsiliaattorit (koulukuntia): edellisten mielenkiinnon kohteena oli julkisoikeus, jälkimmäisen yksityisoikeus;
 • Skolastinen metodi, ”moderni” oikeustieteen matriisi: normien tulkinta ja systematisoiminen;
 • Oikeudellisia ”innovaatioita”, joilla on ollut merkitystä tähän päivään saakka;
 • Kanoninen (kirkon) oikeus, jossa oli omat oikeuslähteet : DecretumGratiani (1140); kehittynein oikeudellinen kerrostuma (vrt. hallinto: Paavillinen vallankumous);
 • Kirkon intressit mm. perheoikeudessa ja prosessioikeudessa;
 • Kirkollisen ja maallisen vallan välinen valtataistelu;
 • Roomalaisen (roomalais-kanonisen; iuscommune) oikeuden käyttö ja roomalaiseen oikeuteen kohdistettu kritiikki (”yläluokkaista”, ”epäkansallista”)
innovaatioita
Innovaatioita
 • Keisarin (yksin)vallan legitimaatio;
 • Pactasuntservanda (sopimuksen sitovuus);
 • Oppi jaetusta omistusoikeudesta (vrt. hovioikeuksien käytäntö Ruotsissa 1600-luvulla);
 • Tahallisuus vs. tuottamus: syyksiluettavuuden asteet;
 • Legaalinen todistusteoria;
 • Yhtiöt, luototuksen instrumentit (vekselit, shekit);
 • Kansainvälinen yksityisoikeus: uusi oikeudenala;
 • Oikeudellinen systematiikka: modernin oikeustieteen ”matriisi” (Aarnio)
roomalaisen oikeuden vaikutus
Roomalaisen oikeuden vaikutus
 • Iuscommune, roomalais-kanoninen oikeus (vrt. muut oikeudelliset kerrostumat);
 • Yliopistot sosiaalisen nousun väylänä (vrt. suomalaisten opintie; Nuorteva 1994)
 • Suoraan sovellettavaa oikeutta (1495 Saksan keisarikunnan valtiollinen kamarioikeus ), jonka merkitys oli suurimmillaan keskiajalta valistuksen aikakaudelle;
 • Alueiden väliset erot; vaikutus suurinta eteläisessä Euroopassa, vähäisintä Venäjällä;
 • Välillinen vaikutus kansalliseen lainsäädäntöön ja oikeudenkäyttöön (esim. Ruotsi-Suomi 1600-luku);
 • Vaikka 1800-luvulla kansallisvaltioiden luoma oikeus syrjäytti (suureksi osaksi) roomalaisen oikeuden Vrt. Code Napoleon 1804), oli sillä edelleenkin merkitystä niin retoriikassa, oikeudenkäytössä kuin oikeuspolitiikassakin (vrt. yhdistyneen Saksan 1900 BGB:n syntyhistoria);
 • Miksi roomalaista oikeutta reseptoitiin?
 • Reseption lajit, oikeudelliset siirrännäiset (legaltransplants);
 • Miksi aatteet ja ideat leviävät?
roomalainen oikeus ja euroopan unioni
Roomalainen oikeus ja Euroopan Unioni
 • Roomalaisen oikeuden uusi nousu (”eurooppalainen identiteetti?) Euroopan tiivistyvän integraation myötä;
 • Klassinen sivistys;
 • Roomalaiset hyveet ja arvot oikeuden yhtenäistämisen yhteydessä;
 • Roomalaisen oikeuden (tietyt) periaatteet;
 • Oikeus on aina sidoksissa yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen kontekstiin: oikeus muuttuu ja sitä tulkitaan uusilla tavoilla;
 • Oikeuden rooli on merkittävä (myös) kriisien oloissa! Ks. Thukydides 427 ekr.
kirjallisuutta
Kirjallisuutta
 • Castren, Paavo: Uusi antiikin historia (2011)
 • Kaser, Max: Roomalainen yksityisoikeus (1958);
 • Klami, Hannu T.: Roomalaisen oikeuden järjestelmä (1978);
 • Klami, Hannu T.: Roomalainen antiikki (2001);
 • Tellegen-Couperus, O.: Roman law (2003):
 • Tuori, Kaius: Johdatus roomalaiseen oikeuteen (2007)
 • Suuri määrä suomennettua (popularisoitua) kirjallisuutta
keskiajan oikeudelliset kerrostumat
Keskiajan oikeudelliset kerrostumat
 • Oikeuden hajanaisuus: kilpailevat oikeudelliset kerrostumat; ei oikeuden yhtenäisyyttä; ei oikeuden oikeusvaltiollisia tunnuspiirteitä;
 • Oikeus heijasti yhteiskunnan tilaa (maaseutu, vs. kaupungit, sääty-yhteiskunta; kirkon ja maallisen vallan välinen kamppailu vallasta);
 • Trendejä: väestönkasvu, vaihdannan vilkastuminen, kaupunkien kasvu, feodalismin leviäminen, keskusvallan vahvistuminen, kirkon asema vahvimmillaan 1200-luvulla;
 • 1. Maaseudun (perinteinen) tapaoikeus. Kokoelmia hallitsijoiden aloitteesta eri puolilla Eurooppaa 1200-1500. Vrt. Ruotsi: maakuntalait (1200-luku) ja maanlait (1350-luku);
 • 2. Kaupunkien (kaupunkiliittojen) oikeus: vaihdannan sääntely, ammattikuntien erioikeudet (privilegiot), oma tuomioistuinlaitos jne.
 • - Kaupunkien oikeus oli maaseudun oikeutta kehittyneempi oikeudellinen kerrostuma
 • 3. Feodaalinen oikeus; hierarkkinen järjestelmä, alistussuhteet (maaorjuus).
 • 4. Roomalais-kanoninen (oppinut) oikeus, jota käytettiin erityisesti ylioikeuksissa (joita perustettiin erityisesti keski- ja uuden ajan taitteessa (vrt. Ruotsi, 1600-luvun alku)
kirjallisuutta1
Kirjallisuutta
 • Pihlajamäki, Varkemaa, Mäkinen: Keskiajan oikeushistoria (2009);
 • Ylikangas: Miksi oikeus muuttuu (1983);
 • Kaunokirjallisuutta:
 • IldefonsoFalcones: Meren katedraali (2008);
 • Isaac Bashevits Singer: Peltojen kuningas (1983)